Інформація про підприємство - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Інформація про Підприємство : 1 Ідентифікаційний код (едрпоу) 6 845.05kb.
Комунальне підприємство “Київпастранс” Загальна інформація 1 12.94kb.
Інформація про базове сільськогосподарське підприємство (господарство) 1 72.76kb.
Інформація про предмет закупівлі: 29. 52. 2 Машини землерийні 1 56.03kb.
Інформація про емітента. Повне найменування: українською мовою: Державне... 47 7499.16kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 84.54kb.
Комунальне підприємство “Краснодонське тролейбусно-автотранспортне... 1 7.76kb.
Комунальне підприємство “Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління”... 1 9.93kb.
Положення Інформація про замовника Інформація про тендер Інформація... 3 631.61kb.
Інформація про застосування процедури закупівель в одного учасника... 1 22.23kb.
ОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 68.05kb.
Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2011 Міністерство... 5 1592.41kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Інформація про підприємство - сторінка №1/1

ПАТ «Одесбудматеріали»

Примітки до фінансової звітності

за рік,що закінчився 31 грудня 2012р.

(у тисячах українських гривнях)_____________________________________________
1.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО
Відкрите акціонерне товариство «Одесбудматеріали»» створено регіональним відділенням фонду держмайна України по Одеській області 28декабря 1995г.пріказ № 2534, шляхом перетворення державного підприємства Головного підприємства «Одесбудматеріали» у Відкрите акціонерне товариство.

ПАТ «Одесбудматеріали» (далі-Підприємство) зареєстровано в Україні згідно законодавства України, як Публічне товариство юридичної особи Серія ААБ № 054290 від 25.05.2011.Дата та номер запису в Єдиному реєстрі № 1556120 0000 006843 від 28.10.1996г.

Підприємство розташоване за адресою: 65041, м.Одеса, ул.Шкодова гора, 3

Публічне акціонерне товариство має Виробничий підрозділ «ОЕП» ПАТ «Одесбудматеріали» і знаходитися за адресою: 65041 м.Одеса, ул.Шкодова гора, 3.

Основними видами діяльності, якими займається підприємство: Це здача в оперативну оренду складських, виробничих приміщень, виготовлення каменерізних машин КМАЗ У для видобутку каменю в кар'єрах, а також виробництвом запасних частин до цієї машини, таких як (ланцюги, гайки, бари, шестірні й ін .)

Підприємство розташоване в промисловому р-ні на одному з виробничих ділянок м.Одеси.

Продукція підприємства реалізується зі складу підприємства.     

 Нашими клієнтами є кілька підприємств: СВКП «Піщанский» Вінницька обл.; ПАТ Одеське Шахтоуправління»; ТОВ ім.Мічуріна Вінницька обл.; ТОВ« Джуринське шахтоуправління «Вінницька обл.   

 Основною сировиною нашого підприємства є забезпечення металом і твердими сплавами з якого виготовляємо основні види продукції для напайки ланцюгів.

ПАТ «Одесбудматеріали»

Примітки до фінансової звітності

за рік ,що закінчився 31 грудня 2012р

(у тисячах українських гривнях)_____________________________________________

                         ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
2.ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ                             
   Ця фінансова звітність Підприємства підготовлена ​​відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), в редакції опублікованій Радою з Міжнародних стандартів (Ради з МСФЗ), за винятком аспектів описаних нижче.        

 До 31 грудня 2011року підприємство не складало фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ або Стандарти). До 31 грудня 2012р. Підприємство складало окрему фінансову звітність відповідно з українськими Положеннями і (стандартами) бухгалтерського обліку П (С) БО. Підприємство бере МСФЗ як основу своєї фінансової звітності. З цією метою Підприємство підготувало початковий звіт про фінансове становище згідно МСФЗ за станом на 31 грудня 2011р. (Дата переходу на МФО) відповідно до вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 прийняті стандартом Міжнародної звітності в перші ( МСФЗ 1). Цей стандарт вимагає, щоб початковий звіт про фінансовий стан за станом на дату переходу до МСФЗ складався відповідно до облікової політики, відповідає вимогам МСФЗ, які діють на дату складання фінансової звітності згідно з МСФЗ. Фінансова звітність складена у тисячах українських гривнях.

