Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої пі - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної... 1 122.67kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 271.37kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 262.53kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 5 407.04kb.
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів... 1 272.59kb.
Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять... 1 167.36kb.
Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять... 1 172.53kb.
Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної... 1 232.37kb.
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з нормативної... 1 9.72kb.
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з нормативної... 1 41.35kb.
Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення семінарських... 1 171.1kb.
Робоча програма навчальної дисципліни громадянське суспільство І... 1 238.16kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної - сторінка №1/1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУКАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки

ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

для студентів денної і заочної форм навчання


Напрям підготовки: 0502 Менеджмент

Спеціальність: 8.050201 Менеджмент організацій – МП

Донецьк, 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУКАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки

ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

для студентів денної і заочної форм навчання


Напрям підготовки: 0502 Менеджмент

Спеціальність: 8.050201 Менеджмент організацій – МП


Розглянуто

на засіданні кафедри

«Менеджмент та господарське право»

Протокол №7 від «02» «лютого» 2010 р.
Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №1 від «01» «березня» 2010 р.

Донецьк, 2010

УДК – 658.012.2 (071)


Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки «Основи управлінського консультування» для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0502 Менеджмент спеціальності 8.050201 Менеджмент організацій – МП / Укл. О.М. Шарнопольська, Л.М. Василишина. – Донецьк: ДоНТУ, 2010. – 38 с.
У методичних рекомендаціях викладено загальні положення та тематичний зміст практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки «Основи управлінського консультування». Методичні рекомендації містять завдання щодо виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання та контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з навчальної дисципліни «Основи управлінського консультування».

Укладачі:

О.М. Шарнопольська, к.е.н., доцент

Л.М. Василишина, асистент


Відповідальний за випуск

О.І. Амоша, д.е.н., професор, академік
ЗМІСТ

Вступ 4


Загальні положення 5

Тематичний зміст практичних занять з навчальної дисципліни «Основи управлінського консультування» 6

Тема 1. Консультаційна діяльність, види й особливості консультаційних послуг.7

Тема 2. Місія, цілі і завдання управлінського консультування……………………7

Тема 3. Консультування внутрішнє і зовнішнє…………….……………………….9

Тема 4. Основні методологічні підходи: експертне, проектне і процесне консультування…………………………………………………………….………...10

Тема 5. Основні етапи консультаційного процесу, завдання консультанта на кожному етапі………………………………………………………………….……..11

Тема 6. Технічне завдання консультанту…………………………………………..12

Тема 7. Типи організаційної патології і методи її виявлення……………………..13

Тема 8. Технології консультування…………………………………………………14

Тема 9. Методичний інструментарій консультування….…………………………15

Тема 10. Класифікація методів консультування………………..………………….16

Тема 11. Методи управлінського консультування, спрямовані на командоутворення, управління конфліктними ситуаціями……………………….16

Тема 12. Якість, результативність і ефективність консультаційних послуг……..17

Тема 13. Стосунки «консультант-клієнт»…………………………………………..18

Тема 14. Професійна етика консультантів…………………………………………19

Тема 15. Труднощі у роботі консультантів………………………………………...19

Тема 16. Побудова структури консультаційної фірми і специфіка менеджмент-консалтингу як виду підприємництва………………………………………………21

Тема 17. Ціноутворення на консультаційні послуги і форми оплати праці консультантів…………………………………………………………………………23

Тема 18. Стан українського рику консультаційних послуг……………………….25

Контрольна робота для студентів заочної форми навчання………………………27

Термінологічний словник……………………………………………………………31

Список рекомендованої літератури 34


ВСТУП

Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки «Основи управлінського консультування» розроблені на кафедрі менеджменту та господарського права Донецького національного технічного університету на основі:

- Навчального плану підготовки магістра напряму підготовки «Менеджмент»;

- Робочої програми нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки «Основи управлінського консультування» підготовки магістра напряму підготовки «Менеджмент»;

- Освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки магістра напряму підготовки «Менеджмент»;

- Освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) магістра напряму підготовки «Менеджмент».

Задля більш ефективного засвоєння матеріалу лекцій, а також вивчення матеріалу, що не увійшов у лекційний курс, передбачено практичні заняття, які ґрунтуються на таких методичних принципах:

- формування по кожній темі кола питань, які орієнтують студентів на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та вивчення теоретичних і практичних проблем основ управлінського консультування;

- активізація творчого мислення шляхом обговорення ділових ситуацій та проведення дискусій за темою доповідей;

- виконання студентами практичних завдань, що сприятиме формуванню навичок творчого використання сучасних досягнень науки й практики.


