Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення семінарських занять з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підго - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять... 1 167.36kb.
Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять... 1 172.53kb.
Методичні рекомендації щодо складання економічної частини дипломного... 1 46.39kb.
Методичні рекомендації щодо організації семінарських занять студентів... 1 257.8kb.
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять із... 1 333.15kb.
Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної... 1 232.37kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 271.37kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 5 407.04kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 262.53kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 361.98kb.
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів... 1 272.59kb.
4. Інформаційно-методичне забезпечення 1 26.32kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення семінарських занять з нормативної - сторінка №1/1МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з підготовки і проведення семінарських занять


Історія МІФОЛОГІЇ

УДК 16(071)Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення семінарських занять з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки „ Історія міфології ” для студентів галузі знань 0203 – „Гуманітарні науки”, напряму підготовки 6.020301 „Філософія” спеціалізації „Релігієзнавство” (ФіР) / Укл. Фесенко А.М., Донецьк : ДонНТУ, 2010. – 16 с.

Дані методичні рекомендації щодо підготовки і проведення семінарських занять містять перелік тем, що дозволяють оволодіти основами курсу. У кожній темі виділяються питання для обговорення на семінарі, необхідна для цього література, а також перелік рекомендованої літератури з курсу „Історія міфології”.


Укладач:


А.М. Фесенко к.і.н., доцент
ЗМІСТ


 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ...................................................................

 2. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ....................................…................

 3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................................................1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

Дані „Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення семінарських занять” з курсу „Історія міфології” підготовлені згідно з розробленою на кафедрі філософії Донецького національного технічного університету новою навчальною програмою.

Особливістю цього методичного видання є те, що воно включає необхідний перелік тем, вивчення яких надасть можливість студентам оволодіти основами теоретичного курсу, що читається і на цій підставі підвищити свій інтелектуальний рівень. Порядок вивчення тем наданий згідно з логікою викладання змісту навчальної дисципліни та відповідає тематиці лекційного курсу. Представлені у планах семінарських занять питання нададуть також можливість активізувати студентам самостійний пошук, мисленнєву активність, формувати вміння правильно мислити і міркувати, доводити свою точку зору.

Для теоретичного аналізу питань, їх практичного відбивання і вирішення конкретних практичних завдань до семінару, а також для підготовки спеціальних повідомлень щодо зацікавленості самих студентів і по завданню викладачів рекомендується ряд видань як у рамках окремої теми, так і з курсу „Історія міфології” в цілому.2. ТЕМАТИКА СЕМИНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінар 1.

Тема: Поняття міфу та міфології. Сутність міфу.

 1. Поняття міфу. Міф у системі культури: корпус міфів-оповідань та міф як форма побутування семантичних полів предметів та явищ.

 2. Діалектика та феноменологія міфу. Закономірності розвитку міфу, структура міфологічного знання (за О.Лосєвим).

 3. Антропоцентризм міфології: антропоморфність та соціоморфність всесвіту, кореляція природного, божественного та людського універсумів.


Список літератури:

 1. Мифы народов мира: Энциклопедия. - М., 1992. - Т. 1, 2.

 2. Найдыш В.М. Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма. – М.: Гардарики, 2002. – 554 с.

 3. Найдыш В.М. Философия мифологии. ХІХ – начало ХХІ в. – М.: Альфа-М, 2004. -544 с.

 4. Мелетинский Е.А.Общее понятие мифа и мифологии // Мифолог. Словарь // Гл. ред. Е.М.Мелетинский. 4-е изд. М., 1998. С.654-672.

 5. Лисюк Н.А. Сутність міфу та його функції. - К.: Вид-во Укр. Фітосоціологічного центру, 2003. - 121 с.

 6. Барт Р. Мифология. М., 2000.

 7. Токарев С.А. Что такое мифология? // Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990.

 8. Токарев С.А. Мифология и ее место в культурной истории человечества/ Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990.

 9. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1996.

 10. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.


Семінар 2.

Тема: Міфологія як тип суспільної свідомості.

 1. Характерні риси міфологічної свідомості. Вивченні міфосвідомості: міфологічна, антропологічна, ритуалістична, функціоналістська, соціологічна, структуралістська, лінгво-семіотична та інші школи.

 2. Міф у первісному суспільстві. Ритуал. Обряд.

 3. Функції міфу у первісному суспільстві.


