Додаток до рішення районної ради від 2012 року «Про затвердження Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільної в - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення сокирянської районної ради про надання дозволу на списання... 1 10.93kb.
Рішення районної ради,,Про затвердження в новій редакції Положення... 1 175.57kb.
Рішення 10 червня 2013 року №26/12-13 м. Сокиряни Про передачу окремого... 1 67.79kb.
Рішення сокирянської районної ради про надання дозволу на безоплатну... 1 8.93kb.
Рішення №17 від 26 лютого 2013 року Про надання погодження на списання... 1 19.78kb.
Рішення сокирянської районної ради про надання згоди на списання... 1 9.42kb.
Рішення № 2012 р м. Кіцмань Про надання дозволу на списання окремого... 1 18.15kb.
Розпорядження м. Сторожинець 29 серпня 2012 року n 88 Про надання... 1 17.18kb.
Рішення дев’ятнадцята сесія VІ скликання від 27 вересня 2013 року... 1 17.73kb.
Рішення 20. 11. 2012 р. №245-vi про затвердження Переліку об’єктів... 1 28.01kb.
Рішення дев’ятнадцята сесія VІ скликання від 27 вересня 2013 року... 1 118.57kb.
Рішення сесії Теофіпольської селищної ради "Про затвердження Положення... 1 36.8kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Додаток до рішення районної ради від 2012 року «Про затвердження Положення про порядок - сторінка №1/1


Додаток

до рішення районної ради від ____________ 2012

року «Про затвердження Положення про

порядок відчуження та списання майна, що є

спільної власності територіальних громад

міста, селища та сіл Корюківського району»

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району
Загальні положення

1. Положення про порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району (надалі - Положення) розроблене відповідно до Господарського кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням законодавства про оцінку майна та інших законодавчих і нормативно-правових актів з питань управління та відчуження майна.

2. Положення визначає порядок відчуження та списання майна, що є спільною власністю територіальних громад міста, селища та сіл Корюківського району (надалі - майно), перебуває на бухгалтерському обліку та використовується:

-організаціями, установами, закладами, які фінансуються з районного бюджету - на праві оперативного управління;

- комунальними підприємствами - на праві господарського відання;

- районною радою, районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами – на праві управління,

а також майна, яке не ввійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі та функції з управління яким здійснює відділ з управління комунальним майном Корюкіської районної ради (надалі – відділ з управління комунальним майном).

3. Дія цього Положення не поширюється на відчуження:

- цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

- індивідуально визначеного нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва та законсервованих об’єктів, що в установленому порядку включені до переліків об’єктів, що підлягають приватизації, відчуження яких регулюється положеннями Закону України «Про приватизацію державного майна», інших законів та нормативно-правових актів з приватизації майна;

- майна, на яке відповідно до нормативно-правових актів України встановлені обмеження (застава, податкова застава, накладення арешту, тощо);

- майна, порядок відчуження якого визначається окремим законом;

- майна що не ввійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації (корпоратизації), але перебуває на їх балансі, і відчуження якого здійснюється шляхом приватизації;

- майна, на яке відповідно до законодавства встановлена заборона на відчуження.

4. Дія цього Положення не поширюється на списання:

- цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

- майна, правовий режим якого встановлюється відповідними законами (житловий фонд, матеріальний резерв, об’єкти цивільної оборони тощо).

5. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

майно - матеріальні активи, які відповідно до нормативно-правових актів віднесені до основних фондів (засобів) та об’єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи);

відчуження майна – передача права власності на майно, яке перебуває на балансах підприємств, організацій, установ, іншим юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Положенням;

списання майна – процедура вилучення шляхом ліквідації (знищення) майна з активу у разі його відповідності критеріям, передбаченим цим Положенням;

процедура списання майна – сукупність дій управління комунальним майном районної ради, підприємств, організацій, установ та інших осіб, зазначених у цьому Положенні, спрямованих на списання майна відповідно до вимог цього Положення;

оцінка майна – процес визначення його вартості на дату оцінки (на будь-яке число місяця), яка збігається з датою інвентаризації за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом практичної діяльності суб’єкта оціночної діяльності.