ЗАГАЛЬНІ пОЛОЖЕННЯ

Головна мета методичних рекомендацій щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки «Основи управлінського консультування» – набуття умінь консультування з управління та організаційного розвитку, оволодіння методами діагностики проблем організації і способами залучення людей до процесів змін.

Відповідно до мети поставлені такі завдання:

- формування знань щодо консультування як виду професійної діяльності та методів удосконалення практики управління організаціями;

- опанування знань щодо закономірностей організації та надання консультаційних послуг в управлінні;

- засвоєння особливостей та формування умінь управлінського консультування у різних функціонал сферах менеджменту;

- вивчення напрямків та методів оцінювання результативності консультування;

- оволодіння маркетингом консалтингових послуг та розробкою стратегії консультаційної фірми.Предметом курсу є закономірності консультаційних процесів, технології консультування.
ТемАТИЧНИЙ зміст практичних занять З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ»

№ п/п

Тема і зміст завдань практичних занять

Обсяг завдань практичних занять (ак. год.)

Коефіцієнт вагомості Кіj j-того завдання практичного заняття, %

1

Консультаційна діяльність, види й особливості консультаційних послуг

1

6,25

2

Місія, цілі і завдання управлінського консультування

0,5

3,125

3

Консультування внутрішнє і зовнішнє

0,5

3,125

4

Основні методологічні підходи: експертне, проектне і процесне консультування

1

6,25

5

Основні етапи консультаційного процесу, завдання консультанта на кожному етапі

1

6,25

6

Технічне завдання консультанту

1

6,25

7

Типи організаційної патології і методи її виявлення

1

6,25

8

Технології консультування

1

6,25

9

Методичний інструментарій консультування

1

6,25

10

Класифікація методів консультування

1

6,25

11

Методи управлінського консультування, спрямовані на командоутворення, управління конфліктними ситуаціями

1

6,25

12

Якість, результативність і ефективність консультаційних послуг

1

6,25

13

Стосунки «консультант-клієнт»

1

6,25

14

Професійна етика консультантів

0,5

3,125

15

Труднощі у роботі консультантів

0,5

3,125

16

Побудова структури консультаційної фірми і специфіка менеджмент-консалтингу як виду підприємництва

1

6,25

17

Методи ціноутворення і форми оплати праці консультантів

1

6,25

18

Стан українського рику консультаційних послуг.

1

6,25

Всього практичних занять

16

100,0

Тема 1. Консультаційна діяльність, види й особливості консультаційних послуг

Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати: закономірність процесу консультування; основні ознаки сучасної підприємницької економіки.

вміти: класифікувати консалтингові організації; визначати взаємозв’язок консалтингу з іншими науками; давати характеристики консалтинговим послугам.
Практичні завдання

1. Наведіть приклади визначень терміну «управлінське консультування».

2. Що розуміється під консультантом?

3. Що розуміється під клієнтом?

4. Що таке консультаційна послуга?

5. Що являє собою процес консультування?

6. Що таке триєдина концепція організації?

7. Перелічіть основні моделі організації?

8. Наведіть характеристики організації залежно від стилів управління?

9. В чому проявляється цінність взаємодії консультанта й клієнта?

10. Яке професійне походження сучасних консультантів?

11. Дайте характеристику фазам розвитку світового консалтингу.Тема 2. Місія, цілі і завдання управлінського консультування

Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати: можливості й обмеження консультування як виду професійної діяльності, форми допомоги клієнтської організації і методи удосконалювання практики керування організаціями.

вміти: встановлювати цілі і задачі управлінського консультування; коротко та чітко формулювати умови контракту на консультування.

Практичне завдання
Скласти картку можливих проблем підприємства по приведеній формі:

Найменування організації_________________________________________

ПІБ________________________________посада______________________

Зміст проблем

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

і так далі

Причини і служба-винуватець______________________________________

_______________________________________________________________

Наслідки проблем________________________________________________

_______________________________________________________________

Рекомендації по вирішенню проблем________________________________

Оцініть за 10-бальною шкалою:

1 – важливість кожної проблеми для підприємства:

0 5 10

_______________________________________________________________мала середня висока

2 – реалізовується проблем силами підприємства:

0 5 10

_______________________________________________________________мала середня висока

3 – тенденції загострення проблем в майбутньому:

0 5 10

_______________________________________________________________мала середня висока


Тема 3. Консультування внутрішнє і зовнішнє

Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати: процедуру пошуку і вибору потрібного консультанта (консультаційної фірми).

