Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтован - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів... 2 381.2kb.
Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної... 1 122.67kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 361.98kb.
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів... 1 343.04kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з нормативної... 1 279.74kb.
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів... 4 1242.25kb.
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів... 1 379.34kb.
Методичні рекомендації щодо складання економічної частини дипломного... 1 46.39kb.
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з нормативної... 1 9.72kb.
Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять... 1 167.36kb.
Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять... 1 172.53kb.
Тема. Шандор Петефі – видатний угорський поет (1823-1849) Вірш «Коли... 1 57.38kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовкиконтролінг

для студентів очної та заочної форми навчанняГалузь знань: 0502 Менеджмент

Напрям(и) підготовки: 6.030601 Менеджмент – МП

Донецьк, 2010МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТУ ТО ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно –орієнтованої підготовкиКонтролінг

для студентів очної та заочної форми навчанняГалузь знань: 0502 Менеджмент

Напрям(и) підготовки: 6.030601 Менеджмент – МП

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Менеджменту та господарського права»

Протокол №_7_ від «30» «листопада» 2010р.
Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №5 від «06» «грудня» 2010р.

Донецьк, 2010

УДК - 622


Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно –орієнтованої підготовки «Контролінг» для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0502 „ Менеджмент ” напряму підготовки: 6.030601 Менеджмент організацій – МП/Укл.О.В. Гайдатов, Г.Б. Мирошниченко Донецьк: ДоНТУ, 20__. – 31с.
У методичних рекомендаціях викладено загальні положення та тематичний зміст з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно –орієнтованої підготовки «Контролінг» . Методичні рекомендації містять завдання щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Контролінг», тести, теми рефератів.

Укладач:


О.В. Гайдатов, к.е.н., доцент

Г.Б. Мирошниченко, асистент


Відповідальний за випуск

О.І. Амоша, д.е.н., професор
Вступ 7

Тематичний зміст дисципліни 9

Теми рефератів 11

Завдання для студентів заочної форми навчання 12

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 25

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 28
Вступ


Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу,важливим чинником, який формує вміння навчитися, сприяє активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації.
Основна мета самостійної роботи полягає у сприянні засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню самостійності як важливої особистісної та професійної риси, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та контролювати власну діяльність. Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Контролінг” передбачає низку вимог:

• обґрунтування необхідності завдань загалом і конкретного зведеного зокрема;

• подання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи;

• надання можливості студентам виконувати творчі роботи, які відповідають умовно-професійному рівню знань, не обмежуючи їх виконанням стандартних завдань;

• підтримування професійного зворотного зв’язку зі студентами під час виконання ними самостійної роботи, що є чинником ефективності навчального процесу.
Однією з форм самостійної роботи є написання рефератів за заданою тематикою. Необхідною умовою успішного написання реферату є опрацювання спеціальної наукової літератури, законодавчих і нормативних

актів. Роботу з літературою слід починати з джерел, що розкривають економічну сутність вибраного питання. Це допоможе отримати загальнотеоретичне уявлення про проблему. Далі опрацьовують підручники та навчальні посібники, де послідовно й систематизовано розкриваються теорія, методологія та методика контролінгу. Обов’язковим є вивчення нормативних документів (законів, інструкцій, положень тощо) загального призначення, які визначають принципи організації контролінгу, а також монографій, журнальних статей і статей у збірниках наукових праць, іншої спеціальної літератури, що регламентує та розкриває методологію, методику та організацію контролінгу й опрацювання інформації з досліджуваних питань. Позитивним є опрацювання студентами зарубіжної літератури. Під час написання реферату з дисципліни “Контролінг” слід використовувати спеціальну літературу із суміжних методологічних наук, таких як статистика, зокрема економічна, економіко-математичні методи і моделювання. В умовах розвитку інформаційних технологій джерелом для написання реферату з дисципліни “Контролінг” може бути інформація з мережі Інтернет. Основні структурні елементи реферату: титульна сторінка, зміст, перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за потреби), вступ, основна частина, висновки і пропозиції, список використаної літератури.


