Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підгот - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні рекомендації щодо складання економічної частини дипломного... 1 46.39kb.
Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної... 1 122.67kb.
Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять... 1 172.53kb.
Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять... 1 167.36kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 271.37kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 262.53kb.
Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення семінарських... 1 171.1kb.
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з нормативної... 1 9.72kb.
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з нормативної... 1 41.35kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 5 407.04kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 361.98kb.
Л. А. Гончаренко Відповідальний секретар В. В. Кузьменко 19 4535.06kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної навчальної - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки
основи Психології та педагогіки

для студентів денної (заочної; денно-заочної) форми навчанняГалузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям(и) підготовки: 6.030601 Менеджмент – ЗЕД

Донецьк, 2011МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ


ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ І ПОЛІТОЛОГІЇ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки

основи Психології та педагогіки

для студентів денної (заочної; денно-заочної) форми навчанняГалузь знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям(и) підготовки: 6.030601 Менеджмент – ЗЕД

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Соціологія і політологія»

Протокол №____ від «___» «____________» 20__р.
Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №___ від «___» «_____________» 20__р.
Донецьк, 2011

УДК 37:65.012

Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної навчальної дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки «Основи психології та педагогіки» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки: 6.030601 Менеджмент – ЗЕД / Укл. Ю.В.Кушнір. Донецьк: ДонНТУ, 2011. – 16 с.


У методичних рекомендаціях викладено тематику індивідуальних завдань, умови вибору варіанта для виконання індивідуальних завдань.

Укладач:


Ю.В.Кушнір, ст. викладач
Відповідальний за випуск

Вступ
Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки «Основи психології та педагогіки» для студентів денної (заочної, денно-заочної) форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напрямів підготовки: входять до навчально-методичного комплексу «Основи психології та педагогіки».

При їх укладанні було ураховано Галузевий стандарт вищої освіти (ГСВО) – освітньо – професійна програма «Бакалавр», напрямку підготовки «Менеджмент і адміністрування».

Методологічні основи викладання курсу базуються на утвореннях в вітчизняній психології та педагогіки принципах про навчання психічного у розвитку та про єдність свідомого й діяльності. З змістового боку, у курсі широко надано теорії ведучих вчених, що є підґрунтям для практичної діяльності майбутніх фахівців.
Загальні положення.

Для кожного студента основні цілі навчального курсу полягають в оволодінні сучасною психолого-педагогічною культурою. Це вимагає засвоєння системи знань про закономірності, механізми, умови і фактори психічних і педагогічних процесів і явищ, що необхідні для повсякденної практики життя і діяльності, ознайомлення і володіння прикладними психолого-педагогічними основами, моделями, алгоритмами і технологіями, що забезпечують оптимізацію всього укладу життєдіяльності і насамперед професійної діяльності. Крім того, психолого-педагогічна культура припускає коло питань, про які студент повинний мати представлення, з чим повинний бути ознайомлений, що повинен знати, уміти, чим зобов'язаний володіти і який досвід повинний придбати.Таким чином, студент повинен мати уявлення:

 • про природу психіки, основних механізмах її філогенетичного й онтогенетичного розвитку; про сутність свідомості, її взаємодію з несвідомим;

 • про основні механізми психічної регуляції поводження людини: волі і емоціях, потребах і мотивах, а також несвідомих механізмах;

 • про основні етапи розвитку психології і педагогіки, змісті їх основних теоретичних концепцій;

 • про основні методи психолого-педагогічного вивчення особистості і колективу і способах представлення отриманих результатів;

 • про теоретичні основи і методи професійного психологічного добору;

 • про цілі задачі сучасного освітнього і виховного процесів, про співвідношення і генезис спадкоємного і соціального, про роль і значення національних, культурно-історичних, сімейно-побутових факторів в освіті і вихованні.

Студент повинен бути ознайомлений:

 • з основними функціями психології і педагогіки і сферами застосування психолого-педагогічних знань у різних областях життя;

 • з основними науковими школами, концепціями психології і педагогіки;

 • з технологіями навчання персоналу; з досвідом використання рекомендацій психології і педагогіки в роботі.