Інші терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених відповідними нормативно-правовими актами, що регулюють питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.


Відчуження майна

6. З балансів підприємств, організацій, установ може бути відчужене майно, крім зазначеного в пункті 3 цього Положення.

7. Відчуження майна проводиться безпосередньо підприємствами, організаціями, установами після отримання на це відповідного дозволу. Організаційні заходи щодо надання дозволу на відчуження майна проводяться відділом з управління комунальним майном.

Дозвіл на відчуження майна надається за таких умов:

- відчуження майна не обмежує провадження суб’єктом господарювання виробничої та іншої діяльності та/або відповідно до економічних, технічних (або інших) показників подальше використання майна є неможливе та/або економічно недоцільне;

- відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб’єкта господарювання або його структурного підрозділу.

8. Для розгляду питання про надання дозволу на відчуження майна підприємство, організація, установа надає на адресу районної ради такі документи:

- звернення з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів, відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження даним майном, визначення впливу відчуження майна на цілісність майнового комплексу і провадження виробничої та іншої діяльності;

- погодження районної державної адміністрації (для заявників, що перебувають у сфері управління районної державної адміністрації);

- відомість про вартість майна, яке пропонується до відчуження, згідно з даними бухгалтерського обліку на дату оцінки (додаток 1);

- акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником підприємства, організації, установи (довільної форми);

- звіт про оцінку майна, яке пропонується до відчуження;

- висновок про вартість майна, за результатами рецензування;

- за наявності заборгованості з виплати заробітної плати – відомості про загальну суму заборгованості із заробітної плати і графік погашення такої заборгованості, а також про наявність у підприємства заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів (для комунальних підприємств, установ, закладів).

Строк подання документів, визначених пунктом 8, до районної ради не може перевищувати 2 місяці від дати оцінки. За вимогою заявник подає додатково інформацію та документи, необхідні для прийняття обґрунтованого рішення.

9. Незалежна оцінка майна, яке пропонується до відчуження, проводиться суб’єктами оціночної діяльності - суб’єктами господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Замовником оцінки майна, що пропонується для передачі шляхом обміну, є підприємства в оперативному управлінні або господарському віданні яких перебуває майно. При цьому, у разі відчуження будівель та споруд, витрати по проведенню оцінки можуть відшкодовуватися покупцем, що передбачається в умовах продажу об’єкта та у відповідному договорі купівлі-продажу.

Звіт про оцінку майна оформляється відповідно до вимог Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 року № 1440 та Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 року № 1442.

Рецензування звітів про оцінку майна здійснюється відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та пунктів 62-67 стандарту № 1 «Загальні засаді оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 року №1440.

Висновок про вартість майна, за результатами рецензування затверджується відділом з управління комунальним майном шляхом нанесення на „Висновок про вартість майна” відмітки про затвердження, скріпленої печаткою та підписом начальника відділу з управління комунальним майном.

Затверджений висновок про вартість майна дійсний до закінчення строку дозволу на відчуження цього майна, визначений пунктом 13.

10. Початкова вартість майна визначається на підставі затвердженого висновку про вартість майна.

11. Після проведення оцінки майна забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.

12. Відчуження майна (крім будівель та споруд) проводиться у такому порядку:

- вартістю за одиницю у розмірі до 2000 гривень – з письмового дозволу відділу з управління комунальним майном;

- вартістю від 2000 гривень до 4000 гривень - з письмового дозволу заступника голови районної ради за поданням відділу з управління комунальним майном;

- вартістю понад 4000 гривень - за розпорядженням голови районної ради за поданням постійної комісії районної ради з питань управління та розпорядження об'єктами комунальної власності.

Відчуження будівель та споруд (незалежно від вартості) проводиться на підставі рішення районної ради за поданням постійної комісії районної ради з питань управління та розпорядження об'єктами комунальної власності.

13. Дозвіл (погодження) щодо відчуження майна надається наказом відділу з управління комунальним майном, або листом заступника голови районної ради, або розпорядженням голови районної ради, або рішенням районної ради.