Ця Фінансова звітність підготовлена ​​на основі справедливої ​​вартості, оцінка основних засобів на дату першого застосування МСФЗ підприємство оцінило за справедливою вартістю із залученням незалежного оцінювача. Фінансова звітність за міжнародними стандартами була складена на основі бухгалтерських записів згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації з метою достовірного подання інформації згідно з вимогами МСФЗ. Фінансова звітність є зведеної, в тому числі з своїм структурним підрозділом.              

Підприємство вперше взяло дату переходу на МСФЗ в 2012р., Датою переходу на МСФЗ було 1 січня 2011г.Первий повний комплект звітності буде підготовлений підприємством за рік закінчився 31 грудня 2013р.ПАТ «Одесбудматеріали»

Примітки до фінансової звітності

За рік,що закінчився 31 грудня 2012р.

(у тисячах українських гривнях)___________________________________________

   


ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)     

     


 2.1 ГРОШОВІ КОШТИ
Включаються кошти на банківських рахунках і грошові кошти в касі.
2.2 ЗАПАСИ
Одиницею запасів з метою бухгалтерського обліку вважаються найменування запасів, які використовуються найбільш 1 року. Запаси відображаються за найменшою з вартостей: собівартістю або можливою чистою вартістю реалізації. Чистою вартістю реалізації є розрахункова вартість продажу в ході нормального ведення господарської діяльності мінус попередньо оцінюються витрати на завершення і попередньо оцінюються витрати на сбит.Прі відпустці запасів у виробництво використовується метод средньозваженої собівартості. Зменшення корисності запасів підприємство оцінює в кінці кожного звітного періоду (застарілість, пошкодження) і визнає витрати від зменшення корисності. Облік запасів класифікується підприємством за такими ознаками:     

 а.) Сировина і матеріали      

б.) Готова продукція    

  в.) Інші запаси (у т. ч. Малоцінні та швидкозношувані предмети, паливо, запасні частини)           


 2.3. ОСНОВНІ ЗАСОБИ     

        


 Визнання і оцінка основних засобів    Підприємство оцінює основні засоби за справедливою вартістю із залученням незалежного оцінювача. Надалі основні засоби оцінюються за собівартістью мінус будь яка накопичена амортизація та будь які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з балансової вартості активу і чистої суми, перерахованної до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситися до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу. Класифікувати основні засоби за такими групами:

Група -3 Будинки і споруди

Група -4 Машини та обладнання

Група -5 Транспортні засоби

Група -6 Інструменти, прилади, інвентар


ПАТ «Одесбудматеріали»

Примітки до фінансової звітності

за рік,що закінчився 31 грудня 2012р.

(у тисячах українських гривнях)_____________________________________________

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)         
Підприємство визнає активи для використання у своїй діяльності і визнається коли отримує економічну вигоду від цього об'єкта. До основних засобів належать активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 1 (одного) року (або операційного циклу.)

Подальші витрати, які збільшують майбутні економічні вигоди об'єкта основних засобів, збільшують його балансову вартість. В іншому випадку наступні витрати підприємство визнає як витрати періоду, в якому вони були понесені.Предприємство поділяє витрати на такі види: поточний ремонт, на утримання та технічне обслуговування, капітальний ремонт, включаючи модернізацію.      


2.4. Знецінення основних засобів  
 На кожну дату балансу Компанія оцінює балансову вартість основних засобів з метою визначення будь-яких ознак того, що дані активи втратили частину своєї вартості за рахунок знецінення, у разі наявності подібних ознак, розраховується сума очікуваного відшкодування такого активу з метою визначення розміру втрат від зменшення корисності.

    


  2.5 Амортизація основних засобів та строк корисного використання.
Амортизація активів починається з моменту готовності до експлуатації. Амортизацію активу припиняють коли він припиняє визнаватися. Амортизацію не припиняють коли актив не використовується поки актив несамортизуєтся повністю, у разі відсутності виробництва амортизація активу може дорівнювати нулю.
Амортизація розраховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання, активу. Для кожного об'єкта основних засобів термін корисного використання визначається на індивідуальній основі. Терміни використання активів переглядаються і в міру необхідності коректуються на кожну звітну дату.

