Дипломна робота спеціаліста на тему: специфіка міжнародного маркетингу у сфері електронної торгівлі виконавець - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1сторінка 2
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Оптимізаційно-цінова стратегія міжнародного маркетингу 1 90.85kb.
Дипломна робота за окр спеціаліста «Прогнозування фінансових показників... 8 1223.85kb.
Дипломна робота за окр спеціаліста «Прогнозування фінансових показників... 10 1217.5kb.
Дипломна робота за окр спеціаліста «Прогнозування фінансових показників... 9 1179.32kb.
Дипломна робота за окр спеціаліста «Прогнозування фінансових показників... 9 1242.37kb.
Дипломна робота за окр спеціаліста «Прогнозування фінансових показників... 10 1332.45kb.
Дипломна робота за окр спеціаліста «Прогнозування фінансових показників... 8 1106.6kb.
Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі 1 123.21kb.
Дипломна робота випускника освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"... 1 105.38kb.
Дипломна робота на тему: " Зовнішньоекономічна діяльність комерційних... 8 1559.58kb.
Дипломна робота на тему 1 46.39kb.
Дипломна робота тема для фахівців з документознавства Пояснювальна... 4 903.54kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Дипломна робота спеціаліста на тему: специфіка міжнародного маркетингу у сфері електронної - сторінка №1/2


Міністерство освти і науки України

Донецький державний університет інформатики і штучного інтелекту


Кафедра міжнародної економіки

Спеціальність: 7.050103 «Міжнародна економіка»ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА
на тему: СПЕЦИФІКА МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ
Виконавець:

студент VI курсу, ЕМ-04з О.А. Плотніков


Керівник

к.е.н О.В. Тарасенко


Зав. кафедри

Нормоконтроль

асистент
2010

ЗАВДАННЯ


НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Плотнікову Олександру Аналотійовичу

1. Тема роботи: ___________________________________________________

_________________________________________________________________


затверджена наказом університету від «___» __________ р. №____
2. Термін здачі студентом

закінченої роботи ______________________________

3. Вихідні дані по роботі ___________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Зміст питань, підлягаючих розробці

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


5. Перелік графічного матеріалу

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти з роботи з зазначенням стосовно їх відповідних розділів

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання

видав


Завдання

прийняв


7. Дата видач завдання «___» ____________________ р.
Керівник _________________________

підпис
Завдання прийняв до виконання _________________________

підпис
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


Найменування етапів дипломної роботи

Терміни виконання етапів дипломної роботи


Примітки

Студент ______________________

підпис

Науковий керівник ______________________підпис

РЕФЕРАТ


Пояснювальна записка: с., рис., табл., джерел., дод.

Метою роботи є дослідження особливостей та напрямків застосування маркетингу у сфері мінародної електронної комерції та можливі шляхи їх розвитку та удосконалення. Вивчено основні теоретичні положення електронної комерції, проаналізовано особливості реалізації маркетингу у міжнародній електронній комерції в сучасних умовах.

Досягнення поставленої мети здійснюється через постановку та вирішення наступних задач:


 • сформулювати основні принципи застосування маркетингу у електронній комерції;

 • розглянути та проаналізувати світовий досвід організації та здійснення маркетингової діяльності у електронній комерції;

 • розкрити сутність і складові частини проведення маркетингової діяльності у електронній комерції;

 • дослідити практичні аспекти застосування маркетингу у сфері електронної комерції;

 • проаналізувати статистичні дані, які розкривають ефективність застосування маркетингу у сфері електронної комерції;

 • визначити основні напрямки удосконалення маркетингової діяльності у сфері міжнародної електронної комерції;

Предметом дослідження є теоретично-методологічні питання організації маркетингу у сфері міжнародної електронної комерції та особливості механізму маркетингу у сфері електронної комерції.

Об’єктом дослідження виступають принципи та методи маркетингу у сфері міжнародної електронної комерції.

Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять методи теоретичного узагальнення, системного аналізу, синтезу, метод статистичного аналізу.