Список літератури:

 1. Мифы народов мира: Энциклопедия. - М., 1992. - Т. 1, 2.

 2. Найдыш В.М. Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма. – М.: Гардарики, 2002. – 554 с.

 3. Найдыш В.М. Философия мифологии. ХІХ – начало ХХІ в. – М.: Альфа-М, 2004. -544 с.

 4. Мелетинский Е.А.Общее понятие мифа и мифологии // Мифолог. Словарь // Гл. ред. Е.М.Мелетинский. 4-е изд. М., 1998. С.654-672.

 5. Лисюк Н.А. Сутність міфу та його функції. - К.: Вид-во Укр. Фітосоціологічного центру, 2003. - 121 с.

 6. Барт Р. Мифология. М., 2000.

 7. Токарев С.А. Мифология и ее место в культурной истории человечества/ Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990.

 8. Элиаде М. Аспекты мифа. М., 1996.

 9. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.

 10. Тэрнер В. Символ и ритуал. М.: Глав. Ред. Восп. Лит., 1983.

 11. Лотман Ю.М. Символ в системе культуры мифологии // Труды по знаковым системам. Тарту, 1987. Т.21. С.10-21.

 12. Леві-Строс К. Структурна антропологія. К.: Основи, 1997.

 13. Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії. К.: Юніверс, 2002.


Семінар 3.

Тема: Ґенеза міфологічних уявлень людського суспільства.

 1. Поняття міфологічної картини (моделі) світу.

 2. Просторово-часові складові первісної міфології.

(“міфічний час”; “золоте століття”; “світове древо”; “Земля”, “Небо”, “Космос”).

 1. Система бінарно-ритмічних опозицій: просторово-часові (“Верх - низ”; “лівий - правий”, “день - ніч” та інші); соціальні (“ми - вони”; “старші - молодші” та інші); на стике природного і культурного світів (“вогонь – вода”, “варене – сіре”, “”добро – зло” та інші); кольорові (“червоне – біле – чорне” та інші).

 2. Співвідношення сакрального і профанного в первісній міфології.


Список літератури:

 1. Мифы народов мира: Энциклопедия. - М., 1992. - Т. 1, 2.

 2. Мифы и сказки бушменов / Сост. Е.Котляр. - М.: Наука, 1983. - 211 с.

 3. Найдыш В.М. Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма. – М.: Гардарики, 2002. – 554.

 4. Голан А. Миф и символ. М., 1993.

 5. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. – М.: Наука, 1987.

 6. Элиаде М. Священное и мирское. - М., 1994.

 7. Фрезер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М., 1998.

 8. Тейлор Э.Б. Первобытная культура. - М., 1989.

 9. Дюркгейм Е. Первісні форми релігійного життя. Тотемна система в Австралії. - К., 2002.

 10. Евсюков В.В. Мифы о Вселенной. - М., 1988.

 11. Шахнович М. И. Первобытная мифология и философия. – Л., 1971.

 12. Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Підручник. - К., 2004.


Семінар 4.

Тема: Ґенеза міфологічних уявлень людського суспільства.


 1. Календар як засіб освоєння міфологічною свідомістю природних явищ.

 2. Місто та роль тварин, комах, птахів, рослин та риб в міфологічних системах.

 3. Використання геометричної та числової символіки в міфології.

 4. Первісні релігійних культи (фетишизм, тотемізм, анімізм, магія).


Список літератури:

 1. Мифы народов мира: Энциклопедия. - М., 1992. - Т. 1, 2.

 2. Мифы и сказки бушменов / Сост. Е.Котляр. - М.: Наука, 1983. - 211 с.

 3. Найдыш В.М. Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма. – М.: Гардарики, 2002. – 554.

 4. Голан А. Миф и символ. М., 1993.

 5. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. – М.: Наука, 1987.

 6. Элиаде М. Священное и мирское. - М., 1994.

 7. Фрезер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М., 1998.

 8. Тейлор Э.Б. Первобытная культура. - М., 1989.

 9. Дюркгейм Е. Первісні форми релігійного життя. Тотемна система в Австралії. - К., 2002.

 10. Евсюков В.В. Мифы о Вселенной. - М., 1988.

 11. Шахнович М. И. Первобытная мифология и философия. – Л., 1971.

 12. Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Підручник. - К., 2004.


Семінар 5.

Тема: Єгипетська міфологія.

 1. Загальна характеристика історичного розвитку Давнього Єгипту.