Тематичний зміст дисципліниВведення в дисципліну. Сутність, завдання й функції контролингу. Причини виникнення контролинга.
Основні терміни й визначення. Сутність контролінгу. Завдання й функції контролінгу. Причини виникнення контролінгу і його роль у системі керування підприємством, взаємозв'язок з іншими функціями керування.
Види контролинга. Сутність стратегічного й оперативного контролинга.
Стратегічне планування і його фази. Стратегічний контролінг і його фази. Система стратегічного інформаційного забезпечення. Оперативний контролінг.
Структура й змістовна характеристика розділів контролинга. Моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства, як основа моніторингу соціально-економічного розвитку регіону.
Структура (етапи) і змістовна характеристика розділів контролінгу. Характеристика контрольних функцій контролінгу. Інструменти контролінгу. Сутність і завдання моніторингу, регіональні ситуації й регіональні проблеми, як предмет моніторингу. Тотальний і проблемно-орієнтований моніторинг: подібності й розходження. Інформаційна база моніторингу. Кількісні і якісні характеристики, як складова частина конструкції моніторингу. Оцінка ходу реформ у регіонах, як найважливіший елемент моніторингу. Інформаційно-моніторингова підтримка контролінгу.

Класифікація об'єктів контролинга. Управлінський облік як основа контролинга.
Методи й способи класифікації витрат, види витрат. Методи виявлення залежності витрат від обсягу випуску. Класифікація витрат по ступені регулювання. Поняття центрів відповідальності в контролінгу, їхня класифікація. Управлінський облік і його завдання. Класифікація методів обліку витрат, використовуваних у контролінгу. Достоїнства й недоліки методів управлінського обліку. Оцінка методів управлінського обліку витрат для рішення завдань контролінгу.
Розробка бюджетів (бюджетування) як інструмент контролинга.
Визначення бюджету, мета й завдання бюджетів, структура системи бюджетів.Види бюджетів, їхньої особливості. Сфера застосування різних типів бюджетів, достоїнства й недоліки бюджетування

Економічні розрахунки, використовувані в контролингу інвестиційних проектів.
Особливості контролінгу інвестиційних проектів. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів з дисконтированием грошових потоків. Аналіз можливих варіантів вибору ставки дисконтування. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності. Аналіз можливих формувань інвестиційного портфеля на основі контролінгових досліджень.

Організаційно-методичні основи створення контролинга на підприємстві.
Визначення структури контролінгу. Формування цільових функцій і елементів системи контролінгу. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Організація служби контролінгу на підприємстві, структура й склад служби контролінгу. Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу. Можливі варіанти впровадження контролінгу.

Методи прийняття управлінських рішень.
Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень у контролінгу. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень.

Теми рефератів


1. Контролінг: об’єкт, предмет і завдання курсу. Функції і основна мета контролінгу.

2. Взаємозв’язок контролінгу з іншими навчальними дисциплінами. Їх сутність.

3. Принципи організації контролінгу на підприємстві. Функціонування контролінгу в системі підприємства.

4 . Концепції контролінгу.

5. Взаємозв’язок контролінгу з функціями управління підприємства.

6 . Місце контролінгу в системі управління підприємством.

7. Сутність контролінгу стратегічного і оперативного.

8. Витрати підприємства — основний об’єкт управління в системі

контролінгу.

9 . Класифікація витрат підприємства.

10. Контролінг — фактор ефективного функціонування підприємства.

11. Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу.

12. Облік за фактичною та нормативною собівартостями.

13. Мета, галузь застосування, переваги стандарткост.

14. Нормативні та бюджетні витрати. Нормування.

15. Бюджетування як інструмент оперативного контролю на підприємстві. Бюджетна система в системі контролінгу.

16. Бюджетування та планування виробничої діяльності.

17. Зведений кошторис (бюджет) сутність і порядок розробки.

18. Особливості та організація обліку витрат. Диреккостінг, сутність та мета виконання.

19. Система бюджетів на підприємстві.

20. Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності.

21. Зміни і постійні витрати, їх сутність.

22. Модель “витрати — обсяг — прибуток”. Аналіз беззбитковості та ефект операційного левериджу.

23. Аналіз “вузьких місць”. Мета аналізу вузьких місць і сутність функціонально-вартісного аналізу.

24. Завдання і сутність функціонально-вартісного аналізу. Етапи здійснення функціонально-вартісного аналізу.

25. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

26. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.

27. Аналіз кредитоспроможності підприємства.

28. Аналіз оборотності засобів.

29. Оцінка платоспроможності (ліквідності) підприємства.

30. Процес створення і реалізації контролінгу інвестиційних проектів.

31. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень.

Завдання для студентів заочної форми навчання

У практичної частини контрольній роботі згідно наведених нижче десять тестових завдань необ­хідно зробити розрахунки показників,.

