Дипломної освіти програма курсу "Історія України " - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Дипломної освіти програма з курсу " Основи конституційного права... 1 182.19kb.
Дипломної освіти програма курсу " Прокуратура України " для слухачів... 1 231.85kb.
Дипломної освіти програма І методичні вказівки з курсу "Господарське... 1 177.1kb.
Дипломної освіти програма з курсу "Мова офіційних документів" для... 1 194.58kb.
Дипломної освіти програма курсу " Нотаріат в Україні " для слухачів... 1 220.67kb.
Програма курсу: «Історія української державності 3 645.64kb.
Дипломної освіти програма курсу " Право соціального забезпечення... 1 223.84kb.
Дипломної освіти програма курсу " Право соціального забезпечення... 1 199.6kb.
Дипломної освіти програма курсу "Теорія держави та права " для студентів... 1 323.59kb.
Пояснювальна записка Вступне випробування з курсу «Історія України» 1 240.54kb.
Дипломної освіти Програма з курсу "Кримінально-процесуальне право"... 1 187.45kb.
Семенов В. М. Заселення слобідської україни як досвід українсько-російської... 1 93.53kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Дипломної освіти програма курсу "Історія України " - сторінка №1/1


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Інститут післядипломної освіти


ПРОГРАМА

курсу “Історія України ”
для підготовки студентів

( друга вища освіта )Укладач : В. М. Піскун ,

доктор історичних наук
Київ – 2008

Програма курсу “ Історія України ” (укладач : Піскун В. М., доктор історичних наук) для підготовки слухачів (друга вища освіта). Рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Протокол № 8 від 08 квітня 2008 р.

ВСТУП
Курс “Історія України” для слухачів, котрі здобувають другу вищу освіту, передбачає оглядове ознайомлення з сучасними підходами, оцінкою та потрактуванням визначальних історичних подій та фактів. Має на меті показати на основі сучасних методологічних засад ,що історичний процес в Україні був невід’ємною складовою частиною загально цивілізаційного розвитку. Оскільки, структура знань людей про світ, і про самих себе як суб’єктів історії залежить від сутнісних характеристик епохи, рівня розвитку наук культуро-утворюючих чинників, то автор програми й намагається охопити лекційним курсом певні історичні епохи, що в цілому характеризують особливості історичного поступу України та її народу.

ЛІТЕРАТУРА ЗАГАЛЬНОГО ЗМІСТУ:


 1. Історія України / Керівник авт. кол . Ю . Зайцев . Львів : Світ , 1996.-488с.

 2. Історія України : нове бачення : У 2-х т. / О. І. Гурій . , Я. Д. Ісаєвич. ,М. Ф. Котляр та ін.. ; Під ред.. В. А. Смолія. – К. : 1995. – Т. 1. –350с. ; Т. 2 – К. 1996 .-494с.

 3. Багалій Д. І. Історія Слобідської України. / Передмова і коментар В.В. Кравченка . – Харків: Основа , 1991 .-256с.

 4. Брайчевський М. Вступ до історичної науки : Навч. Посібник. –К.: “ КМ Acadimia ” , 1995. –168с.

 5. Грицак Я. Й. Нарис історії України : формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст.. : ( Навчальний посібник для учнів гуманітарних гімназій , ліцеїв , студентів, іст. фак. вузів ,вчителів) – К.; Ґенеза , 1996. – 360с.

 6. Грушевський М.С. Історія України-Русі .- Т. 1-9 . – К., 1991-1996 (репр); Т.10.- К.-1936.

 7. Дорошенко Д. Нарис історії України. / Передмова І.О. –Львів. , Світ ,1991-576с.

 8. Єфименко О.Я. Історія України та її народу: пер. з рос.- К.: Мистецтво , 1992.-256с.

 9. Реєнт О. П. Сучасна історична наука в Україні 6 шляхи поступу // український історичний журнал. – 1999. - № 3 .- с. 3-22.

