Додаток 1 до рішення Броварської міської ради № Програма приватизації об'єктів права комунальної власності територіальної громади мі - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення Броварської міської ради № Інформація Управління комунальної... 1 18.17kb.
Рішення одинадцята сесія шостого скликання від 08. 06. 12 №271 Про... 1 42.33kb.
Рішення № проект про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної... 1 61.57kb.
Рішення № проект про передачу в оренду нежитлових приміщень комунальної... 1 61.52kb.
Рішення міської ради від 24. 02. 2011 року №6/6/24 "Про приватизацію... 1 25.1kb.
Рішення (проект) Про затвердження звіту про незалежну оцінку вартості... 1 37.99kb.
Рішення Броварської міської ради від 26 липня 2012 р. №671-22-06... 1 57.08kb.
Додаток 1 до рішення міської ради від № положення про проведення... 3 477.82kb.
Рішення Броварської міської ради від 20. 12. 2012 №781-27-06 Перелік... 13 3165.44kb.
Рішення дев’ятнадцята сесія шостого скликання від № Про списання... 1 46.67kb.
Рішення Броварської міської ради № Перелік комунального майна територіальної... 1 124.03kb.
Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з... 1 24.66kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Додаток 1 до рішення Броварської міської ради № Програма приватизації об'єктів права - сторінка №1/1


Додаток 1

до рішення Броварської

міської ради

________________

№ _____________

Програма

приватизації об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Бровари на 2012 рік


Розділ I. Загальні положення
1. Програма приватизації комунального майна територіальної громади міста Бровари на 2012 рік (далі - Програма) визначає основні цілі, пріоритети, завдання та способи приватизації комунального майна територіальної громади міста Бровари, завдання щодо об'ємів приватизації.

2. Завданнями приватизації є:
  • залучення коштів до бюджету міста Бровари для розвитку та структурної перебудови економіки міста, іноваційного інвестування;

  • оптимізація структури комунальної власності у виробничій сфері;

  • приватизація підприємств, з урахуванням їх індивідуальних особливостей;

— зміна форми власності об'єктів нерухомості, перебування яких у комунальній власності територіальної громади міста Бровари є недоцільним.

3. Для реалізації цих завдань Управління комунальної власності Броварської міської ради (надалі - Управління) в межах своєї компетенції за погодженням з комісією Броварської міської ради з питань комунальної власності та приватизації (надалі - комісія):

— здійснює заходи щодо організації щорічних досліджень ефективності приватизації об'єктів права комунальної власності територіальної громади м.Бровари;

— за результатами досліджень, подає пропозиції щодо коригування стратегії реформування власності та, з метою їх реалізації, вносить на розгляд Броварської міської ради пропозиції щодо уточнення переліків об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Бровари, які підлягають приватизації;  • за результатами формування переліку об’єктів, приватизація яких здійснюється відповідно до Програми, визначає в межах Програми обсяги, структуру та послідовність приватизації комунального майна;

4. Об'єкти малої приватизації.

- єдині майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, які можуть бути виділені в самостійні суб’єкти господарювання - юридичні особи (у тому числі ті, що передані в оренду, перебувають у процесі реструктуризації), на яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 100 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за такий період не перевищує 70 мільйонів гривень та/або вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу акціонерного товариства, у тому числі разом із земельними ділянками державної (комунальної) власності, на яких вони розташовані (група А);

- окреме індивідуально визначене майно, в тому числі разом із земельними ділянками державної (комунальної) власності, на яких таке майно розташоване (група А);

- об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об’єкти, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані (група Д);

- об’єкти соціально-культурного призначення, в тому числі разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, крім тих, що не підлягають приватизації (група Ж)";

5. Броварська міська рада за поданням Управління та за погодженням з комісією, затверджує перелік об'єктів, що підлягають приватизації.

6. Перелік об'єктів, що не підлягають приватизації, затверджується Броварською міською радою.


Розділ II. Способи малої приватизації
Приватизаця об’єктів малої приватизації здійснюється шляхом:

- викупу;

- продажу на аукціоні (в тому числі, за методом зниження ціни, без оголошення ціни);

- продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни, за принципом аукціону (далі - конкурс);

- шляхом продажу за конкурсом може здійснюватися приватизація окремих єдиних майнових комплексів групи А та окремих об’єктів групи Ж;
Розділ III. Джерела коштів для приватизації
1. Об'єкти малої приватизації можуть бути придбані покупцями за рахунок власних чи позичених грошових коштів.