Застосовується наступний термін корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів:                                                                                                                

 Строк корисного використання активу.
Група -3 Будинки і споруди 20-35р.

Група -4 Машини та обладнання 5-10р.

Група -5 Транспортні засоби 6р.

Група -6 Інструменти, прилади, інвентар 4р.


   ПАТ «Одесбудматеріали»

Примітки до фінансової звітності

за рік,що закінчився 31 грудня 2012р

(у тисячах українських гривнях)___________________________________________
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)    

    


 2.6. ІНВЕСТІЦІОННА НЕРУХОМІСТЬ
Івестиційною нерухомістю є частина нерухомості, а саме частина виробничих будівель, яка знаходиться у орендаря на умовах операційної оренди без права переходу у власність до орендаря. Частина будівель здається з метою отримання орендних платежів від орендарів. При первісному визнанні інвестиційна нерухомість оцінюється за справедливою вартістю із залученням незалежного оцінювача і входить до складу основних засобів до групи-Будинки і споруди. Прибуток або збиток від зміни справедливої ​​вартості інвестиційної нерухомості враховується у звіті про фінансові результати.     

   


    2 .7 УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І АКТИВИ   
     Умовні зобов'язання визначаються наступ однієї або кількох майбутніх подій. Оцінка умовних зобов'язань тісно пов'язана з винесенням суджень оцінок, пов'язаних наслідками майбутніх подій.  

       


 2.8 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Власний капітал є частиною в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. І він розподіляється на підкласи: статутний капітал, резервний капітал, накопичений нерозподілений прибуток (збиток), резерв на дооцінку.  
   2.9 ФІНАНСОВІ АКТИВИ 
Дебіторська заборгованість визнається як фінансовий актив. 
 Подальша оцінка
Після першого визнання за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після першого визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об'єктивне свідчення, того, що вийшов збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму збитків із застосуванням нарахування резерву. Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності визначається на основі аналізу дебіторів і відображає суму, яка на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Дебіторська заборгованість робіт, послуг відображається в балансі за історичною вартістю на дату балансу, рівній сумі дебіторської заборгованості за роботи і послуги.

ПАТ «Одесбудматеріали

Примітки до фінансової звітності

за рік,що закінчився 31 грудня 2012р.

(у тисячах українських гривнях)_____________________________________________
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Для фінансових активів резерви створюються на основі індивідуальної оцінки дебіторів Сума збитків визнається у прибутку або збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язане з дією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередній визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резерву. Сума сторнування визнається у прибутку та збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створення резерву на покриття збитків від зменшення корисності. Дебіторська заборгованість включає в себе торгову та іншу дебіторську заборгованість.

   


 2.10 ВИЗНАННЯ І ОЦІНКА ДОХОДІВ 
Визнання доходу є наслідком визнання оцінки активів і зобов'язань, і визнається підприємством у звіті про сукупний дохід, коли виникло збільшення економічних вигод. Дохід відображається в сумі справедливої ​​вартості активів, які отримані або будуть получені. Дохід визнається в сумі грошових коштів. Однак у разі відстрочення надходження грошових коштів, справедлива вартість може бути менше отриманої або очікуваної до отримання номінальної суми грошових коштів. Дохід визнається в тій сумі в якій імовірний приплив економічних вигод і в той же час сума таких вигод може бути достовірно оцінена. Дохід включає в себе дохід від звичайної діяльності та надходжень від інших операцій. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з нею сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Дивіденди визнаються дохідом, коли встановлено право на отримання виплат. 
Виручка- представляє собою справедливу вартість проданих товарів і послуг. Із суми виручки виключається виручка від операцій, вироблених усередині підприємства.
Виручка від реалізації товарів (продукції) визнається, коли задовольняються всі перераховані умови: 
Підприємство перевела на покупця значні ризики та винагороди, пов'язані з володінням товарами;
Підприємство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння. і не контролює продану продукцію;Суму виручки може бути достовірно оцінити ;иснує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з угодою, надійдуть на підприємство і понесені або очікувані витрати, пов'язані з угодою, можуть бути достовірно оцінити.

