Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підго - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 361.98kb.
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів... 1 272.59kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 271.37kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 262.53kb.
Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної... 1 232.37kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 5 407.04kb.
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з нормативної... 1 9.72kb.
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з нормативної... 1 41.35kb.
Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять... 1 172.53kb.
Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять... 1 167.36kb.
Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з навчальної... 1 369.01kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 4 квітня 2013... 1 299.55kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної навчальної - сторінка №1/1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУКАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

для студентів денної форми навчанняНапрям підготовки: 0501 Економіка і підприємництво

Спеціальність: 6.050100 Економіка підприємства – ЕГП (Економіка гірничої промисловості)


Донецьк, 2010МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУКАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА

для студентів денної форми навчанняНапрям підготовки: 0501 Економіка і підприємництво

Спеціальність: 6.050100 Економіка підприємства – ЕГП (Економіка гірничої промисловості)


Розглянуто

на засіданні кафедри

«Менеджмент та господарське право»

Протокол №_ від «__» «______» 20__ р.
Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №___ від «___» «_____________» 20__р.

Донецьк, 2010

УДК 65.290.32 (071)


Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки «Стратегія підприємства» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0501 Економіка і підприємництво спеціальності 6.050100 Економіка підприємства – ЕГП (Економіка гірничої промисловості) / Укл. Н.О. Перевозчикова, Л.М. Василишина. – Донецьк: ДоНТУ, 2010. – 13 с.
У методичних рекомендаціях викладено тематику індивідуальних завдань, умови вибору варіанта для виконання індивідуальних завдань з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки «Стратегія підприємства».

Укладачі:

Н.О. Перевозчикова, к.е.н., доцент

Л.М. Василишина, асистент


Відповідальний за випуск

О.І. Амоша, д.е.н., професор, академікЗМІСТ
Вступ 4

Загальні положення 5

Тематика індивідуальних завдань з навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» 6

Тема 1. Проведення SWOT-аналізу………….………………………………………6

Тема 2. Проведення PEST-аналізу……………………………………………………8

Список рекомендованої літератури 11


ВСТУП

Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки «Стратегія підприємства» розроблені на кафедрі менеджменту та господарського права Донецького національного технічного університету на основі:

- Навчального плану підготовки бакалавра напряму підготовки «Економіка і підприємництво» спеціальності Економіка підприємства – Економіка гірничої промисловості;

- Робочої програми нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки «Стратегія підприємства» підготовки бакалавра напряму підготовки 0501 Економіка і підприємництво спеціальності 6.050100 Економіка підприємства – ЕГП (Економіка гірничої промисловості);

- Освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалавра напряму підготовки «Економіка і підприємництво» спеціальності Економіка підприємства – Економіка гірничої промисловості;

- Освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) бакалавра напряму підготовки «Економіка і підприємництво» спеціальності Економіка підприємства – Економіка гірничої промисловості.

Задля більш ефективного засвоєння матеріалу лекцій, а також вивчення матеріалу, що не увійшов у лекційний курс, передбачено індивідуальну роботу, яка ґрунтується на таких методичних принципах: формування по кожній темі кола питань, які орієнтують студентів на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та вивчення теоретичних і практичних проблем основ менеджменту; активізація творчого мислення шляхом обговорення ділових ситуацій та проведення дискусій за темою доповідей; виконання студентами індивідуальних завдань, що сприятиме формуванню навичок творчого використання сучасних досягнень науки й практики.

ЗАГАЛЬНІ пОЛОЖЕННЯ
Головна мета методичних рекомендацій щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки «Стратегія підприємства» – формування у майбутніх фахівців теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів формулювання стратегій.

Відповідно до мети поставлені такі завдання:

- розробка стратегічних планів, проектів і програм;

- створення системи стратегічного управління та забезпечення її ефективного функціонування у динамічному ринковому середовищі;

- ознайомлення з вітчизняним та зарубіжним досвідом застосування стратегічного управління.
ТемАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Стратегія підприємства»

Відповідно до робочої програми з нормативної навчальної дисципліні «Стратегія підприємства» студенти повинні виконати індивідуальне завдання за темами першого модулю. Перелік питань та знання і вміння, якими повинен володіти студент після виконання індивідуального завдання наведені нижче.

1. Проведення SWOT-аналізу

Після виконання індивідуального завдання студенти повинні:

знати: сутність і основні складові SWOT-аналізу.

вміти: проводити SWOT-аналіз.
Завдання для індивідуальної роботи

1. Виявити слабкі та сильні сторони конкретного підприємства.

2. Проаналізувати загрози та можливості.
Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання

SWOT-аналіз виявляє сильні і слабкі сторони організації, а також можливості і погрози, забезпечуючи тим самим плацдарм для розробки подальшої програми дій. Абревіатура SWOT утворена від перших букв англійських слів: strengths – сильні сторони, weaknesses – слабкі сторони, opportunities – можливості, threats – погрози.