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ, МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ, МАРКЕТИНГОВІ МЕТОДИ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ, Е-МАРКЕТИНГ, ОНЛАЙН ТОРГІВЛЯ


Прізвище

Підпис

Дата


ДВ 7.050103МЕ/ДРС

Розробив


Специфіка міжнародного маркетину у сфері електронної торгівлі

Літера

Аркуш

Аркушів

Керівник роботи

у
А4
Нормоконтроль асистент


ДонДУІІШІ, каф. МЕ

група ЕМ-04зЗав кафедри

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………………………………………7

ВСТУП……………………………………………………………………………..8

РОЗДІЛ 1: ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ…………...……...…………9


1.1. Основні поняття електронної комерції………………………...…………..9
1.2. Історія розвитку електронної комерції…………………………...……….17

1.3. Маркетинг як складова частина електронної комерції…………………..33

РОЗДІЛ 2: АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РИНКУ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ У СВІТІ………………………………………………….39

2.1. Аналіз сучасного ринку електронної торгівлі у світі……………..……...39

2.2. Особливості маркетингу у міжнародній електронній торгівлі……..…...44

2.3. Глобальні перспективи розвитку електронної торгівлі...………..…..…..55

РОЗДІЛ 3: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ………….…..56

3.1. Механізм правового регулювання електронної торгівлі у світі56

3.2. Модель досвіду у сфері електронної комерції на світовому ринку на прикладі ТОВ «АйТіПі»………………………………………………………...60

3.3. Перспективні напрямки розвитку маркетингової діяльності у сфері електронної торгівлі……………………………………………………………..64

3.4. Органи державного управління охороною праці та їх компетенція і повноваження у сфері електронної торгівлі…………………………………...66
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...74

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….75

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..77

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

WWW – англ. “world wide web”, розподілена система, яка надає доступ до поєднаних між собою документів, які знаходяться на різноманітних комп’ютерах що підключені до Інтернету

URL – англ. “universal resource locator”, стандартизований спосіб запису адреси ресурсу у Інтернеті

EDI – англ. “electronic data interchange”, взаємодія на підприємствах між комп’ютерами виді стандартизованих бізнес-операцій стандартного формату

Е-комерція – електронна комерція

Е-маркетинг – електронний маркетинг

Е-торгівля – електронна торгівля

B2B – електронна комерція між компаніями

В2С – електронна комерція між компаніями й споживачами

B2G – електронна комерція між бізнесом та урядом

C2C – електронна комерція між споживачами

C2A – електронна комерція між споживачем та адміністрацією

ARPANET – англ. “advanced research projects agency network”, мережа, яка була попередником Інтернету і розроблена міністерством оборони США

HTML – англ. “HyperText Markup Language”, стандартна мова розмітки документів у Інтернеті

SABRE – англ. “Semi-automatic Business Research Environment”, перша система надання інформації споживачам через мережу Інтернет

NASDAQ – автоматизовані котирування національної асоціації професійних учасників ринку цінних паперів у США

ООН – Організація Об’єднаних Націй

США – Сполучені Штати Америки

СОТ – Світова організація торгівлі

ЄС – Європейський Союз
ВСТУП

На думку багатьох науковців, дослідників, соціологів, політологів та економістів нашого часу, Інтернет – це один з найважливіших феноменів сучасного суспільства, і я результат цього електронна комерція посіла важливу роль у розвитку сучасного суспільства. Виникнувши як суто технічний засіб передачі інформації, Інтернет перетворився на важливе соціальне, економічне на навіть політичне явище, яке привертає увагу фахівців різних наук.

В сучасному світі, Інтернет - всесвітня мережа дальніх зв'язків, яка з'єднує мiльйони користувачів комп'ютерів в великій кількості країн. Інтернет є важливим фактором сьогодення, який суттєво впливає на економічні зв’язки як у глобальному, так і у регіональному аспекті.

Інформація це важлива рушійна сила економічного зростання та соціальних змін. Бурхливий розвиток інформаційних технологій призвів до того, що в сучасній світовій економіці інформація стала ключовим поняттям. Успішний розвиток мережі Інтернет та бурхливе зростання електронної торгівлі в черговий раз довели, що інформаційний сектор економіки, на даний момент є найбільш динамічним та найбільш прибутковим. Електронна торгівля, як і інші види економічної діяльності підпорядковується законам маркетингу, які є дуже важливими для кожного економічного суб’єкту.