ПАТ «Одесбудматеріали»

Примітки до фінансової звітності

за рік,що закінчився 31 грудня 2012р.

(у тисячах українських гривнях)

  

      ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ).
Виручка від реалізації послуг визнається, коли задовольняються всі перераховані умови:

Сума виручки може бути достовірно оцінити;

Виникнення відповідного припливу економічних вигод, пов'язаних з операцією, є ймовірним;

Є можливість надійного вимірювання стадії завершення угоди станом на звітну дату;

Є можливість надійного вимірювання витрат, понесених для здійснення угоди, необхідних для її завершення.
2.11 ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА ВИТРАТ 
Витрати визнаються якщо виконуються умови-сума витрат може бути надійно визначена, і виникає зменшення в майбутньому економічних вигод. Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені, або тоді, коли ставати очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від фактичної виплати коштів, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті. Визнання витрат є наслідком визнання.        

2.12. ПОДАТКИ 
Підприємство є платником єдиного податку 5% і відноситься до 4-ї групи. Витрати з податку уявляють собою суму величин фактичного податку за звітний період. Підприємство не є платником з податку на прибуток і не є платником з податку на додану вартість.    


    1. ВІДКЛАДЕНІ ПОДАТКИ

Так як підприємство не є платником на прибуток. То відкладені податкові активи підприємством не нараховуються.   

   

  2.14. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Забезпечення визнаються у фінансовій звітності підприємства, коли у неї є поточні юридичні або випливають з практики зобов'язання, що виникли в результаті минулих подій, для погашення яких, ймовірно вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди. Якщо такий вплив істотно, забезпечення визначається за допомогою дисконтування очікуваних грошових потоків. Підприємство визнає забезпечення тільки тоді коли, існує поточне зобов'язання в результаті минулих подій; існує ймовірність, що для погашення зобов'язань буде потрібно відтік ресурсів, що містять у собі вигоди; можлива достовірна оцінка суми зобов'язань.


 ПАТ «Одесбудматеріали»Примітки до фінансової звітності

за рік ,що закінчився 31 грудня 2012р

(у тисячах українських гривнях )_____________________________________________
                                  

  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

       


    1. ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ

До короткострокових виплат відноситься заробітна плата робітників і службовців, внесків на соціальне страхування. Компенсація за відсутність, такі як оплата щорічної відпустки, тимчасова непрацездатність, оплата відпустки у зв'язку з хворобою. При цьому виплати відбуваються протягом дванадцяти місяців.

Підприємство оцінює очікувану суму накопиченої компенсації за відсутність не дисконтованою сумою, яку підприємство очікує виплатити на кінець звітного періоду. Цю суму підприємство відображає на дату звітності як поточне зобов'язання.  


    1. ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

Підприємство утримує внески із заробітної плати відрахувань згідно українського законодавства. Підприємства утримує внески із заробітної плати працівників а Пенсійний фонд Поточні внески розраховуються як відсотки відрахувань з нарахованої заробітної плати та відображаються у періоді, в якому була нарахована заробітна плата

    1. ДИВІДЕНДИ

Якщо підприємство оголошує про дивіденди, то сума дивідендів відображається як окремий компонент нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду. 


3. СУТТЄВІ СУДЖЕННЯ , ОЦІНКИ І ДОПУЩЕННЯ
Підготовка фінансової звітності підприємства вимагає від керівництва на кожну звітну дату винесення суджень, визначення оціночних значень і припущень, які впливають та вказуються в звітності суми виручки, витрат, активів і зобов'язань. У процесі застосування облікової політики підприємства використовувалося наступне судження, які надають найбільш істотний вплив на суми, визнані у фінансовій звітності. 

   


 А.) ПРОДОВЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Ця фінансова звітність підготовлена ​​виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів підприємства, також як і майбутня діяльність підприємства перебувати під істотним впливом поточної і майбутнього економічного середовища. 

