Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної... 1 134.11kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної... 1 151.84kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної... 1 215.53kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра ґрунтознавства... 1 294.86kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра ґрунтознавства... 1 278.56kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра економічної... 1 20.61kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка сучасний європейський... 1 79.63kb.
Позняк Степан Павлович професор, доктор географічних наук робоча... 2 391.37kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої... 4 665.46kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої... 3 600.17kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра новітньої... 3 572.86kb.
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет... 1 295.14kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра фізичної географії - сторінка №1/1
Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра фізичної географії
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи
_________________З.І. Мамчур

“______”_______________2010 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Еволюція ландшафтів України

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки_________________6.040104_”Географія”__________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)____________6.070500_”Географія”_______________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення_________географічного ______________________

(назва інституту, факультету, відділення)
Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2010 р.


Еволюція ландшафтів України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки географія , спеціальністю географія . - _______: ________, 2010.- __ с.

Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади).

Федірко О.М., к.г.н., доцент кафедри фізичної географії; Яворський Б.І., к.г.н, асистент кафедри фізичної географії
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри фізичної географії
Протокол № 16 від “8” червня 2010 р.
Завідувач кафедрою фізичної географії
______________________(_______Мельник А.В.___)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 2010___ р
Схвалено Вченою радою географічного факультету
Протокол № 4 від “29” червня 2010 р.
“_____”________________2010 р. Голова ________________( ____Хомин Я.Б.____)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________, 20__

 __________, 20__

  1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

_Еволюція ландшафтів України_”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, –

Галузь знань

географія(шифр, назва)

за вибором студента


Модулів – 1

Напрям

географія(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


3-й
Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 54

6-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 1


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


32 год.
Практичні, семінарські

16 год.
Лабораторні

год.
Самостійна робота

6 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 48:6


  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: сформувати у студентів систему знань про еволюційні зміни ландшафтів України, історію їх розвитку.

Завдання: ознайомити студентів із теорією і методикою вивчення еволюції ландшафтів; встановити внесок українських і іноземних вчених у вивченні розвитку ландшафтів території України; вияснити основні етапи еволюції ландшафтів України протягом геологічної історії розвитку.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:знати: теоретичні (ландшафтні) основи проведення палеоландшафтних досліджень; методику цих досліджень; внесок українських та зарубіжних вчених у вивчення еволюції ландшафту, сучасні установи, де такі дослідження проводяться; основні етапи еволюції ландшафтів України.

вміти: обрати необхідний комплекс методів для дослідження території; виявити палеогеографічні пам’ятки та індикатори досліджуваної території; скласти палеоландшафтну карту на досліджувану територію.


  1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Вступ до еволюції ландшафтів України.

Тема 1. Еволюційні традиції у природознавстві. Становлення основ теорії акуталізму та еволюціонізму. Ключові еволюційні категорії та головні природні закономірності. Універсальні особливості та рушійні сили еволюції.

Тема 2. Становлення еволюції ландшафтів. Історія розвитку хронологічного підходу у фізичній географії. Внесок українських та зарубіжних вчених у дослідженні еволюції ландшафтів України.

Тема 3. Палеогеографічна етапність як головна історична закономірність розвитку природи Землі. Глобальна геохронологія та палеогегографія. Палеоландшафтна шкала.

Тема 4. Методологія палеогеографії. Загальні та спеціальні методи палеогеографічних досліджень.

Тема 5. Методика палеогеографії. Галузеві методи: палеогеологічний, палеогеоморфологічний, палеокліматичний, палеогідрологічний, палеобіогеографічний. Специфіка палеоландшафтного методу.

Тема 6. Дослідження плейстоценового та голоценового ландшафтогенезу. Традиційні методи: споро-пилковий, дендрохронологічний, ліхенометричний, малакофауністичний, геоархеологічний; амінокислотний, радіоізотопного датування, магнітної стратиграфії та інші.
Змістовий модуль 2. Пізнання еволюції ландшафтів України.

Тема 6. Еволюція ландшафтів території України у докембрії. Перегляд науково-популярного фільму про перші етапи розвитку Землі. Практична робота: “Тектонічна будова і азональне фізико-географічне районування території Західної України”.

Тема 7. Еволюція ландшафтів території України у палеозої. Семінар: “Еволюція ландшафтів Земної кулі у палеозої”. Лекція: “Еволюція ландшафтів території України у палеозої”.

Тема 8. Еволюція ландшафтів території України у мезозої. Семінар: “Еволюція ландшафтів Земної кулі у мезозої”. Лекція: “Еволюція ландшафтів території України у мезозої”. Перегляд науково-популярного фільму про причини великого вимирання в кінці мезозою.

Тема 9. Еволюція ландшафтів території України у кайнозої. Семінар: “Еволюція ландшафтів Земної кулі у кайнозої”. Лекція: “Еволюція ландшафтів території України у кайнозої”.

Тема 10. Еволюція ландшафтів території України у четвертинному періоді. Семінар: “Еволюція ландшафтів Земної кулі у четвертинному періоді”. Лекція: “Еволюція ландшафтів території України у плейстоцені і голоцені”.

Тема 11. Підсумки і висновки. Екскурсія у Природознавчий музей НАН України.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усьо­го

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Вступ до еволюції ландшафтів України.

Тема 1..
2Тема 2..
4Тема 3.
4Тема 4.
4Тема 5.
2Разом – зм. модуль1

16

16Змістовий модуль 2. Пізнання еволюції ландшафтів України.

Тема 6.
2

4
Тема 7.
2

4
Тема 8.
4

2
Тема 9.
4

2
Тема 10.
2

2
Тема 11.
2

2
Разом – зм. модуль 2

38

16

166


Усього годин


54

32

166
8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Реферат на тему: “Еволюція ландшафтів території Західної України протягом…” для кожного студента

6


11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

50

100

Т1-5

Т6-11

25

25

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів
13. Рекомендована література

Базова

1. Атлас палеогеографічних карт України.– К.: АНУ, 1960.

2. Будыко М. Эволюция биосферы.– Л., “Гидромет”, 1984.

3. Веклич М.Ф. Основы палеоландшафтоведения.– К.: Наукова думка, 1990.

4. Веклич М.Ф. Проблемы палеоклиматологии.– К.: Наукова думка, 1987.

5. Величко А. Природный процесс в плейстоцене.– М.: “Наука”, 1973.

6. Криштофович А. Н. Палеоботаника.– Л. : Гостоптехиздат, 1957. – 650 с.

7. Марков К.К. Палеогеография.– М.: Изд-во Московского ун-та, 1960.– 267 с.

8. Эволюция.– М.: Мир, 1981.

Допоміжна

1. Геологическая история территории Украины. Докембрий.– К.: Наукова думка, 1993.

2. Пастернак С.І., Сеньковський Ю.М., Гаврилишин В.І. Волино-Поділля у крейдовому періоді.– К.: Наукова думка, 1987.

3. Страхов Н.М. Основы исторической геологии.– М.-Л.: Изд-во геологической литературы, 1948.Програму склав ас. Яворський Б.І.