 10. Крисаченко В. С. Українознавство: Хрестоматія – посібник : У 2 кн. Кн. 1 / Передмова П.П. Кононенко. – К. Либідь , 1996. – 352с. ; Кн.. 2 – К., Либідь , 1997.- 464с.

 11. Павленко Ю. В. Історія світової цивілізації : Соціокультурний розвиток людства : Навч. Посібник – Відп. Ред.. та автор вступ. слова Кримський С. – К.: Либідь , 1998.- 360с.

 12. Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 томах Т.1 , т. 2 . Від середини ХVII століття до 1923 року .- К.: Либідь ,1992.

 13. Сергійчук В. І. Етнічні межі і державний кордон України . – Тернопіль , 1996 .- 184с.

 14. Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: ( Навчальний посібник для учнів гуманітарних гімназій , ліцеїв , студентів, іст. фак. вузів ,вчителів ) . – К. : Ґенеза , 1997. – 312с. Вид. 2-е .- К. : 2005.Тема № 1 . Проблема походження українців у сучасній історичній науці.

 1. Сучасні теоретико-методологічні підходи до вивчення проблеми .

 2. Формування території : історичне ядро та пізніші прирощення .

 3. Проблема назви і самоназви української території та народу .

 4. Від передслов’янських спільнот до українців .


Список рекомендованої літератури :

 1. Баран В. Д. Давні слов’яни . –К. : Видавничий дім “ Альтернативи ” . 1998, - 336с.

 2. Баран В. Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян .- К., 1991

 3. Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація .- Вид. 2-е .-К. ; 2003.-184с.

 4. Вовк К. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво , 1995 .- 336с.

 5. Дністрянський М.С. Кордони України . Територіально-адміністративний устрій .- Львів.:Світ ,1992.-144с.

 6. Залізняк Л. Л. Від склавинів до української нації. –К.: ПБП “ Фотовідеосервіс” ,1997.-256с.

 7. Залізняк Л. Л . Нариси стародавньої історії України .- К. : 1994.

 8. Залізняк Л. Л. Первісна історія України . –К.: Вища школа . 1999. – 264с.

 9. Залізняк Л. Л. Походження українського народу .- К.: ПБП”Фотовідеосервіс” ., 1996 .-80с.

 10. Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV-XVII ст. 11. Кордони воєводств в світлі джерел. – К. , Наукова думка , 1992 11. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України .- Тернопіль , 1996.-184с.

 11. Чмихов М. О. Давня культура . Навч. посібник. –К., 1994

12. Чмихов М. О. , Кравченко Н. М. , Черняков Т. Г. Археологія і стародавня історія України . Курс лекцій . – К. , 1992.

 1. Шелухін С. Україна – назва нашої землі з найдавніших часів .- Дрогобич , 1992.

 2. Щербаківський В. Формація української нації .- Лондон , 1958.


Питання для самостійного опрацювання:

 1. Найдавніші землероби неоліту України.

 2. Формування підвалин цивілізації в Україні.

 3. Скіфсько-сарматська доба у первісній історії України.

 4. Походження словян у сучасній українській історіографії .

 5. Доба найдавнішої людини в Україні (епоха палеоліту ).

 6. Трипільська культура в історії України: територія поширення , типологія.

 7. Античні міста північного Причорномор’я .

 8. Східні словяни в V- VII ст.. : венеди ,анти , склавіни.

 9. Східні словяни в контексті історії Європи VIII-IX ст..Тема № 2 . Проблема становлення і розвитку української державності

 1. Ранньодержавні утворення на території України . Схід і Захід у процесі українського державотворення .

 2. Київська Русь у контексті загальноєвропейського розвитку в епоху середньовіччя .

 3. Основні етапи розвитку українського державотворення : від середньовіччя до сучасності .

 4. Українська культура : ґенеза і тяглість , універсал цілісного українського світу.Список рекомендованої літератури:

 1. Брайчевський М. Походження Русі. Вибрані твори : Іст. – ареол. Студії . Публіцистика . – Нью-Йорк ; К.: Видавничий дім “ KM Acarietia”, 1990- с. 179-391.

