Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2013 року 3 339.96kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2013 року 1 254.13kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року 3 358.21kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2013 року 3 437.41kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2013 року 3 653.33kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2013 року 7 642.45kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року 3 357.83kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2013 року 9 664.47kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2013 року 10 687.8kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2013 року 8 1265.92kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2013 року 4 596.3kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року 1 309.89kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 1 64.16kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року - сторінка №1/3
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Директор
Плотиця I.I.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
МП

25.04.2013

(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 1 квартал 2013 року
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ринок сiльськогосподарської продукцiї "Шувар"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

33711331

1.4. Місцезнаходження емітента

79070 м.Львiв, Хуторiвка, 4б

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

032 295 19 19, 032 295 19 19

1.6. Електронна поштова адреса емітента

m.danyluk_orsp@shuvar.com


2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації


2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2013
(дата)

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

shuvar_orsp.emitents.net.ua

в мережі Інтернет

25.04.2013
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації1. Інформація про емітента

X

2. Інформація про посадових осіб емітента

X

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

4. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента

X

5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
18. Примітки:

ТзОВ "РСП "Шувар" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

ТзОВ "РСП "Шувар" не є акцiонерним товариством.

Iншi цiннi папери емiтентом не випускались.

ТзОВ "РСП "Шувар" у своїй дiяльностi не здiйснює власне виробництво, i вiдповiдно, не реалiзує продукцiю.

Гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв немає.

Емiтентом не ведеться фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами.

Емiтент у звiтному перiодi не приймав участi у створеннi юридичних осiб.3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ринок сiльськогосподарської продукцiї "Шувар"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

А01 №209354

3.3. Дата державної реєстрації

19.08.2005

3.4. Територія (область)

Львівська

3.5. Місцезнаходження

79070 м.Львiв, Хуторiвка, 4б

3.6. Статутний капітал (грн.)

31000

3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі0

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

3.9. Чисельність працівників (чол.)152

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

46.31 - Оптова торгiвля фруктами й овочами

46.32 - Оптова торгiвля м'ясом i м'ясними продуктами

3.11. Органи управління підприємства

Вищим органом Товариства є Загальнi збори Учасникiв. Вони складаються з Учасникiв Товариства або призначених ними представникiв (у випадках, передбачених чинним законодавством України). Представники Учасникiв можуть бути постiйними або призначеними на певний строк. Учасник вправi в будь-який час замiнити свого представника у загальних зборах учасникiв, сповiстивши про це iнших учасникiв. Учасник вправi передавати свої повноваження на Загальних зборах iншому Учаснику або представнику iншого Учасника. Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток в статутному капiталi.

Загальнi збори Учасникiв Товариства з числа учасникiв обирають Голову Товариства. Голова Товариства обирається строком на один рiк. Одна й та сама особа може переобиратись Головою Товариства необмежену кiлькiсть раз. У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обраний Голова Товариства, Загальними зборами Учасникiв з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Голови Товариства, повноваження особи, яка займає посаду Голови Товариства продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами Учасникiв рiшення про обрання або переобрання Голови Товариства. Дострокове вiдкликання Голови Товариства здiйснюється виключно з наступних пiдстав: одностороннє складення з себе повноважень; втрата Головою Товариства статусу учасника Товариства; виннi дiї, що заподiяли Товариству значних збиткiв (розмiр яких перевищує 50% статутного капiталу Товариства); неможливiсть виконувати свої повноваження за станом здоров'я; смерть особи. У випадку дострокового припинення повноважень Голови Товариства, нова особа на цю посаду обирається на найближчих Загальних зборах Учасникiв Товариства.

Голова Товариства в межах своєї компетенцiї несе вiдповiдальнiсть перед Учасниками Товариства в перiод мiж Загальними зборами Учасникiв Товариства.

До виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв Товариства вiдносяться:

- Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства i затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання.

- Внесення змiн i доповнень до статуту Товариства, в тому числi викладення його в новiй редакцiї.

- Обрання та вiдкликання виконавчого органу Товариства.

- Визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства, створення та визначення повноважень вiдповiдних контрольних органiв.

- Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства, включаючи його дочiрнi пiдприємства, затвердження звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивiдендiв), визначення порядку покриття збиткiв.