 Б.) Резерв сумнівних боргів  

 Компанія створює резерв під сумнівні борги для покриття збитків, коли клієнт не зможе зробити необхідні платежі. При оцінці достатності резервів під сумнівні борги керівництво розглядає поточні економічні умови. Зміни в економіці,економічної галузі або фінансовому становищі окремих клієнтів можуть призвести до коректувань, пов'язаних з обсягом резерву під сумнівну заборгованість відбитим у фінансовій звітності як знецінення дебіторської заборгованості. 
 ПАТ «Одесбудматеріали»

Примітки до фінансової звітності

за рік,що закінчився 31 грудня 2012р

(у тисячах українських гривнях)________________________________________________
  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

 

 В.) СУДОВІ РОЗГЛЯДУ


 Підприємство висуває суттєві припущення при оцінці та відображенні ризику схильності впливу поточних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами. Через невизначеність, притаманною оцінки, фактичні витрати можуть відрізнятися від первісних розрахунків. Такі попередні оцінки можуть змінюватися за міру надходження нової інформації отриманих від інших осіб наприклад таких як адвокати.Перегляд таких оцінок може мати значний вплив на майбутні результати операцион-ної діяльності. 
 4. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ І ПЕРЕГЛЯНУТИХ МСФЗ
При складанні фінансивої звітності Підприємство застосовувало все нові і змінені стандарти і інтерпретації які затверджені і вступили на 31 грудня 2012р.

 5. ПОРІВНЯЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТА ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

 Вплив переходу надано наступним чином:  
СТАТТЬІ ПОЯСНЕННЯ ПОПЕРЕДНІ ВІДБИТІ МСФЗ

Н(С)БО ПЕРЕХОДУ
__________________________________________________________________________

                                                                             

Нематеріальні Активи

ОСНОВНІ ЗАСОБИ 1147 897 2044 
ЗАПАСИ 132 10 142
 ТОРГІВЕЛЬНА ДЕБІТОРСЬКА 

ЗАБОРГОВАНІСТЬ 103 46 57
РЕЗЕРВ ПЕРЕОЦЕНКИ 1507 714 2221
Перехід на МСФЗ привів до коректувань звіту про фінансове становище на звітну дату 31 грудня 2012р. У зв'язку з переоцінкою основних засобів за справедливою вартістю їх вартість збільшилися на 897тис.грн.і по МСФО склала 2 044тис.грн. Уцінка основних засобів становила-184тис.грн. Змінився резерв переоцінки в капіталі на 714тис.грн. З основних засобів були виведені основні засоби як не відповідають критерію основних засобів та віднесені запаси 10тис.грн Списано з балансу торгова дебіторська заборгованість 46тис.грн., Яка в результаті аналізу не буде сплачена.  

 ПАТ «Одебудматеріали»Примітки до фінансової звітності

за рік,що закінчився 31 грудня 2012р

(у тисячах українських гривнях)______________________________________________
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
6. Виручка від реалізації

Виручка від реалізації за рік ,що закінчився 31 грудня 2012года і 31 грудня 2011года.   були надані таким чином :                                                                         

  2012р. 2011р.

Дохід від надання послуг 444 318

Дохід від реалізації продукції 285 285

729 603

Інші доходи 33 87762 690


7. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

Собівартість реалізації за рік ,що закінчився 31 грудня 2012року і 31 грудня 2011року були надані таким чином:


2012р. 2011р

Сировина та матеріали 60 64

Заробітна плата виробничого персоналу 100 114 

Винагороди за  договорами 46 6

Електроенергія 12 4

Амортизація 44 44

Податки 90 141

Інші витрати 46 50398 423
                                                                                                                                                      

   8. ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ

Передоплати та інші оборотні активи на 31грудня 2012г.і 31грудня 2011.били надані таким чином  :   

                                                                                      

  2012р. 2011р.