Виконання контрольної роботи повинно показати володіння студентом методикою проведення контролінгового аналізу, вміння робити розрахунки впливу факторів та пошук резервів. Аналітичні розрахунки треба завер­шити оцінкою даної господарської ситуації і належним узагальненням.

Роботу треба виконати від руки, вказати номер варіанту, докладно відповісти на поставленні питання. В кінці роботи необхідно вказати перелік використованої літератури.

Кожний студент виконує свою контрольну роботу тільки по цифровим даним свого варіанту. І варіант виконують студенти, залікова книжка яких закінчується цифрою "О" і "1", II варіант - "2" і "З", III варі­ант - "4" і "5", IV варіант - "6" і "7", V варіант - відповідно "8" і "9".

Варіант 1

1. Якщо одночасно збільшуються постійні та змінні витрати

на одиницю, точка беззбитковості:

а) збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) вплив не можна визначити з наведеної інформації.
2. Управлінський облік є складовою:

а) менеджменту;

б) планування;

в) внутрішнього аудиту;

г) корпоративної культури.
3. Зазначте, який з наведених документів містить базову інформацію для планування прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці та виробничих накладних витрат:

а) бюджетний звіт про прибуток;

б) прогноз продажу;

в) бюджет виробництва;

г) бюджет грошових коштів;

д) бюджет капітальних вкладень


4. Підприємство виготовляє один вид продукції, на виробництво якої згідно з нормою потрібно 6 м2 матеріалів вартістю 13 грн за 1 м2. Упродовж звітного періоду було виготовлено 1000 од. продукції, а фактичні матеріальні витрати становили 6400 м2 загальною вартістю 76800 грн. Відхилення матеріальних

витрат за рахунок використання становить, грн.:

а) 1200;

б) 4800;


в) 5200;

г) 64 00.


5. Процес коригування майбутньої вартості грошових потоків для визначення їх теперішньої вартості називають:

а) коригуванням;

б) ануїтетом;

в) дисконтуванням;

г) індексацією;

д) симуляцією.


6. Процес зниження витрат у процесі виробництва існуючого продукту називають калькулюванням:

а) для безперервного вдосконалення;

б) собівартості продукції;

в) цільовим;

г) ринковим;

д) стратегічним.


7. Зазначте, які з наведених питань релевантні при прийнятті рішення виробляти чи купувати:

а) чи задовольняє підприємство якість продукції постачальника;

б) чи забезпечить постачальник своєчасну доставку деталей;

в) як довго постачальник зберігатиме встановлену ціну;

г) усі наведені питання релевантні.
8. Компанія ”Заур” реалізувала 150000 замків за ціною 9,00 грн за одиницю. Постійні витрати компанії становили 420 000 грн, а операційний прибуток — 300000 грн. Загальні змінні витрати компанії дорівнюють, грн.:

а) 930000;

б) 720000;

в) 630000;

г) 1050000.
9. Призначення фінансового та управлінського обліку полягає в такому:
а) використовують інформацію винятково про минулі події;

б) мають однакову мету;

в) використовують одну інформаційну систему;

г) мають вестися всіма бухгалтерами.

10. На 31 грудня 2001 року компанія має на складі 6000 одиниць готової продукції.
Далі наведено фрагмент бюджету виробниц тва компанії на перший квартал 2002 року:


Показник

Січень

Лютий

Березень

Обсяг виробництва, од.

18800

20400

196 00


Необхідний запас продукції

на кінець місяця, од.5000

4 200

4000

Очікуваний обсяг продажу в січні дорівнює:

а) 13800;

б) 17800;

в) 18800;

г) 19800;

д) 23800.

Варіант 2
1. Відомі такі дані про діяльність підприємства, грн.: Продаж 1200 000

Змінні витрати 240000 Постійні витрати 6 0000 Точка беззбитковості підприємства дорівнює, грн.:


а) 60000;

б) 300000;

в) 75000;

г) 240000.


2. Управлінський облік як система сформувався:
а) у середині XIX ст.;

б) на початку XX ст.;

в) у середині XX ст.;

г) жодна відповідь не правильна.