Термін прийняття рішення про надання дозволу на відчуження майна становить:

- у разі надання дозволу наказом відділу з управління комунальним майном або листом заступника голови районної ради - не більше 30 календарних днів від часу надходження повного комплекту документів, визначених пунктом 8 цього Положення та затвердження висновку про вартість майна;

- у разі надання дозволу розпорядженням голови районної ради, рішенням районної ради - не більше 30 календарних днів від дати надходження рекомендацій постійної комісії районної ради з питань управління та розпорядження об'єктами комунальної власності.

Строк дії дозволу (погодження) щодо відчуження майна не перевищує 12 місяців від дати його надання.

14. Відчуження майна здійснюється виключно на конкурентних засадах - через біржі, на аукціоні.

Відчуження майна через біржі здійснюється відповідно до Закону України «Про товарну біржу» з урахуванням вимог цього Положення.

Заявник (балансоутримувач), після отримання дозволу (погодження), забезпечує укладення договору з юридичною особою, яка має угоду про продаж майна, що перебуває у державній власності, з Фондом державного майна України.

При цьому заявник надає відповідній юридичній особі документ, що підтверджує надання дозволу на відчуження цього майна.

Договір повинен передбачати строки проведення аукціону; початкову вартість продажу; розмір і порядок виплати винагороди; взаємні зобов'язання; умови розірвання договору та майнову відповідальність сторін; умови щодо публікації інформаційних повідомлень про відчуження; інші умови на розсуд сторін.

Інформація про майно, що підлягає продажу на аукціоні, публікується не пізніше, ніж за 15 робочих днів до дати проведення аукціону, у місцевих засобах масової інформації і повинна містити такі відомості: назву майна, його місцезнаходження, відомості про майно, початкову вартість продажу, фіксовані умови продажу (зокрема відшкодування витрат, пов’язаних з продажем майна), кінцевий термін прийняття заяв про участь в аукціоні, час та місце ознайомлення з майном, час та місце проведення аукціону, адресу, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону.

Аукціон проводиться за наявності не менш як двох учасників.

Кінцевий термін прийняття заяв про участь в аукціоні – три дні до початку аукціону.

Аукціон проводиться ведучим (ліцитатором). Початком торгів вважається момент оголошення початкової вартості продажу об’єкта. Кожна наступна вартість, запропонована учасниками на аукціоні, повинна перевищувати попередню не менш як на 10 відсотків (крок аукціону).

Під час аукціону ведеться протокол, який підписується ліцитатором та покупцем (його представником), який одержав право на придбання об’єкта. Протокол у триденний термін після проведення аукціону надсилається підприємству (організації, установі), на балансі якого перебуває майно для затвердження.

Право власності у покупця майна за договором виникає з моменту передачі об’єкта продажу. Затверджений протокол є підставою для укладання протягом 10 днів договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та підприємством (організацією, установою).

Договір включає: відомості про підприємство (організацію, установу) та покупця; назву та коротку характеристику об’єкта продажу; остаточну ціну продажу об’єкта; взаємні зобов’язання підприємства (організації, установи) та покупця; момент передачі об’єкта продажу покупцю (після сплати повної вартості придбаного майна); номери поточних рахунків; назви і адреси банківських установ; порядок розрахунків за придбане майно; інші умови на розсуд сторін.

Покупець зобов’язаний внести зазначені платежі протягом 30 календарних днів з моменту підписання договору купівлі-продажу. Термін сплати може бути продовжено ще на 30 календарних днів за умови сплати не менш як 50 відсотків від ціни продажу об’єкта.

Підприємство (організація, установа) здійснює у встановленому порядку передачу майна покупцю після повної сплати ним грошових коштів за придбане майно шляхом укладання акту приймання – передачі.

Якщо майно не продано, підприємство (організація, установа), на балансі якого перебуває об’єкт продажу, може прийняти рішення про повторний його продаж. У разі повторного проведення аукціону можлива зміна умов продажу, включаючи початкову вартість. Початкова вартість може бути зменшено не більш як на 30%.