 2. Грушевський М. С. Очерк истории украинского народа / Сост. Ист.-биогр. Очерк Ф.П.Шевченко , В.А. Смолия : Примеч. В.М.Рычки А.И. Гуржия .- 2-е узд. К.: Лыбидь ,1991-400с.

 3. Ісаєвич Я. Україна давня і нова . Народ , релігія , культура .-Львів , 1996.

 4. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича.-К. : Либідь, 1994-728с.

 5. Малик Я. , Вол Б.,Чуприна В.,Історія української державності .- Львів : Світ ,1995-248с.

 6. Україна XVI ст.. між заходом та сходом Європи / Матеріали 1-го українсько-італійського симпозіуму 13-16 вересня 1994 року –Київ – Венеція . 1996- 600с.

 7. Українська культура : Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С.В.Ульяновська : Вст. Ст.. І. М. Дзюби: Перед. Слово М.Антоновича; Додатки С.В. Ульяновської , В.І. Ульяновського. – К.: Либідь ,1993 - 592с.

 8. Щербаківський В.Українське мистецтво : Вибрані неопубліковані праці ./ Упоряд. В.Ульяновського ; додатки П. Герчанівської , В. Ульяновського .- Київ : Либідь , 1995,-288с.

9. Україна і Схід : панорама культурно-спільних взаємин. Вип.1.- К. ,2001.- 184с.
Питання для самостійного опрацювання:

 1. Античні міста-держави Північного Причорномор’я .

 2. Проблема походження Київської Русі .

 3. Міжнародні зв’язки Київської держави.

 4. Характеристика ієрархічної структури суспільства в епоху Київської Русі.

 5. Доба Ярослава Мудрого .

 6. Землеволодіння , феодальні повинності , соціальні конфлікти .

 7. Давньоруське місто: типологія ,особливості розвитку.

 8. Торгівля : основні напрямки та центри.

 9. Роль християнства у суспільному житті Київської Русі.

 10. Культура Русі : феномен злету та загальні риси розвитку.

 11. Галицько-волинська держава : основні віхи становлення та розвитку.

 12. Монгольська навала у долі українського народу.

 13. Литовський період історії України ( основні віхи ).

 14. Українська культура доби бароко.Тема № 3 Українська революція середини XVII ст.. у контексті європейського розвитку.

1. Причини революційного збурення українського суспільства в середині XVII ст..

2. Чинники козацької самосвідомості.

3. Роль козацької верстви у становленні держави середини XVII ст..4. Роль церкви в українському державотворенні (серед. XVII-XVIII ст.. )

Список рекомендованої літератури:

 1. Апанович О. Українсько-російський договір 1654 року . Міфи і реальність .-К ., 1994.-96с.

 2. Горобець В. М. Від союзу до інкорпорації та українсько-російські відносини другої половини XVII - першої чверті XVIII ст.. -К .,1995.-70с.

 3. Горобець В. М. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації : стосунки з Москвою та Варшавою , 1654-1665 .К. , 2001.-534с.

 4. Голобуцький В. Запорозьке козацтво . – К. : Вища школа , 1994.- 539с.

 5. Крип`якевич І. Г. Богдан Хмельницький / Відп. Ред.. Ф. П. Шевченко , І. Л. Бутич , Я. Д. Ісаєвич, - 2-е вид. виправлене і доповнене. – Львів : Світ . 1990 –408с.

 6. Липинський В. Україна на переломі 1657-1679. Замітки до історії українського державного будівництва XVII століття. – Відень . 1920. –304с.

 7. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах . – Вид. 2 – е , доп . – Київ – Полтава , 1995 . – 312 с.

 8. Наливайко Д. С. Козацька християнська республіка / Запорозька Січ у західноєвропейських історико-літературних пам’ятках . – К . : Дніпро , 1992.- 495 с.

 9. Панашенко В. В. Соціальна еліта Гетьманщини ( друга половина XVII- XVIII ст.. ) - К. , 1995. – 212 с.

