Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) Шановні колеги! Запрошуємо взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конфер - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції... 1 42.61kb.
Шановні колеги ! Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній... 1 73.92kb.
Повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській... 1 65.41kb.
Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції... 1 44.66kb.
X всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Молодь... 1 35.43kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний... 1 45.49kb.
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у Всеукраїнському семінарі... 1 43.37kb.
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 1 12.13kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чорноморський... 1 58.49kb.
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ міжнародної... 1 69.52kb.
Шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у міжнародній науково-практичній... 1 81.15kb.
Отечний сектор бюлетень нових надходжень 1 173.11kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) Шановні колеги! Запрошуємо взяти участь - сторінка №1/1
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)
Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення», яка відбудеться 15 березня 2013 року на базі Класичного приватного університету за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б.


Проблематика конференції:

1. Соціальні дисфункції в сучасному Українському суспільстві (кер. секції проф. Катаєв С.Л.)

2. Спорт як напрям націєтворення (кер. секії доц. Мосаєв Ю.В.)

3. Роль релігії в націєтворенні (кер. секції доц. Семенюк)

4. Сучасні проблеми психологічної освіти (кер. секції проф. Бочелюк В.Й.)

5. Інновації професійної та загальної освіти на етапі націєтворення (кер. секції проф.. Сущенко А.В.)


Паралельно із виданням тез доповідей будуть видані збірники наукових праць „Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики” (фахове видання з соціології) та „Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах” (фахове видання з педагогіки) в яких будуть розміщені статті (оформлені відповідно до вимог МОНмолодьспорт України).

Для участі в конференції необхідно до 15 лютого 2013  року подати в організаційний комітет заявку за наведеною формою і тези доповіді (роздрукований та електронний варіанти), копію платіжного доручення про перерахування організаційного внеску в розмірі:

– 100 грн – для учасників конференції з наданням збірника тез доповідей;

50 грн – для співробітників та аспірантів Класичного приватного університету без надання збірника тез доповідей.

Магістри КПУ та доктори наук беруть участь у конференції без оплати організаційного внеску.


Платіжні реквізити

Класичний приватний університет

Філія АБ “Південний”, м. Запоріжжя

р/р 26002310022201,

ОКПО 19278502, МФО 313753


Вид платежу:

“За участь у конференції

(прізвище, ім’я, по батькові)”

ОБОВ’ЯЗКОВО


Довідкова інформація для учасників конференції

Заявку та скановану в форматі PDF копію платіжного доручення можна також надіслати на електронну адресу організаційного комітету: jadransky@yandex.ru

Видання збірників тез доповідей планується до початку конференції.

Матеріали учасники отримають під час роботи конференції особисто у ході реєстрації.

Оргкомітет залишає за собою право відхилення тез, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за умов відсутності підтвердження оплати.

Вимоги до оформлення тез:

Текст: у текстовому редакторі Word версії 6.0 і вище (у форматі *.doc) через 1,5 інтервали.

Обсяг: до 2 сторінок формату А-4.

Шрифт: гарнітура Times New Roman, 14 кегль. Поля: з усіх боків – 2 см.

Розміщення: у верхньому лівому куті (від поля) зазначити прізвище та ініціали автора, установу, місто. Нижче великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА, далі з нового рядка – основний текст.


Петренко А.С.

назва вищого навчального закладу, місто

(для студентів) науковий керівник, науковий ступінь, вчене звання

НАЗВААдреса організаційного комітету

Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б

Кафедра соціології та соціальної роботи, каб. 419; кафедра практичної психології, каб. 417, кафедра управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи, каб. 707

Для довідок можна звертатися за телефонами

тел. (067) 457-24-77; (066) 062 15 50 – Ядранський Дмитро Миколайович

тел. (097) 779-63-86 – Мосаєв Юрій Володимирович

e-mail: jadransky@yandex.ru

ЗАЯВКА

учасника Всеукраїнської наукової конференції

“Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворенняЗАЯВКА

Прізвище, ім’я, по батькові

Петрик Вячеслав Віталійович

Повна назва навчального закладу

Класичний приватний університет

Для студентів – інститут/факультет, курс, група

Інститут інформаційних технологій, магістрант групи УЗ-221

Назва секції

Інновації професійної та загальної освіти на етапі націєтворення

Тема доповіді

Тема

Для студентів – науковий керівник (прізвище, ім’я,

по батькові, науковий ступінь, вчене звання)


Сущенко Андрій Віталійович, доктор педагогічних наук, професор
Адреса для листування

та контактний телефонМ. Запоріжжя, вул. Лахтінська 3, кв 76


E-mail

bnc99@meta.ua

Підпис наукового керівника й особистий підпис учасника

Підпис

Інформація для учасників, що планують разом із тезами доповідей розміщувати СТАТТІ у відповідних фахових збірниках наукових праць:Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики;

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

ДОДАТОК

Вимоги до авторських оригіналів статей

1. Приймаються до друку статті українською мовою обсягом 0,5 авт. арк. (12 сторінок роздруку за поданими нижче вимогами). Вартість однієї сторінки – 20 грн. Автори, які є громадянами інших країн, можуть подавати статті російською або англійською мовами. До статей, автори яких не мають наукового ступеня, необхідно додати рецензію доктора наук відповідного профілю.

2. Технічні вимоги:

 текстовий редактор Microsoft Word; шрифт Time New Roman, кегль 14; поля з усіх боків 20 мм; інтервал 1,5;

 посилання на літературу зазначається в тексті у квадратних дужках порядковим номером використаного джерела та через кому конкретної сторінки (напр.: [12, с. 17]);

 список літератури подається за алфавітом, оформлюється згідно з чинними правилами бібліографічного опису документів;

 кількість схем, таблиць та рисунків має бути мінімальною і застосовуватися у статті лише тоді, коли це значно покращує її зміст.

3. Стаття має містити такі необхідні елементи:

 УДК;

 назва статті українською, англійською та російською мовами;- прізвище, ім’я, по батькові повністю українською, російською та англійською мовами;

- анотація українською, англійською та російською мовами (обсяг до 100 слів) з ключовими словами цими ж мовами (3 – 10 слів);

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

 аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної постановки проблеми;

 формулювання мети (постановка завдання);

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у даному науковому напрямі;

 література за алфавітом (оформлена за вимогами до бібліографічних описів).