У разі придбання об'єкта малої приватизації за рахунок грошових коштів, покупці - фізичні особи, подають до Управління довідку об’єднаної державної податкової інспекції про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

2. Оплата придбаних об'єктів малої приватизації здійснюється у гривнях.

3. Покупці вправі використовувати, для придбання об'єктів малої приватизації, грошові кошти лише шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих ними у банках України рахунків.

4. Кошти громадських організацій інвалідів можуть бути використані для придбання об'єктів малої приватизації членами цих організацій у випадках, коли ці об'єкти перебувають у користуванні громадських організацій інвалідів.
Розділ IV. Способи та порядок приватизації
1. Продаж об’єктів приватизації здійснюється відповідно до Закону України “Про приватизацію державного майна”, Закону України “Про Державну програму приватизації”, Закону України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", та цієї Програми.

2. Покупець, який став власником об’єкта приватизації групи А і не скористався на момент його приватизації правом викупу будівлі (споруди, приміщення) у межах займаної таким обєктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, нежитлове приміщення), якщо це не заборонено законодавчими актами.

3. У разі заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об’єкт приватизації, або відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташований об’єкт, що приватизується шляхом викупу, зазначені будівлі (споруди, приміщення) передаються у встановленому порядку власникам приватизованих об’єктів в оренду на строк не менш як десять років.

4. У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого комунального майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) орендар одержує право на викуп такого майна, якщо орендарем за згодою орендодавця за рахунок власних коштів здійснено поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об’єкта без завдання йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, за яким воно було передано в оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності - суб’єктом господарювання для цілей оренди майна;

5. Об’єкти соціально-культурного призначення приватизуються шляхом їх продажу єдиним майновим комплексом із збереженням профілю діяльності.

6. Об’єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують більше трьох років або перебувають в аварійному стані, можуть бути перепрофільовані за погодженням з Броварською міською радою.


Розділ V. Земельні відносини в процесі приватизації
1. Об’єкти малої приватизації приватизуються разом із земельними ділянками, на яких таке майно розташовано. Управління при цьому замовляє проведення робіт із землеустрою.

Розділ VI. Контроль за виконанням Програми


1. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють Броварська міська рада, постійна комісія з питань комунальної власності та приватизації,

інші комісії в межах своєї компетенції, визначеної Броварською міською радою.

2. Персональна відповідальність за виконання завдань Програми покладається на керівника Управління.

3. Броварська міська рада організовує роботу та виконання Програми шляхом формування переліків, що підлягають приватизації, внесення змін до переліків, участі у комісіях з приватизації об'єктів та конкурсних комісіях з продажу об'єктів приватизації.


Розділ VII. Фінансові результати виконання програми
1. Кошти, одержані від продажу комунального майна, інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації (від покупців - за подання заяви на приватизацію); реєстраційний збір за реєстрацію покупців для участі в аукціоні, конкурсі; суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбанні об’єкти приватизації; відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо), зараховуються до бюджету міста Бровари.

2. Щорічні завдання щодо надходження коштів встановлюються в бюджеті міста Бровари на поточний рік.

3. Фінансування видатків на забезпечення процесу приватизації передбачається в бюджеті міста Бровари на поточний рік.
Розділ VIII. Інформаційне забезпечення процесу приватизації
1. З метою сприяння процесу приватизації та надходження коштів до бюджету м. Бровари протягом строку дії цієї Програми, у межах коштів, виділених на зазначені цілі, Управління комунальної власності реалізує комплекс заходів, спрямованих на забезпечення прозорості приватизації шляхом опублікування у засобах масової інформації (друковані видання) – «Броварська панорама» та/або «Нове життя» та/або на офіційному сайті Броварської міської ради - інформації про оголошення конкурсів (торгів, аукціонів), умови продажу об'єктів приватизації та інших відомостей з метою інформування потенційних інвесторів щодо приватизації відповідно до цієї Програми.

2. Управління публікує інформацію про приватизацію у строки та в порядку, визначені законодавством.


Розділ IX. Перехідні положення
1. Продаж об'єктів права комунальної власності, які до набрання чинності цією Програмою включено до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, та/або щодо яких прийнято рішення про приватизацію, а також об'єктів, які перебувають в процесі приватизації, здійснюється відповідно до прийнятого рішення про приватизацію, з урахуванням способів продажу, передбачених цією Програмою.

2. Порядок, способи та умови приватизації майна територіальної громади міста Бровари регулюються Законами України та цією Програмою.

3. Ця Програма приватизації комунальної власності територіальної громади міста Бровари на 2012 рік діє до затвердження чергової програми приватизації.

Міський голова І.В.Сапожко