- Вирiшення питання про придбання Товариством частки учасника, виключення учасникiв та про вступ нових учасникiв.

- Створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження положень (статутiв) про них,

- Прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства.

- Затвердження правил процедури та iнших внутрiшнiх документiв Товариства, визначення органiзацiйної структури Товариства,

- Визначення умов оплати працi посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв

- Прийняття рiшення про припинення дiяльностi дочiрнiх пiдприємств Товариства, фiлiй та представництв, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу

- Встановлення розмiру, форм i порядку внесення учасниками додаткових вкладiв, змiни розмiру статутного капiталу.

- Прийняття рiшення про лiквiдацiю, реорганiзацiю Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу, розподiльчого балансу чи передавального акту.

- Виконання окремих функцiй (прав, повноважень) Загальних зборiв покладено на Виконавчий орган Товариства, компетенцiю якого визначено Статутом Товариства з урахуванням зазначеного; надалi за рiшеннями Загальних зборiв до повноважень вищевказаного органу управлiння можуть додатково передаватися iншi права (повноваження) Загальних зборiв, що оформлюється вiдповiдним протоколом i не потребує внесення змiн до Статуту Товариства.

З питань, перерахованих у пунктах 8.2.2., 8.2.13., рiшення вважається прийнятим якщо за нього проголосують Учасники, що володiють у сукупностi бiльш як ? голосiв, а з питань, перерахованих у пунктах 8.2.1., 8.2.6. рiшення вважається прийнятим якщо за нього проголосують учасники, що володiють у сукупностi бiльш як 50 вiдсотками загальної кiлькостi голосiв Учасникiв Товариства. Зi всiх iнших питань рiшення приймаються простою бiльшiстю вiд числа присутнiх на загальних зборах учасникiв.

Рiшення зi всiх питань приймаються вiдкритим голосуванням.

Загальнi збори Учасникiв вважаються повноважними, якщо на них присутнi учасники (представники учасникiв), що володiють у сукупностi бiльш як 60 % голосiв.

Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органiв, якi не є учасниками Товариства. Учасники Товариства, якi беруть участь у Загальних зборах, реєструються з зазначенням кiлькостi голосiв, яку має кожен учасник. Цей перелiк пiдписується головою або секретарем Загальних зборiв учасникiв Товариства.

Будь-який з учасникiв вправi вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасникiв Товариства за умови, що воно було поставлено не пiзнiше, як за 25 днiв до початку Загальних зборiв.

Допускається прийняття рiшення Загальними зборами учасникiв Товариства шляхом опитування (письмового голосування). У цьому випадку проект рiшення або питання для голосування надсилаються учасникам, якi повиннi у письмовiй формi сповiстити щодо нього свою думку. Протягом 10 днiв з моменту одержання повiдомлення вiд останнього учасника голосування всi вони повиннi бути проiнформованi головою про прийняте рiшення.

Загальнi збори Учасникiв Товариства скликаються не рiдше двох разiв на рiк Головою Товариства чи директором Товариства.

Загальнi збори Учасникiв проводяться за мiсцем знаходження Товариства, або в iншому мiсцi, призначеному органом, який скликав збори. Позачерговi збори Учасникiв скликаються Головою Товариства, якщо того вимагають iнтереси Товариства в цiлому. Позачерговi (надзвичайнi) Загальнi збори Учасникiв Товариства повиннi також бути скликанi за вимогою директора або ревiзiйної комiсiї. Учасники, якi в сукупностi володiють понад 10 % голосiв, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборiв учасникiв з будь-якого приводу i в будь-який час, що стосується дiяльностi Товариства. Якщо протягом 25 днiв голова не виконав вказану вимогу, вони мають право самi скликати загальнi збори учасникiв. Про проведення Загальних зборiв Учасникiв Товариства Учасники повiдомляються шляхом надiслання їм рекомендованих листiв - повiдомлень iз зазначенням часу i мiсця проведення зборiв та порядку денного або особисто пiд розписку. Повiдомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днiв до початку Загальних зборiв Учасникiв Товариства. Будь-хто з учасникiв Товариства вправi вимагати розгляду питання на загальних зборах Учасникiв за умови, що воно було ним поставлене не пiзнiш, як за 25 днiв до початку зборiв. Не пiзнiше як за 7 днiв до скликання Загальних зборiв Учасникiв Товариства всiм учасникам повинна бути надана можливiсть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборiв. З питань, не включених до порядку денного, рiшення можуть прийматися тiльки за згодою всiх учасникiв, присутнiх на Загальних зборах Учасникiв Товариства.