Студент повинен знати:

 • основні психологічні функції і їхні фізіологічні механізми, співвідношення природних і соціальних факторів у становленні психіки;

 • основні поняття діяльнісної концепції психічного розвитку;

 • основні психічні механізми функціонування і розвитку особистості в різних видах діяльності;

 • психологічні методи пізнання і самопізнання, розвитку, корекції і саморегуляції;

 • особливості групової психології, міжособистісних відносин і спілкування;

 • предмет, методи й основні категорії педагогічної науки;

 • зміст, закономірності, принципи, форми, засоби і методи педагогічної діяльності.

Студент повинен уміти:

 • використовувати результати психологічного аналізу підлеглих, співробітників і трудового колективу за для підвищення ефективності роботи;

 • давати психологічну характеристику особистості (її темпераменту, здібностей), інтерпретацію власного психічного стану;

 • аналізувати навчально-виховні ситуації, визначати і вирішувати педагогічні задачі.

Студент повинен володіти:

 • прийомами самооцінки рівня розвитку своїх управлінських і педагогічних здібностей;

 • методиками саморегуляції основних психологічних функцій у різних умовах діяльності;

 • способами індивідуалізації свого управлінського впливу на підлеглих з обліком їхніх психологічних особливостей.

Студент повинен мати досвід:

 • роботи з психолого-педагогічною літературою, з матеріалами конкретних психологічних і педагогічних досліджень по тематиці, близької до профілю своєї підготовки;

 • практичного використання отриманих знань по психології і педагогіці в різних умовах діяльності;

 • розробки моделі професійної діяльності з урахуванням впливу реальних умов і факторів.


Вимоги до оформлення реферату. Студенти денної форми навчання індивідуально роботу оформлюють у вигляді реферату. Варіант теми реферату вибирається відповідно до останньої цифри номера залікової книжки.

Реферат - це самостійна письмова робота, обсягом 12-15 сторінок, виконана як наукове дослідження, відповідно до запропонованої тематикою і включає розширене, більш глибоке висвітлення проблеми, не отримала належного представлення в лекційному курсі чи процесі семінарських занять.

Реферат повинен бути надрукований 14 шрифтом через 1,5 інтервал (MS Word), загальним обсягом не більше 15 сторінок. Заголовки друкуються в середині рядка без крапки в кінці. Кожна нова глава починається з нової сторінки; це ж правило відноситься до інших основних структурних частин роботи (вступу, висновку, списку літератури, додатків і т.д.). Всі сторінки тексту повинні мати наскрізну нумерацію арабськими цифрами у верхній частині сторінки праворуч.
ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ»


п/п


Тематика індивідуальних завдань

№ варіанту

1

Поняття про народну педагогіку і українську етнопедагогіку.

1

2

Педагогічні погляди Г. Сковороди, К. Ушинського.

2

3

Педагогічні погляди Г. Ващенка, В. Сухомлинського.

3

4

Особливості спартанської, афінської, римської систем виховання.

4

5

Виховання і школа в епоху феодалізму. Перші європейські університети.

5

6

Школа і педагогічна думка періоду Відродження.

6

7

Реформаторська педагогіка (кін. 19 – поч. 20 ст.): головні напрями і течії.

7

8

Педагогічна діяльність, погляди і спадщина Я. А. Коменського.

8

9

Педагогічні погляди Й. Песталоцці.

9

10

Педагогічні погляди Ф. Дістервега і Й. Гербарта.

10

11

Система освіти України.

11

12

Головні теорії розвитку особистості.

12

13

Сутність та особливості національного виховання молоді в сучасних умовах.

13

14

Педагогіка як наука і як мистецтво виховання.

14

15

Принципи і прийоми виховання.

15

16

Форми і засоби виховання.

16

17

Професійні якості та професійна майстерність учителя.

17

18

Педагогічне спілкування, його параметри.

18

19

Конфлікти у педагогічній діяльності. Типологія і структура конфліктів.

19

20

Функції, стилі та рівні педагогічного спілкування.

20

21

Поняття про багатокультурність в освіті: порівняльний аналіз.

21

22

Поняття про закономірності, принципи і правила навчання.

22

23

Процес навчання. Історичні типи навчання.

23

24

Сутність проблемного і продуктивного навчання.

24

25

Урок як основна форма організації навчання в сучасній середній школі.

25

26

Самостійна навчальна робота як основна форма організації навчання учнів.

26

27

Сім'я як провідний компонент системи соціального формування особистості.

27

28

Функції інституту освіти.