вміти: розрізняти підходи до консультування організацій; встановлювати такі взаємовідносини між клієнтською та консультаційною організацією, що дозволять знайти оптимальні рішення проблем, що було сформульовано, в завчасно визначений термін.
Практичні завдання

Завдання 1. Чи відомі вам приклади введення посади внутрішнього консультанта (служби внутрішніх консультантів) на українських підприємствах?

Завдання 2. Які основні принципи організації діяльності внутрішніх консультантів?

Завдання 3. Провести порівняльну характеристику внутрішніх та зовнішніх консультантів. Результати аналізу оформити по формі таблиці 1. Виділити позитивні та негативні риси внутрішніх та зовнішніх консультантів.
Таблиця 1

Внутрішній консультант

Зовнішній консультант

Тема 4. Основні методологічні підходи: експертне, проектне і процесне консультування

Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати: методичні підходи до консультування та основні методи надання консультаційних послуг.

вміти: оцінювати запропоновані консультантами пропозиції та результати вирішення проблем.
Практичне завдання

Проаналізувати реалізацію етапів консультування у різних моделях консультування, а також функції, виконувані клієнтом і консультантом у різних моделях. Результати дослідження оформити у вигляді таблиць 2 та 3.


Таблиця 2

Моделі консультуванняЕтапи

Експертне (нормативне) консультування

Проектне консультування (доктор – пацієнт)

Процесне консультування (співробітництво)

Клієнт

Консультант

Клієнт

Консультант

Команда (клієнт + консультант)

1. Визначення проблеми
2. Розробка рекомендацій
3. Організація впровадження рекомендаційТаблиця 3

Можливі функції, що виконуються клієнтом у різних моделях консультування

Моделі консультування

Експертне

Проектне

ПроцеснеТема 5. Основні етапи консультаційного процесу, завдання консультанта на кожному етапі

Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати: послідовність етапів консультаційного процесу.

вміти: розрізняти підходи до консультування організацій; давати характеристики стадіям процесу консультування; описувати задачі консультантів на етапах консультування.
Практичне завдання

Петро Васильович, директор з маркетингу компанії «Х» сидів у своєму кабінеті та намагався зрозуміти, у чому ж він припустився помилки. Він покладав значні надії на Сергія – молодого співробітника служби маркетингу, що хоч і працював у компанії трохи менше року, але вже зарекомендував себе та навіть встиг почати робити кар’єру в організації – піднявся з посади помічника до рівня менеджера з маркетингу через 7 місяців після того, як його взяли після закінчення університету до компанії «Х». Петро Васильович два тижні тому попросив Сергія підготувати все, що необхідно для участі компанії в щорічній виставці, участь у якій, на думку Петра Васильовича, могла відкрити нові перспективи розвитку для компанії. Сьогодні, через два тижні після свого прохання та за 12 днів до початку виставки, Петро Васильович попросив Сергія розказати як іде підготовка і чи все готово до участі компанії. На великий подив Петра Васильовича, Сергій зніяковів та сказав, що лише планує розпочати підготовку, і зараз не має часу, оскільки повинен закінчити звіт про дослідження ринку для товару Х21, що є його безпосереднім обов’язком. Петро Васильович не був готовий до такої відповіді, тому, не знаючи, що відповісти, запропонував Сергію, як тільки в нього з’явиться вільна хвилинка, зайти та обговорити, яка допомога йому потрібна для підготовки.

Коли Сергій вийшов з його кабінету, Петро Васильович надовго задумався, намагаючись зрозуміти, чому Сергій так неприємно його здивував тим, що не виконав прохання. Можливо, Сергій дійсно був перевантажений роботою і не мав часу на виконання цієї роботи? Чи він просто не зрозумів, наскільки це важливо для компанії – добре підготуватися до виставки та використати пов’язані з цим можливості? А може … може Сергій просто не знав, з якого боку підійти до нової для себе справи? То чому ж він тоді не порадився зі мною? – такі невеселі думки роїлися в голові Петра Васильовича поки він розмірковував, що йому робити з Сергієм та несподіваною проблемою.

Запитання до кейсу:

1. Перелічіть та обговоріть з колегами причини, що могли призвести до описаної в кейсі проблеми.

2. У чому помилка Петра Васильовича? Що він мав зробити інакше? Як саме?

3. Що повинен зробити Петро Васильович, щоб вирішити проблему, яка виникла?Тема 6. Технічне завдання консультанту

Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати: сутність та призначення технічного завдання консультанту.

вміти: правильно складати технічне завдання консультаційного проекту.