Дозвіл на зменшення початкової вартості майна надається у такому порядку:

- затвердженою початковою вартістю майна у розмірі до 100000 гривень – за наказом начальника відділу з управління комунальним майном згідно з рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань управління та розпорядження об'єктами комунальної власності;

- затвердженою початковою вартістю майна у розмірі понад 100000 гривень - за розпорядженням голови районної ради за поданням постійної комісії районної ради з питань управління та розпорядження об'єктами комунальної власності.

Повторний аукціон проводиться за наявності не менш як одного учасника.

За наявності лише одного учасника при проведенні повторного аукціону, об’єкт може бути продано за початковою вартістю.

У повторному аукціоні не може брати участь переможець попереднього аукціону, якщо ним не виконані умови договору купівлі-продажу.

15. Кошти, отримані підприємствами, установами, закладами від відчуження майна (крім будівель і споруд), за вирахуванням плати за послуги та суми податків, залишаються у їх розпорядженні з правом подальшого використання на ремонт, модернізацію або придбання нових основних засобів.

За наявності у комунального підприємства, установи, закладу заборгованості з виплати заробітної плати – в першу чергу на цільове погашення такої заборгованості, а також на погашення заборгованості за податками і зборами (обов’язковими платежами) до бюджетів та державних цільових фондів, пов’язаних із заробітною платою, та інших.

Кошти, отримані підприємствами, установами, закладами від відчуження будівель і споруд, вносяться в дохід районного бюджету.

16. Підприємства, установи, заклади зобов'язані письмово повідомити відділ з управління комунальним майном про використання коштів, отриманих у результаті відчуження майна, протягом 30 днів (з моменту реалізації).

17. Керівники підприємств, установ та закладів несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за дотримання порядку відчуження майна відповідно до цього Положення, за достовірність наданої інформації та за цільове використання коштів, отриманих від реалізації майна.
Списання майна

18. Списання майна, що перебуває на балансах підприємств, установ, закладів здійснюється після отримання на це відповідного дозволу, крім випадків, передбачених цим Положенням.

Організаційні заходи щодо надання дозволу (погодження) на списання майна проводяться відділом з управлінням комунальним майном.

19. З балансів підприємств, установ, закладів може бути списане майно, що відповідає таким критеріям:

а) непридатне для подальшого використання, виявлене в результаті інвентаризації як нестача, морально застаріле, фізично зношене. Крім того підлягають списанню будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв'язку з будівництвом нових об’єктів, розширенням, реконструкцією та технічним переоснащенням підприємства та такі, що зруйновані внаслідок атмосферного впливу і тривалого використання;

б) пошкоджене внаслідок аварій чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим та/або економічно недоцільним);

в) яке не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане іншим підприємствам, організаціям, установам або щодо якого не можуть бути визначені інші способи управління.

При цьому списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків нестачі, спричиненої діями, що переслідуються в кримінальному або адміністративному порядку, коли списання здійснюється по факту виявлення збитків, завданих протиправними діями.

20. Знос майна, що за даними бухгалтерського обліку становить 100 відсотків вартості та/або відповідність майна критеріям, що визначаються підпунктом „в” пункту 19 цього Положення, не може бути достатньою підставою для його списання.

21. Списання майна проводиться за первісною або за відновлюваною вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки).

22. Списання повністю амортизованих основних фондів з балансів комунальних підприємств, установ, закладів проводиться у такому порядку:

- вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 5000 гривень - за наказом керівника підприємств, установ, закладів, що є розпорядником коштів з письмового дозволу відділу з управління комунальним майном;

- вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 5000 гривень до 30000 гривень - за розпорядженням голови районної ради за поданням постійної комісії районної ради з питань управління та розпорядження об'єктами комунальної власності;

- вартістю понад 30000 гривень – за рішенням районної ради за поданням постійної комісії районної ради з питань управління та розпорядження об'єктами комунальної власності.

Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів підприємств, організацій, установ незалежно від вартості за одиницю (комплект) проводиться на підставі рішення районної ради.