28

29

Проблема гуманізації та гуманітаризації освіти.

29

30

Виховний вплив колективу на особистість

30

31

Поняття про інтерактивні методи навчання: особливості їх застосування у педагогічній діяльності.

31

32

Психічне здоров’я та його забезпечення.

32

33

Захисні механізми психіки.

33

34

Формування свідомості та самосвідомості.

34

35

Психологічна характеристика сновидінь.

35

36

Поняття і класифікація психічних процесів людини.

36

37

Мотивація навчання і професійної діяльності.

37

38

Міжособистісні стосунки та їх оптимізація.

38

39

Соціально-психологічна установка та соціальна перцепція.

39

40

Психологічний вплив на іншу людину в процесі взаємодії. Правила переконання та маніпуляції.

40

41

Статус і роль людини в групі: поняття, види, взаємозв’язок.

41

42

Соціально-психологічні фактори ефективності спільної діяльності.

42

43

Самопочуття людини в групі, соціально-психологічна атмосфера та клімат.

43

44

„Я-образ”, „Я-концепція” як ядро особистості.

44

45

Фактори інтелектуального розвитку.

45


Вимоги до оформлення контрольної роботи. Контрольна робота для студентів заочної форми навчання представляє собою самостійну письмову роботу, метою якої є більш глибоке засвоєння навчального матеріалу з курсу «Основи психології та педагогіки».

Виконання контрольної роботи прищеплює навички самостійної дослідницької роботи: цілеспрямоване вивчення спеціальної літератури, оперування основними поняттями науки.

Написання контрольної роботи на заочній формі навчання є обов'язковим при вивченні курсу і передбачено навчальним планом. Її результат впливає на оцінку знань студента.

Контрольна робота виконується в обсязі 12-15 сторінок друкованого тексту формату А4, 14 шрифтом через 1,5 інтервал (MS Word). Вона повинна бути акуратно оформлена, написана грамотною, літературною мовою і включати в себе: розгорнутий план, виклад змісту, список використаної літератури.

Кожен пункт плану є цілком самостійною частиною цілісної роботи і розкривається в окремому розділі. Кожний розділ слід починати обов'язково вказавши його назву. Завершувати розгляд питання слід висновками, які узагальнюють викладене та дозволяють зробити логічний перехід до наступного питання. У роботі можуть бути використані таблиці, діаграми, схеми. В кінці роботи наводиться список використаної літератури.

Варіант контрольної роботи вибирається відповідно до останньої цифри номера залікової книжки.

Робота повинна бути представлена на перевірку не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Після чого вона повертається студенту з оцінкою та зауваженнями викладача.

При позитивній оцінці роботи студенту необхідно пройти співбесіду по темі контрольної роботи. На захисті необхідно мати при собі роботу і рецензію. У разі негативної оцінки контрольна робота повинна бути перероблена. Студент, який не отримав позитивної оцінки за контрольну роботу до заліку не допускається. Робота повинна бути підписана із зазначенням дати виконання.

Недотримання зазначених вимог або незадовільне утримання роботи можуть бути підставою для повторного виконання роботи за варіантом, вказаною викладачем.

Оцінка контрольної роботи знижується при виявленні в ній одного або кількох з наведених нижче недоліків:

• відсутність плану роботи;

• відсутність списку використаної літератури;

• занадто коротке або, навпаки, занадто докладне розкриття одного з питань, що порушує логіку розповіді;

• дослівне або майже дослівне переписування цілих розділів, глав або параграфів книги або статті;

• заміна зв'язного викладу конспектом або тезами;

• відсутність чіткої структури та логіки у викладі;• неточне цитування та / або відсутність посилань на використану літературу.


Тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

Варіант 1.

 1. Психологія як наука про закономірності виникнення, розвитку і функціонування психіки.

 2. Внутрішній і зовнішній локуси контролю.

 3. Сприйняття, дії і структури досвіду. Фахівець і час.


Варіант 2.

 1. Основні етапи розвитку представлень про предмет психології.

 2. Креативність. Вікові, статеві і соціальні особливості інтелекту.

 3. Час в аналізі трудового процесу, упорядкування та синхронізація часових операцій


Варіант 3.

 1. Місце психології в системі наук про людину.

 2. Поняття невизначеності і дослідження інтелекту. Пізнавальний ризик.