3. Бюджет витрат на збут та адміністративних зазвичай не включає:
а) страхування готової продукції;

б) витрати на канцелярське приладдя;

в) витрати на оренду приміщення офісу;

г) витрати на амортизацію верстатів;

д) витрати на рекламу.
4. Компанія “Набоб” використовує систему калькулювання нормативних (стандартних) витрат. Відома така інформація про витрати праці основних робітників за лютий:

Нормативна (стандартна) ставка за годину 6 грн

Фактична оплата праці здійснювалася за ставкою 6 ,10 грн

Нормативний час фактичного обсягу виробництва 3000 годин

Відхилення за рахунок продуктивності праці 1200 грн
Фактичні витрати праці становили, год:

а) 2800


б) 2804

в) 3196


г) 3200.
5. Серія однакових за розміром платежів називається:
а) акумуляцією;

б) накопиченням;

в) ануїтетом;

г) паритетом;

д) окупністю.
6. Типовою системою калькулювання є така:
а) гібридного калькулювання;

б) операційного калькулювання;

в) калькулювання нормативних (стандартних) витрат;

г) калькулювання за принципом зворотного потоку;

д) калькулювання за процесами.
7. У разі обмеженої кількості машино-годин слід виробляти таку продукцію:
а) що має найбільший маржинальний дохід на одиницю;

б) що має найбільший коефіцієнт маржинального доходу;

в) що потребує меншої кількості машино-годин;

г) що забезпечує найбільший маржинальний дохід на одну машино-годину.


8. Підприємство виготовляє один вид продукції, на виробництво якої згідно з нормою потрібно 6 м2 матеріалів вартістю 13грн за 1 м2. Упродовж звітного періоду було виготовлено 1000 од. продукції, а фактичні матеріальні витрати становили 6400 м2 загальною вартістю 76800 грн.
Відхилення матеріальних витрат за рахунок використання

становить, грн.:

а) 1200;

б) (4800);

в) (5200);

г) 64 00.


9. Підприємство розглядає можливість придбання устаткування вартістю 40000 грн, яке не має ліквідаційної вартості та буде амортизовано прямолінійним методом упродовж 8 років. Очікується, що це устаткування забезпечить чисті грошові надходження щорічно в сумі 12000 грн до сплати податку. Ставка податку на прибуток становить 50 %. Період окупності устаткування дорівнює, років:
а) 2,4;

б) 2,6;


в) 3,3;

г) 4,7.
10. Змінні витрати становлять 70 % продажу, а загальні постійні витрати дорівнюють 105000 грн. Точка беззбитковості дорівнює, грн.:


а) 73500;

б) 315000;

в) 350000;

г) 150000.Варіант 3
1. Компанія планує продати 40000 одиниць продукції. Постійні витрати компанії — 80000 грн, змінні — 60 % ціни реалізації. Для отримання

операційного прибутку в розмірі 20000 грн ціна реалізації одиниці продукції

має бути, грн.:
а) 3,75;

б) 4,17;


в) 5,00;

г) 6,25.
2. Управлінський облік відрізняється від фінансового:


а) деталізацією інформації;

б) відкритістю даних;

в) спрямованістю у часі;

г) усіма наведеними характеристиками;


3. Бюджет непрямих матеріалів і непрямої зарплати є бюджетом:
а) загальновиробничих витрат;

б) грошових коштів;

в) адміністративних витрат;

г) зведеним;

д) витрат на збут.
4. Стандартна собівартість одиниці продукції включає:
Змінні загальновиробничі витрати (4 год × 4 грн), грн. 16

Постійні загальновиробничі витрати (4 год × 5 грн), грн. 20

Стандартні витрати, розраховані на основі потужності, грн. 10000

Упродовж звітного періоду заплановано виготовити 2500 одиниць

Фактичні дані за звітний період:

Обсяг виробництва 2550 од.

Змінні загальновиробничі витрати 82875 грн

Постійні загальновиробничі витрати 102500 грн

Тривалість праці 99 00 год

Відхилення постійних загальновиробничих витрат за рахунок обсягу дорівнює, грн.:


а) 500;

б) 250;


в) 500;

г) 1 250;

д) 1 000.
5. Процес прийняття рішення щодо вибору проекту з метою найкращого використання обмежених коштів називають:
а) бюджетуванням капіталу;

б) аналізом витрат;

в) раціонуванням капіталу;

г) плануванням проекту;

д) подрібненням капіталу.
6. Які з наведених далі витрат є прикладом витрат внаслідок внутрішнього браку:
а) конструювання якості;

б) відходи;

в) на повернення продукції;

г) поточний контроль якості.


7. Приймаючи рішення про скорочення сегмента, слід розглядати:
а) всі витрати, що змінюються;

б) лише змінні витрати;

в) всі витрати, що залишаються незмінними;

г) всі витрати.