23. Для розгляду питання про надання дозволу на списання майна підприємство, організація, установа надає на адресу районної ради такі документи:

- звернення з техніко-економічним обгрунтуванням необхідності списання майна;

- погодження районної державної адміністрації (для заявників, що перебувають у сфері управління районної державної адміністрації);

- протокол засідання комісії, складений відповідно до вимог п. 26, з додатками;

- відомість про вартість майна, яке пропонується до списання, згідно з даними бухгалтерського обліку за встановленою формою (додаток 1), за винятком об’єктів незавершеного будівництва;

- відомість про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

- інформація про об’єкти незавершеного будівництва за встановленими формами (додатки 2) у разі списання об’єктів незавершеного будівництва;

- відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується до списання (разом з відповідними підтвердними документами).

Дозвіл на списання майна надається наказом начальника відділу з управління комунальним майном, або розпорядженням голови районної ради, або рішенням районної ради.

Термін прийняття рішення про надання дозволу на списання майна чи обґрунтовану відмову з визначенням інших шляхів використання майна становить:

- у разі надання дозволу наказом відділу з управління комунальним майном - не більше 30 календарних днів від часу надходження повного комплекту документів, визначених пунктом 23 цього Положення;

- у разі надання дозволу розпорядженням голови районної ради або рішенням районної ради - не більше 30 календарних днів від дати надходження рекомендацій постійної комісії районної ради з питань управління та розпорядження об'єктами комунальної власності.

24.Для визначення непридатності майна і встановлення неможливості та/або неефективності проведення його відновлювального ремонту чи неможливості застосування інших шляхів його використання, а також для оформлення необхідної документації на списання майна наказом керівника відповідного балансоутримувача створюється комісія (або постійно діюча комісія), у складі:

- керівника або його заступника (голова комісії);

- начальника відповідного структурного підрозділу (служби);

- головного бухгалтера або його заступника;

- осіб, на яких покладено відповідальність за збереження основних засобів;

- працівників інженерних, технічних, технологічних, будівельних та інших служб підприємства, які добре знають об’єкт основних засобів.

Для встановлення факту непридатності використання майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій (автомобілів, підйомників тощо), балансоутримувач залучає для участі в роботі комісії представника відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акту.

До складу комісії (постійно діючої комісії) можуть входити інші посадові особи.

У випадку списання нерухомого майна до складу комісії обов’язково включається представник відділу з управління комунальним майном та постійної комісії районної ради з питань управління та розпорядження об'єктами комунальної власності та інші (за згодою).

25. При списанні майна комісія (постійно діюча комісія) відповідного балансоутримувача:

а) проводить інвентаризацію майна, яке пропонується до списання, та за її результатами складає акт за встановленою формою (додаток 3);

б) проводить огляд майна, що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, поетажні плани, відомості дефектів тощо), а також дані бухгалтерського обліку;

в) установлює економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;

г) установлює конкретні причини списання майна: знищене (виявлене як нестача), фізичне або моральне зношення, реконструкція, порушення технічних (технологічних) умов експлуатації чи зберігання, аварія тощо;

д) установлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів об'єкта, який підлягає списанню, і забезпечує контроль за проведенням їх оцінки;

є) здійснює контроль за вилученням із списаного майна, придатних вузлів, деталей та матеріалів з кольорових та дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу і контролює здачу на відповідний склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

ж) складає акти на списання майна за встановленими типовими формами з обліку та списання основних засобів.

У тих випадках, коли обладнання списується у зв'язку з будівництвом нових, розширенням, реконструкцією та технічним переобладнанням діючих об'єктів, комісія повинна перевірити відповідність призначеного до списання обладнання обладнанню, передбаченому в плані розширення, реконструкції і технічного переобладнання діючих підприємств, цехів (виробництв), що затверджений вищестоящою організацією, і зробити в акті на їх списання посилання на пункт та дату затвердження плану.

26.За результатами роботи комісія складає протокол засідання комісії, до якого додаються:

- акт інвентаризації майна, яке пропонується до списання;

- акт на списання майна;

- акт технічного стану майна довільної форми, затверджений керівником;

- інші документи (про аварії, стихійне лихо, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо, за наявності).