Голова Товариства є одночасно Головою Загальних зборiв Учасникiв, якщо на самих зборах не буде обраний iнший головуючий. Голова Товариства органiзовує ведення протоколу Загальних зборiв Учасникiв Товариства. На вимогу Учасникiв повиннi видаватися засвiдченi витяги з протоколiв Загальних зборiв Учасникiв Товариства.

Виконавчий орган Товариства:

- Директор є виконавчим органом Товариства, який одноособово здiйснює керiвництво поточною господарською дiяльнiстю Товариства, та обирається (призначається) Загальними зборами Учасникiв Товариства безстроково. Директор не може бути одночасно Головою Товариства чи Головою Загальних зборiв учасникiв Товариства. Директор Товариства може бути звiльнений iз займаної посади лише за рiшенням Загальних зборiв Учасникiв Товариства.

Компетенцiя Директора Товариства щодо керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства визначається наступними застереженнями:

- Директор керується в своїй дiяльностi цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв Учасникiв Товариства, внутрiшнiми документами Товариства, та чинним законодавством.

- Директор пiдзвiтний Загальним зборам Товариства та органiзує виконання їх рiшень. Директор не вправi приймати рiшення, обов'язковi для Учасникiв Товариства.

- Директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв Товариства. Загальнi збори Учасникiв Товариства можуть винести рiшення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенцiї Директора.

З урахуванням визначених Статутом Товариства застережень щодо компетенцiї, Директор:

- Дiє без довiреностi вiд iменi Товариства. Репрезентує Товариство в Українi та за кордоном в межах своїх повноважень.

- Встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi нормативи та вимоги щодо структурних пiдроздiлiв Товариства.

- Без довiреностi вiд iменi Товариства укладає правочини, договори, контракти у тому числi зовнiшньоекономiчнi, пiдписує заяви, платiжнi, фiнансовi та всi iншi документи. Директор має право укладати будь-якi правочини (договори, контракти тощо) на будь-яку суму без погодження та/або затвердження їх Загальними зборами учасникiв Товариства..

- атверджує внутрiшнi документи Товариства з питань поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариством.

- В межах своїх повноважень видає працiвникам Товариства та iншим особам доручення (довiреностi) на укладення угод (договорiв) та здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства.

- Затверджує цiни на товари, продукцiю i тарифи на послуги.

- Вправi делегувати частину своїх повноважень своїм(-єму) заступникам(-у), керiвникам структурних пiдроздiлiв Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства.

- Видає обов'язковi до виконання накази, розпорядження, iншi розпорядчi документи; веде листування вiдповiдно до вимог законодавства.

- Затверджує плани структурних пiдроздiлiв Товариства та звiти про їх виконання.

- Вiдкриває рахунки Товариства в банкiвських установах та має право пiдпису в банку (на платiжних, фiнансових та усiх iнших документiв). За наказом директора правом пiдпису банкiвських документiв може надiлятися його заступник або виконавчий директор i головний бухгалтер Товариства.

- Пiдписує фiнансовi документи Товариства на правах першого пiдпису.

- Приймає на роботу, переводить на iншу роботу i звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, керiвних працiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства у межах своїх повноважень.

- Затверджує нормативнi документи, що визначають вiдносини мiж структурними пiдроздiлами Товариства

- Затверджує фонд заробiтної плати, штатний розпис i посадовi оклади спiвробiтникiв, встановлює показники, розмiр та строки премiювання в межах своїх повноважень.

- Затверджує структуру та штатний розпис апарату управлiння Товариства, структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до своїх повноважень.

- Пред'являє (пiдписує, подає, тощо) вiд iменi Товариства претензiї, позовнi заяви, скарги та заяви в апеляцiйному та касацiйному порядку, в порядку нагляду тощо.