 3. Структурні і функціональні компоненти моделей пам’яті.


Варіант 4.

 1. Галузі психологічної науки.

 2. Здібності, самооцінка та самоповага особистості.

 3. Оперативна пам’ять, дії і структури професійного досвіду.

Варіант 5.

 1. Основні школи і напрямки сучасної психології.

 2. Довільна і мимовільна, короткочасна і довгочасна пам’ять.

 3. Гнучкість мислення професіоналів. Прийняття рішення як когнітивний процес.


Варіант 6.

 1. Гуманістична функція психологічної науки.

 2. Роль ризику і сміливості в досягненні успіху.

 3. Проблема уваги в психології свідомості. Критерії увагиВаріант 7.

 1. Прикладна спрямованість сучасних психологічних досліджень.

 2. Поняття мотиву. Види мотивів.

 3. Визначення відчуттів. Види та значення відчуттів в житті людини.


Варіант 8.

 1. Методологічні принципи психології.

 2. Мотиви і цілі, спонукальний вплив цілей. Мотив як мета.

 3. Зв’язок різних відчуттів з об’єктивними властивостями середовища. Кількісні характеристики відчуттів.


Варіант 9.

 1. Основні методи психології: спостереження й експеримент

 2. Потяги, схильності та інтереси особистості. Переконання і світогляд.

 3. Поняття чутливості. Адаптація і сенсибілізація органів чуття.


Варіант 10.

 1. Методи психологічного дослідження: бесіда, опитування, тести, вивчення продуктів діяльності й ін.

 2. Етапи діяльності: постановка мети, планування, виконання, контроль результатів.

 3. Сприйняття як перцептивна діяльність суб'єкта.


Варіант 11.

  1. Умови адекватного використання методів дослідження.

  2. Уміння і навички. Види діяльності.

  3. Характеристика сприйняття: предметність, цілісність, структурність, константність, свідомість. Залежність сприйняття від попереднього досвіду і характеру діяльності.


Варіант 12.

 1. Поняття особистості. Індивід, суб'єкт, особистість.

 2. Динаміка психічних станів. Стани монотонії і стомлення. Фази стану стомлення.

 3. Співвідношення понять мислення та інтелект, мислення як вид пізнання.


Варіант 13.

 1. Психологічні характеристики особистості: стійкість властивостей, єдність, активність.

 2. Місце управлінської взаємодії в структурі діяльності керівника. Сфери управлінської взаємодії і його змістовні характеристики.

 3. Види мислення, технічне мислення.


Варіант 14.

 1. Структура особистості по К. Платонову.

 2. Мотивація і готовність до ризику як особистісні передумови професійної діяльності

 3. Фактори професійної підготовки і індивідуальних можливостей мислення в регуляції прийняття рішень.


Варіант 15.

 1. Психічні властивості особистості.

 2. Сутність понять «почуття» і «емоції». Структура емоційного процесу.

 3. Основні мнемічні процеси. Класифікація видів пам'яті.


Варіант 16.

 1. Темперамент як характеристика динамічної сторони психіки.

 2. Функції та фізіологічні основи почуттів.

 3. Загальна характеристика та класифікація систем “людина техніка – середовище”.


Варіант 17.

 1. Прояв властивостей нервової системи в темпераменті.

 2. Форми переживання почуттів. Емоції. Афекти. Настрої. Емоційний стрес.

 3. Поняття та механізми соціалізації. Особливості сучасної соціалізації.


Варіант 18.

 1. Типи темпераменту і їхня характеристика.

 2. Емоційні стани. Динаміка почуттів.

 3. Основні наукові підходи вивчення професійної готовності фахівця до включення в професійну діяльність: професійне мислення, професійна технологія і професійна техніка.


Варіант 19.

 1. Роль темпераменту в навчальній і трудовій діяльності.

 2. Соціальна обумовленість людських почуттів. Почуття й особистість. Вищі почуття: моральні, інтелектуальні, естетичні.

 3. Діяльність як цілеспрямована й усвідомлена активність особистості. Структура діяльності: цілі, мотиви, дії.


Варіант 20.

 1. Характер і його структура. Формування характеру.

 2. Методи вивчення емоційної сфери людини. Можливості саморегуляції емоцій.

 3. Поняття: «управлінська діяльність», «основні управлінські функції», «підсистеми поводження в управлінській діяльності».


