Конкурсні торги на закупівлю робіт “Реконструкція Гоголівської зош І-ІІІ ступенів, с. Гоголеве Шишацького району Полтавської області - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Конкурсу шкільних друкованих видань 1 92.48kb.
Дипломної педагогічної освіти тема творчої роботи: директора старобасанської... 1 167.41kb.
Учасники проекту: учні 8, 11 класів Керівник Кундель 1 285.73kb.
Конкурсні торги на закупівлю робіт 5 892.36kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент... 1 143.26kb.
План роботи шахтарської зош І-ІІІ ступенів №2 на 2013 2014 навчальний рік 19 2955.49kb.
Конкурсні торги на закупівлю робіт на об’єкті: ват «Дніпроенерго»... 7 1589.61kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 2 473.08kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 3 481.96kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 4 642.61kb.
Конкурсні торги (Процедура закупівлі відкриті торги) на закупівлю... 2 539.67kb.
Питання до державного екзамену зі спеціальності 1 96.11kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Конкурсні торги на закупівлю робіт “Реконструкція Гоголівської зош І-ІІІ ступенів - сторінка №2/8

VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Зазначається замовником відповідно до вимог статтей 40, 41 Закону 

Зазначається замовником відповідно до вимог статтей 40, 41 Закону


 Істотними умовами договору про закупівлю є: Предмет договору На умовах визначених цим договором Замовник доручає, а Підрядник зобов’язується своїми силами і засобами у 2011 році забезпечити виконання робіт по об’єкту: “Реконструкція Гоголівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, с. Гоголеве Шишацького району Полтавської області.в обсязі договірної ціни , якісно виконати обсяги робіт відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, здати їх в обумовлені строки, усувати на протязі гарантійного терміну експлуатації об'єкта дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт, вчасно звітувати про використання бюджетних коштів, а Замовник зобов’язується здійснювати контроль і технічний нагляд за ходом будівництва об’єкта, своєчасно перераховувати бюджетні кошти для виконання робіт по будівництву об’єкта та прийняти його в обумовлені строки. Предмет договору визначений на основі Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджений наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000р. №174. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Кількість робіт та вимоги щодо їх якості Підрядник виконує роботи у відповідності з проектною документацією, ДБН і правилами та оформляє всю виконавчу документацію для введення об’єкта в експлуатацію. Замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт проекту, кошторису ,державним будівельним нормам і правилам, а матеріалів, конструкцій і виробів – державним стандартам і технічним умовам . При виявленні відхилень Замовник видає Підряднику розпорядження про їх усунення, а при серйозних порушеннях приймає рішення про призупинення робіт. Прийняття Замовником обсягів виконаних робіт здійснюється та оформляється актами виконаних робіт та довідками про обсяг виконаних робіт за формами КБ-2в і КБ-3. Приховані роботи приймаються з оформленням актів передання-приймання прихованих робіт. Замовник має право відмовитись від прийняття робіт у разі виявлення в них недоліків. У випадку виявлення Замовником недоліків в роботах, між Сторонами складається дефектний акт, в якому фіксуються виявлені недоліки і дефекти та терміни їх усунення. Зазначені недоліки мають бути усунені Підрядником за рахунок власних коштів в термін, що зазначений у відповідному акті. При цьому роботи, в яких виявлено недоліки, вважаються не виконаними до моменту усунення Підрядником відповідних недоліків та прийняття таких робіт Замовником. У випадку виявлених недоліків в роботах компетентними органами такі недоліки усуваються Підрядником за рахунок власних коштів. У випадку пошкодження, псування чи знищення Підрядником результатів вже виконаної частини робіт, він зобов'язаний усунути такі недоліки за рахунок власних сил та коштів. Підрядник, що неналежним чином виконав роботи не вправі посилатися на те, що Замовник не здійснював контроль та технічний нагляд за їх виконанням. Порядок здійснення оплати


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

Розрахунки і платежі за виконані роботи здійснюються на підставі актів виконаних робіт та за умови надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника.

Замовник після підписання цього Договору має право перерахувати Підряднику аванс в розмірі до 30% від річного обсягу робіт. Підрядник зобов’язуються використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів та/або виконання будівельно-монтажних робіт і надати в трьохмісячний термін Замовнику звіт про кількість і ціну придбаних ресурсів та/або виконані роботи, а невикористані кошти повернути Замовнику. Ціна на придбані матеріально-технічні ресурси не повинна перевищувати рівень регіональних цін. Якщо ціни на матеріальні ресурси вищі регіональних і згоди на їх придбання не отримано від Замовника, то різниця між регіональною ціною і ціною придбання не компенсується.