1. Виберіть для аналізу яку-небудь достатньо відому фірму. Це може бути підприємство або організація, в якій ви працюєте або працювали раніше, або підприємство, про продукцію якого ви маєте хороше уявлення.

2. Спробуйте скласти список чинників, які визначають сильні і слабкі сторони вашого об’єкту. Бажано, щоб ці два списки містили приблизно рівну кількість чинників для спрощення їх подальшої оцінки і зіставлення.

3. Після завершення складання списків сильних і слабких сторін об’єкту аналізу спробуйте підвести попередній підсумок.

4. Підведення остаточних підсумків слід виконати шляхом детального аналізу значень окремих чинників сили і слабкості і виявлення можливих причин і недоліків стратегічного і тактичного планування. На підставі цих підсумків слід розробити пропозиції для виводу фірми з несприятливої ситуації або для подальшого зміцнення і розвитку компанії, якщо аналіз показав, що вона знаходиться в благополучному стані, виходячи з оцінки її сильних і слабких сторін.

5. Оцінку можливостей, які є або можуть відкритися перед фірмою, а також можливих або наявних погроз для компанії з боку конкурентів виконати досить складно, тому що це вимагає проведення аналізу всієї галузі і основних конкурентів компанії. Тому рекомендується, виходячи з виводів до першої частини аналізу, виявити можливості зміцнення позицій компанії на ринку галузі. З іншого боку, виходячи з аналізу слабких сторін компанії, слід зробити прогноз несприятливого розвитку цих чинників і оцінити небезпечні наслідки, до яких це може привести, і запропонувати організаційно-економічні заходи в плані стратегічного розвитку по запобіганню цим несприятливим результатам.

SWOT-аналіз витримав перевірку часом і досі доводить свою необхідність як важливий елемент раціоналістичного підходу для розробки та реалізації стратегії.

Простежити співвідношення факторів зовнішнього та внутріш­нього середовища, що трактується в категоріях SWOT-аналізу, можна за допомогою певної матриці (рис. 1).

На перетинах окремих складових груп факторів формуються поля, для яких характерні певні комбінації, що їх треба враховувати надалі в ході розробки стратегій певного типу:

- поле СіМ – потребує стратегій підтримки та розвитку сильних сторін підприємства в напрямку реалізації шансів зовнішнього оточення;

- поле СіЗ – передбачення стратегій використання сильних сторін підприємства з метою пом’якшення (усунення) загроз;

- поле СлМ – розробка стратегій подолання слабкостей підприємства за рахунок можливостей, що їх надає зовнішнє середовище;

- поле СлЗ – іноді називають «кризовим полем», оскільки тут поєднуються загрози середовища зі слабкістю підприємства. З огляду на це існує нагальна потреба розробки стратегій як подолання загроз, так і усунення слабкості підприємства, що завжди є важким завданням.
Зовнішнє середовищеМожливості (шанси)

1.

2. і т. ін.Рішення: використовувати?

Загрози

1.

2. і т. ін.Рішення: пом’якшити?

Внутрішнє середовище

Сильні сторони

1.

2. і т. ін.Рішення: підтримувати? розвивати?

Поле СіМ

Рішення: використовувати? яким чином? (перелік заходів)

Поле СіЗ

Рішення: «тримати удар»? чи є «сили»? (перелік заходів)

Слабкі сторони

1.

2. і т. ін.Рішення: ліквідувати? що саме? в якому порядку?

Поле СлМ

Рішення: аналізувати «доступність» можливостей, що їх надає середовище (перелік заходів)

Поле СлЗ

Рішення: ліквідувати (недоліки або об’єкт) в цілому з визначенням термінів (перелік заходів)

Рисунок 1. Матриця SWOT-аналізу2. Проведення PEST-аналізу

Після виконання індивідуального завдання студенти повинні:

знати: сутність і основні складові PEST-аналізу.

вміти: проводити PEST-аналіз.
Завдання для індивідуальної роботи

На прикладі конкретного підприємства виявити основні факторі, що впливають на ефективність діяльності.


Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання

Для виявлення і оцінки впливу чинників макросередовища на результати поточної і майбутньої діяльності підприємства використовують PEST-аналіз.

PEST – це абревіатура чотирьох англійських слів:

P – Political-legal – політико-правові

E – Economic – економічні

S – Sociocultural – соціокультурні

T – Technological – технологічні чинники.


Політика

Економіка

 1. Урядова стабільність

 2. Зміна законодавства

 3. Державний вплив на галузь

 4. Державне регулювання конкуренції в галузі

 5. Податкова політика

 1. Загальна характеристика економічної ситуації (підйом, стабілізація, спад)

 2. Курс національної валюти

 3. Рівень інфляції

 4. Рівень безробіття

 5. Ціни на енергоресурси

Соціум

Технологія

 1. Демографічні зміни.