Практичне завдання

Скласти технічне завдання на виконання консультаційних послуг, яке містить у собі наступну інформацію:

1) коротку інформація про клієнта;

2) мету проекту;

3) послуги, які потрібні від консультаційної фірми (консультанта);

4) строки виконання проекту;

5) перелік документів, що представляють на конкурс, що підтверджують досвід, компетентність фірми (консультанта);

6) розподіл обов'язків між консультантами і клієнтською організацією;

7) вимоги до інформації про гонорари і витрати на проект;

8) контактну особу.Тема 7. Типи організаційної патології і методи її виявлення

Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати: патології в будові організацій і організаційних відносинах; патології в управлінських рішеннях і управлінських команд.

вміти: визначати види патологій в організаціях.
Практичні завдання

Завдання 1. Дайте відповіді на наступні питання:

1. Що розуміється під організаційними патологіями?

2. Поясніть суть патології «панування структури над функцією».

3. Поясніть суть патології «автаркія підрозділів».

4. Поясніть суть патології «несумісність особистості з функцією».

5. Поясніть суть патології «бюрократія».

6. Поясніть суть патології «конфлікт».

7. Поясніть суть патології «перевага особистих відносин над службовими».

8. Поясніть суть патології «маятникові рішення».

9. Поясніть суть патології «стагнація».

10. Що таке активний і пасивний ризик?

11. Що відноситься до патологій командоутворення?Тема 8. Технології консультування

Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати: класифікацію методів консультування; методи консультування, спрямовані на рішення управлінських проблем.

вміти: використовувати методику антикризового управління організаціями як об’єкту консалтингу.
Практичні завдання

1. Наведіть класифікацію методів консультування за ознакою досліджуваний об'єкт.

2. Наведіть класифікацію методів консультування за місцем проводження консультування.

3. Наведіть класифікацію методів консультування за термінами дії соціальних технологій.

4. Наведіть класифікацію методів консультування за умовами застосування.

5. Що входить до стандартного набору першочергових мір, що рекомендують західними консультантами?

6. Що таке реінжиніринг?

7. Що таке менеджмент-аудит?

8. З чого складається технологія «Прорив»?


Тема 9. Методичний інструментарій консультування

Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати: напрямки і методи оцінки клієнтом і консультантом результативності консультування.

вміти: аналізувати пропозиції консультантів (консультаційних фірм).
Практичні завдання


 1. Яке значення має для клієнтської організації класифікація методів консультування?

 2. Дайте узагальнену характеристику методичного апарата консультування.

 3. Яка цільова орієнтація фондів методів клієнтської і консультаційної організацій?

 4. Які фази реструктуризації Ви знаєте? Наведіть приклади з практики діяльності українських підприємств.

 5. Проаналізуйте методи, що знижають опір працівників організаційним змінам.

 6. Що таке бізнес-процесс та його реінженірінг?

 7. Який вплив на ефективність діяльності підприємства оказує організація бізнес-процесів?

 8. Охарактеризуйте менеджмент-аудит як метод управлінського консультування.

 9. Які види бенчмаркінга Ви знаєте?

 10. У чому полягає сутність такого методу консультування, як аутосорсінг?

 11. Проаналізуйте відомі Вам вітчизняні комплексні системи управління якістю.

 12. Які відмінності та переваги навчального консультування?

 13. Охарактеризуйте метод «Т-групи» як метод, що імітує реальні управлінські ситуації та процеси.

 14. Що таке «сесія стратегічного планування» та «мозковий штурм»? Коли і за яких умов вони застосовуються?

 15. Проаналізуйте поведінку консультанта при подоланні конфліктної ситуації у клієнтської організації.Тема 10. Класифікація методів консультування

Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати: методи рішення управлінських проблем.

вміти: давати характеристику формам і методам консультування.
Практичне завдання

Ви отримали замовлення на управлінське консультування організації (підприємство – база написання випускної роботи магістра). 1. З яких етапів буде складатися консультування цієї організації?

 2. Яка інформація Вам як консультанту знадобиться?

 3. Складіть короткий звіт щодо загального погляду на проблеми організації за такою схемою:

 • минулий, сучасний та майбутній стан справ в організації;

 • сильні і слабкі сторони організації;

 • можливі поліпшення (погіршення) стану справ в організації;

 • необхідні першочергові дії керівництва;

 • допомога організації, яка може бути запропонована консультантом, виходячи з слабких місць організації.Тема 11. Методи управлінського консультування, спрямовані на командоутворення, управління конфліктними ситуаціями

Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати: основні напрямки аналітичного консультування.

вміти: проводити діагностику проблем клієнтських організацій, розробляти пропозиції щодо ліквідації проблемних ситуацій.
Практичне завдання

Визначити послідовність виконання менеджером дій по вирішенню управлінських проблем, зазначених у наведеному нижче бланку.Тема 12. Якість, результативність і ефективність консультаційних послуг

Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати: основні підходи до визначення якості, результативності і ефективності консультаційних послуг.