- Розпоряджається кредитами, майном, грошовими коштами, iншими цiнностями Товариства вiдповiдно до вимог законодавства та Статуту Товариства.

- Приймає рiшення про введення в експлуатацiю основних засобiв Товариства та виведення з експлуатацiї (консервацiя) основних засобiв Товариства.

- Приймає рiшення про списання, лiквiдацiю основних засобiв незалежно вiд їх вартостi.

- Надiляє структурнi пiдроздiли Товариства основними засобами, обiговими коштами та iншими цiнностями, необхiдними для здiйснення дiяльностi.

- Застосовує дисциплiнарнi стягнення, приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства, керiвних та матерiально вiдповiдальних працiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до своїх повноважень, вимог законодавства та цього Статуту.

- Надає Державному реєстратору iнформацiю про змiни та доповнення до Статуту Товариства.

- Здiйснює iншi дiї та надiляється повноваженнями вiдповiдно до положень цього Статуту, рiшень Загальних зборiв, iнших внутрiшнiх документiв Товариства.

- Директор Товариства формує та створює колегiальний орган управлiння Товариством - Раду директорiв, який надiлений дорадчими функцiями. Кiлькiсний та особовий склад Ради директорiв затверджується наказом директора. Рада директорiв має право вносити на розгляд директора пропозицiї щодо покращення дiяльностi Товариства. Пропозицiї Ради директорiв затверджуються наказом директора.

Ревiзiйна комiсiя:

- Контроль за дiяльнiстю директора здiйснює ревiзiйна комiсiя, яка створюється загальними зборами учасникiв з їх числа в кiлькостi 3 осiб. Члени ревiзiйної комiсiї можуть бути в будь-який момент вiдкликанi (переобранi) загальними зборами учасникiв. Директор не може бути членом ревiзiйної комiсiї. Строк повноважень ревiзiйної комiсiї - 3 роки.

- До своєї дiяльностi ревiзiйна комiсiя може на договiрних засадах залучати вiдповiдних спецiалiстiв або користуватися послугами аудиторських фiрм.

- Перевiрка дiяльностi дирекцiї здiйснюється ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв учасникiв, по власнiй iнiцiативi або на вимогу учасникiв.

- Ревiзiйна комiсiя має право вимагати вiд посадових осiб Товариства надання їй всiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських або iнших документiв i особистих пояснень.

- Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати проведених нею перевiрок загальним зборам учасникiв Товариства.

- Ревiзiйна комiсiя складає висновки по рiчних звiтах i балансах.

- Ревiзiйна комiсiя має право ставити питання про скликання позачергових загальних зборiв учасникiв, якщо виникне загроза суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.

- У випадку, коли Товариство складається з двох та/або трьох учасникiв (один з яких є директором Товариства), замiсть ревiзiйної комiсiї може обиратись ревiзор з числа учасникiв Товариства, якому надаються права та обов'язки ревiзiйної комiсiї Товариства.
3.12. Засновники емітента

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Регiональний аграрно-маркетинговий центр "Шувар"

код ЄДРПОУ 36152212

Мiсцезнаходження: 79070, м.Львiв, вул.Хуторiвка, 4-б


4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада

Директор

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Плотиця Iгор Iванович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 213949 01.07.1996 Залiзничний РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi

4.4. Рік народження

1972

4.5. Освітавища, Львiвський нацiональний унiверситет iм.I.Франка, спецiальнiсть - правознавство, квалiфiкацiя - юрист

4.6. Стаж керівної роботи (років)

16

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавДо призначення на посаду директора ТзОВ "РСП "Шувар" працював директором регiонального вiддiлення ЗАТ "Рейтингова компанiя "Євротек" м.Львiв.

Плотиця Iгор Iванович займає посаду директора ТзОВ "РСП "Шувар" з 20 березня 2012 року зi всiма правами та обов'язками, передбаченими Статутом пiдприємства, а саме:

- вирiшує всi питання дiяльностi пiдприємства, за винятком тих, що належать до виконавчої компетенцiї зборiв Учасникiв Товариства. Збори Учасникiв Товариства можуть передавати частину своїх повноважень до компетенцiї директора;

- директор має право без доручення здiйснювати всi дiї вiд iменi Товариства: керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення зборiв Учасникiв Товариства, представляти Товариство в його вiдносинах з третiми особами, вести переговори та укладати договори вiд iменi Товариства, розпоряджатися банкiвськими рахункамиТовариства, визначати розмiри та порядок виплати заробiтної плати та премiї працiвникам Товариства, розробляти внутрiшнi документи Товариства, здiйснювати iншi повноваження.