Актальність даної тематики полягає у тому, що Інтренет та його ресурси є однієї з найдинамічніших сфер світової економіки, яка в подальшому буде займати все важливіше місце у житті кожного. Це практично безмежний ринок, з безмежними можливостями і вивчення специфіки електронної комерції є нагальним для сучасного бізнесу.

Питаннями впровадження маркетингу у електронній торгівлі займалися провідні економісти всього світу. Серед них такі відомі вчені, як Д. Еймор, Т. Брєшнан, К. Карнс, Б. Бертенталь, Дж. Халтівангер, Т. Каліл, З. Бард, Д. Хоффман. Вагомий внесок у розробку фундаментальних питань теорії державного боргу зробили Т. Новак, Дж. Сиоф, М. Дери, М. Плоткін, Л. Огиенко, В. Завалеев та інші.

Вагомість окресленої проблематики, її актуальність та необхідність вирішення зумовили вибір теми диплому.

Метою роботи є дослідження особливостей та напрямків застосування маркетингу у сфері мінародної електронної комерції та можливі шляхи їх розвитку та удосконалення.

Досягнення поставленої мети здійснюється через постановку та вирішення наступних задач:


 • формулювання основні принципи застосування маркетингу у електронній комерції;

 • розгляд та аналіз світовий досвід організації та здійснення маркетингової діяльності у електронній комерції;

 • розкриття сутності і складових частин проведення маркетингової діяльності у електронній комерції;

 • дослідження практичні аспекти застосування маркетингу у сфері електронної комерції;

 • аналіз статистичних даних, які розкривають ефективність застосування маркетингу у сфері електронної комерції;

 • визначення основні напрямки удосконалення маркетингової діяльності у сфері міжнародної електронної комерції;

Об'єктом даного дослідження маркетингова діяльність у сфері електронної торгівлі, як складової частини цифрової економіки.

Предметом даного дослідження є динамічні механізми, стратегії, інструменти, моделі маркетингу у електронній комерції та моделі поведінки суб'єктів електронної торгівлі. Також я спробую проаналізувати сучасний рівень розвитку електронної торгівлі у сфіті. Спробую сгенерувати ключові теоретичні та парктичні аспекти електронної торгівлі. Наведу конкретний приклад успішного у галузі електронної торгівлі підприємства, і на базі досвіду цього підприємства спробую визначити ключові фактори успішності електронного бізнесу у реаліях української економіки.

Статистичну та фактологічну основу дослідження становлять матеріали міжнародних організацій ОСЕР, ООН, ЕС, міжнародні законодавчі та нормативні акти у сфері електронної комерції, економічні звіти науково-дослідних центрів, а також вітчизняна та зарубіжна статистична, монографічна і періодична література, присвячена проблематиці впровадженню маркетингу у електронну комерцію.

Також створено модель перспектив розвитку електронної торгівлі у світі, основні тенденції розвитку та напрямки динамічних змін у цьому секторі економіки.

РОЗДІЛ 1 Основи електронної комерції


  1. Основні поняття електронної комерції

Електронна комерція е частиною електронного бізнесу. Термін "електронний бізнес" відноситься до найновішої, і, в основному, нереалізованої трансформації всіх сфер економіки завдяки перенесенню всіх інформаційних ресурсів та знань на комп'ютерну платформу з ціллю їх подальшого використання виключно (там, де це можливо) на цій платформі [1]. Терміни "мережева економіка", "економіка знань" та "інноваційна економіка" не є еквівалентами терміну "цифрова економіка". Термін "мережева економіка" є занадто вузьким, "економіка знань" - навпаки, занадто широким. Інноваційною економіка є завжди, тому термін "інноваційна економіка" не відповідний цифровій економіці.

Перехід до цифрової економіки означає [1]:

- відмінні технології та засоби їх реалізації;

- відмінні структури ринків;

- відмінні бізнес-моделі;

- відмінні структури порівняльних переваг;

- відмінні концептуальні основи законодавства та державної політики

Електронна комерція, е-комерція (e-commerce) – це усі форми торгівлі товарами і послугами завдяки використанню електронних засобів, в тому числі і Інтернету. Інтернет на даному етапі розвитку електронної комерції є основою для розвитку електронної комерції. Електронна комерція є одною з похідних електронного бізнесу, що в свою чергу являє собою впровадження головних бізнес-процесів за допомогою Інтернет технологій [2].

