Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соц - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять... 1 167.36kb.
Методичні рекомендації щодо складання економічної частини дипломного... 1 46.39kb.
Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення семінарських... 1 171.1kb.
Методичні рекомендації щодо організації семінарських занять студентів... 1 257.8kb.
Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної... 1 232.37kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 271.37kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 262.53kb.
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять із... 1 333.15kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 5 407.04kb.
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з нормативної... 1 41.35kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 361.98kb.
Києво-могилянська академія 1 178.82kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять з нормативної - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ та ІНОВАЦІЙМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


для підготовки і проведення семінарських занять з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

для студентів денної форми навчання

Галузь знань:

Напрям(и) підготовки:

Розглянуто

на засіданні кафедри

соціології та політології

Протокол №____ від «___» «____________» 20__р.
Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №___ від «___» «_____________» 20__р.

Донецьк, 20___

УДК - ________________Методичні рекомендації для підготовки і проведення семінарських занять з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Історія української культури» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання.
/ Укл. Єшина В.В., Отіна А.Є.

 • Донецьк: ДоНТУ, 2012, 8С.

У методичних рекомендаціях викладено загальні положення та

тематичний зміст семінарських занять з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки «Історія української культури» . Методичні рекомендації містять завдання щодо підготовки до участі у семінарському занятті з навчальної дисципліни «Історія української культури».

Укладачі:

Єшина В.В., к. Філос. н., доцент

Отіна А. Є., к. філол. наук, доцент


Відповідальний за випуск: к.філос.наук, доцент Рагозін М.П.

1

ВСТУП


Документи, на підставі яких підготовлені наступні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія української культури»:

   1. Навчальний план підготовки студентів усіх напрямів,

   2. Робоча програма навчальної дисципліни «Історія української культури».

Актуальність методичних рекомендацій полягає у тому, що вони включають перелік тем семінарских занять, питання до кожного семінару, перелік питань для самоперевірки, список основної та додаткової літератури. Для деяких тем передбачено питення для проведення дискусій, полеміки. Є також заняття, де студентам запропоновані теми, за якими вони можуть підготувати доповіді.Загальні положення
Мета методичних рекомендацій: у ході підготовки до семінарских занять студенти мають змогу сформувати вміння аналізувати наукову, навчальну, науково-популярну літературу з історико-культурологічної проблематики; вчитися висловлювати свою думку з приводу різноманітних культурних тем на матеріалі національної культури, аргументувати свою позицію у полеміці: вчитися на ідеалах патріотизму, високої моралі.


Завдання методичних рекомендацій: зорієнтувати студента в колі питань, які мають відношення до відповідних тем навчальної дисципліни, поглибити розуміння важливості вивчення історії національної та світової культури культури. Перше заняятя надає уявлення про предмет і завдання курсу. Далі йдеться про основні історичні періоди в історії української культури (заняття 2, 3, 4, 5). Приділена увага цивілізаційним впливам (заняття 6) та сучасному стану української культури (заняття 7, 8). Літературні джерела підібрані по основних питаннях тем семінарських занять.

2


ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Історія української культури"

п/п


Тема і зміст семінарських занять

Обсяг семінарського заняття (ак.год.)

Коефіцієнт вагомості Кіj j-того семінарського заняття

Примітка

І

Предмет і завдання курсу "Історія української культури".

2

1
2

Основні етапи розвитку української культури.

2

1
3

Первісна культура на території України.

2

1
4

Зародження цивілізації в давній Україні.

2

1
5

Українська культура Нового часу.

2

1
6

Українська культура в контексті культури Росії та Європи.

2

1
7

Культура України у ХХ ст.

2

1
8

Культурна політика сучасної України.

2

1
Семінар №1 "Предмет і завдання курсу "Історія української культури".

Форма заняття: просемінар (бесіда).
План.

1. Виникнення та еволюція поняття "культура".

2. Культура як об'єкт наукового дослідження. Визначення культури.

2. Історія розвитку культурологічної думки.

3. Предмет і завдання курсу "Історія української культури". Поняття етнічної культури.

Питання для самоперевірки знань студентів

1. Де виникло слово "культура", як змінювався його зміст і яким чином воно перетворилося в поняття, набуло нового універсального змісту?

2. Наведіть декілька визначень культури, проаналізуйте їх сутність. Чому існує так багато визначень культури? 1. Що дає нам знання розвитку культурологічної думки? Як змінюється погляд вчених на завдання та роль культури?

3

4. У чому полягає актуальність вивчення історії саме української культури?

Основна література

Українська і зарубіжна культура. Навч. пос./ за заг.ред. К.В.Заблоцької. - Донецьк: 2001, част.1, розд.1.

Історія української культури/ за заг.ред. І.Крип'якевича. - К.: 2000, розд.1

Попович М.В. Нарис історії культури України. - К.: 2001, гл.1.

Додаткова література

Українська культура. Лекції/ за ред. І.Антоновича. - К.:1993.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій. - К.: 1993.

Семінар №2 "Основні етапи розвитку української культури".

Форма заняття: доповіді.
Теми доповідей.

1. Динаміка культури: рівні та типи соціокультурних змін.

2. Культурний прогрес: основні підходи до проблеми, критерії та ознаки

прогресу у культурі.

3. Загальна характеристика основних етапів розвитку української культури.

4. Періодизація розвитку світової, регіональної та національної культури:

порівняльний аналіз.
Питання для самоперевірки знань студентів
1. Яким чином термін "динаміка" застосовується для вивчення соціокультурних явищ?

2. У чому полягає сутність наукової полеміки щодо культурного прогресу?

Наведіть та порівняйте аргументацію за та проти ідеї культурного прогресу.

3. Визначте основні періоди розвитку світової культури, співвіднесіть їх з періодами розвитку загальноєвропейської та української культури.


Основна література

Культурология в вопросах и ответах/ ред. Н.П. Рагозин. - Донецк: 2005, разд.1, 1.13.

Українська і зарубіжна культура / ред К.В.Заблоцька. - Донецьк: 2001. розд.2,гл.2.

Левчук Л.Т. та ін. Історія світової культури. Культурні регіони. - К.: 1998.

Культурологія: Навч.посіб. / В.І.Абрамов та ін. - К.: КНЕУ, 2007, тема 5.
Додаткова література

Скворцова Е.М. Теория и история культуры. - М.: 1999.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури Курс лекцій. - К.: 1993.

4

Семінар №3 "Первісна культура на території України"Форма заняття: доповіді.

Теми доповідей.

1. Первісна культура та її місце в історії людства. Періодизація розвитку первісної культури.

2. Пам'ятки первісної культури на території України.

3. Зародження духовної культури у первісному суспільстві.

4. Виникнення та еволюція первісного мистецтва.

5. Еволюція знарядь праці та позитивних знань у первісних людей.

6. Форми первісних вірувань.

7. Феномен Трипільської культури: історія відкриття та оцінка значення культурних здобутків епохи неоліту.
Питання до самоперевірки знань студентів

1. Наведіть різні періодизації первісної культури. Які параметри розвитку виокремлюються у цих підходах до первісної культури?

2. Назвіть основні пам'ятки первісної культури на території України. Чому потрібно їх зберігати і досліджувати?

3. Як розселялися люди по території України у первісну добу?

4. Які вірування, обряди та культи існували у первісному суспільстві?

Чи можна виявити сліди давніх уявлень та вірувань у сучасній культурі?


Основна література

Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Г. Археологія та стародавня історія України. - К.: 1992.

Культурология в вопросах и ответах/ ред. Рагозин Н.П. - Донецк: 2005, разд.1,1.4, разд.2, 2.1, 2.2.

Українська і зарубіжна культура/ ред. К.В.Заблоцька - Донецьк: 2001,ч.2,розд.1.

Додаткова література

Першиц А.И., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобытного общества. - М.: 1982.

Історія української культури: у 5-ти т. Т.1. Історія культури давнього населення України. - К.: 2001.

Семінар №4 "Зародження цивілізації в давній Україні".

Форма заняття: доповіді.

Теми доповідей.

1. Соціокультурні та природні чинники виникнення ранніх цивілізацій.

2. Перша та друга "хвилі" виникнення цивілізацій. Головні ознаки цивілізації.  1. Протоцивілізації кочовиків та ранніх землеробів на території України.

5

Питання до самоперевірки знань студентів1. Що таке "неолітична революція"? Назвіть осередки первісного землеробства. У чому полягає загальнокультурне значення виникнення землеробства та скотарства?

2. Як поширювалось землеробство по території давньої України?

3. Назвіть основні культури кочовиків на території України.

4. Де на території України виникли осередки античної культури?

5. Визначте основні культурні досягнення Київської Русі.
Основна література

Чмихов М.О. Давня культура. - К.:1994.

Українська і зарубіжна культура/ ред Заблоцька К.В. - Донецьк: 2001,ч.2,

розд.2, 3; ч.3, розд.1, 2.

Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. - К.:1991.
Додаткова література

Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. - М.: 1985.

Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. - К.: 2000.

Історія української культури: у 5-ти т. Т.1. Історія культури давнього населення України. - К.: 2001.


Семінар № 5 "Українська культура Нового часу".

Форма заняття: доповіді.

Теми доповідей.

1. Історичні умови розвитку культури Нового часу. Культура Відродження та Реформації як чинники розвитку української культури.

2. Культурне піднесення 16 - 18ст. в Україні: труднощі та здобутки становлення національної культури.

3. Книгодрукування, освіта, література, мистецтво та наука в Україні 16 - 18ст.. Особливості релігійної ситуації.

4. Традиційна культура українського народу.


Питання до самоперевірки знань студентів

1. Дайте визначення основних етапів розвитку європейської культури Нового часу.

2. Назвіть осередки розвитку освіти, духовної культури в Україні 16 - 18ст.

3. Який внесок у розвиток національної та загальнослов'янської культури внесли українські представники? Назвіть їх імена.  1. Які календарні або сімейні свята та обряди збереглися в Україні з давніх часів?

6
Основна література

Українська і зарубіжна культура/ за заг. ред. Заблоцької К.В. - Донецьк: 2001, розд.3, 4, 5.

Культурология в вопросах и ответах/ ред. Н.П.Рагозин. - Донецк: 2005, разд.3.

Додаткова література

Огієнко І. Українська культура. - К.:1991.

Історія української культури: у 5-ти т. Т.2. Українська культура 13 - першої половини 17ст. - К.: 2001.

Пірко В.О.Заселення і господарське освоєння Степової України в 16 - 18ст. - Донецьк: 2004.

Семінар № 6 "Українська культура в контексті культури Росії та Європи".

Форма заняття: доповіді та дискусія.

Теми доповідей

1. Загальна характеристика розвитку української культури у 19ст.

2. Розвиток освіти, науки, мистецтва в Україні. Вплив російської за західноєвропейської культури на розвиток міської ("високої") культури.

3. Виникнення національних культурних організацій та українофільського руху в умовах реакційної урядової політики.

4. Промислово-господарський розвиток південно-західної Росії та його культурні наслідки.

Проблемні питання для обговорення

1. Наведіть аргументи за та проти виокремлення розвитку української духовної культури (науки, освіти, мистецтва та ін.) з загального контексту культури Росії.

2. Що можна вважати головним чинником русифікації - об'єктивні чи суб'єктивні умови розвитку культури України Нового часу? Дайте культурологічну оцінку урядових указів щодо української мови у 19ст.


Питання для самоперевірки знань студентів

1. Назвіть основні досягнення та представників української літератури та мистецтва у Новий час.

2. Визначте головні цілі українських культурних організацій та рухів у 19ст - на початку 20ст.
Основна література

Українська і зарубіжна культура/ ред. Заблоцька К.В., розд.6.

Культурология в вопросах и ответах/ ред.Н.П.рагозин, разд.3

Мозговой В.И. Там, где было Дикое поле... - Донецк:2001.

Бокань В.А. Історія культури України. - К.: 2001.
Додаткова література

Культура українського народу/ Русанівський В.М. та ін. - К.: 1994.

7

Крупник Л.О. Історія України. - К.: 2009.Українська культура: історія і сучасність/ С.О.Черепанова та ін. - Львів: 1994.

Семінар №7 "Культура України у ХХ ст."

Форма заняття: доповіді та дискусія

Теми доповідей

1. Загальна характеристика та періодизація розвитку української культури

у 20ст.


2. Культурні ознаки національного самовизначення України у 20 ст.

3. Трагічність української національної ідеї у період сталінізму. Тоталітаризм та культура. Дисидентський рух в українській культурі.

4. Протиріччя культурного процесу 60 - 80-х років.
Проблемні питання для обговорення

1. Зважте позитивні та негативні аспекти радянської політики у галузі розвитку національних культур, української культури зокрема. Які завдання культурної революції як частини соціального перевороту мали бути виконані?

2. Чому дисидентський культурний рух не мав широкої підтримки у радянському суспільстві? Який культурний підтекст має протистояння націоналізму та інтернаціоналізму?

3. Яку роль грає масова культура у житті суспільства 20ст.? Чи здатна масова культура сприяти розвитку національної культури?

4. Які культурні наслідки мало входження Західної України до складу УССР?

Питання для самоперевірки знань студентів

1. Визначте основні етапи розвитку української культури у радянський період. Що таке «культурна революція»? Яку мету переслідувала "політика українізації"? Як вона впроваджувалась і чому була згорнута?

2. Назвіть видатних діячів української радянської культури 20 ст. у мистецтві, науці, техніці, виробництві.

Основна література

Українська і зарубіжна культура/ ред. Заблоцька К.В. - Донецьк: 2001, розд.7

Культурология в вопросах и ответах/ ред. Рагозин Н.П. - Донецк: 2005, р.3,

С.187 - 199.

Українська культура: історія і сучасність. - Львів: 1994.
Додаткова література

Українська культура. Лекції/ за ред. Д.Антоновича. - К.: 1993.

Советская культура: история и современность. - М.: 1993.

Історія української літератури ХХ ст. У 2-х кн./ за ред. В.Г.Дончика - К.: 1994.

Семенов В.Л. Массовая культура в современном мире. – СПб: 1991.
8

Семінар №8 "Культурна політика сучасної України"

Форма заняття: доповіді та дискусія.

Теми доповідей.


1. Поняття культурної політики. Зовнішні та національні аспекти регулювання культурних процесів.

2. Поняття культурного регіону. Основні культурні регіони сучасної України.

3. Основні напрямки державної культурної політики у сучасній Україні.

4. Культурні права громадян у сучасній Україні.

Проблемні питання для обговорення

1. Чи повинні всі культурні процеси та відносини бути регульованими? Чим відрізняється тоталітарна та демократична форми соціокультурного управління?

2. Які прояви культурних розбіжностей існують у нашому суспільстві? У чому полягає обов'язок держави щодо цих культурних розбіжностей?

3. Що більш ефективне у мовній політиці – радянський варіант, сучасний прибалтійський підхід, еволюційна українізація чи швейцарський варіант?


Питання для самоперевірки знань студентів

1. Дайте визначення понять «культурна політика», «культурна ідентичність», «етнокультурна мобілізація», «асиміляція», «культурна самоізоляція», «культурний регіон».

2. Зробіть аналіз тексту Конституції України щодо забезпечення культурних прав громадян.

Основна література

Конституція України. – К.: 2001.

Українська і зарубіжна культура/ ред. Заблоцька К.В. – Донецьк: 2001, стор. 354 – 357.

Ерасов В.С. Социальная культурология. – М.: 1996.

Культурология в вопросах и ответах/ ред. Рагозин Н.П. – Донецк: 2005,разд.1, 1.18.


Додаткова література

Словар символів культури України. – К.: 2002.

Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. – М.: 2002.

Екзаменаційні питання до курсу

"Історія української культури"

(для студентів заочного відділення)

1. Виникнення та еволюція поняття "культура".

2. Культура як об'єкт наукового дослідження. Структура культурологічного знання.

3. Визначення культури.

4. Формування культурологічної думки.

5. Культурологічна думка Нового часу (18 - 19ст.).

6. Основні культурологічні теорії сучасності. Вчення про локальні цивілізації.

7. Предмет і завдання курсу "Історія української культури". Поняття етнічної культури.

8. Динаміка культури: рівні та типи соціокультурних змін. Культурні зміни в Україні.

9. Культурний прогрес: основні підходи до проблеми, критерії та ознаки

прогресу у культурі.

10. Загальна характеристика основних етапів розвитку української культури.

11. Періодизація розвитку світової, регіональної та національної культури:

порівняльний аналіз.

12. Первісна культура та її місце в історії людства. Періодизація розвитку первісної культури.

13. Пам'ятки первісної культури на території України.

14. Зародження духовної культури у первісному суспільстві. Форми первісних вірувань.

15. Виникнення та еволюція первісного мистецтва.

16. Феномен Трипільської культури: історія відкриття та оцінка значення культурних здобутків епохи неоліту.

17. Соціокультурні та природні чинники виникнення ранніх цивілізацій.

18. Перша та друга "хвилі" виникнення цивілізацій. Головні ознаки цивілізації.

19. Протоцивілізації кочовиків та ранніх землеробів на території України.

20. Культура Київської Русі та її історичне значення.

21. Історичні умови розвитку культури Нового часу. Культура Відродження та Реформації як чинники розвитку української культури.

22. Культурне піднесення 16 - 18ст. в Україні: труднощі та здобутки становлення національної культури.

23. Книгодрукування, освіта, література, мистецтво та наука в Україні 16 - 18ст.. Особливості релігійної ситуації.

24. Традиційна культура українського народу.

25. Загальна характеристика розвитку української культури у 19ст.

26. Розвиток освіти, науки, мистецтва в Україні. Вплив російської за західноєвропейської культури на розвиток міської ("високої") культури.

27. Виникнення національних культурних організацій та українофільського руху в умовах реакційної урядової політики.

28. Загальна характеристика та періодизація розвитку української культури

у 20ст.

29. Культурні ознаки національного самовизначення України у 20 ст.30. Трагічність української національної ідеї у період сталінізму. Тоталітаризм та культура. Дисидентський рух в українській культурі.

31. Протиріччя культурного процесу в Україні 60 - 80-х років.

32. Поняття культурної політики. Зовнішні та національні аспекти регулювання культурних процесів.

33. Поняття культурного регіону. Основні культурні регіони сучасної України.

34. Основні напрямки державної культурної політики у сучасній Україні.

35. Культурні права громадян у сучасній Україні

36. Поняття елітарної та масової культури. Проблеми елітарної та масової культури в Україні.

37. Природа як культурна цінність. Поняття екологічної культури. Екологічна проблематика в сучасній українській культурі.

38. Соціальні функції культури.

39. Види та форми культури.

40. Різновиди культурних норм та їх соціальне призначення.
ЛІТЕРАТУРА

Українська і зарубіжна культура /під ред Заблоцької К.В. - Донецьк: 2001.

Культурология в вопросах и ответах / Отв. ред. Рагозин Н.П. - Донецк: 2005.

Рождественский Ю.В. Введение в культуроведение. - М.: 1996.

Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Г. - Археологія та стародавня історія України. - К.: 1992.

Воропай О. Звичаї українського народу. - К.: 1993.Попович М.В. Нарис історії культури України. - К.:1998.

Українська та зарубіжна культура. Навч.пос. / за ред. Заковича М.М. - К.: 2003.