- директор може вносити пропозицiю про порядок денний зборiв Учасникiв.

- директор зобов'язаний зберiгати комерцiйну таємницю Товариства та не може здiйснювати дiї, якi шкодили б Товариству.


4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


4.1. Посада

Головний бухгалтер

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клюк Зоряна Романiвна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КВ 012649 12.08.1998 Залiзничний РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi

4.4. Рік народження

1978


4.5. Освіта

вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм.I.Франка, спецiальнiсть - прикладна математика, квалiфiкацiя - математика

4.6. Стаж керівної роботи (років)

7

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавДо призначення на посаду головного бухгалтера ТзОВ "РСП "Шувар" працювала на посадi бухгалтера ТзОВ "Шувар"

4.8. Опис

Працює на посадi головного бухгалтера товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ринок сiльськогосподарської продукцiї "Шувар" з наданням йому всiх повноважень та обов'язкiв згiдно посадової iнструкцiї, затвердженої директором пiдприємтсва, а саме:

- Бере участь у формуваннi облiкової полiтики Товариства та впроваджує її у Товариствi.

- Органiзовує та контролює роботу бухгалтерiї Товариства.

- Головний бухгалтер повинен:

- знати законодавство України про бухгалтерський облiк

- знати постанови, розпорядження, накази, iншi розпорядчi. Методичнi i нрмативнi документи фiнансових та контрольно-ревiзiйних органiв з - питань органiзацiї бухгалтерського облiку i складання звiтностi;

- знати цивiльне, фiнансове, податкове i господарське законодавство України;

- знати стратегiю, цiлi та бiзнес-план розвитку пiдприємства, специфiку його дiяльностi, а також тих, що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

- знати органiзацiйну структуру та штатний розпис пiдприємства;

- знати положення, iнструкцiї з органiзацiї бухгалтерського облiку на пiдприємствi, правила його ведення;

- знати порядок оформлення операцiй та органiзацiю документообiгу за дiлянками облiку;

- знати форми та порядок фiнансових розрахункiв;

- знати методи екномiчного аналiзу фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, з'ясування виявлення внутрiшнiх господарських резервiв;

- порядок приймання, оприбуткування, зберiгання i витрат грошових засобiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей;

- правила розрахункiв з дебеторами i кредиторами;

- умови оподаткування юридичних та фiзичних осiб;

- порядок списання з рахункiв бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат;

- правила проведення iнвентаризацiй грошових засобiв та товарно-матерiальних цiнностей;

- порядок i термiни складання бухгалтерських балансiв i звiтностi;

- правил проведення перевiрок i документальних ревiзiй;

- основи економiки, органiзацiї дiяльностi пiдприємства, органiзацiї працi, основи менеджменту;

- законодавство про працю;

- знати Правила внутрiшнього трудового розпорядку;

- знати правила технiки безпеки працi, вимоги виробничої санiтарiї та гiгiєни, протипожежної безпеки;

- мати навики роботи з ПК на рiвнi впевненого користувача.

Завдання та обов'язки

- Бере участь у формуваннi облiкової полiтики Товариства та впроваджує її у Товариствi.

- Органiзовує та контролює роботу бухгалтерiї Товариства.

- Органiзовує облiк майна пiдприємства, зобов'язань i господарських операцiй, основних засобiв, що надходять, товарно-матерiальних цiнностей i грошових засобiв.

- Забезпечує своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з рухом основних засобiв, товарно-матерiальних та iнших цiнностей Товариства.

- Забезпечує облiк виробничих витрат, контроль виконання кошторисiв витрат, виконання робiт (послуг), результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також фiнансових, розрахункових та кредитних операцiй.

- Бере участь у процесах автоматизацiї ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi.