Електронна комерція є являє собою широкий набір інтерактивних методів ведення діяльності з надання споживачам товарів та послуг. Також під електронною комерцією розуміють будь-які форми ділових операцій, де сторони взаємодіють через електронні технології, а не в процесі фізичного обміну чи контакту. Загалом же електронна комерція має за основу використання електронних комунікацій та технологій обробки цифрової інформації для встановлення та змін відносин створення вартості між організаціями та між організаціями і індивідами.

Електронна комерція є веденням бізнесу в онлайн режимі, яке на сьогодні присутнє в чотирьох наступних сферах: прямі продажі товарів і послуг; банківська справа та платіжні системи; безпечне розміщення інформації; корпоративні закупівлі [2].


Рис. 1.1.1. Середовище електронної комерції

Прямі продажі - це найдавніший вид електронної торгівлі, який став першою сходинкою до більш складних комерційних операцій для багатьох компаній. Успіх Amazon.com, Barnes & Noble, Dell Computer став каталізатором для цього сегменту.

Споживачі та представники малого бізнесу можуть зекономити час та кошти, проводячи банківські операції через Інтернет. Сплата рахунків, проведення транзакцій між рахунками, купівля-продаж акцій, облігацій, — все це може виконуватися за допомогою Інтернету.

Для багатьох видів бізнесу інформація є їх найбільш цінним активом. Незважаючи на те, що Інтернет дає можливість освоювати велику кількість нових ринків, паралельно виникає питання безпеки інформаційної та інтелектуальної власності, яке розв'язує цифровий правовий менеджмент [2].

Також Інтернет дає можливість заощадити велику кількість часу і коштів на корпоративних закупівлях. Жодна інша модель бізнесу так не підкреслює необхідність тісної інтеграції між виробниками, постачальниками та дистриб'юторами, в процесі якої встановлюється ринкова ціна. Збільшення швидкості проходження цього ланцюжка за допомогою можливостей, які відкриває Інтернет, значно підвищує ефективність.

Сьогодні, приблизно 60 000 видів бізнесу обмінюються із своїми партнерами діловою документацією типу замовлень і рахунків за допомогою стандартного зв'язку і протоколу, що називається Електронний Обмін Даних (EDI). Більшість реалізацій EDI використовують орендовані лінії або спеціалізовані мережі (value added networks, VANs), а це спричиняє необхідність значної інтеграції між всіма партнерами. Мережний дизайн, інсталяція й адміністрація можуть бути дорогими в термінах апаратних засобів, програмного забезпечення і штату. Фактично, ці витрати — ключова причина того, що EDI найбільше широко розгорнуті тільки в великих компаніях [3].

Існує декілька типів електронної комерції :

B2B електронна комерція - це електронна комерція між компаніями. Це - тип електронної комерції, що має справу з відносинами між і серед видів комерційної діяльності. Приблизно 80 % електронної комерції належать до цього типу, і більшість експертів пророкує, що B2B електронна комерція продовжить поширюватися швидше ніж B2C [3]. Більше загальні B2B приклади й кращі практичні моделі - IBM, Hewlett Packard, Cisco and Dell.

На відміну від галузі B2C, галузь електронної комерції B2B існувала ще до появи глобальних комп'ютерних мереж. Ще на початку комп'ютерної ери були створені такі закриті фінансові мережі, як SWIFT та Reuters. З розвитком Інтернет, у галузь B2B включились не лише фінансові структури, а й великі фірми, що займалися різноманітною бізнес-діяльністю. За останні два роки темпи розвитку електронної комерції B2B значно перевищують темпи розвитку B2C. Причиною цього є значно більший потенціал розвитку галузі B2B та значно більший об'єм ринку B2B.