Витрати майбутніх періодів – 2

(Підписка на бухг.літер.) 2

ПАТ «Одесстройматеріали»

Примітки до фінансової звітності

за рік,що закінчився 31 грудня 2012р

(у тисячах українських гривнях)________________________________________________
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

                                                                                                                                              

    9.АДМІНІСТРАТІВНИЕ ВИТРАТИ

Адміністративні витрати за рік ,що закінчився 31 грудня 2012года і 31 грудня 2011года. були надані      таким чином:                                                                           


   2012р. 2011р

Заробітна плата адмін.персонала 103 99

Матеріали 68 41

Банківські послуги 23 5

Амортизація 38 38 Податки 64 37                                                                                             296 220                                                                                               

 10. ІНШІ ВИТРАТИ 

Інші витрати за рік , що закінчився 31 грудня 2012года і 31 грудня 2011года. були надані      таким чином:                                                                           

2012р. 2011р.

 Інші витрати 77 45                                                                                             77 45 


  11. ВИТРАТИ НА АМОТІЗАЦІЮ

Витрати на амортизацію основних засобів за рік,що закінчився 31 грудня 2012г.і 31 грудня 2011р. надана таким чином.                                                                                              

   2012р. 2011р

Собівартість реалізації 44 44

Адміністративні витрати 38 38__                                                                                               82 82     

                                           

                                             

 12. ВИТРАТИ НА ЗАРПЛАТУ

Витрати на зарплату за рік ,що закінчився 31 грудня 2012г.і 31грудня 2011г.представлена ​​наступним чином. 

                                                                                              2012р. 2011р.

 Витрати на оплату праці:

Внески до Пенсійного фонду 92 82                                                                                                92 82                                                                                                                                                                                                                           2012р. 2011р.                    

   Середньооблікова чисельність: 15 13                                                                                                                                                                                                             


ПАТ «Одесстройматеріали»

Примітки до фінансової звітності

за рік ,що закінчився 31 грудня 2012р

(у тисячах українських гривнях)_____________________________________________
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
2012р. 2011р.
 Заробітна плата виробничого персоналу 100 114

Заробітна плата адміністративного персоналу 103 99

Винагороди за договорами 46 6                                                                                     249 219                         

  13. ПОДАТКИ   

 Підприємство не є платником з податку на прибуток, і не є платником з податку на додану вартість, а є платником єдиного податку та податок включається до складу інших податків.                            
  14. ЗАПАСИ

Запаси за рік ,що закінчився 31 грудня 2012г.і 31грудня 2011г. були представлені таким

чином   :      

                                                                                   2012р. 2011р.

Сировина та матеріали 22 27

Готова продукція 58 16

Інші запаси 72 81


  1.  124


15 .ТОРГОВЕЛЬНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАННІСТЬ

Торговельна дебіторська заборгованість за рік ,що закінчився 31 грудня 2012г.і 31 грудня 2011р. надана таким чином.     

                                                           2012р. 2011р.                               

    Торгова дебіторська заборгованість 25 72                                                                                                25 72


Класифікація торговельної дебіторської заборгованості                                                    

2012р. 2011р.

До запитання:

До 3х місяців 19 18

Від 3 до 6 місяців 6 8

Від 6 до 12місяців 46                                                                                              _______________                                                                                                                        25 72
ПАТ «Одесстройматеріали»

Примітки до фінансової звітності

за рік ,що закінчився 31 грудня 2012р

(у тисячах українських гривнях)_____________________________________________     
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
16. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Рух основних засобів на дату першого застосування МСФЗ .і за рік закінчився 31 грудня 2012г.представлені наступним чином.  

              

Будинки і Машини і Транспортні Інструменти, УСЬОГО:

споруди обладнання засоби прибори,інвентар
СПРАВЕДЛИВА

ВАРТІСТЬна 01 січня 2011р. 1778 241 25 - 2044

нарахування

вибуття

на 31 грудня 2012р. 1778 241 25 - 2044
НАКОПИЧЕНА

АМОРТИЗАЦІЯна 01 січня 2011р. - - - - -___

нарахування 53 24 5 - 82

вибуття

на 31 грудня 2011р. 53 24 5 - 82

нарахування

вибуття

на 31 грудня 2012р. 106 48 10 - 164

                            