У протоколі засідання комісії зазначаються терміни проведення інвентаризації та огляду майна, пропозиції щодо шляхів використання майна, яке не підлягає списанню, заходи щодо відшкодування вартості майна, виявленого як нестача (знищеного, розукомплектованого). Протокол підписується всіма членами комісії. Члени комісії, які мають зауваження до протоколу засідання комісії, надають письмові обґрунтування щодо цих зауважень чи незгоди з протоколом.

В актах на списання вказуються дані, які характеризують об'єкт: рік виготовлення або будівництва, дата введення його в експлуатацію, первісна вартість (переоцінена), сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених капітальних ремонтів та інше. При списанні автотранспортних засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається технічна характеристика агрегатів та деталей автомобіля.

В актах детально вказуються причини вибуття майна, стан основних частин, деталей та вузлів, конструктивних елементів та обґрунтовується економічна (технічна) недоцільність та/або неможливість їх відновлення.

При списанні майна, яке вибуло внаслідок аварій, до акта про списання додається належним чином оформлена копія акта про аварію, де пояснюються причини, які призвели до аварії.

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації та акти на списання майна затверджуються керівником відповідного балансоутримувача.

27. Розбирання та демонтаж майна, яке пропонується до списання, проводиться тільки після отримання відповідного дозволу на списання цього майна.

28. Усі деталі, вузли й агрегати розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання, чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані від ліквідації майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.

Непридатні для використання деталі та матеріали оприбутковуються як вторинна сировина.

29.Оцінка придатних деталей, вузлів, агрегатів, матеріалів, сировини, отриманих унаслідок списання об’єктів, здійснюється комісією (створеною згідно з вимогами п. 24 цього Положення) для визначення їх справедливої вартості. Справедлива вартість визначається з урахуванням первісної вартості матеріальних цінностей та фізичного і морального зношення.

При необхідності оцінка зазначених матеріальних цінностей може здійснюватись відповідно до нормативно-правових актів з оцінки майна.

30. Вилучені після демонтажу об’єктів списання деталі і вузли, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення й одночасного оприбуткування корисних деталей.

Безоплатна передача, списання і реалізація техніки, апаратури та інших основних засобів за цінами, нижчими від вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в них, забороняються.

31. Збитки від ліквідації неповністю амортизованих основних засобів відносяться на результати господарської діяльності підприємств, організацій, установ, за винятком випадків, коли інше передбачено чинним законодавством.

32. Кошти, отримані балансоутримувачами від реалізації списаних матеріальних цінностей, за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали (у тому числі відходи від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння, у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні балансоутримувачів, витрачаються на покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання і транспортування зазначених матеріалів на приймальні пункти, на ремонт, модернізацію чи придбання нових основних засобів.

33. Посадові особи, які порушили порядок зберігання матеріальних цінностей або безгосподарно ставились до них (знищення, виявлення як нестача та ін.), несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Визначення та відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 року №116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей», Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей», інших актів законодавства, чинних на момент здійснення процедури списання майна.

Відшкодування збитків здійснюється у встановленому законодавством порядку.

34. У місячний термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування балансоутримувачі подають до відділу з управління комунальним майном звіт про списання майна за встановленою формою (додаток 4), підписаний комісією та затверджений керівником.

35. Керівники підприємств, організацій, установ та члени комісій є відповідальними згідно з чинним законодавством за достовірність інформації та за дотримання порядку списання.

Додаток 1

До Положення про порядок відчуження та списання

майна, що є спільною власністю територіальних

громад міста, селища та сіл Корюківського району


ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства, установи

_______________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

„_____” _____________________20 ___ р.

М.П.
Відомість

про вартість майна, яке пропонується до відчуження (списання)

За станом на „____” ___________________ 20__ р.


п/п


Назва інвентарного об’єкта

Рік

випуску


Номер об’єкта

Кількість капітальних ремонтів

(дата проведення останнього)Вартість останнього капітального ремонту,

грн.


Балансова

(первісна)

вартість,

грн.