Електронна комерція бізнес-до-користувача (В2С), або торгівля між компаніями й споживачами, включає збирання інформації клієнтами; купівлю фізичних речей чи інформаційних/електронних товарів; і, для інформаційних товарів, одержування товару (програми, електронної книги) по електронній мережі. Це друга по величині й сама рання форма електронної комерції. Приклади B2C моделей - мережні компанії продажу в роздріб типу Amazon.com, Drugstore.com, Beyond.com. B2C електронна комерція зменшує ціну угод (особливо ціну пошуку), збільшуючи доступ споживачів до інформації й дозволяючи споживачам знайти саму конкурентоспроможну ціну за товар або послугу. B2C електронна комерція також зменшує ринкові бар'єри входу, тому що вартість створення й розкручування сайту набагато менша ніж установка структури фірми. У випадку інформаційних товарів, B2C електронна комерція ще більш приваблива, тому що це зберігає фірми від факторингу в додатковій вартості фізичної мережі розподілу. Крім того, для країн із зростаючою кількістю користувачів Internet, поставка інформаційних товарів стає усе більше й більше доступною [3].

Електронна комерція B2C за останні шість років досягла найбільшого розвитку. Перш за все, причиною цього стало надзвичайно швидке зростання кількості кінцевих користувачів мережі Інтернет.

Причиною швидкого розвитку B2C став розвиток технологій, що дозволили здійснювати електронні транзакції. Це такі технології, як електронні платіжні системи, системи безпеки, тощо.

Електронна комерція B2C створила нові можливості не лише для інформаційної та телекомунікаційної галузей, але і для всіх інших галузей економіки.

Базою для розвитку B2C стала мережа Інтернет, оскільки вона забезпечила низьку ціну доступу до мережі, порівняно з закритими дорогими бізнес мережами, та відкрила доступ до найширшої аудиторії. Колискою B2C стали США.

Електронна комерція бізнесу-до-уряду або B2G взагалі визначаються як торгівля між компаніями й суспільним сектором. Це відноситься до використання Internet для суспільного придбання, ліцензуючи процедури, і інші пов'язані з урядом операції. Цей вид електронної комерції має дві особливості: спочатку, суспільний сектор приймає експериментальну/ провідну роль у встановленні електронної комерції; потім передбачається, що суспільний сектор має більшу потребу підвищення ефективності системи придбання. Доступна через мережу політика придбання збільшує прозорість процесу придбання (і зменшує ризик несправностей). Дотепер, однак, розмір B2G ринки є незначним, оскільки урядові системи електронного придбання залишаються неопрацьованими [3].

Електронна комерція споживач-до-споживача або C2C - просто торгівля між приватними індивідуумами або споживачами. Цей тип електронної комерції характеризований ростом електронних ринків і мережних аукціонів, особливо у вертикальних галузях промисловості. С2С можливо має найбільший потенціал для того, щоб розвивати нові ринки. Цей тип електронної комерції входить принаймні в три форми:

1) аукціони, типу eBay, що дозволяє інтерактивно пропонувати ціну в реальному масштабі часу;

2) однорангові системи, типу моделі Napster (протокол спільного використання файлів між користувачами в системах типу IRC) і більш пізні моделі обміну грошей;

3) оголошення тематичних категорій у портальних сайтах типу Тематичних категорій Excite і eWanted (діалоговий, мережний ринок, де покупці і продавці можуть вести переговори).

Мобільна торгівля - закупівля й продаж товарів і послуг через бездротову технологію, тобто, кишенькові пристрої типу мобільних телефонів і особистих цифрових помічників. Японія замічена як глобальний лідер у мобільній торгівлі.

Електронна комерція споживач до адміністрації (C2A) - взаємодія бізнесу і адміністрації виявляється у використанні електронних засобів для організації ділової взаємодії комерційних структур з державними організаціями [3].


Рис. 1.1.2. Складові електронної комерції

Electronic Data Interchange (EDI, Електронний обмін даними) - це важлива складова електронної комерції, що являє собою обмін бізнес-даними стандартизованого формату по принципу "комп'ютер-комп'ютер" між торговими партнерами.

На сьогоднішній день EDI є найбільш відпрацьованою технологією. Цей метод кодування послідовних транзакцій та їх опрацювання в онлайн режимі існує вже понад 25 років. Складовою частиною електронної комерції EDI став тоді, коли замість дорогих VAN мереж його стали використовувати у WWW Мережах. Найважливіший результат використання EDI - зменшення невиробничих витрат.

