Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Академії Cisco, Адміністрування комп`ютерних систем та мереж на базі... 1 58.58kb.
Назва науково-дослідної роботи 1 15.81kb.
* Наукове відділення комп’ютерних наук Голова журі відділення 1 60.82kb.
Міністерство освіти І науки України Політехнічний технікум Конотопського... 1 67.33kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної... 10 848.35kb.
Комп’ютерні системи та мережі I. Периферійні пристрої 1 166.41kb.
Спеціалісти з комп’ютерних систем і мереж: що це за люди 1 21.33kb.
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний... 1 186.84kb.
Функціональні елементи комп’ютерних систем Принцип роботи мікропроцесора 1 10.48kb.
Та комп’ютерних систем 1 77.72kb.
Паламарчук людмила петрівна 1 294.41kb.
Рекомендації щодо організації самостійного пошуку роботи випускниками... 3 445.53kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем - сторінка №1/1


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ


КАФЕДРА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

“ЗАТВЕДЖУЮ”

Декан ФПМ

_________ О.А.Молчанов

підпис ініціали, прізвище
“____” _____________2005p.

__________ ______________

підпис ініціали, прізвище

“____” _____________2006p.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

"Компютерні системи штучного інтелекту "

для напрямків підготовки (спеціальностей):


7.091501 Комп‘ютерні системи та мережі

7.091503 Спеціалізовані комп‘ютерні системи

Програму рекомендовано кафедрою спеціалізованих комп‘ютерних систем

Протокол №____

від "___"___________ 2005 р.


Зав.кафедрою СКС

______________В.П.Тарасенко

підпис ініціали, прізвище

“_____”_____________2006 р.

Київ 2005І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Дисципліна " Системи штучного інтелекту " відіграє важливу роль у підготовці фахівців за спеціальностями 7.091501 - Комп‘ютерні системи та мережі та 7.091503 - Спеціалізовані комп‘ютерні системи. Методи побудування та використання систем щтучного інтелекту є невід'ємною частиною програмного забезпеченя ЕОМ, які надають машинв інтелектуальних рис.
Зазначена дисціпліна включена до циклу професійно-орієнтованих дисциплінза фахом "Комп‘ютерні системи та мережі" та "Спеціалізовані комп‘ютерні системи".

ІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступ .


1.1 Структура програми на Турбо-Пролозі [5, сс. 62-64]. Стандартні домени [5, сс. 64-68]. Динамічні бази даних [5, сс. 363-370].
2. Програма , керована зразками - комп'ютерний "психіатр" ELIZA [6, cc.52-54].
3. Головні стратегіі розв'язування задач.

3.1. Стратегія пощуку у глибину [2, cc.330-336].

3.2. Стратегія пощуку у ширину [2, cc.336-338].

3.3. Евристичний пощук [2, cc.349-361].

3.4. Мангетенська видстань, як крітерій евристичного

пощуку [2, cc.361-367].

3.5. Приклади програм, що здійснюють пошук шляху на графі.
4. Надання знань.
4.1. Використання семантичнх сітей [3, cc.262-265].

4.2. Фрейми [3, cc.264-268].

4.2. Продукції [1, cc.418-426].

5. Експертні системи.

5.1. Функциї, які покладаються на експертну систему. Структура експертної системи, особливості її побудови [2, cc.414-417].

5.2. Способи використань баз знань - використання фреймів, семантичних сітей та продукцій [3, cc252-268].

5.3. Прямий ланцюжок виведення. Приклад експертної системи "Класифікатор тварин" [3, cc.91-94].

5.4. Зворотній ланцюжок виведення. Приклад експертної системи "Класифікатор тварин"[6, cc.94-100].

5.5. Принципи побудови інтерфейсу експертної системи [2, cc.426-434].
6 Алгебраічні системи.

6.1. Система аналітичного диферецювання [6, cc.24-27].

6.2. Символьний обчислювач з використанням польского інверсного запису 4 [6, cc.27-30].
7. Інтерфейси на природніх мовах.

7.1. Різні підходи до проблеми спілкування з машиною на природний мови. Інтерфейс з використанянням ключьових слів [5, cc.462-464].

7.2. Модель контекстно-вільного аналіза. Програма КВ-аналізатора речень [5, cc.464-483].
ІІІ. ПЕРЕЛІК ТЕМ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
Тема

1

Написати програму, керовану зразками

2

Написати програму пошуку у глибину щляху на графі

3

Написати програму пошуку у щирину щляху на графі

4

Написати програму евристичного пошуку щляху на графі

5

Написати програму роботи с динамічними БД.

6-7

Написати експертну систему із прямим ланцюжком виводу.

8

Написати експертну систему із зворотним ланцюжком виводу.

9

Символьний обчислювач з використанням польского інверсного запису


IV. НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
Основна література
1. Экспертные системы для персональных компьютеров. Справочное пособие.- Минск, Выш. шк., 1990, с. 179.

2. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта. - М.: Мир, 1990.- 560 с.

3. Малпас Дж. Реляционный язык Пролог и его применение.- М.:Наука, 1990, 464 с.

4. Конспект лекцій.

5. Ц.Ин, Д.Соломон. Использование Турбо-Пролога.- М.:Мир, 1993б 608 с.

6. Д. Марселлус. Программрование экспертных систем на Турбо-Прологе. М.:Финансы и статистика, 1994, 256с.


Додаткова література
1 Стерлинг Л., Шапиро Э. Искусство программирования на языке Пролог. - М.: Мир, 1990, 220 с.

2 Нейлор К. Как построить ЭС. - М.: Энергоатомиздат, 1991, 286 с.3 Хоггер К. Введение в логическое программирование. - М.: Мир, 1988, 348 с.
Програму склав к.т.н., доц. ________Ю.М.Зорін.