Підрядник звітує перед Замовником про використання отриманих коштів до 25 числа місяця перед звітним , з наданням актів виконаних робіт (ф 2КБ) та довідок (ф КБ-3).

За даним Договором розрахунки між Сторонами щодо фінансування робіт здійснюються у безготівковій формі у національній валюті України шляхом перерахування Замовником відповідних сум на банківський рахунок Підрядника , вказаний у Договорі.

Оплата виконаних робіт проводиться після виконання робіт за Договором на підставі підписаних форми КБ-3 та форми КБ-2в, що обраховуються виходячи із фактичних обсягів виконаних робіт, норм витрат трудових та матеріальних ресурсів і обгрунтованих цін та тарифів у термін, що визначається за результатами процедури закупівлі..

Після закінчення робіт Сторонами оформляється вся необхідна документація та проводяться остаточні взаєморозрахунки.

Сторони визнають для себе обов'язковими “Правила визначення вартості будівництва “ (ДБН Д.1.1-1-2000) на день укладення Договору, у зв'язку з чим на Підрядника покладається обов'язок складання Акту приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в в трьох примірниках, які затверджуються печатками Сторін.

Ціна договору Договірна ціна робіт , що доручена для виконання Підряднику є динамічною Строки виконання робіт

Строки виконання робіт передбачаються договірною ціною та повинні відповідати ДБН А.3.1-5-96 „Організація будівельного виробництва” і залежить від реального фінансування видатків

Невід’ємною частиною Договору підряду є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів ( етапів, комплексів) робіт, передбачених Договором підряду.

Строки виконання робіт передбачаються договірною ціною. При несвоєчасному, за вини Підрядника, початку виконання робіт Підрядник несе відповідальність згідно чинного законодавства та умов цього Договору підряду.Строк дії договору

Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2011 року, але втрачає свою дію не раніше виконання робіт Підрядником по будівництву та проведення остаточних взаєморозрахунків. Строк дії договору може бути змінено в залежності від реального фінансування видатків.Права та обов'язки сторін

Замовник має право: • відмовитися від прийняття закінчених робіт на об’єкті будівництва у разі виявлення недоліків, які виключають можливість його використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;

 • вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

 • відмовитися від Договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений цим Договором підряду, стає неможливим;

 • відмовитися від Договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт ;

 • ініціювати внесення змін у Договір підряду, вимагати розірвання Договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору підряду.

Замовник зобов’язаний :

- надати Підряднику фронт робіт ;

- прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи належним чином;

- негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.


Підрядник має право:

 • залучати за письмовою згодою Замовника до виконання Договору підряду третіх осіб (субпідрядників). Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам : мати ліцензію (дозвіл) на виконання виду робіт, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові) достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

Після погодження на залучення субпідрядної організації Підрядник зобов'язаний надати :

1.Довідку в довільній формі від генпідрядної організації про погодження субпідрядних організацій з їх системами оподаткування та наданням копії Ліцензії з переліком робіт, Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, Довідку з ЄДРПОУ, Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість. Генпідрядна організація в обов’язковому порядку надає договірні ціни по кожній із субпідрядних організацій і генпідрядній організації, та реєстр договірних цін, який є додатком до загальної договірної ціни генпідрядника в цілому по об’єкту.(Див. роз’яснення „Ціноутворення у будівництві” №5, травень 2008р. стор.46)


2.Розрахунки показників загальновиробничих витрат по І та ІІІ блоках за попередній звітний рік по генпідрядній і субпідрядних організаціях. (Див. приклад розрахунку „Ціноутворення у будівництві” №10, жовтень 2006р. стор.10-36).
3.Розрахунок показника адміністративних витрат за попередній звітний рік по генпідрядній і субпідрядних організаціях. (Див. приклад розрахунку „Ціноутворення у будівництві” №11, листопад 2008р. стор.118-127).

В разі, коли розраховані показники загальновиробничих витрат по І та ІІІ блоках та показника адміністративних витрат за попередній рік більші, ніж рекомендовані Мінрегіонбудом, то в Договірній ціні застосовувати:

 • усереднені показники згідно Додатка 3 (ДБН Д. 1.1-1-2000) з урахуванням знижувальних коефіцієнтів Н38=0,4123, Н39=0,7821

 • усереднені показники згідно Додатка 13 (ДБН Д. 1.1-1-2000).