 2. Зміна структури доходів

 3. Відношення до праці і відпочинку

 4. Соціальна мобільність населення

 5. Активність споживачів

 1. Державна технічна політика

 2. Значимі тенденції в області НІОКР

 3. Нові продукти

 4. Нові патенти

Рисунок 2. PEST-аналіз чинників макросередовища

Індивідуальне завдання виконується студентами протягом семестру.

У разі невиконання завдання у встановленні терміни вважається, що студент не виконав навчальний план у повному обсязі і буде недопущений до модульного контролю №2.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Абрамова В.И. Менеджмент и маркетинг: Учеб. пособие. – М.: Издательство РИОР, 2006. – 161 с.

2. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей.: Пер.с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 368 с.

3. Ансофф И. Стратегическое управление / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 519с.

4. Ансофф И., Макдоннел Эдвард Дж. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. – СПб.: ПитерКом, 1999. – 416 с.

5. Боумэн Клифф. Основы стратегического менеджмента / Пер. с англ. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 175 с.

6. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 396 c.

7. Велесько Е.И. Стратегическое управление: практика принятия системных решений: Учеб. пособие. – Мн.: Техналогия, изд-во БГЗУ, 1997. – 199 с.

8. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

9. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник для студ. вузов. – М.:МГУ, 1995. – 252 с.

10. Дойл П. Менеджмент: стратегия и тактика / Пер. с англ.; Под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Питер, 1999. – 560 с.

11. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навчальний посібник / С.Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін та ін. – Київ: КНЕУ, 2000. – 328 с.

12. Ефремов В. С. Стратегия бизнеса: Концепции и методы планирования: Учеб. пособие. – М.: Финпресс, 1998. – 192 с.

13. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие: В 2 ч. – Мн.: Минсанта, 1998. – Ч. 1. – 294 с.

14. Карлофф Б. Деловая стратегия. – М.: Экономика, 1991.

15. Круглов М.И. Стратегическое управление корпорацией: Учеб. для вузов. – М.: Рус. деловая лит., 1998. – 768 с.

16. Кукушкина В.В. Менеджмент: Методические материалы для студентов экономических специальностей всех форм обучения / Под ред. С.Н. Кукушкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2001.

17. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Коротков Э.М., Ольдерогге Н.Г. Корпоративный менеджмент: Учебное пособие для студентов. – Москва: Омега-Л, 2005. – 376 с.

18. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 287 с.

19. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Дело», 1992. – 702 с.

20. Методические указания к проведению практических работ по дисциплине «Стратегия предприятия» / Сост. Н.Э. Деева, Н.А. Перевозчикова, А.В. Гайдатов. М.В. Миньковская. – Донецк: ДонНТУ, 2005. – 25 с.

21. Методические указания к проведению семинарских занятий и самостоятельной работе студентов по дисциплине «Стратегия предприятия» / Сост. Н.А. Перевозчикова, Н.Э. Деева. – Донецк: ДонНТУ, 2004. – 16 с.

22. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посіб. – К: „Центр навчальної літератури”, 2004.

23. Микроэкономика. Деловые игры / Корнейчук Б.В. – СПб.: Питер, 2003. – 157 с.

24. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Стратегічний менеджмент. ТОВ “УВПК “ЕксОб”, 2002. – 560 с.

25. Панов А.И. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 240 с.

26. Портер М. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 390 с.

27. Райан Б. Стратегический учет для руководителя / Пер с англ.; Под ред. В. А. Микрюкова. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

28. Родионова В.Н., Федоркова Н.В., Чекменев А.Н. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Издательство РИОР, 2006. – 81 с.

29. Руделиус У. и др. Маркетинг. – Москва: ДеНово, 2001. – 706 с.

30. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч.посіб. – К.: Знання-Прес, 2003.

31. Стерлин А., Тулин В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США. – М.: Наука, 1990. – 263 с.

32. Стратегия предприятия и стратегический менеджмент: Учебное пособие / Ю.В. Соболев, В.Л. Дикань, А.Г. Дейнека, Л.А. Позднякова. Х.: ООО «Олант», 2002. – 416 с.

33. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

34. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Стратегическое управление» / Сост. Н.А. Перевозчикова, Л.Н. Василишина. – Донецк: ДонНТУ, 2006. – 157 с.

35. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – М.: ЗАО «Бизнес-школа», 1998. – 416 с.

36. Хентце Й. Основные идеи стратегического менеджмента // Проблемы теории и практики управления. – 1989. – № 2.

37. Шершньова 3.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 384 с.

38. Экономическая стратегия фирмы / Под. ред. А.П. Градова; 2-е изд. – СПб.: Специальная литература, 1999. – 589 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
Методичні рекомендації

щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки

«Стратегія підприємства»

для студентів денної форми навчання


Напрям підготовки: 0501 Економіка і підприємництво

Спеціальність: 6.050100 Економіка підприємства – ЕГП (Економіка гірничої промисловості)

Укладачі – Перевозчикова Наталя Олександрівна,

Василишина Любов Миколаївна

Донецьк, 2010