Варіант 21.

 1. Співвідношення особистості і професії.

 2. Воля та її основні ознаки

 3. Емпатія. Атракція. Ідентифікація. Соціальна рефлексія.


Варіант 22.

 1. Проблема професійного становлення особистості.

 2. Значення волі в житті людини, в організації та регуляції її діяльності і спілкування. Первинні вольові властивості особистості.

 3. Структура малої групи, причини її формування. Групові впливи


Варіант 23.

 1. Етапи професіоналізації особистості

 2. Теорії волі. Зв’язок вольової регуляції з мотивацією діяльності.

 3. Спілкування як взаємодія соціальних об'єктів. Види та рівні спілкування.


Варіант 24.

 1. Стадії професійного розвитку.

 2. Рефлексія і воля. Вольова регуляція поведінки.

 3. Поняття комунікації. Психологічний зворотний зв'язок. Комунікативні бар'єри і феномени міжособистісного впливу.


Варіант 25.

 1. Прогресивна стадія професійного розвитку особистості.

 2. Структура вольової дії. Прийняття та виконання вольового рішення. Розвиток волі у людини.

 3. Сутність соціальної перцепції і її механізми.Варіант 26.

  1. Формування мотивів професійної діяльності.

  2. Особливості формування соціальних установок. Основні етапи формування соціальних установок.

  3. Сутність понять «керівництво», «лідерство» і «стиль керування».Типи лідерів


Варіант 27.

 1. Формування професійних знань і уявлень.

 2. Сутність інтеракції. Психологічна сумісність

 3. Механізм керівництва кадрами. Психологічні якості особистості керівника.


Варіант 28.

 1. Формування професійно важливих якостей особистості.

 2. Пам’ять і професійний досвід. Дії, індивідуальний досвід людини і пам’ять.

 3. Психологія взаємодії керівника і підлеглих. Проблема організаційних конфліктів.

Варіант 29.

 1. Способи виконання діяльності

 2. Фахівець і професійна задача. Мислення професіонала.

 3. Акт і трансакція як функціональні одиниці взаємодії. Стратегія взаємодії.


Варіант 30.

  1. Стадії розвитку особистості в процесі соціалізації

  2. Суб'єкти, види та стратегії управлінської взаємодії.

  3. Етапи мислиннєвого процесу, процес рішення задач.Література


Основна:

 1. Гальперин Петр Яковлевич. Введение в психологию: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по гуманит. спец. / А.И. Подольский (ред.,предисл.и коммент.) — М. : Книжный дом "Университет", 1999. — 332с.

 2. Гамезо М. В., Домашенко И. А.. Атлас по психологии: Информ.-метод. пособие к курсу "Психология человека". — 2.изд., доп. и испр. — М. : Изд-во Рос. пед. агентства, 1998. — 272с. : ил.

 3. Гиппенрейтер Юлия Борисовна. Введение в общую психологию: Курс лекций:Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Психология". — М. : ЧеРо, 1996. — 336с.

 4. Годфруа Жо. Что такое психология: В 2 т.:Пер.с фр. — 2.изд., стереотип. — М. : Мир, 1996. — 496с. Т. 1 — М. : Мир — 496с.

 5. Козаков В. А., Дзвінчук Д. І.. Психолого-педагогічна підготовка фахівців у непедагогічних університетах: Методологія та практика. — К. : ЗАТ "Нічлава", 2003. — 137с.

 6. Корольчук М.С. Основи психології. Опорні конспекти, схеми, методики / М.С.Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. – К.: Ніка-центр, 2009. – 320 с.

 7. Мойсеюк Н. Є.. Педагогіка: Навч. посіб.. — 3.вид., доп. — К., 2001. — 608с.


Додаткова:

 1. Абульханова К. А., Баранов Е. Г., Богданов Е. Н., Бодалев А. А., Бурняшев М. Г. Психология и педагогика: Учеб. пособие / А.А. Деркач (науч.ред.). — 3.изд., доп. и перераб. — М. : Издательство Института Психотерапии, 2002. — 584с.

 2. Алексюк А. М., Бех І. Д., Демків Т. Ф., Єрмаков І. Г., Завадський І. О.. Перспективні освітні технології: Науково-метод. посібник / Г.С. Сазоненко (заг.ред.). — К. : Гопак, 2000. — 560с. — (Сучасна освіта України).