8. Переплетена система обліку передбачає:
а) позабалансовий облік витрат за центрами відповідальності;

б) кореспонденцію рахунків фінансового та виробничого обліку;

в) окреме ведення фінансового та виробничого обліку в системі

рахунків;

г) відсутність рахунків виробничого обліку.
9. Далі наведено прогноз обсягів продажу компанії, яка реалізує велосипеди.

Місяць Необхідний запас Очікуваний обсяг

продажу,

Квітень 630 2800

Травень 3150 824

Червень 3300 850


У травні слід закупити велосипедів:

а) 3974;

б) 3344 ;

в) 3150;

г) 3124;


д) 2956.

10. Відома така інформація про діяльність підрозділу компанії ”Танго” за звітний рік, грн:

Дохід від продажу 300000

Валовий прибуток 120000

Чистий прибуток 18000

Середні інвестиції 9 0000

Вартість капіталу компанії 8 %
Залишковий прибуток підрозділу дорівнює, грн.:
а) 6000;

б) 10800;

в) 8400;

г) 16560;

д) 7200

Варіант 4

1. Компанія ”Анкор” планує продати 25000 викруток за ціною 2,00 грн за одиницю. Коефіцієнт маржинального доходу становить 25 %. Якщо запланований обсяг продажу є точкою беззбитковості компанії, її постійні витрати дорівнюють, грн.:


а) 50000;

б) 200000;

в) 12500;

г) 100000.


2. Призначення фінансового та управлінського обліку:
а) використовують інформацію винятково про минулі події;

б) мають однакову мету;

в) використовують одну інформаційну систему;

г) мають вестися всіма бухгалтерами.


3. На 31 грудня 2001 року компанія має на складі 6000 одиниць готової продукції.

Далі наведено фрагмент бюджету виробництва компанії на перший квартал 2002 року.

Показник Січень Лютий Березень

Обсяг виробництва, од. 18800 20400 196 00

Необхідний запас продукції

на кінець місяця, од. 5000 4200 4000

Очікуваний обсяг продажу в січні дорівнює:
а) 13800 од.;

б) 17800 од.;

в) 18800 од.;

г) 19800 од.;

д) 23800 од.
4. Стандартна собівартість одиниці продукції включає:

Змінні загальновиробничі витрати (4 год × 4 грн), грн. 16

Постійні загальновиробничі витрати (4 год × 5 грн), грн. 20

Стандартні витрати, розраховані на основі потужності, грн. 10000

Упродовж звітного періоду заплановано виготовити 2500 одиниць

Фактичні дані за звітний період:

Обсяг виробництва 2550 од.

Змінні загальновиробничі витрати 82875 грн

Постійні загальновиробничі витрати 102500 грн

Тривалість праці 99 00 год.

На підставі цих даних відхилення змінних загальновиробничих

витрат за рахунок продуктивності дорівнює, грн.:


а) 637,5;

б) 1200,0;

в) 637,5;

г) 1 837,5;

д) 1 200,0.
5. Підприємство розглядає можливість придбання устаткування вартістю 40000 грн, яке не має ліквідаційної вартості та буде амортизовано рямолінійним методом упродовж 8 років. Очікується, що це устаткування забезпечить чисті грошові надходження щорічно в сумі 12000 грн до сплати податку. Ставка одатку на прибуток становить 50 %.
Період окупності устаткування дорівнює, років:

а) 2,4;


б) 2,6;

в) 3,3;


г) 4,7.
6. Конструювання вартості використовують для зниження:
а) ціни продажу до припустимої собівартості;

б) первісних бюджетних витрат до цільової собівартості;

в) цільової собівартості до припустимої собівартості;

г) первісних бюджетних витрат до припустимої собівартості.


7. Диференціальний аналіз передбачає виявлення таких витрат і доходів:

а) однакових для альтернативних рішень;

б) різних для альтернативних рішень;

в) усіх без винятку, якщо вони наявні;

г) немає правильної відповіді.
8. Підприємство планує придбати комп’ютерну систему вартістю 120000 грн. Щорічні витрати на утримання системи дорівнюють 10000 грн, а одноразові витрати на підготовку персоналу — 15000 грн. Ліквідаційна вартість системи — 25000 грн, а щорічна економія грошових коштів від її використання — 70000 грн. Очікуваний термін корисної експлуатації системи — 6 років. За вартості капіталу підприємства 10 % чиста теперішня вартість комп’ютерної

системи дорівнює, грн:

а) 140428;

б) 227530;

в) 380427;

г) 410427.