 2. Джерела вивчення єгипетської міфології. Єгипетський міфологічний пантеон.

 3. Міфічні уявленні про створення людини та світу.

 4. Давньоєгипетські солярні міфи.

 5. Культ Осириса.


Список літератури:

 1. Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. – М., 1976.

 2. Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. (Исследование и переводы текстов с комментариями). – М., 1956.

 3. Хук С.Г. Мифология Ближнего Востока. - М., 1991.

 4. Рак М.В. Мифы Древнего Египта. - СПб., 1993.

 5. Фрезер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М., 1998.

 6. Мифы народов мира: Энциклопедия. - М., 1992. - Т. 1, 2.

 7. Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного. - СПб., 1998.

 8. Токарев С.А. Ранние формы религий. - М., 1990.

 9. Религии мира: Справочник. - М., 2002.

 10. История религии: Учебник: В 2 т. / Под ред. И.Н. Яблокова. - М., 2002.

 11. Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Підручник. - К., 2004.

 12. Евсюков В.В. Мифы о Вселенной. - М., 1988.


Семінар 6.

Тема: Китайська міфологія.

 1. Загальна характеристика історичного розвитку Давнього Китаю.

 2. Джерела китайської міфології. Китайський міфологічний пантеон.

 3. Китайські міфічні уявленні про створення людини та всесвіту.

 4. Давньокитайські міфічні герої: Шан-Ді, Хуан-Ді, Пань-гу, Фусі, стрілець И та інші.

 5. Даоська міфологія та міфологія китайського буддизму.


Список літератури:

 1. Бодде Д. Мифы древнего Китая // Мифологии древнего мира. – М., 1977.

 2. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. – М., 1970.

 3. Юань Кэ. Мифы древнего Китая. – М., 1965.

 4. Лисевич И.С. Древние мифы глазами человека космической эры // Советская этнография, 1976, №2.

 5. Лисевич И.С. Моделирование мира в китайской мифологии и учение о пяти первоэлементах // Теоретические проблемы восточных литератур. - М., 1969.

 6. Руфтин Б.Л. Мифология и развитие повествовательной прозы в древнем Китае // Литература древнего Китая. – М., 1969.

 7. Торчинов Е. А. Даосизм: опыт историко-религиоведческого описания. - СПб., 1994.

 8. Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве. – М., 1979.

 9. Мифы народов мира: Энциклопедия. - М., 1992. - Т. 1, 2.

 10. Конфуцианство в Китае. Проблемы теории и практики. – М., 1982.

 11. История религии: Учебник: В 2 т. / Под ред. И.Н. Яблокова. - М., 2002.

 12. Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Підручник. - К., 2004.

 13. Лукьянов А.Е. Начало древнекитайской философии. – М., 1994.

 14. Кодзики. – М., 1995. Т. 1, 2.

 15. Лао Цзы. Даодэцзын. М., 1990.


Семінар 7.

Тема: Давньослов’янська міфологія.

 1. Міфологічний світ давніх слов'ян: космогенез та структура світу; темпоральні характеристики; система бінарних опозицій у розумінні світу; уявлення про душу.

 2. Пантеон східнослов'янських богів як світоглядна модель. Міфосвідомість як підґрунтя розвитку української культури.

 3. Особливості східнослов’янської демонології.

 4. Мистецтво та література протослов'янських та слов'янських часів: міфологічні мотиви та сюжети.


Список літератури:

 1. Мифы народов мира: Энциклопедия. - М., 1992. - Т. 1, 2.

 2. Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда. – Львів: Світ, 1992.- 176 с.

 3. Славянская мифология.- Минск: Харвест, 2003.- 613 с.

 4. Костомаров М.І. Слов’янська міфологія /Упоряд. І.П. Бетко. - К.: Либідь, 1994.- 384 с.

 5. Персонажи славянской мифологии /Сост. А.А. Кононенко.- К.: «Консар», 1993.- 224 с.

 6. Войтович В. Українська міфологія.- К.: Либідь, 2002.- 416 с.

 7. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифологическими сказаниями других родственных народов: В 3 т. - М., 1994. - Т. 1; М., 1995. - Т.2.

 8. Журавлев А.Ф. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян. - М., 1994.

 9. Народные русские легенды А.Н. Афанасьева. - Новосибирск, 1990.

 10. Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Підручник. - К., 2004.

 11. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян, - М.: Наука, 1981.