 3. Антипова И. Г., Панкратова И. А., Рогова Е. Е., Шевандрин Н. И.. Классическая социальная психология: учеб. пособие для студ. вузов / Е.И. Рогов (ред.). — М.; Ростов н/Д : МарТ, 2008. — 412с. — (Серия "Учебный курс").

 4. Асмолов А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров: Психолог. Психопедагог. Психоисторик. — М. : Институт практической психологии, 1996. — 768с. — (Психологи Отечества / Академия педагогических и социальных наук. Московский психолого-социальный ин-т).

 5. Бернштейн Н. А.. Биомеханика и физиология движений: Избранные психологические труды / Академия педагогических и социальных наук; Московский психолого- социальный ин-т / В.П. Зинченко (ред.). — М., 1997. — 608с. — (Психологи Отечества).

 6. Бодалев А. А., Столин В. В., Аванесов В. С., Бабина В. С., Борисова Е. М.. Общая психодиагностика. — СПб. : Речь, 2003. — 439с. : рис., табл. — (Психология). — Библиогр.: с. 414-439.

 7. Бодалев А. А.. Психология общения / Академия педагогических и социальных наук; Московский психолого- социальный ин-т. — М., 1996. — 256с. — (Психологи отечества).

 8. Гончаренко Семен Устимович. Український педагогічний словник / Світлана Головко (гол.ред.). — К. : Либідь, 1997. — 374с.

 9. Державна національна програма “Освіта” ( “Україна ХХІ століття). – К., 1994.

 10. Дубравська Дося Михайлівна. Основи психології: Навч. посібник. — Л. : Світ, 2001. — 280с.

 11. Журавлев В. И., Пидкасистый П. И., Портнов М. П., Спирин Л.Ф., Тайчинов М. Г.. Педагогика / Российское педагогическое агентство / П.И. Пидкасистый (ред.). — М., 1995. — 637с.

 12. Закон України “Про освіту” //Освіта. – 25 червня 1991 р.

 13. Иващенко Александр Васильевич, Агапов Валерий Сергеевич, Барышникова Ирина Викторовна. Я-концепция личности в отечественной психологии / Московская гуманитарно- социальная академия. Кафедра психологии личности и педагогики. — М. : МГСА, 2000. — 154с.

 14. Карпов Анатолий Викторович. Психология принятия управленческих решений / В.Д. Шадриков (ред.). — М. : Юристъ, 1998. — 440с. — (Психология).

 15. Кунисевич Ч. Основы общей дидактики / Пер. с пол. О. В. Долженко. — М.: Высш. шк., 1986. — С. 76—281.

 16. Леонтьев Алексей Николаевич. Деятельность. Сознание. Личность: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. "Психология", "Клиническая психология". — М. : Смысл ; Издательский центр "Академия", 2004. — 346с. — (Высшее образование; Classicus.Классическая учебная книга).

 17. Лозниця В. С.. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навч. посібник. — К. : ЕксОб, 2001. — 512с.

 18. Любар О. О., Стельмахович М. Г., Федоренко Д. Т.. Історія української педагогіки / М.Г. Стельмахович (ред.). — К., 1999. — 356с.

 19. Максименко С. Д., Зайчук В. О., Клименко В. В., Соловієнко В. О.. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищих навч. закл. / С.Д. Максименко (заг.ред.). — К. : Форум, 2000. — 543с.

 20. Максименко Сергій Дмитрович. Загальна психологія: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 271 с.

 21. Мерлин В. С. Психология индивидуальности: Избранные психологические труды / Е.А. Климов (ред.). — М. : Институт практической психологии, 1996. — 446с. — (Психологи Отечества / Академия педагогических и социальных наук ; Московский психолого- социальный ин-т).

 22. Немов Роберт Семенович. Психология: Учебник для студ. высших пед. учеб. заведений:В 3 кн.. — 4.изд. — М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. Кн. 1 : Общие основы психологии. — М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000 — 688с.

 23. Немов Роберт Семенович. Психология: Учебник для студ. высших пед. учеб. заведений:В 3 кн.. — 4.изд. — М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. Кн. 2 : Психология образования. — М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000 — 608с.

 24. Общая психология: Словарь / Артур Владимирович Петровский (ред.). — М. : ПЕР СЭ, 2005. — 250с. — (Серия словарей "Психологический лексикон").