вміти: визначати якість консультаційних послуг; встановлювати результативність і ефективність консультування.
Практичні завдання

1. Що Ви розумієте під поняттям «якість консультаційної послуги»?

2. Коли і як Ви будете збирати інформацію для оцінки процесу і результатів консультування: а) як представник клієнтської організації; б) як консультант?

3. Якими критеріями і показниками Ви будете керуватися, щоб оцінити результати консультування: а) як представник клієнтської організації; б) як консультант? Дайте обґрунтування на конкретному прикладі.

4. Що Ви розумієте під принципами консультування і чому їх треба знати клієнтові і консультантові?

5. Сформулюйте критерії задоволеності клієнта роботою консультантів.

6. Хто, коли і як повинен здійснювати контроль за ходом реалізації консультаційного проекту?

7. Якими етичними нормами повинні керуватися у ході консультаційного процесу: а) клієнти; б) консультанти?

8. Проаналізуйте ризики консультаційного проекту та наведіть приклади щодо шляхів їх зниження.

Тема 13. Стосунки «консультант-клієнт»

Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати: принципи організації взаємин між клієнтом і консультантом.

вміти: визначати психологічні проблеми взаємовідносин «консультант-клієнт».


Практичні завдання

Завдання 1. Чому бачення клієнтом і консультантом результату й шляхів виконання завдання може істотно розрізнятися?

Завдання 2. Чому часто виникають непорозуміння із приводу ролі консультанта в реалізації ухвалених рішень?

Завдання 3. Що є «золотим правилом» консультування?

Завдання 4. Якими моментами визначається необхідність активного співробітництва клієнта з консультантом?

Завдання 5. Поясніть поняття «система клієнта».

Тема 14. Професійна етика консультантів

Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати: принципи професійної етики консультантів.

вміти: визначати комплекс етичних дій консультанта; дотримуватися певних етичних норм.
Практичні завдання

Завдання 1. Перелічити специфічні професійні ознаки консультантів з управління (власна думка) і ранжувати їх за ступенем важливості.

Завдання 2. Описати кодекс етики консультантів, у тому числі:

- основні зобов'язання перед клієнтом;

- угоду із клієнтом;

- гонорар, виплачуваний клієнтом;

- стандарти професійної практики.

Тема 15. Труднощі у роботі консультантів

Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати: проблемні зони у роботі консультантів.

вміти: визначати проблеми у роботі консультантів та розробляти шляхи їх усунення.
Практичні завдання

Ситуаційне завдання 1. Роман, президент та власник невеликої компанії, що займалася оптовим продажем дрібної оргтехніки, був розлючений на керівника відділу збуту, свого давнього товариша, Ігоря:

- Як ти взагалі смієш просити придбати новий додатковий факс для свого відділу, та ще й забезпечити мобільними телефонами двох своїх менеджерів з продажу? І це після того, як лише сьогодні вранці ти мені звітував, що ви виконали план продажу в минулому місяці всього на 78%? Слухай мене уважно. Якщо в цьому місяці план не буде виконано, ні ти, ні твій відділ не отримаєте квартальної премії. Я ще подумаю, платити вам взагалі зарплату за той місяць чи ні. Іди і передай це своїм підлеглим! І поки не виконаєте план – не підходь до мене з проханнями ні про забезпечення новою технікою, ні про зміни в системі стимулювання, ні про тренінг з техніки продажу для нових менеджерів з продажу. Нехай на своєму досвіді вчаться…Запитання до кейсу:

1. З якою проблемою зіткнувся Роман у наведеному кейсі?

2. Як він намагається вирішити проблему?

3. У чому, на ваш погляд, можуть полягати причини проблеми?

4. Порадьте Роману, що він повинен зробити, щоб вирішити проблему.

