Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової підготовки - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 271.37kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 262.53kb.
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з нормативної... 1 9.72kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 5 407.04kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з нормативної... 1 279.74kb.
Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять... 1 167.36kb.
Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять... 1 172.53kb.
Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової... 9 908.15kb.
Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної... 1 122.67kb.
Методичні рекомендації щодо складання економічної частини дипломного... 1 46.39kb.
Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення семінарських... 1 171.1kb.
Ще раз про вытаміни 1 32.46kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з нормативної навчальної - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОЛОГІЇ ТА ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

КАФЕДРА «ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ»МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання виконання лабораторних робіт з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової підготовки«БІОЛОГІЯ»
для студентів денної форми навчання

Галузь знань: 0401 «Природничі науки»

Напрям підготовки: 6. 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Природоохоронна діяльність»

Протокол № ____ від «__» __________2009 р.
Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол № ____ від «__» __________2009 р.Донецьк, 2009
ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ-1 ПО БІОЛОГІЇ


 1. Біологія як наука, її основні розділи, актуальність.

 2. Причини занепаду біологічної науки в країнах колишнього СРСР.

 3. Поняття життя. Особливості хімічного складу живих організмів.

 4. Ріст і розвиток як ознаки живого організму.

 5. Енергозалежність як властивість живого організму.

 6. Обмін речовин як властивість живого організму.

 7. Самовідтворення як властивість живого організму.

 8. Походження життя на землі згідно з теорією біохімічної еволюції.

 9. Походження життя на Землі згідно з теорією панспермії

 10. Основні положення теорії Дарвіна-Уолеса щодо еволюції живої природи.

 11. Сучасна інтерпретація теорії Дарвіна-Уолеса (неодарвінізм).

 12. Поняття природного добору і його сутність.

 13. Палеонтологічні докази еволюції і їх недоліки.

 14. Дані порівняльної біохімії як доказ еволюції. Альтернативне пояснення даних.

 15. Дані порівняльної анатомії як доказ еволюції і їх альтернативне пояснення.

 16. Дані порівняльної ембріології як доказ еволюції і їх альтернативне пояснення.

 17. Штучний добір як доказ еволюції. Критичний аналіз аргументів.

 18. Зародження життя на Землі згідно сучасним науковим даним (архейська й протерозойська ери).

 19. Кембрійський період як поворотний момент в еволюції живої природи.

 20. Розвиток життя на Землі в палеозойську й мезозойську ери.

 21. Кайнозойська ера і її особливості в аспекті еволюції живої природи.

 22. Хімічні властивості вуглецю як основи живих організмів.

 23. Вуглець як причина різноманітності макромолекул живих організмів.

 24. Хімічні елементи в живих організмах і їх співвідношення.

 25. Будова молекули води як причина її унікальних фізико-хімічних властивостей.

 26. Когезія як властивість води і її значення для живих організмів.

 27. Адгезія як властивість води й значення адгезії для живих організмів.

 28. Значення розчинюючої здатності води для живих організмів.

 29. Теплоємність води і її значення для живих організмів.

 30. Особливості кипіння й замерзання води і їх значення для живих організмів.

 31. Амінокислоти, їх різноманітність, будова й значення для живих організмів.

 32. Первинна структура білка. Пептидний зв'язок.

 33. Вторинна, третинна й четвертинна структура білкової молекули.

 34. Будівельні білки в живих організмах.

 35. Білкова природа ферментів. Значення ферментів для живих організмів.

 36. Гормони білкової природи і їх значення.

 37. Транспортні білки в живих організмах і їх значення.

 38. Запасні білки в живих організмах.

 39. Захисні й токсичні білки в живих організмах.

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ-2 ПО БІОЛОГІЇ
1.Уявлення про передачу спадкоємної інформації до відкриття будови ДНК.

2.Історія відкриття будови ДНК.

3.Модель ДНК Уотсона-Крика-Франклін.

4.ДНК як універсальний носій генетичної інформації в біосфері.

5.Передача спадкоємної інформації. Механізм напівконсервативної реплікації.

6.Кодування генетичної інформації в ДНК.

7. Різновиди РНК і їх функції.

8.Відтворення інформації, записаної в ДНК. Біосинтез білку.

9.Загальна характеристика вуглеводів і їх значення для живих організмів.

10.Моносахариди і їх значення в біосфері.

11.Дисахариди, основні види, будова й значення.

12.Полісахариди, їхня будова, функції, поширення в природі.

13.Ліпіди.Загальна характеристика, фізико-хімічні властивості, значення.

14.Порівняльна характеристика масел і жирів.

15.Стероїди як ліпіди особливої будови. Їхні функції в організмах.

16.Загальні принципи наукового позначення виду організму.

17.Класифікація організмів біосфери до рівня царств.

18.Віруси, їх будова й життєва стратегії.

19.Загальна характеристика царства Бактерії. Значення бактерій у біосфері.

20.Порівняльна характеристика прокариотичної і еукариотичної клітини.

21.Загальна характеристика Царства Гриби

22.Загальна характеристика Царства Рослин. Значення фотосинтезу.23.Загальна характеристика царства Тварин. Основні типи тварин.

24.Особливості людини як біологічного виду.