 ЧИСТА БАЛАНСОВА

ВАРТІСТЬ


на 31 грудня 2011р. 1725 217 20 - 1962

на 31 грудня 2012р. 1672 193 15 - 1880

ПАТ «Одесстройматеріали»

Примітки до фінансової звітності

за рік ,що закінчився 31 грудня 2012р

(у тисячах українських гривнях)______________________________________________
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)

17. ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Станом на 01 січня 2011р. підприємство оцінило майно із залученням незалежного оцінювача. Оцінка майна була проведена на «Будівлі та споруди» всього на суму-1775 тис.грн ; «Машини та обладнання» на суму-237 тис. грн. .; «Транспортні засоби» на суму-14тис.грн.Усього оцінка майна склала-2 026тис.грн.На думку керівництва деякі об'єкти основних засобів були придбані нещодавно і вони відповідають справедливій вартості на дату першого застосування МСФЗ і не вимагають коригувань, що склало на суму-18тис.грн.Всего вартість майна за справедливою вартістю склала - 2044тис.грн.Керівництво підприємства вирішило застосовувати справедливу вартість майна.

Частина основних засобів з групи «Машин і обладнання»; «Інструменти та інвентар» не відповідали критерію основних засобів були списані, а частина переведена до складу запасів. Згідно звіту, оцінка була проведена відповідно до Міжнародних стандартів оцінки майна. Справедлива вартість об'єктів оцінюваних на підставі застосування витратного, порівняльного і дохідного підходів. Витратний підхід передбачає визначення поточної вартості витрат на відтворення або заміщення об'єкта оцінки з їх подальшим коригуванням на суму зносу (знецінення). На підставі застосування даного підходу справедлива вартість деяких об'єктів основних засобів була визначена на суму вартості заміщення даних об'єктів.

Прибутковий підхід дозволяє визначити поточну вартість, грунтуючись на потенційної прибутковості цього об'єкта в майбутньому, при розрахунках використовувався метод прямої капіталізації, що обумовлено можливістю прогнозування рівномірних грошових потоків від використання об'єкта оцінки. Дохід від здачі оцінюваного об'єкта в оренду може бути сформований за рахунок передачі площі об'єкта в оренду за ринковими цінами. Порівняльний підхід базується на аналізі цін продажу пропозиції аналогічних об'єктів основних засобів з урахуванням відповідних коригувань на відмінності між об'єктами порівняння та об'єктами основних оцінки. На підставі застосування цього підходу справедлива вартість основних засобів визначалася на підставі їх ринкової вартості.
18. АНАЛІЗ НАЯВНОСТІ ОЗНАК ЗНЕЦІНЕННЯ
Аналізуючи ознаки можливого зменшення корисності, необхідно відзначити, що активи підприємства перебувають у незадовільному технічному стані. Так будівлі та споруди будувалися з 1958 по 1978год і велика частина вже застаріла і потребує капітального ремонту, використовуване обладнання є застарілим, фізично зношеним і потребує ремонту.  


ПАТ «Одесстройматеріали»

Примітки до фінансової звітності

за рік ,що закінчився 31 грудня 2012р

(у тисячах українських гривнях)____________________________________________

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
19. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ.
Грошові кошти та їх еквіваленти за рік ,що закінчився 31 грудня 2012г.і 31 грудня 2011р. надана таким чином:    

                                                                                  2012р. 2011р.

Грошові кошти на банківських рахунках 23 17

Грошові кошти в касі -                                                                 - -                    23 17

20. ЧИСТІ АКТИВИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ  
 Акціонерний капітал відповідно до установчих документів на дату складання звітності становить 698960 акцій номінальною вартістю 0,25 коп. . Що складає-175тис.грн.Уставного капіталу.     Резервний капітал згідно установчих документів складає розподілений прибуток минулих років на дату складання звітності склав-21тис.грн.    Резерв переоцінки за 2011г.составіл 897тіс.грн., Уцінки за 2012р. -184 тис. грн. Всього на кінець року склав 2221 тис. грн.    Нерозподілений прибуток (збиток) з урахуванням минулих років на кінець року склав збиток - (469) тис. грн.                       
 21. ТОРГІВЕЛЬНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Торгова кредиторська заборгованість за рік ,що закінчився 31грудня 2012г.і 31грудня 2011г.були представлені наступним чином                                                                                     2012р. 2011р.