9. Приймаючи рішення про скорочення сегмента, слід розглядати:
а) всі витрати, що змінюються;

б) лише змінні витрати;

в) всі витрати, що залишаються незмінними;

г) всі витрати.


10. Найбільшою професійною організацією фахівців з управлінського обліку є така:
а) Привілейований інститут управлінських бухгалтерів Великої

Британії;

б) Інститут управлінських бухгалтерів США;

в) Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України;

г) Американський інститут сертифікованих громадських бухгалтерів.

Варіант 5
1. Компанія “Заур” реалізувала 150000 замків за ціною 9,00 грн за одиницю. Постійні витрати компанії становили 420000 грн, а операційний прибуток — 300000 грн. Загальні змінні витрати компанії дорівнюють, грн.:
а) 930000;

б) 720000;

в) 630000;

г) 1050000.


2. Порядок ведення управлінського обліку:
а) регламентується Міністерством фінансів;

б) визначається Міжнародною федерацією бухгалтерів;

в) описано у податковому законодавстві;

г) встановлюється керівництвом підприємства.


3. Далі наведено прогноз продажу компанії, яка реалізує велосипеди:

Місяць Необхідний запас Очікуваний обсяг

продажу,

Квітень 630 2800

Травень 3150 824

Червень 3300 850


У травні слід закупити велосипедів:


а) 3974;

б) 3344 ;

в) 3150;

г) 3124;


д) 2956.
4. Компанія виготовляє два види інструментів: “Бур” і “Скал”, про які відома інформація, наведена в таблиці.

Показник Бюджет Фактично

“ Бур” “Скал” “Бур” “Скал”

Ціна за одиницю, грн. 100 320 110 310

Змінні витрати на одиницю, грн. 80 180 86 191

Маржинальний дохід на одиницю, грн. 20; 140 24 121

Постійні витрати на одиницю, грн. 12 60 10 50

Прибуток, грн. 8 80 14 70

Обсяг продажу, од. 1200 400 1000 1000
Відхилення маржинального доходу виробу ”Бур” за рахунок кількості продажу дорівнює, грн.:
а) 1600;

б) 5200;


в) 5200;

г) 10000;

д) 10000.
5. Компанія “Жупел” планує придбати автоматизовану систему, яка має термін корисної служби 5 років і не має ліквідаційної вартості. Очікується, що система забезпечить щорічні чисті грошові надходження в сумі 20000 грн, які будуть отримані наприкінці року. Очікувана внутрішня норма прибутковості — 10 %.
Первісна вартість автоматизованої системи дорівнює, грн.:
а) 32220;

6) 62100;

в) 75816;

г) 122100.


6. У разі продажу устаткування за 20000 грн та оплати його грошима відбудеться таке:
а) зменшиться коефіцієнт загальної ліквідності;

б) зросте співвідношення зобов’язань та власного капіталу;

в) зменшиться співвідношення зобов’язань та власного капіталу;

г) збільшиться робочий капітал;

д) зменшиться робочий капітал.
7. Виробнича собівартість одиниці продукції підприємства становить 70 грн (зокрема, змінна — 49 грн), а її ціна — 105 грн. Підприємство отримало спеціальне замовлення на виробництво й реалізацію 1000 од. за ціною 63 грн. У разі прийняття замовлення та наявності вільної потужності прибуток підприємства буде такий:
а) збільшиться на 14000 грн;

б) зменшиться на 7000 грн;

в) більшиться на 18000 грн;

г) зменшиться на 14000 грн.


8. Далі наведено прогноз продажу компанії на чотири місяці, грн.:
Квітень 50000

Травень 30000

Червень 4 5000

Липень 30000

Продаж за готівку становить 10 % загального обсягу продажу. Одна половина коштів від продажу в кредит надходить у місяці продажу, інша — в наступному місяці.
Очікувані надходження коштів у травні дорівнюватимуть, грн.:

а) 43000;

б) 41500;

в) 39000;

г) 30000;

д) 16500.


9. Компанія “Набоб” використовує систему калькулювання нормативних (стандартних) витрат. Відома така інформація про витрати праці основних робітників за лютий:

Нормативна (стандартна) ставка за годину 6 грн

Фактична оплата праці за ставкою 6 ,10 грн

Нормативний час фактичного обсягу виробництва 3000 годин

Відхилення за рахунок продуктивності праці 1200 грн
Фактичні витрати праці становили, год:

а) 2800;


б) 2804;

в) 3196 ;

г) 3200.
10. Процес прийняття рішення про вибір проекту з метою найкращого використання обмежених коштів називають:
а) бюджетуванням капіталу;

б) аналізом витрат;

в) раціонуванням капіталу;

г) плануванням проекту;


ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Сутність і завдання контролінгу.

2. Мета і функції контролінгу.

3 Основні концепції контролінгу.

4 . Роль контролінгу в системі управління підприємством.

5.Взаємозв’язок контролінгу з іншими функціями управління підприємством.

6 . Стратегічний контролінг.

7. Напрями аналізу у стратегічному контролінгу.

8. Оперативний контролінг.

9 . Структур і зміст розділів контролінгу.

10. Класифікація та поведінка витрат.

11. Поняття релевантних витрат (постійні та змінні, прямі та непрямі).

12. Класифікація витрат за ступенем регулювання.

13. Поняття фактора виникнення витрат.

14. Поняття центрів відповідальності та їх класифікація.

15. Управлінський облік, його відмінності від фінансового обліку.

16. Завдання управлінського обліку.

17. Класифікація методів управлінського обліку.

18. Характеристика наявних систем управлінського обліку.

19. Поняття бюджету.

20. Мета і завдання бюджетів.

21. Структура системи бюджетів на підприємстві.

22. Статичні та гнучкі бюджети.

23. Напрями бюджетування.

24. Сфери застосування різних типів бюджетів.

25. Факторний аналіз відхилень.

26. Класифікація відхилень. Розрахунок відхилень.

27. Особливості контролінгу інвестиційних проектів.

28. Процес створення системи контролінгу.

29. Алгоритм контролінгу інвестиційних проектів.

30. Аналіз традиційних критеріїв інвестиційних проектів: термін

окупності та рентабельність.

31. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів з дисконтування

грошових потоків.

32. Аналіз можливих варіантів вибору ставки дисконтування.

33. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності.

34. Аналіз наявних підходів щодо формування інвестиційного портфеля підприємства на основі досліджень контролінгу.

35. Визначення структури контролінгу.

36. Визначення цільових функцій та елементів контролінгу.

37. Роль служби контролінгу в організаційній структурі підприємства.

38. Організація служби контролінгу в холдингових компаніях.

39. Структура і склад служби контролінгу.

40. Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу.

4 1. Можливі варіанти впровадження контролінгу на підприємстві.

4 2. Фактори, що сприяють впровадженню контролінгу.

4 3. Фактори, що негативно впливають на впровадження системи контролінгу на підприємстві.

44 . Мета і завдання діагностики фінансово-господарського стану підприємства.

4 5. Роль діагностики в управлінні підприємством.

46 . Джерела інформації для експертної діагностики.

4 7. Методи стратегічної діагностики.

4 8. ЮТ-аналіз.

49 . Матриця БКГ (Бостонської консультативної групи).

50. Матриця Мак-Кінсі.

51. Конкурентний аналіз за Портером.

52. Діагностика за кволими сигналами.

53. Аналіз фінансового стану підприємства.

54. Аналіз беззбитковості.

55. Аналіз матеріальних потоків.

56. Аналіз інформаційних потоків.

57. Оцінка ризиків.

58. Метод аналогій.

59. Аналіз чутливості.

6 0. Аналіз сценаріїв, метод Монте-Карло.

6 1. Експертні методи.

6 2. Управління ризиками.

6 3. Класифікація підходів щодо прийняття управлінських рішень.

64 . Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень.

6 5. Критерії прийняття рішень про обсяги і структуру виробництва.

66 . Критерії прийняття рішень ”виробляти чи купувати”.

6 7. Критерії прийняття рішень про визначення нижньої межі на ціну продукції.

6 8. Критерії прийняття рішень в управлінні матеріальними потоками підприємства.

69 . Застосування лінійного програмування при прийнятті управлінських рішень.

70. Етапи розвитку контролінгу.

71. Класифікація об’єктів контролінгу.

72. Класифікація центрів відповідальності.

73. Показники роботи центрів відповідальності.

74. Порівняльна характеристика управлінського та фінансового обліку.

75. Класифікація методів обліку витрат, що застосовуються в системі контролінгу.

76. Оцінка методів управлінського обліку витрат для розв’язання завдань контролінгу.

77. Методи аналізу відхилень фактичних результатів діяльності.

78. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу.

79. Розробка бюджету дохідної та видаткової частин. Види бюджетів.

80. Структура дохідної частини бюджету.

81. Структура видаткової частини бюджету.

82. Система економічних розрахунків, що застосовується в контролінгу.

83. Управлінський облік як основа контролінгу.

84. Прийоми та методи розробки бюджету (бюджетування).

85. Концепції контролінгу.

86. Стратегічний менеджмент.

87. Стратегічний та оперативний контролінг.

88. Бюджетування з ”нуля”.

89. Бюджетування через прирощення.

9 0. Методи оперативної діагностики.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна

1. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. — М.: Финансы и статистика, 1996 .

2. Голов С. Ф. Управлінський облік. — К.: Лібра, 2004. — 704 с.

3. Голов С. Ф. Управлінський бухгалтерський облік. — К.: Скарби, 199 8. — 384 с.

4 . Даше А. Практика контроллинга: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. М. Л. Лукашевича, Е. Н. Тихоненковой. — М.: Финансы и статистика, 2003.— 336 с.

5. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. — М.: Аудит; ЮНИТИ, 199 8. — 774 с.

6 . Завгородний В. П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в системе управления предприятием. — К.: ВАКЛЕР, 199 7. — 976 с.

7. Ивашкевич Б. В. Бухгалтерский управленческий учет. — М.: Юристъ, 2004. — 618 с.

8. Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 2000. — 350 с.

9 . Контроллинг в бизнесе: Метод. и практ. основы постороения контроллинга в организациях. — 2-е изд. / А. М. Карминский, Н. Й. Оленев, А. Г. Примак, С. Г. Фалько. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 256 с.

10. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Е. А. Ананькина, С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкина и др. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 280 с.

11. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование: Пер. с нем. — М.: Альпина Бизнес Букс. — 270 с.

12. Кузин Б. И., Юрьев В. Н., Щахдинаров Г. М. Методы и модели управления фирмой. — СПб.: Питер, 2001, — 432 с.

13. Манн Р., Майер З. Контроллинг для начинающих. Система управления прибылью: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. В. Б. Ивашкевича. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 304 с.

14. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М.: Дело, 1992. — 702 с.

15. Нивен П. Сбалансированная система показателей шаг за шагом. — Днепропетровск: Баланс Клуб, 2003. — 328 с.

16. Попова Л. В., Исакова Р. Е., Головина Т. А. Контроллинг: Учеб. пособие. — М.: Дело и Сервис, 2003. — 192 с.

17. Петренко С. Н. Контроллинг: Учеб. пособие. — К.: Ника-Центр, Эльга, 2004. — 328 с.

18. Пушкар М. С. Управлінський облік. — Тернопіль: “Поліграфіст” ЛТД, 199 5. — 218 с.

19. Пушкар М. С., Пушкар Р. М. Контролінг — інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Моногр. — Тернопіль: Картбланш, 2004. — 370 с.

20. Сухарева Л. А., Петренко С. Н. Контроллинг — основа управлення бизнесом. — К.: Эльга; Ника-Центр, 2002. — 204 с.

21. Уоят К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства: Пер. з англ. — К.: Наук. думка, 2001. — 368 с.

22. Управленческий учт / Под ред. А. Д. Шеремета. — М.: ФБК ПРЕСС, 2000. — 512 с.

23. Управленческий учет / Под ред. В. Палия, Р. Вандер Вила. — М.: ИНФРА-М, 199 7. — 480 с.

24. Черваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 622 с.

25. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. — М.: Интел-Синтез, 1999 . — 416 с.

26. Фольмут X. И. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. М. Л. Лукашевича, Е. Н. Тихоненковой. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 288 с.

27. Фридман П. Контроль затрат и финансовых результатов при анализе качества продукции. — М.: Аудит; ЮНИТИ, 1994 . — 286 с.Додаткова

28. Хорнгрен Ч. Т., Фостер Дж, Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ. / Под ред. Я. В. Соколова. — М.: Финансы и статистика, 199 5. — 416 с.

29. Хруцкий В. Е., Гамаюнов В. В. Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 464 с.

30. Цигилик І. І. Контролінг: Навч. посіб. у схемах і таблицях. — К.: Центр навч. літ., 2004. — 76 с.31. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. А. М. Петрачкова. — М.: Финансы и статистика, 199 3. — 560 с.