Ситуаційне завдання 2. Генеральний директор Вінницького виробничого об’єднання безалкогольних напоїв був незадоволений роботою свого підприємства. Останнім часом рівень рентабельності виробництва знизився до критичної відмітки, а за умов сезонного коливання попиту ситуація на підприємстві наблизилася до кризової. Запаси зростали, рівень оборотних активів вимагав постійних додаткових інвестицій, які за умов незадовільного фінансового стану неможливо було профінансувати за рахунок залучених ресурсів. Керівний склад підприємства більш двох десятків років зберігався практично незмінним, дякуючи дружнім і родинним зв’язкам. Невеликі зарплати і відсутність привабливих мотиваційних механізмів не створювали на підприємстві умов для залучення нових високопрофесійних менеджерів. Вирішивши подолати кризу підприємства власними силами, гендиректор звернувся до Вінницького консалтинг-центру з проханням провести інтенсивне навчання персоналу з нових технологій управлінням підприємством. Консалтинг-центр провів спеціально розроблене навчання з маркетингу, фінансового планування, розробки бюджету підприємства. Протягом року після початку програми навчання на підприємстві можна було констатувати збільшення обсягів продажів, розширення географії збуту продукції. Посилення конкурентної позиції підприємства в першу чергу було обумовлено розширенням асортименту з 5 найменувань до 14. Генеральний директор вважав, що 25 тис грн., які він заплатив консалтингової компанії, не були витрачені марно...

Запитання до кейсу:

1. Визначте генеральну проблему підприємства, для вирішення якої запросили консультантів.

2. Дайте якісну і кількісну характеристику результату консультування, яку могли визначити у переговорному процесі консультанти.

3. Чи відповідає зміст консалтингового продукту потребам клієнтської організації?4. Дайте власну оцінку ступеню результативності консалтингової послуги.

Тема 16. Побудова структури консультаційної фірми і специфіка менеджмент-консалтингу як виду підприємництва

Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати: принципи побудови консалтингової фірми.

вміти: визначати структурні проблеми консалтингової фірми та здійснювати управління консалтинговою діяльністю.
Практичні завдання

Завдання 1. Спроектувати організаційну структуру консалтингової фірми. Визначити тип організаційної структури, її плюси та мінуси.

Завдання 2. Скласти посадову інструкцію консультанта з управління, яка повинна містити наступні розділи:

 1. Загальні положення (підпорядкованість, повноваження, освіта, повинен знати, досвід роботи, чим повинен керуватися у роботі).

 2. Посадові зобов’язання.

 3. Права (оговорені статутом підприємства).

 4. Відповідальність.

Посадова інструкція узгоджена з:

 • керівником структурного підрозділу;

 • начальником юридичного відділу

з інструкцією ознайомився (П.І.П. особи, що займає посаду).

Завдання 3. Дайте відповіді на наступні питання:

 1. Проаналізуйте відомі Вам типи організаційних структур підприємств. У чому їх переваги і недоліки?

 2. Які етапи виділяють у роботі консультанта по проекту оптимізації організаційної структури?

 3. Що таке функціональна діагностики оргструктури? Для чого вона проводиться?

 4. Які цілі переслідує експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства?

 5. Звідки Ви будете брати інформацію для аналізу фінансового становища підприємства?

 6. Чим відрізняється стратегічна діагностика від оперативної діагностики фінансово-господарської діяльності?

 7. У чому полягає сутність АВС-аналізу?

 8. Яке значення має для підприємства оптимізація інформаційних потоків?

 9. На яких аспектах аналізу маркетингової діяльності підприємства варто зосередитися консультантам при проведенні аналітичного консультування?Тема 17. Ціноутворення на консультаційні послуги і форми оплати праці консультантів

Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати: методи ціноутворення на консультаційні послуги; форми оплати праці консультанта.

вміти: використовувати методи ціноутворення консалтингових послуг.
Практичні завдання

Завдання 1. Розрахуйте бюджет платного часу консультування та величину вартості консультаційного продукту, якщо клієнт обрав модель «лікар-пацієнт» для виконання робіт із зниження собівартості продукції, що виробляється його підприємством. Контрактом було стверджено наступний графік робіт.
Таблиця 4

Види робіт

Час виконання

Діагностування проблеми

Збір, обробка інформації

Розробка рекомендації щодо вирішення проблеми

Впровадження рекомендацій1.03 – 6.03.2009

7.03 – 19.03.2009


21.03 – 21.04.2009

22.04 – 31.05.2009


Величина гонорару консультантів, що виконують дану роботу, складає 500 грн. на день, коефіцієнт розрахунку вартості консалтингових послуг складає 3,4. Для консультантів встановлений коефіцієнт завантаження 0,8.Завдання 2. Складіть контракт на проведення управлінського консультування, враховуючи при цьому такі розділи контракту:

 1. Сторони, що укладають контракт (консультант та клієнт).

 2. Обсяг завдання на консультування (цілі, робота, дата початку роботи, календарний графік).

 3. Документація і звіти. Які належить передати клієнту (форми контролю виконання завдання на консультування).

 4. Внесок консультанта і клієнта (час експерта і час персоналу, інші види внесків).

 5. Гонорари та витрати (гонорар за рахунки, витрати, які компенсуються консультанту).