 10. Смолій В. А. , Степанков В. С. Богдан Хмельницький . Соціально-політичний портрет . – К., 1993.

 11. Смолій В. А. , Степанков В. С. Українська державна ідея XVII - XVIII століть : проблема формування , еволюції , реалізації .- К. : Альтернативи , 1997.

 12. Степанков В. С. Українська революція 1648 –1676 рр. У контексті європейського руху XVI – XVII ст.. : спроба порівняльного аналізу // УІЖ . –1997.-№ 1 .- С. 3-21.

 13. Субтельний О. Мазепинці . Український сепаратизм на початку XVIII ст.. / Пер. Володимир Куліш . – К., 1994.

 14. Шевчук В. Козацька держава. – К. : Абрис ,1995. – 392 с.

 15. Шерер Жак – Бенуа Літопис Малоросії , або Історія козаків – запорожців . Пер. з фр. В. В. Коптілова , - К. : Укр.. письм. , 1994 . – 311 с.

 16. Терещенко Ю. І. Україна : європейський світ : Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст.. : навч. посібник . – К. : Перун , 1996 . – 496 с.

 17. Ульяновський В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні : середина XV – кінець XVI ст.. Кн.. 1-2 – К., 1994.

 18. Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до Волинь і Центральна Україна ) . – К., середини XVII ст.. ( 1993.

 19. Яковлiв А . Українсько – московські договори в XVII - XVIII ст.. / Праці Українського Наукового Інституту у Варшаві . Т. 19.- Варшава , 1934.Питання для самостійного опрацювання :

 1. Виникнення українського козацтва.

 2. Запорізька Січ : від створення до зруйнування ( 1775 р. )

 3. Роль П. Сагайдачного у військовому мистецтві , політиці та культурі .

 4. Б. Хмельницький : політичний ,військовий і державний діяч .

 5. Зборівська та Білоцерківська угоди у житті українського суспільства.

 6. Причини поразок козацького війська у революції 1648 – 1676 рр.

 7. Українсько – московський договір та його значення в долі України.

 8. Гадяцька угода та її історичне значення .

 9. Берестейська церковна унія 1696 року та її значення у житті українського суспільства .

 10. Києвo – Могилянська академія – центр науки , освіти й культури .

 11. Денаціоналізація української козацької козацької старшини ( кін. XVII – XVIII ст.. ) та її наслідки для українського державотворення .Тема №4 Національне відродження у XIX - на початку XX ст.

 1. Сучасне трактування національного відродження .

 2. Основні віхи поступу українського національного руху .

 3. Економічний розвиток укр.. земель у XIX на початку XX ст.. , як фактор національного відродження .


Список рекомендованої літератури:

 1. Драгоманов М. П. Шевченко , українофіли й соціалізм // Вибране ... Мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні . – К. , 1991.

 2. Каппелер А. Національний рух Росії та Галичині : спроба порівняння . // Україна : культурна спадщина , національна свідомість , вип. . 1 . – Львів . 1993 – С. 110-113.

 3. Лисяк – Рудницький І. Драгоманов як політичний теоретик // Історичні есе . – Т . 1. – С. 337-338.

 4. Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком / Ред.. рада : В.О. Шевчук та ін..: Вст. ст..М. Рябчука . Худ. оформлювач серії І. М. Гаврилюк .- Київ : Вид-во “ Час ” , 1998.- 255 с. ( українська модерна література. )

 5. Оглоблін О. Нариси з історії капіталізму на Україні . – Т. 1. – Харків – Київ , 1931.

 6. Слабченко М. Матеріали до соціально-економічної історії України XIX століття : У 3 томах – Одеса , 1925-1929.


Питання для самостійного опрацювання:

1. Інкорпорація українських земель до складу Російської та Австрійської імперії наприкінці XVIII - на початку XIX ст..

2. Російські і польські революційні рухи в Україні в першій половині XIX ст..

3. Кирило-мефодіївське товариство : історія створення та теоретичні засади діяльності. 1. Український національний рух у 1860-1880-х рр.

 2. Українська політична думка ( друга половина XIX-початок XX ст..)