В разі, коли розраховані показники загальновиробничих витрат по І та ІІІ блоках та показника адміністративних витрат за попередній рік менші, ніж рекомендовані Мінрегіонбудом (з врахуванням понижаючих коефіцієнтів 0,4123 та 0,7821 відповідно по І та ІІІ блоках загальновиробничих витрат), то в Договірній ціні застосовувати показники розраховані по підрядній організації.
4.Довідка в довільній формі за підписом головного бухгалтера генпідрядної та субпідрядних організацій по ІІ блоку загальновиробничих витрат (Див. „Ціноутворення у будівництві” №1, січень 2011 стор.47-56):
5.Довідка в довільній формі генпідрядної та субпідрядних організацій про наявність власних машин та механізмів.
6.Довідка в довільній формі генпідрядної та субпідрядних організацій
про застосування вразі необхідності орендованих машин та механізмів.
7.Довідка про вартість енергоносіїв, які застосовуються в договірній ціні
для визначення 1 маш./год.
(Див. п.3.1.10.8 ДБН Д. 1.1-1-2000).
8.До договірної ціни надати Відомість ресурсів із зазначенням:

 • відстані транспортуванням матеріалів,

 • ціни на матеріальні ресурси повинні відповідати вимогам
  п.3.2.5 ДБН Д. 1.1-1-2000.

9. До договірної ціни надати Пояснювальну запису, відповідні


розрахунки до документа «Договірна ціна», Підсумкові вартісні
параметри, локальні та об'єктні кошториси, Розрахунок
загальновиробничих витрат.
10.Електронна версія в програмному комплексі Договірної ціни.

- зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором підряду, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником робіт;

- ініціювати внесення змін у Договір підряду.

Підрядник зобов’язаний :
 • виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;

 • мати встановлені законодавством дозволи на виконання окремих видів робіт;

 • використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів та/або виконання робіт ( у разі якщо отримував аванс);

 • надати в трьохмісячний термін Замовнику звіт про кількість і ціну придбаних ресурсів, а невикористані кошти повернути Замовнику ( у разі якщо отримував аванс);

 • вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;

 • своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

 • відшкодовувати відповідно до законодавства та Договору підряду завдані Замовнику збитки;

 • інформувати Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

Відповідальність сторін

За невиконання зобов’язань по даному договору винна Сторона сплачує неустойку в розмірі 1% від суми невиконаних зобов’язань та відшкодовує збитки. Неустойка підлягає стягненню у повному розмірі незалежно від відшкодування збитків.

Підрядник несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або втрати. Після підписання акту приймання-передачі об’єкту в експлуатацію відповідальність за його збереження приймає на себе експлуатуюча організація.

Ризик випадкових пошкоджень або втрати матеріалів, устаткування, механізмів, іншого майна лежить на Стороні, з чиєї вини сталися пошкодження або втрата.

У разі випадкового пошкодження результату робіт до передачі його Замовнику, Підрядник повинен негайно власними силами усунути пошкодження та повідомити про це Замовника, на вимогу останнього. Підрядник подає йому для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження результату робіт. За погодженням із Замовником, Підрядник може залучати для цього третіх осіб.

За невиконання календарного графіку виконання робіт, порушення термінів виконання погоджених протокольних рішень робочих нарад Підрядник зобов'язаний сплатити пеню Замовнику у розмірі 1 відсотка за кожний день прострочення терміну до дня повного виконання зобов'язання Розмір пені обчислюється від загальної договірної ціни робіт, що доручена для виконання Підряднику за Договором підряду.

Виплата неустойки і відшкодування збитків не звільняє винну Сторону від виконання договірних зобов'язань в натурі.
У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув 


4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Під час укладення договору Учасник, пропозицію якого акцептовано, вносить забезпечення виконання договору про закупівлю в розмірі 5 % вартості договору у формі оригіналу банківської гарантії або договору поруки . У разі, якщо Учасник забажає, щоб забезпечення виконання договору у формі договору поруки за нього вносилося іншим підприємством, установою чи організацією, то таке рішення Учасник повинен погодити із Замовником до укладення Договору. При цьому, разом із порукою такому підприємству, установі чи організації необхідно подати: - копію статуту; - копію свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності; - довідку з ДПІ про відсутність заборгованостей перед бюджетом, подану станом на останній день кварталу, який передує публікації оголошення про торги або більш пізню дату. Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення виконання Договору, здійснюються за рахунок коштів Учасника. Вимоги щодо забезпечення виконання Договору не змінюють вимог щодо професійної та технічної компетентності Учасника. Внесення забезпечення виконання Договору не припиняє виконання зобов'язань Учасника за Договором.
Забезпечення виконання договору вноситься учасником-переможцем не пізніше дати укладення договору про закупівлю.
Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин  Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору (у разі якщо вони не повертаються), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету.Додаток 4