 6. Процедура виставлення рахунків та винагороди.

 7. Професійні обов’язки (передача конфіденційної інформації; недопущення конфліктів інтересів тощо).

 8. Авторське право (охоплює продукти праці консультанта при виконанні завдання).

 9. Відповідальність консультанта за шкоду, що може бути спричинена клієнту.

 10. Використання консультантом субпідрядника.

 11. Припинення контракту або його перегляд.

 12. Арбітраж (процедура вирішення суперечок).

 13. Підписи і дати.

Завдання 4. Дайте відповіді на наступні питання:

1. Які, на Ваш погляд, достоїнства і недоліки «благодійних» консультаційних послуг?

2. Чому консультаційні фірми застосовують комбіновані методи ціноутворення на свої послуги?

3. Чи має перспективи застосування бартеру при оплаті послуг з управлінського консультування в Україні?

4. Перерахуйте фактори, що впливають на структуру конкретної ціни на конкретну консалтингову бізнес-послугу.

5. Назвіть цінові стратегії в маркетингу консалтингових бізнес-послуг.

6. Дайте характеристику алгоритму процесу розробки політики ціноутворення.

7. На які види підрозділяється еластичність консалтингових бізнес-послуг?

8. З яких етапів складається моніторинг цін конкурентів і процес аналізу ринкових цін на консалтингові бізнес-послуги?

9. Назвіть етапи синхронізації цінової стратегії й тактики.Тема 18. Стан українського рику консультаційних послуг

Після виконання завдання практичного заняття студенти повинні:

знати: проблеми розвитку управлінської діяльності в Україні.

вміти: характеризувати стан ринку консалтингових послуг в Україні; порівнювати підходи до консультування закордонних і вітчизняних фахівців; визначати перспективи розвитку управлінської діяльності в Україні.
Практичні завдання

Завдання 1. Дайте характеристику джерел інформації про консультаційні фірми (консультантів) в Україні.

Завдання 2. Які міжнародні та українські асоціації консультантів Ви знаєте?

Завдання 3. Яке значення мають асоціації консультантів для клієнтних організацій?

Завдання 4. У чому, на Ваш погляд, полягає головна відмінність підходів до управлінського консультування українських фахівців? Наведіть приклади.

Завдання 5. Спланувати створення консультаційної фірми. Основними завданнями при цьому будуть:

 1. Вибір директора і розподіл посад між учасниками групи.

 2. Обрати назву фірми.

 3. Виокремити спрямування надаваємих консультаційних послуг (сфера, галузь, спеціалізація, розмір фірми, сегментація споживачів).

 4. Обрати основну клієнтуру фірми.

 5. Акумулювання необхідних знань для здійснення фахових консультацій.

 6. Визначення мінімальних кваліфікаційних критеріїв для осіб, що працюють на різних посадах у фірмі.

 7. Визначення етики поведінки з клієнтами, кодексу та дисциплінарних заходів.

 8. Кошторис послуг та винагорода консультантів (системи оплат).

 9. Поширення інформації про послуги фірми (реклама).


Контрольна робота для студентів заочної форми навчання
Виконання студентами заочної форми навчання контрольної роботи є складовою навчального процесу та активною формою їх самостійної роботи.

Мета контрольної роботи – закріпити та поглибити теоретичні знання, здобуті студентами у процесі вивчення дисципліни «Основи управлінського консультування», сформувати у них уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами власних досліджень на підприємствах і в організаціях.

Зміст контрольної роботи має відповідати плану і розкривати тему.

Попереднім етапом підготовки до написання контрольної роботи є вивчення наукової літератури, а також найважливіших положень теорії і практики підприємництва та бізнес-культури, обумовлених переходом до ринкових відносин.

Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань.

Відповіді на теоретичні питання повинні бути повними, послідовними, зрозумілими для сприйняття.

Контрольна робота здається не пізніше, ніж за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Оцінка недиференційована (зараховано). Контрольна робота зараховується, якщо повністю освітлені теоретичні питання, робота правильно оформлена. Робота повертається на доопрацювання у випадку:


 • неповного освітлення теоретичних питань;

 • відсутність висновків і пропозицій з питання;

 • недотримання вимог до оформлення роботи.

Варіант контрольної роботи відповідає останній цифрі залікової книжки (якщо остання цифра 0, студент виконує 10 варіант).

Індивідуальне завдання студент отримує на установчій сесії.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1

 1. Які заходи здійснюються на етапі підготовки.

 2. Види професійних послуг, пов’язаних із консалтингом.

 3. Стрес-менеджмент як сфера управлінського консультування.


Варіант 2

 1. Основні цілі і результати етапу діагнозу.