 12. Токарев С.А. Религиозные верования восточнославянских народов ХІХ – начала ХХ в. – М.-Л., 1957.


Семінар 8. (4 год.)

Тема: Міфологія стародавньої Індії. Загальнобуддійський міфопростір.

 1. Міфологічні системи стародавньої Індії: протоіндійська міфологія Хараппи та Мохенджо-Даро.

 2. Ведична міфосвідомість: ведичний пантеон: космологічна, соціальна, абстрактно-узагальнююча схеми.

 3. Індуїстська міфологічна традиція: особливості пантеону, уявлення про Всесвіт.

 4. Вішнуїстський та шиваїстський міфологічні цикли.

 5. Особливості буддійського пантеону. Міфологізація Шак’ямуні та його учнів. Концепція світу, особливе місце людини, закони карми. Образ просвітленого (Будди) та шлях до просвітлення (ботхісатва).

 6. Розповсюдження буддизму та його вплив регіональні міфологічно-релігійні системи.


Список літератури:

 1. Мифы народов мира: Энциклопедия. - М., 1992. - Т. 1, 2.

 2. Найдыш В.М. Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма. – М.: Гардарики, 2002. – 554 с.

 3. Найдыш В.М. Философия мифологии. ХІХ – начало ХХІ в. – М.: Альфа-М, 2004. -544 с.

 4. Хук С.Г. Мифология Ближнего Востока. - М., 1991.

 5. Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос: Генезис и типология. 1974.

 6. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1977.

 7. Юнг К.Г. О психологии восточных религий и философий. - М., 1994.

 8. Ранк О. Миф о рождении героя. – М., - К., 1997.

 9. Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1996. – 146 с.

 10. Евсюков В.В. Мифы о Вселенной. - М., 1988.


Семінар 9. (2 год.)

Тема: Антична міфологія.

 1. Еллінська міфологія як всезагальне світосприйняття.

 2. Періоди грецької міфології: хтонічний, олімпійський, класичний або героїчний. Пантеон богів як модель світу.

 3. Римська міфологія. Рим як центр міфопростору. Імператорський культ.

 4. Вплив античної міфології на подальший розвиток філософії, науки, мистецтва Європи та світу.


Список літератури:

 1. Мифы народов мира: Энциклопедия. - М., 1992. - Т. 1, 2.

 2. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література: Підручник. – Л.: Либідь, 2001.- 718 с.

 3. Найдыш В.М. Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма. – М.: Гардарики, 2002. – 554.

 4. Міфи Древньої Греції. - К., 1980.

 5. Фрезер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М., 1998.

 6. Лосев А.Ф. Античная философия истории. - М., 1977.

 7. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. - М., 1993.

 8. Асмус В.Ф. Античная философия. - М., 1976.

 9. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. - М., 1972.

 10. Евзлин М. Космогония и ритуал. - М., 1993.

 11. Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957.

 12. Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Підручник. - К., 2004.

 13. Евсюков В.В. Мифы о Вселенной. - М., 1988.


Семінар 10. (4 год.)

Тема: Християнська та мусульманська міфології як «вторинні» міфологічні системи.

  1. Міфологія як колиска іудаїзму. Сторозаповітні тексти: містичний історизм міфології.

  2. Співвідношення між християнською доктриною та міфологією. Міфологізація Трійці, Діви Марії, янголів. Міф історичного часу.

  3. Міфологічні мотиви в ісламі. Головні персонажі мусульманської міфології (Аллах, янголи, перші люди Адам та Хавва, пророки, Мухаммад).

  4. Культ святих та “заступників”, поклоніння “могилам” та святим місцям. Демонологія ісламу. Сунітська та шиїтська міфології.


Список літератури:

 1. Мифы народов мира: Энциклопедия. - М., 1992. - Т. 1, 2.

 2. Найдыш В.М. Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма. – М.: Гардарики, 2002. – 554.

 3. Найдыш В.М. Философия мифологии. ХІХ – начало ХХІ в. – М.: Альфа-М, 2004. – 544 с.

 4. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. - М., 1991.

 5. Бультман Р. Новый Завет и мифология // Вопр. философии. - 1992. - №1.

 6. Элиаде М. Космос и история: Избр. работы. - М., 1987.

 7. Фрезер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М., 1998.

 8. Лосев А.Ф. Античная философия истории. - М., 1977.