Не зважаючи на те, що EDI - це прерогатива закритих бізнес мереж, компанії, що займаються електронною комерцією все в більшій степені асоціюють EDI з мережею Інтернет.

Після появи терміну "електронна комерція", завдяки її швидкій популяризації, багато дослідників відносили до неї будь яку бізнес діяльність в глобальних комп'ютерних мережах. Але згодом, дослідники почали відокремлювати електронну комерцію від електронного бізнесу [3].
  1. Історія розвитку електронної комерції

Авжеж розповісти про історію електронної комерції неможливо без розповіді про історію того технологічного феномену, який став базою для розвитку електронної комерції – Інтернету.

У 1969 році Міністерство оборони США започаткувало розробку проекту, котрий мав на меті створення надійної системи передачі інформації на випадок війни. Агентство передових досліджень США (англ. ARPA) запропонувало розробити для цього комп'ютерну мережу. Її розробка була доручена Каліфорнійському університетові Лос-Анджелеса, Стенфордському дослідному центрові, Університету штату Юта та Університету штату Каліфорнія в Санта-Барбарі. Ця мережа була названа ARPANET (англ. Advanced Research Projects Agency Network — Мережа Агентства передових досліджень). В рамках проекту мережа об'єднала названі заклади; всі роботи по її створенню фінансувались за рахунок Міністерства оборони США. Потім мережа ARPANET почала активно рости й розвиватись; її дедалі ширше почали використовувати вчені із різних галузей науки [4].

Перший сервер ARPANET було встановлено 1 вересня 1969 року у Каліфорнійському університеті в Лос-Анжелесі. Комп'ютер «Honeywell 516» мав 12 кілобайт оперативної пам’яті.

До 1971 року була розроблена перша програма для відправки електронної пошти по мережі, котра відразу стала дуже популярною.

У 1973 році до мережі через трансатлантичний кабель були підключені перші іноземні організації з Великобританії та Норвегії; мережа стала міжнародною.

У 1970-х роках мережа в основному використовувалась для пересилки електронної пошти, тоді ж появились перші списки поштових розсилок, групи новин та дошки оголошень. Але в ті часи мережа ще не могла легко взаємодіяти з іншими мережами, котрі були побудовані на інших технічних стандартах. До кінця 1970-х років почали активно розвиватись протоколи передачі даних, що були стандартизовані у 1982—1983 роках.

1 січня 1983 року мережа ARPANET перейшла з протоколу NCP на протокол TCP/IP, який досі успішно використовується для об'єднання мереж. Саме у 1983 році за мережею ARPANET закріпився термін «Інтернет» [4].

У 1984 році була розроблена система доменних назв (англ. Domain Name System, DNS). Тоді ж у мережі ARPANET появився серйозний суперник — Національний науковий фонд США (NSF) заснував міжуніверситетську мережу NSFNet (англ. National Science Foundation Network), котра була сформована з дрібніших мереж, включаючи відомі на той час Usenet та Bitnet і мала значно більшу пропускну здатність, аніж ARPANET. До цієї мережі за рік під'єдналось близько 10 тисяч комп'ютерів; звання «Інтернет» почало плавно переходити до NSFNet.

У 1988 році було винайдено протокол Internet Relay Chat (IRC), завдяки якому в Інтернеті стало можливим спілкування в реальному часі (чат).

У 1989 році в Європі, в стінах Європейського центру ядерних досліджень (франц. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN) народилась концепція тенет. Її запропонував знаменитий британський вчений Тім Бернерс-Лі, він же протягом двох років розробляв протокол HTTP, мову гіпертекстової розмітки HTML та ідентифікатори URL.

У 1990 році мережа ARPANET припинила своє існування, програвши конкуренцію NSFNet. Тоді ж було зафіксовано перше підключення до Інтернету по телефонній лінії (т. зв. «дозво́нювання» англ. Dial-up access).

У 1991 році тенета стали доступні в Інтернеті, а в 1993 році з'явився знаменитий Веб-браузер (англ. web-browser) NCSA Mosaic. Всесвітня павутина ставала дедалі популярнішою [4].наступна сторінка >>