Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра (циклова комісія) “затверджую - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) 1 273.57kb.
Форма № н 04 Запорізький національний технічний університет (повне... 1 260.38kb.
Форма № н 01 Одеська національна академія харчових технологій (повне... 1 56.74kb.
Положення про Приймальну комісію Державного вищого навчального закладу... 1 168.88kb.
Форма № н 03 Затверджено наказом мон україни від “ ” 20 р. № Львівський... 4 680.74kb.
Форма № н 03 Затверджено наказом мон україни від “ ” 20 р. № Львівський... 1 333.23kb.
Форма № н 03 Затверджено наказом монмс україни від “ ” 20 р. 1 225.7kb.
Кафедра української та російської філології Євпаторійського інституту... 1 199.22kb.
Правила прийому до Коледжу Вищого навчального закладу 4 658.9kb.
Правила прийому до вищого навчального закладу розробляються відповідно... 1 60.88kb.
Форма № н 02 Місце кутового штампа вищого навчального закладу керівнику 1 15.39kb.
Програма іспиту з дисципліни «інформатика та обчислювальна техніка» 1 127.17kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра (циклова комісія) - сторінка №1/1


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384Форма № Н - 3.04

_____________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра (циклова комісія)_______________________________


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
________________________________

“______”_______________20___ рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


_____________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки______________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність ________________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення___________________________________________

(назва інституту, факультету, відділення)

______ – 20___ рік


Робоча програма ____________________________________________для студентів

(назва навчальної дисципліни)

за напрямом підготовки _________________, спеціальністю ________________. „___” ________, 20__ року- __ с.

________________________________________________________

Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________
Протокол від. “____”________________20__ року № ___
Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року
Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол від. “____”________________20___ року № ___
“_____”________________20__ року Голова _______________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__ рік

 __________, 20__ рік
  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)


Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

_______________

(шифр і назва)


Модулів –

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________


Рік підготовки:

Змістових модулів –

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин -

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень:


год.

год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

год.

год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю:


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання -  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета ..............

Завдання .....................У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: ....................

вміти: ...................  1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. ..........

Тема 1. ......

Тема 2 . ....

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Назва

Тема 1. Назва

Тема 2. Назва

Разом за змістовим модулем 1

Змістовий модуль 2. Назва

Тема 1. Назва

Тема 2. Назва

Разом за змістовим модулем 2
Усього годин


Модуль 2

ІНДЗ
-

-
--

-

-Усього годин5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12...
6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12...
7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12...
8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

...

...

2

...

...
Разом


9. Індивідуальні завдання

10. Методи навчання


11. Методи контролю

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Приклад для екзаменуПоточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


Змістовий модуль

3

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.
Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

1. ......14. Рекомендована література

Базова

1. .....
Допоміжна

1. ......

15. Інформаційні ресурси


  1. .....

Примітки:  1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

  2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії), у раді (методичної комісії) факультету (навчального закладу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою ради (методичній комісії) і затверджується проректором (заступником директора) вищого навчального закладу з навчальної роботи.

  3. Формат бланка А4 (210297 мм.).

Директор департаменту вищої освіти Я. Я. Болюбаш