 9. Лосев А.Ф. Знак, символ, миф: Труды по языкознанию. М., 1982.

 10. Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957.

 11. Лотман Ю.М. Символ в системе культуры мифологии // Труды по знаковым системам. Тарту, 1987, Т.21.

 12. Асмус В.Ф. Античная философия. - М., 1976.

 13. Кэмбел Дж. Мифы, в которых нам жить. – К., 2002.

 14. Телегин С.М. Философия мифа: Введение в метод мифореставрации. – М.: Община, 1994.

 15. Соколова 3. П. Животные в религиях. - СПб., 1998.

 16. История религии: Учебник: В 2 т. / Под ред. И.Н. Яблокова. - М., 2002.

 17. Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Підручник. - К., 2004.

 18. Фрезер Д. Фольклор в Ветхом Завете. - М., 1985.

 19. Басилов В.Н. Культ святых в исламе. – М., 1970.


Семінар 11. (4 год.)

Тема: Міф як метахудожнє мислення. Міфологізування як інструмент сучасної культури.


  1. Міфосвідомість та образотворче мистецтво: від "натуральної творчості" первісного анімалізму до нефігуративного живопису постмодернізму.

  2. Література та міфопоетична тканина культури: генетико типологічний аналіз. Сучасна "міфологічна" література (К.Кастанеда, Дж. Фаулз, Дж. Р.Р Толкієн, Дж.К.Ролінг, П.Коельйо, О.Забужко, А.Курков).

  3. Міфопоетичні мотиви у візуальних видах мистецтва: театр, кінематограф, мистецтво інсталяції.

  4. Міфологічні конструкції у практиці сучасної політики, суспільствознавства, історії.

  5. Померанчова революція криз призму міфу та ритуалу.


Список літератури:

 1. Мифы народов мира: Энциклопедия. - М., 1992. - Т. 1, 2.

 2. Найдыш В.М. Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма. – М.: Гардарики, 2002. – 554.

 3. Найдыш В.М. Философия мифологии. ХІХ – начало ХХІ в. – М.: Альфа-М, 2004. – 544 с.

 4. Ярославский Е.М. Как рождаются и умирают боги и богини. - К.: Полит. издат. Украины, 1977. - 216 с.

 5. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. - М., 1991.

 6. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. - М., 1976.

 7. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. - М., 1974. - Гл. 3, 7.

 8. Кэмбел Дж. Мифы, в которых нам жить. – К., 2002.

 9. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1977.

 10. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. 2-е изд., испр. - М.: Искусство, 1995.

 11. Лотман Ю.М. Символ в системе культуры мифологии // Труды по знаковым системам. Тарту, 1987, Т.21.

 12. Телегин С.М. Философия мифа: Введение в метод мифореставрации. – М.: Община, 1994.

 13. Ранк О. Миф о рождении героя. – М., - К., 1997.

 14. Мелетинский Е.М. Миф и историческая поэтика фольклора. - М., 1977.

 15. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. - М., 1972.

 16. Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Мифология. М. 2000.

 17. Лобок А.М. Антропология мифа. Екатеринбург, 1997.

 18. Лотман Ю.М. Символ в системе культуры мифологии // Труды по знаковым системам. Тарту, 1987, Т.21.3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Список основної літератури:


 1. Мифы народов мира: Энциклопедия. - М., 1992. - Т. 1, 2.

 2. Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда. – Львів: Світ, 1992.- 176 с.

 3. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література: Підручник. – К.: Либідь, 2001.- 718 с.

 4. Малые жанры русского фольклора: Хрестоматия: Учеб. пособ. Для филол. вузов/Сост. В.Н. Морохин.- М.: Высш. шк. 1986.- 399 с.

 5. Славянская мифология.- Минск: Харвест, 2003.- 613 с.

 6. Мифы и сказки бушменов / Сост. Е.Котляр. - М.: Наука, 1983. - 211 с.

 7. Корж Н.Г., Луцька Ф.Й. Із скарбниці античної мудрості: Словник. - К.: Вища школа. 1994.- 351 с.

 8. Ярославский Е.М. Как рождаются и умирают боги и богини. - К.: Полит. издат. Украины, 1977. - 216 с.

 9. Костомаров М.І. Слов’янська міфологія /Упоряд. І.П. Бетко. - К.: Либідь, 1994.- 384 с.

 10. Персонажи славянской мифологии /Сост. А.А. Кононенко.- К.: «Консар», 1993.- 224 с.