               Торгова кредиторська заборгованість 3 -                                                                                3 -

                                                                                                                                       22.КОРОТКОСТРОКОВІ ЗАБОВЯЗАННЯ
Короткострокові зобов’язання за рік ,що закінчився 31грудня 2012г.і 31грудня 2011г.були представлені наступним чином  :                                                                                   

                                                                                                        2012р. 2011р

.

Розрахунки по заробітній платі та пов'язані з нею податки 21 16Заборгованість з податків до бюджету 8 8

За соціальним страхуванням (єдиний соціальн. взнесок) 10 8

Інші поточні зобов'язання:  

- З підзвітними фізичними особами 2 4

- Відшкодування пільгової пенсії колишнім працівникам 88 -                                                                                                             129  44                                                              

ПАТ «Одесстройматеріали»

Примітки до фінансової звітності

за рік ,що закінчився 31 грудня 2012р

(у тисячах українських гривнях)__________________________________________

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ)
 23.ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності підприємства. Управління здійснюється в ході постійного процесу оцінки та визначення рівня ризиків, і засновано на системі внутрішнього контролю. Даний процес відіграє ключову роль для підтримки стабільності і рентабельності підприємства, при цьому кожен співробітник несе відповідальність за ризики підприємства в рамках своєї компетенції та службових обов'язків. Основні ризики притаманні діяльності підприємства включають ризик ліквідності та ринковий ризик.      

 -Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності-це ризик того, що підприємство не зможе виконати свої зобов'язання по виплатах при настанні строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах.                

 -Ринковий ризик

Ринковий ризик-це ризик того, що вартість майбутніх грошових потоків може коливатися в слідстві зміни ринкових цін.   Виробництво продукції залежить від сезонних змін, тому що основні споживачі не великі кар'єри по видобутку будівельного каменю-ракушняк. У зимовий період продукція в основному не реалізується. Ризик в діяльності виробництва є відсутність ритмічного збуту продукції, яка залежна від купівельної потреби населення на будівельний матеріал.
24. ПРОЦЕДУРИ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ
У 2011 разглядався позов у ​​судах кількох інстанцій у першій інстанції Окружному Адміністративному суді і Апеляційному суді за поданим позовом Заступником прокурора Суворовського р-ну м. Одеси в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції Одеської обл. де суть спору (штрафні санкції за принесений шкоду довкіллю.) розмір позов становив-64358грн.По справі було винесено постанову не на нашу користь. Але підприємство звернулося з позовом до Вищого Господарського суду з касаційною скаргою з проханням про скасування рішення. І після розгляду справи в суді було прийнято рішення на нашу користь, а постанову апеляційного суду скасувати. Також у 2011-2012г.розглядалось в Окружному Адміністративному суді м. Одеси кілька позовних вимог поданих Управлінням Пенсійного фонду в Суворовському р-ні м. Одеси, де суть спору було відшкодування витрат на виплату пільгової пенсії за віком колишнім працівникам .Остаточне рішення було прийнято в 2012. не на нашу користь де ми зобов'язані оплатити за постановами суду в сумі-32844грн.Оставшаяся сума боргу-56700грн.на кінець року залишилася розглядатися в суді.         


ПАТ «Одесстройматеріали»

Примітки до фінансової звітності

за рік ,що закінчився 31 грудня 2012р

(у тисячах українських гривнях)_____________________________________________
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ
25. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 

 

 У період між звітною датою і датою затвердження звітності до випуску в операційній діяльності підприємства відбулися наступні події:Пенсійним фондом було прийнято рішення про розстрочення заборгованості з відшкодування пільгової пенсії колишнім працівникам до 2015р в сумі-88тис.грн. 

Генеральний директор _______ Карпіч.О.М.


Головний бухгалтер _______ Єфіменко Л.О.