 25. Педагогическая деятельность как творческий процесс: Обзорная информация / НИИ проблем высшей школы. Отдел научной информации / В.А. Кан-Калик (подгот.). — М., 1977. — 64c. — (Обучение и коммунистическое воспитание в высших и средних специальных учебных заведениях).

 26. Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности: Доп. учеб. пособие для студ. вузов. — Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. — 512с.

 27. Погрібний Анатолій, Алексюк Анатолій, Вишневський Омелян, Майборода Василь, Кононенко Петро. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні: Педагогічні концепції / Всеукраїнське педагогічне товариство ім. Григорія Ващенка ; Інститут українознавства Національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. — К. : Школяр, 1997. — 151с.

 28. Подласый Иван Павлович. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М. : Просвещение, 1996. — 432с.

 29. Психология и педагогика: Учеб. пособие / А.А. Радугин (сост.,отв.ред.). — М. : Центр, 1997. — 254с.

 30. Психологія навчання і виховання: Тези доп. на республ. психол. конф. / НДІ психології УРСР; Українське відділення Товариства психологів СРСР / Г.С. Костюк (відп.ред.). — К. : Радянська школа, 1964. — 363с.

 31. Рубинштейн С. Л.. Основы общей психологии. — СПб. : Питер, 1999. — 720с. — (Мастера психологии).

 32. Сережникова Р.К. Основы психологии и педагогики.- Донецк: ВАТ «УкрНТЕК», 2002.- 260 с.

 33. Скрипченко Олександр Васильович, Долинська Любов Василівна, Огороднійчук Зоя Василівна, Зелінська Т., Лисянська Т.. Загальна психологія: Навч. посіб.. — К. : А.П.Н., 2002. — 461с..

 34. Суворова Галина Андреевна. Психология деятельности: Учеб. пособие для студ. психол. и пед. вузов. — М. : PerSe, 2003. — 175с.

 35. Трофімов Юрій Леонідович, Рибалка Валентин Васильович, Гончарук Петро Анатолійович, Кириленко Т. С., Кудріна Т. С.. Психологія: Підруч. для студ. вищ. закл. освіти / Юрій Леонідович Трофімов (ред.). — К. : Либідь, 1999. — 558с.

 36. Трофімов Юрій Леонідович. Інженерна психологія: Підруч. для студ. психол. спец. вищ. навч. закл.. — К. : Либідь, 2002.

 37. Тутушкина М. К., Васильев В. Л., Волков С. А., Гагин Ю. А., Годлиник О. Б.. Практическая психология для преподавателей. — М. : Филинъ, 1997. — 328с.

 38. Фельдштейн Д. И.. Психология развивающейся личности: Избранные психол. труды / Академия педагогических и социальных наук; Московский психолого- социальный ин-т. — М., 1996. — 512с. — (Психологи отечества).

 39. Фіцула Михайло Миколайович. Педагогіка: навч. посібник. — Вид. 2-ге, випр., доп. — К. : Академвидав, 2007. — 559с. — (Серія "Альма-матер").

 40. Фрейд Зигмунд. Введение в психоанализ. — СПб. : Алетейя, 1999. — 278с. Кн. 1, лекции 1-15 — СПб. : Алетейя, 1999 — 278с.

 41. Фрейд Зигмунд. Психология бессознательного: пер. с нем.. — М. : АСТ, 2008. — 605с. — (Philosophy).

 42. Хекхаузен Хайнц. Мотивация и деятельность: Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению и спец. "Психология", "Клиническая психология". — 2. изд. — СПб. : Питер, 2003. — 860с. — (Мастера психологии).

 43. Хьелл Л., Зиглер Д.. Теория личности: основные положения, исследования и применение: Учеб. пособие для студ. и аспирантов психол. фак., а также слушателей курсов психол. дисциплин на гуманит. фак. вузов РФ / С. Меленевская (пер.с англ.), Д. Викторова (пер.с англ.) — СПб. : Питер, 1997. — 608с. — (Мастера психологии).

 44. Эриксон Э.. Идентичность: юность и кризис / А.В. Толстых (общ.ред.и предисл.), А.Д. Андреева (пер.). — М. : Изд. группа "Прогресс", 1996. — 344с. — (Библиотека зарубежной психологии).