 11. Придания и мифы средневековой Ирландии/Под ред. Г. Косикова.- М.: МГУ, 1991.- 284 с.

 12. Фаминцын А.С. Божества древних славян.- С.-Петербург, 1995.- 320 с.

 13. Войтович В. Українська міфологія.- К.: Либідь, 2002.- 416 с.


Список додаткової літератури:


 1. Асмус В.Ф. Античная философия. - М., 1976.

 2. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу: Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифологическими сказаниями других родственных народов: В 3 т. - М., 1994. - Т. 1; М., 1995. - Т.2.

 3. Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Мифология. М. 2000.

 4. Басилов В.Н. Культ святых в исламе. – М., 1970.

 5. Бодде Д. Мифы древнего Китая // Мифологии древнего мира. – М., 1977.

 6. Бультман Р. Новый Завет и мифология // Вопр. философии. - 1992. - №1.

 7. Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. – М., 1970.

 8. Войтович В.М. Українська міфологія. – К.: Либідь, 2002.

 9. Голан А. Миф и символ. М., 1993.

 10. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. – М.: Наука, 1987.

 11. Гринцер П.А. Древнеиндийский эпос: Генезис и типология. 1974.

 12. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. - М., 1972.

 13. Гуревич Ф.Д. Древние верования народов Прибалтики по данным «Хроники Ливонии» Генриха Латвийского // Советская этнография. – 1948, №4.

 14. Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология. - М., 1976.

 15. Дюркгейм Е. Первісні форми релігійного життя. Тотемна система в Австралії. - К., 2002.

 16. Евзлин М. Космогония и ритуал. - М., 1993.

 17. Евсюков В.В. Мифы о Вселенной. - М., 1988.

 18. Журавлев А.Ф. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян. - М., 1994.

 19. Золотарев А.М. Родовой строй и первобытная мифология. - М., 1964.

 20. Иллюстрированная история религий: В 2 т. / Под ред. проф. Д.П. Шантепи де ля Соссе. - М., 1992.

 21. История религии: Учебник: В 2 т. / Под ред. И.Н. Яблокова. - М., 2002.

 22. Камю А. Міф про Сизіфа // Камю А. Вибр.твори: В 3 т. - Харків, 1997. - Т. 3.

 23. Кейпер Ф. Труды по ведийской мифологии - М., 1986.

 24. Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. - М., 1972.

 25. Кодзики. – М., 1995. Т. 1, 2.

 26. Конфуцианство в Китае. Проблемы теории и практики. – М., 1982.

 27. Коростовцев М.А. Религия древнего Египта. – М., 1976.

 28. Костомаров М. Слов'янська міфологія. - К., 1994.

 29. Котляр Е.С. Миф и сказка Африки. – М., 1975.

 30. Котляр Е.С. Мифы бантуязычных народов Тропической и Южной Африки, «Советская этнография», 1967, №3.

 31. Крамер С.Н. История начинается в Шумере. – М., 1965.

 32. Крамер С.Н. Мифология Шумера и Аккада // Мифологии древнего мира. – М., 1977.

 33. Кэмбел Дж. Мифы, в которых нам жить. – К., 2002.

 34. Лао Цзы. Даодэцзын. М., 1990.

 35. Леви-Брюль К. Сверхестественное в первобытном мышлении. М., 1994.

 36. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. - М., 1995.

 37. Лисевич И.С. Древние мифы глазами человека космической эры // Советская этнография, 1976, №2.

 38. Лисевич И.С. Моделирование мира в китайской мифологии и учение о пяти первоэлементах // Теоретические проблемы восточных литератур. - М., 1969.

 39. Лисюк Н.А. Сутність міфу та його функції. – К.: вид-во Укр. Фітосоціологічного центру, 2003.

 40. Лобок А.М. Антропология мифа. Екатеринбург, 1997.

 41. Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957.

 42. Лосев А.Ф. Античная философия истории. - М., 1977.

 43. Лосев А.Ф. Знак, символ, миф: Труды по языкознанию. М., 1982.

 44. Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. - М., 1993.

 45. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. 2-е изд., испр. - М.: Искусство, 1995.

 46. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. - М., 1991.

 47. Лотман Ю.М. Символ в системе культуры мифологии // Труды по знаковым системам. Тарту, 1987, Т.21.

 48. Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Підручник. - К., 2004.