Сума нарахованого зносу,

грн.


Балансова

(залишкова)

вартість,

грн.


інвентарний

заводський

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Всього:

Дані про дорогоцінні метали:

(подаються у разі їх наявності за кожним інвентарним об’єктом)


Головний бухгалтер підприємства _______________________________ __________________________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)Додаток 2

До Положення про порядок відчуження,

та списання майна, що є спільною

власністю територіальних громад міста,

селища та сіл Корюківського району
Найменування замовника _______________________________________

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________________________________

Найменування проектної організації _______________________________________

АКТ


про припинення будівництваНайменування проекту будови, об’єкта, його місцезнаходження

Характер будівництва (нове будів., розширення, реконструк-ція)

Ким і коли затверджено завдання на проектування

Початок будівництва (рік, місяць)

Затверджена загальна вартість проектно-вишукувальних робіт

(млн. грн.)Вартість виконаних робіт за договірною ціною до їх припинення

(млн. грн.)Кошти, необхідні для розрахунку з підрядною організацією

Стадії виконаних робіт і причина їх припинення

Дата та обґрунтування припинення проектно-вишукувальних робіт

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Керівник підприємства (замовник проекта) _______________________________Додаток 3

До Положення про порядок відчуження

та списання майна, що є спільною

власністю територіальних громад міста,

селища та сіл Корюкывського району


ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник підприємства, установи

_____________ _________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

„_____” _____________________20 ___ р.

М.П.Акт інвентаризації майна, яке пропонується до списання
____________________________________________________________________

(назва об’єкта (підприємства, цеху, дільниці, тощо), де проводилась інвентаризація)


На підставі наказу (розпорядження) від „___” _____________________ 20___р. № ______ комісією у складі __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

(посади, прізвища та ініціали членів комісії)


проведено інвентаризацію майна , яке пропонується до списання і обліковується на балансовому рахунку
№ ________________ станом на „____” ______________________ 20_____р.

Інвентаризацію розпочато „_____” ______________________ 20_____р.

інвентаризацію закінчено „_____” ______________________ 20_____р.

При інвентаризації встановлено таке:
п/п


Назва об’єкта

Рік

випуску


Номер об’єкта

Обліковується за станом на „___”_______________р.


Приміт-ка

Інвен-тарний

заводський

паспорта

Фактично виявлено

За даними бухгалтерського обліку

кількість

вартість, грн.

кількість

вартість,

грн.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всього:

Всього за актом:

а) порядкових номерів _________________________________________________________________________

(літерами)

б) загальна кількість одиниць, фактично ___________________________________________________________________

(літерами)

в) на суму, грн., фактично _______________________________________________________________________

(літерами)

Голова комісії ____________________ _________________________________ ______________________________________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)


Члени комісії: ____________________ _________________________________ ______________________________________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)____________________ _________________________________ ______________________________________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)____________________ _________________________________ ______________________________________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)
Додаток 4

(назва підприємства, установи)

(місцезнаходження)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _____________________

До Положення про порядок відчуження та списання,майна, що є спільною власністю

територіальних громад міста, селища та сіл

Корюківського району Чернігівської області

ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник підприємства, установи

_____________ ___________________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

„_____” ________________________20 ___ р. М.П.Звіт про списання майна
з/п


Назва

об’єкта


Рік побудови (випуску)

Інвентарний номер

Заводський номер

Витрати на списання об’єкта

Оприбутковано від списання

Отримано коштів від реалізації матеріалів, сировини, тощо, грн.

Напрями використання коштів

Документи, що підтверджують отримання коштів

Придат.вузлів, агрегатів

матеріалів

сировини

основних засобів

Загаль-на вартість по об’єкту, грн.

Шт.

Вар-тість,

грн.


Од. виміру

Вар-тість,

грн.


Од. виміру

Вар-тість,

грн.


Од. виміру

Вар-тість,

грн.


Усього
Голова комісії ____________________ _________________________________ ______________________________________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

Члени комісії: ____________________ _________________________________ ______________________________________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)

____________________ _________________________________ _____________________________________________

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали)