Методичні рекомендації на тему: Основні аспекти проведення перевірок з питань систематизації законодавства в територіальних органах - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні рекомендації систематизація законодавства в органах та... 1 222.77kb.
Графік проведення перевірок стану правової роботи в територіальних... 1 27.97kb.
Програма для проведення перевірок 1 22.9kb.
Про затвердження Примірної програми проведення перевірок стану правової... 1 248.43kb.
«Порядок проведення перевірок з напрямку систематизації законодавства... 1 112.83kb.
Організація роботи територіальних управлінь юстиції з деяких питань... 1 130.65kb.
Методичні рекомендації : «Здійснення систематизації законодавства... 1 194.87kb.
Стану виконання державними службовцями антикорупційного законодавства... 1 220.35kb.
Графік проведення особистих прийомів громадян в територіальних органах... 1 50.77kb.
Методичні рекомендації загальні вимоги до організації діловодства м. 1 146.45kb.
Методичні рекомендації щодо застосування Порядку ведення особових... 1 157.17kb.
Узагальнення і систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття. 1 36.8kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні рекомендації на тему: Основні аспекти проведення перевірок з питань систематизації - сторінка №1/1
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІВЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ТЕМУ:

«Основні аспекти проведення перевірок з питань систематизації законодавства в територіальних органах міністерств та інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях»

м. Черівці

2013

Систематизація законодавства - упорядкування законодавства, приведення його до внутрішньо узгодженої системи. Систематизація законодавства включає облік, підтримання у контрольному стані та зберігання актів законодавства.

Перевірки роботи стану систематизації законодавства в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях (далі - юридична служба) проводяться з урахуванням вимог:

Пштриховая стрелка вправо 15оложення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 № 1707/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 р. за № 760/19498 (далі - Положення);

Зштриховая стрелка вправо 17агального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 (далі - Загальне положення);

Пштриховая стрелка вправо 18орядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18.01.2012 N 91/5 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України19 січня 2012 р. за N 75/20388 (далі - Порядок)

При цьому, при проведенні перевірок, під час семінарів, стажувань, надання консультацій, а також в інформаційних листах або у вигляді методичних посібників (пам’яток) можуть надаватися рекомендації щодо техніки ведення відповідної роботи.

загнутый угол 26

Для проведення перевірки готуються такі документи:

нштриховая стрелка вправо 23аказ про проведення перевірки стану правової роботи та систематизації законодавства та утворення Робочої групи;

пштриховая стрелка вправо 24лан проведення перевірки стану правової роботи та систематизації законодавства;

лштриховая стрелка вправо 25ист-повідомлення органу юстиції про проведення такої перевірки.План проведення перевірки має містити в собі визначення кола питань, які потрібно перевірити, строк та мету перевірки, а також період роботи, який планується перевірити.

загнутый угол 5

Не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення планової перевірки забезпечує направлення підписаного уповноваженою посадовою особою органу юстиції листа-повідомлення об'єкту перевірки із зазначенням строку проведення перевірки, періоду, який перевірятиметься, та складу Робочої групи.

Об'єкт перевірки, який отримує лист-повідомлення, повинен розглянути його та створити відповідні умови для проведення перевірки.

Основними завданнями перевірки стану систематизації законодавства є:

пштриховая стрелка вправо 27еревірка стану систематизації законодавства щодо забезпечення юридичною службою правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання невиконанню вимог чинного законодавства об'єктом перевірки, його керівниками та працівниками;

вштриховая стрелка вправо 28несення рекомендацій щодо усунення виявлених порушень та недоліків і поліпшення стану систематизації законодавства;

нштриховая стрелка вправо 29адання методичної допомоги з окремих питань, систематизації законодавства об'єкту перевірки;

вштриховая стрелка вправо 30ивчення, узагальнення та поширення новітніх форм і методів роботи з правового забезпечення, систематизації законодавства в діяльності об'єктів переврки.

загнутый угол 31

блок-схема: несколько документов 33

Керівник та члени Робочої групи, уповноважені здійснювати перевірки стану правової роботи, систематизації законодавства, мають право:

вштриховая стрелка вправо 34ходити за службовим посвідченням до приміщень, у яких розташований об'єкт перевірки, мати доступ до документів та інших матеріалів, потрібних для проведення перевірки;

вштриховая стрелка вправо 35имагати надання довідок, письмових або усних пояснень посадовими особами об'єкта перевірки, а також отримувати від посадових осіб усні та письмові пояснення і зауваження з питань, що виникають під час проведення перевірки стану правової роботи, систематизації законодавства;

вштриховая стрелка вправо 36имагати надання копій документів та інших матеріалів, які стосуються предмета перевірки, для долучення їх до матеріалів перевірки.Керівник Робочої групи зобов'язаний:

пштриховая стрелка вправо 37овідомити керівника об'єкта перевірки чи особу, яка його заміщає, про права, обов'язки та повноваження членів Робочої групи під час проведення перевірки, причину та мету перевірки, установити перелік необхідних документів та термін їх надання, узгодити інші організаційні питання щодо проведення перевірки;

уштриховая стрелка вправо 38 разі відмови посадової особи об'єкта перевірки від надання пояснень, документів чи належним чином засвідчених копій документів (витягів з документів) на усний запит членів Робочої групи зафіксувати цей факт у довідці за результатами перевірки, підготувати та надати посадовій особі об'єкта перевірки письмовий запит із зазначенням терміну надання необхідної інформації, а в разі відмови в отриманні письмового запиту надати його особі, на яку покладені обов'язки з реєстрації вхідної кореспонденції об'єкта перевірки, або направити запит за місцезнаходженням об'єкта перевірки рекомендованим листом. До примірника довідки за результатами перевірки, що зберігається в органі юстиції, додаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення письмового запиту на адресу об'єкта перевірки рекомендованим листом;

нштриховая стрелка вправо 39а будь-якій стадії перевірки приймати від посадових осіб об'єкта перевірки усні та письмові зауваження, пояснення щодо предмета перевірки;

дштриховая стрелка вправо 40отримуватися принципів законності, конфіденційності, об'єктивності, достовірності та обґрунтованості результатів перевірки;

вштриховая стрелка вправо 41иявлені під час перевірки факти порушень законодавства відображати у довідці за результатами перевірки, долучати до неї відповідні копії документів, пояснення посадових осіб об'єкта перевірки;

уштриховая стрелка вправо 42 разі незгоди керівника чи іншої посадової особи об'єкта перевірки з фактами, викладеними у довідці за результатами перевірки, запропонувати подати упродовж п'яти робочих днів з дня отримання довідки за результатами перевірки письмові зауваження, провести їх перевірку та про результати повідомити відповідних посадових осіб об'єкта перевірки. Зауваження додаються до довідки за результатами перевірки;

уштриховая стрелка вправо 43 разі невиконання або неналежного виконання посадовою особою об'єкта перевірки законних вимог посадової особи, уповноваженої проводити перевірку стану правової роботи, систематизації законодавства, вказати про це у довідці за результатами перевірки, із зазначенням дати, часу, місця, відомостей про посадову особу, що припустилася таких дій, і негайно доповісти про це керівництву органу юстиції;

нштриховая стрелка вправо 44е допускати дій та вчинків, які суперечать етиці ділових відносин та (або) можуть негативно характеризувати органи юстиції.

загнутый угол 45

блок-схема: несколько документов 2

За результатами перевірки оформлюється єдина довідка, в якій серед інших описується стан роботи юридичної служби з напрямку систематизація законодавства. Вона підписується всіма спеціалістами, що здійснювали перевірку (у тому числі спеціалістом, відповідальним за кодифікаційно-довідкову роботу).

Довідка оформлюється і подається об'єкту перевірки не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після закінчення перевірки і має містити аналіз, висновки та рекомендації з усіх питань, які перевірялися.

У висновках довідки слід відобразити узагальнений опис виявлених перевіркою порушень з посиланням на відповідні підпункти, пункти, статті нормативно-правових актів. Наприкінці довідки за результатами перевірки відображаються рекомендації з метою покращення стану роботи, усунення виявлених порушень і недоліків.

Керівник Робочої групи підсумовує подані матеріали та забезпечує складання довідки за результатами перевірки у двох примірниках.

Перший примірник довідки за результатами перевірки зберігається у відповідному структурному підрозділі органу юстиції.

Другий примірник довідки за результатами перевірки подається протягом 10 робочих днів після закінчення перевірки уповноваженій особі об'єкта перевірки або здається до канцелярії під підпис у довідці із зазначенням прізвища та посади працівника, що прийняв довідку за результатами перевірки, або надсилається рекомендованим листом з поштовим підтвердженням про вручення поштового відправлення.

Керівник Робочої групи протягом семи робочих днів після прийняття об'єктом перевірки другого примірника довідки перевірки та розгляду письмових пояснень чи заперечень об'єкта перевірки до довідки перевірки доповідає про її результати уповноваженій посадовій особі, яка прийняла рішення про проведення перевірки та створення Робочої групи, з наданням першого примірника довідки за результатами перевірки та інших матеріалів, складених за результатами перевірки, з відміткою про вручення її керівнику об'єкта перевірки.

Після ознайомлення уповноважених осіб об'єкта перевірки з довідкою за результатами перевірки орган юстиції надсилає об'єкту перевірки лист за результатами перевірки, у якому зазначаються недоліки та порушення, вносяться пропозиції про їх усунення та, за потреби, притягнення до відповідальності у встановленому законодавством порядку посадових осіб, винних у допущених порушеннях, а також встановлюється строк для надання повідомлення до органу юстиції про вжиті заходи.

Об'єкт перевірки у встановлений строк зобов'язаний повідомити орган юстиції про вжиті заходи та вказати терміни усунення виявлених перевіркою недоліків та порушень і надати підтвердні матеріали (у разі встановлення такої вимоги).Відділ реєстрації НПА, систематизації

законодавства, правової роботи та освіти