 49. Лукьянов А.Е. Начало древнекитайской философии. – М., 1994.

 50. Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1996. – 146 с.

 51. Малиновський Б. Магия, наука, религия. - М., 1998.

 52. Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. (Исследование и переводы текстов с комментариями). – М., 1956.

 53. Мелетинский Е.М. Миф и историческая поэтика фольклора. - М., 1977.

 54. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М., 1976.

 55. Мифологический словарь. // гл.редактор Е.М. Мелетинский. 4-е изд. – М., 1998.

 56. Мифы народов мира (энциклопедия). - М., 1991.

 57. Мифы народов мира: Энциклопедия. - М., 1992. - Т. 1, 2.

 58. Міфи Древньої Греції. - К., 1980.

 59. Мюллер М. Сравнительная мифология. - М., 1963.

 60. Найдыш В.М. Философия мифологии. От античности до эпохи романтизма. – М.: Гардарики, 2002. – 554.

 61. Найдыш В.М. Философия мифологии. ХІХ – начало ХХІ в. – М.: Альфа-М, 2004. – 544 с.

 62. Народные русские легенды А.Н. Афанасьева. - Новосибирск, 1990.

 63. Оля Б. Боги Тропической Африки, пер. с франц., - М., 1976.

 64. Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. – М., 1980.

 65. Пиотровский Б.Б. Ванское царство (Урарту). – М., 1959.

 66. Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве. – М., 1979.

 67. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. - М., 1974. - Гл. 3, 7.

 68. Потебня А.А. Слово и миф. - М.: Правда, 1989.

 69. Потебня А.А. Эстетика и поэтика. - М., 1976.

 70. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. - Л., 1986.

 71. Пропп В.Я. Морфология сказки. 2-е изд., - Л., 1969.

 72. Рак М.В. Мифы Древнего Египта. - СПб., 1993.

 73. Ранк О. Миф о рождении героя. – М., - К., 1997.

 74. Религии мира. - Болфакс, 1994.

 75. Религии мира: Справочник. - М., 2002.

 76. Руфтин Б.Л. Мифология и развитие повествовательной прозы в древнем Китае // Литература древнего Китая. – М., 1969.

 77. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян, - М.: Наука, 1981.

 78. Светлов Р.В. Древняя языческая религиозность. - СПб., 1993.

 79. Соколова 3. П. Животные в религиях. - СПб., 1998.

 80. Тейлор Э.Б. Первобытная культура. - М., 1989.

 81. Телегин С.М. Философия мифа: Введение в метод мифореставрации. – М.: Община, 1994.

 82. Тихомиров М.Н. Язычество древних славян. - М., 1985.

 83. Токарев С.А. Ранние формы религий. - М., 1990.

 84. Токарев С.А. Религиозные верования восточнославянских народов ХІХ – начала ХХ в. – М.-Л., 1957.

 85. Топоров В.Н. Заметки по балтийской мифологии // Балто-славянский сборник. – М., 1972.

 86. Торчинов Е. А. Даосизм: опыт историко-религиоведческого описания. - СПб., 1994.

 87. Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного. - СПб., 1998.

 88. Фрезер Д. Фольклор в Ветхом Завете. - М., 1985.

 89. Фрезер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М., 1998.

 90. Фрейд 3. Тотем и табу. - М., 1997.

 91. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1977.

 92. Хук С.Г. Мифология Ближнего Востока. - М., 1991.

 93. Шаревская Б.И. Старые и новые религии Тропической и Южной Африки. – М., 1964.

 94. Шахнович М. И. Первобытная мифология и философия. – Л., 1971.

 95. Элиаде М. Аспекты мифа. - М., 1995.

 96. Элиаде М. Космос и история: Избр. работы. - М., 1987.

 97. Элиаде М. Миф о вечном возвращении: Архетипы и повторяемость. - Спб., 1998.

 98. Элиаде М. Религии Австралии. - Спб., 1998.

 99. Элиаде М. Священное и мирское. - М., 1994.

 100. Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований. - М.; СПб., 1997.

 101. Элиаде М. Шаманизм: Архаические техники экстаза. - Киев, 1998.

 102. Юань Кэ. Мифы древнего Китая. - М., 1965.

 103. Юань Кэ. Мифы древнего Китая. – М., 1965.

 104. Юнг К.Г. Архетип и символ. - М., 1992.

 105. Юнг К.Г. О психологии восточных религий и философий. - М., 1994.