- Органiзовує та контролює проведення iнвентаризацiй грошових засобiв та товарно-матерiальних цiнностей у структурних пiдроздiлах Товариства.

- Органiзовує ведення податкового облiку.

- Забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть сплати податкiв та зборiв у державний та мiсцевий бюджети, розрахункiв по заробiтнiй платi, внескiв у позабюджетнi державнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi у станови, погашення у встановленi термiни заборгованостей банкам по позиках.

- Органiзовує та контролює за якiстю, своєчаснiстю внутрiшньої i зовнiшньої звiтностi .

- Забезпечує складання балансу i оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати засобiв, про використання бюджетiв, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi Товариства, надання їх у встановленi термiни у вiдповiднi органи.

- Бере участь у проведеннi фiнансово-економiчного аналiзу дiяльностi Товариства.

- Проводить розрахунки з контрагентами по договорах.

- Надає методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв Товариства з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiтностi та фiнансово-економiчного аналiзу

Головний бухгалтер має право:

- Давати пiдлеглим працiвникам доручення та завдання в межах функцiональних обов'язкiв.

- Контролювати виконання планових завдань i роботу, своєчаснiсть та якiсть виконання окремих доручень та завдань пiдлеглими йому працiвниками

- Отримувати вiд структурних пiдроздiлiв iнформацiю з питань, що входять у компетенцiю посади.

- Вносити пропозицiї директору департаменту, директору Товариства про вiдмiну розпоряджень керiвникiв структурних пiдроздiлiв, якi суперечать положенням та iнструкцiям з питань, що входять в компетенцiю посади.

- Погоджувати документи, що подаються на затвердження директору Товариства, в межах компетенцiй посади.

- Вносити пропозицiї про застосування стягнень до керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства за невиконання наказiв, розпоряджень, порушень чинних нормативних документiв з питань бухгалтерського облiку.

- Вимагати вiд керiвникiв пiдроздiлiв Товариства погодження питань, пов'язаних з бухгалтерським облiком.

- Вносити пропозицiї директору департаменту про вiдмiну розпоряджень керiвникiв структурних пiдроздiлiв , якi суперечать положенням та iнструкцiям з питань бухгалтерського облiку.

- Погоджувати документи, що подаються на погодження директору департаменту та на затвердження директору Товариства, в межах компетенцiй вiддiлу.

- Вносити пропозицiї про накладання стягнень на керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства за невиконання наказiв, розпоряджень, порушень чинних нормативних документiв з питань бухгалтерського облiку.

- Представляти департамент та Товариство в установах, органiзацiях з питань, що входять в компетенцiю посади, а також делегованих директором департаменту та директором Товариства.

Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за:

- Результати i ефективнiсть дiяльностi ввiреного пiдроздiлу.

- Невиконання чи неналежне виконання особисто чи працiвниками вiддiлу функцiй та завдань передбачених даним положенням i посадовими iнструкцiями.

- Незастосування або неповне застосування наданих прав та повноважень для успiшного виконання завдань та функцiй ввiреного пiдроздiлу.

- Невиконання, неякiсне чи несвоєчасне виконання особисто чи працiвниками вiддiлу наказiв, розпоряджень чи завдань директора Товариства.

- Розголошення комерцiйної iнформацiї, що становить таємницю Товариства.

- Недотримання правил внутрiшнього трудового розпорядку;

- Недостовiрнiсть та несвоєчаснiсть подання внутрiшньої та зовнiшньої звiтностi;

- Нерацiональне, необгрунтоване та неекономне використання наданих матерiальних та фiнансових ресурсiв.

- Невiдповiднiсть прийнятих особисто чи працiвниками вiддiлу рiшень, що суперечать дiючому законодавству України та внутрiшнiм нормативно-розпорядчим документам Товариства.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рудницький Олександр Iванович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 542472 08.08.1997 Галицький РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi

4.4. Рік народження

1980


4.5. Освіта

вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм.I.Франка, спецiальнiсть - правознавство, квалiфiкацiя - магiстр з права

4.6. Стаж керівної роботи (років)

2

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавДо призначення на посаду голови ревiзiйної комiсiї ТзОВ "РСП "Шувар" займав посаду начальника юридичного вiддiлу цього ж пiдприємства

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.наступна сторінка >>