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - робіт по об’єкту «Реконструкція Гоглівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Гоголеве Шишацького району Полтавської області »
1) Найменування підприємства

та його місцезнаходження: Реконструкція Гоглівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Гоголеве Шишацького району Полтавської області


2) Характер будівництва – реконструкція (див. відомість обсягів робіт - технічну специфікацію).

Технічні ріщення, які прийняті в проекті відповідають вимогам екологічних, протипожежних та інших діючих норм та правил і забезпечують безпечну для життя та здоров’я людей експлуатацію об’єкта.

Захисні заходи безпеки, прийняті проектом, відповідають вимогам ПУЄ, ДНАОП 0.00-1.21-98, СНиП 3.05.06-85, ДНАОП 0.00-1.32-01, ДБН В.2.5-23-2003.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі :

- Роботи повинні виконуватися у відповідності до діючих в Україні державних будівельних норм і правил.

- Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі будівництва повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів та проектної документації.

Додаток: Відомість обсягів робіт (Технічна специфікація), Відомість ресурсів.

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

по об’єкту «Реконструкція Гоглівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Гоголеве Шишацького району Полтавської області »
2-1. Реконструкція Гоголівської ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Гоголеве

2-1-1. Ремонт перекриттяп/п

Найменування робіт та витрат


Одиниця

виміру


Кількість

Примітка

1

2

3

4

5

1

Укладання металевих балок в мiжповерхових

перекриттяхт

3,2722

Окремi конструктивнi елементи будiвель та споруд

[колони, балки, ферми, зв'язки, ригелi, стояки тощо] з

перевагою гарячекатаних профiлей, середня маса

складальної одиницi до 0,1 тт

3,2723

Нанесення вручну в один шар покриття з

вогнезахисного матерiалу УНИТЕРМ-38091 на стельовi

поверхнi металевих конструкцiй


100м2

1,3094

На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з

вогнезахисного матерiалу УНИТЕРМ-38091 додавати

до норми 13-73-6


100м2

1,3095

Очищення металевих конструкцiй вiд корозiї

металевими щiткамим2

130,96

Забивання гнізд цементно-піщаним розчином після

укладання балок100шт

0,167

Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75

м3

0,38

Укладання по перекриттю лаг з брускiв площею

покриття пiдлоги понад 10 м2100м2

1,5259

Улаштування дощатих покриттiв товщиною 36 мм

площею понад 10 м2100м2

1,52510

Улаштування під покриття підлоги основи із плит ОSB

на мастиці в один шар площею основи понад 20 м2100м2

1,52511

Вартість плит OSB товщ. 18мм

100м2

1,556

Кількість (129,4+23,1)х1,02=155,612

Улаштування покриття з лiнолеуму площею покриття

понад 10 м2100м2

1,52513

Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних

100м

1,6314

Монтаж сітки з арматури 10А240С0,73415

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1,

дiаметр 10 ммт

0,73416

Надбавки до цiн заготовок за складання та зварювання

каркасiв та сiток плоских дiаметром 10 ммт

0,73417

Утеплення покриттiв плитами iз мiнеральної вати або

перлiту на бiтумнiй мастицi в один шар100м2

1,52518

Мінераловатна плита товщ.50мм

м2

157,07519

Улаштування каркасу сцени

м3

0,9520

Вогнезахист дерев'яних конструкцiй каркасiв, естакад

м3

0,95

Демонтажні роботи21

Розбирання дощатих покриттiв пiдлог

100м2

1,52522

Розбирання лаг з дощок i брускiв

100м2

1,52523

Демонтаж каркасу сцени

100м2

0,23124

Розбирання мiжповерхових перекриттiв по дерев'яних

балках в цегляних будiвлях100м2

1,29425

Навантаження смiття вручну

1 т

21,69726

Перевезення грунту до 5 км

т

21,697
<< попередня сторінка   наступна сторінка >>