 3. Створення перших політичних партій в Україні та їх роль у суспільно-політичному житті.

 4. Український національний рух напередодні Першої світової вiйни.Тема № 5. Українська національно-визвольна революція початку XX ст..

 1. Від “ Самостійної України ” М. Міхновського до IV Універсалу.

 2. Українська революція : причини , характер , періодизація .

 3. Українські революціонери і їх долі : історико-політологічні портрети провідників української нації ( порівняльний аналіз ).

 4. Причини поразки , історичне значення та уроки Української націонал-демократичної революції .Список рекомендованої літератури:

1.Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР ( 1917-1941 рр. ) джерелознавче дослідження. – К.,1999.-448с.

2. Вєдєнєєв Д. Шевченко С. Українські Соловки .-К.,2001.-208с.

3. Винар Л. Михайло Грушевський : історик і будівничий нації . Статті і матеріали. – Нью-Йорк – Київ – Торонто : Фундація імені О. Ольжича , 1995.-304с. 1. Винниченко В. Відродження нації .- Т. 1-3 .- Відень , 1920.

 2. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення . - Київ ,1991.

 3. Грушевський М. Спомини // Київ ,1989 .- № 11.

 4. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть . – К . ,1991.

 5. Гунчак Т. Симон Петлюра та євреї . – Київ , 1993 .

 6. Гунчак Т. Україна . Перша половина ХХ століття . – Нариси політичної історії . – Київ , 1993 .

 7. Копиленко О. Л. , Копиленко Л. М. Держава і право України . 1917 – 1920 р. Навч. посібник. – К. : Либідь , 1997 . – 208с.

 8. Павленко Ю. , Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 р. ( історико-генетичний аналіз ) . – Київ , 1995.

 9. Піскун В. Політичний вибір української еміграції ( 20-ті роки ХХ ст.. ) : Монографія . – К. , 2006 .- 672с.

 10. Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні . Середина 1950-х початок 1990-х років. – К . , 1998.-292с.

 11. Русначенко А. М. Розумом і серцем . Українська соціально-політична думка 1940-1980 років. – К. : Видав. дім “ КМ Асагіетіа ” , 1999. – 324с.

 12. Сергійчук В. Уся правда про європейські погроми . Мовою невідомих документів і матеріалів . – К. ,1996.

 13. Скоропадський П. Спомини . – К . , 1992

 14. Симон Петлюра та його родина . До 70-річчя його трагічної загибелі : документи і матеріали . – Київ , 1996.

 15. Солдатенко В. Ф. Українська революція . Історичний нарис : Монографія . – К . : Либідь , 1999 . – 976 с.

 16. Три голодомори в Україні в ХХ ст.. : погляд із сьогодення . –К. , 2003 . - 312с.

 17. Шаповал М. Соціологія українського відродження . – К . , 1994 .


Питання для самостійного опрацювання:

1. Участь українців у Першій світовій війні .

2. Центральна Рада та її роль у формуванні українського парламентаризму .

3. ІІІ –й Універсал Центральної Ради та його значення .4. Українсько-російські стосунки у добу Центральної Ради.

 1. Брестський мирний договір .

 2. Політичний договір України в період правління гетьмана П. Скоропадського .

 3. Українсько-російські мирні переговори ( травень – листопад 1918 р. ) , їх хід та наслідки .

 4. Відновлення УНР під проводом Директорії .

 5. Екскалація військового протиборства ( січень 1919-1920 рр.)

 6. Причини і характер української політичної еміграції ( 20—30-ті рр. ХХ ст.. ) Основні еміграційні центри . Культурно-політична діяльність.

 7. Україна у складі СРСР : від союзного договору 1922 р. до проголошення Акту про незалежність України .

 8. Україна в роки Другої світової війни .

 9. Основні віхи національно-визвольного руху в Україні після Другої світової війни .

 10. Репресії в УРСР у 30-х рр.. ХХ ст.. Голодомори : 1921-1913 ; 1932-1933 ; 1947-1948 рр.