 2. Консультаційні послуги за спеціалізованим консалтингом.

 3. Коучінг як сучасний напрямок управлінського консультування.


Варіант 3

 1. Основні етапи планування дій.

 2. Консультаційні послуги з інформаційних технологій.

 3. Тайм-менеджмент як область управлінського консультування.


Варіант 4

 1. Роль консультанта у фазі впровадження.

 2. Консультаційні послуги з виробництва.

 3. Професійні та особисті якості спеціалістів з управлінського консультування.


Варіант 5

 1. Завершальний етап консультування.

 2. Консультаційні послуги з маркетингу.

 3. Основні моделі організації діяльності служби внутрішнього консультування.Варіант 6

 1. Які заходи здійснюються на етапі підготовки.

 2. Консультаційні послуги з управління кадрами.

 3. Історичний огляд процесу формування ринку консультаційних послуг на Україні та у колишньому СРСР.


Варіант 7

 1. Основні цілі і результати етапу діагнозу.

 2. Консультаційні послуги з фінансового управління.

 3. Аутосорсінг як метод підвищення ефективності діяльності підприємства у ринкових умовах.


Варіант 8

 1. Основні етапи планування дій.

 2. Консультаційні послуги з адміністрування.

 3. Місце управлінського консультування у системі антикризового керування підприємством.


Варіант 9

 1. Роль консультанта у фазі впровадження.

 2. Консультаційні послуги з загального управління.

 3. Специфіка консультування клієнтів з питань ділового етикету.


Варіант 10

 1. Завершальний етап консультування.

 2. Консультаційні послуги з управління кадрами.

 3. Специфіка управлінського консультування як бізнесу. Організація та діяльність консультаційної фірми.

Контрольну роботу слід оформити у відповідності до вимог ДСТУ 3008-95, перелік посилань – у відповідності до ГОСТ 7.11.84 бібліографічний опис документу.

Обсяг контрольної роботи складає 15-20 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал одинарний або полуторний, поля з усіх боків 20 мм.


ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Асоціація консультантів (Association of consultants) – добровільне об'єднання, засноване на членстві, ціль якого пропаганда професійних норм консультаційної діяльності і створення ринку консультаційних послуг. Розрізняють регіональні, національні, міжнародні об'єднання. Можливе членство в декількох асоціаціях одночасно.

Гонорар (fee) – вартість роботи консультанта певної кваліфікації.

Діагностика (оргдіагностика) (diagnosis) – визначення проблем організації і причин їхнього виникнення.

Клієнт (client) – особа, що відіграє ведучу роль у консультаційному проекті: веде переговори, підписує контракт, працює з консультантами.

Клієнтна організація (client organization) – організація, що уклала контракт із консультаційною фірмою (консультантом). На практиці поняття «клієнт» і «клієнтна організація» можуть використовуватися як синоніми.

Консультант (consultant) – фахівець у конкретній області, що володіє знаннями, аналітичними і діагностичними навичками, здатністю творчо їх застосувати при рішенні проблем клієнта, що дотримує етичних норм і стандартів професії.

Консультант зовнішній (external consultant) – фахівець, притягнутий у клієнтську організацію з боку, з метою надання консультацій.

Консультант внутрішній (internal consultant) – фахівець, що знаходиться в штаті організації, якої надає послуги.

Консультаційна (консалтингова) фірма (consulting firm) – організація, що спеціалізується на наданні консультаційних послуг.

Консультаційний проект (consulting project, assignment, engagement, case) – одна з форм надання консультаційних послуг. Під консультаційним проектом розуміють сукупність дій клієнта і консультанта по здійсненню змін в організації з метою одержання бажаного результату.

Консультація – послуга, що надається незалежною особою певної кваліфікації в сфері дослідження і вирішення проблем зацікавленої організації.

Консультування (консалтинг) (consulting, consultancy, consultation) – діяльність, що здійснюється професійними консультантами і спрямована на обслуговування потреб комерційних і некомерційних організацій у консультаціях, навчанні, дослідницьких роботах із проблем їхнього функціонування і розвитку.

Консультування проектне – модель побудови відносин між клієнтною організацією і консультаційною фірмою (консультантом), у якій консультант виступає в ролі розроблювача проекту, а клієнт – виконавця.

Консультування процесне (process consultation) – модель побудови відносин між клієнтською організацією і консультаційною фірмою (консультантом), що базується на ролі консультантів як «каталізаторів» змін, що здійснюються при особистій участі персоналу клієнтської організації і підтримці керівництва.

Консультування експертне – модель побудови відносин між клієнтською організацією і консультаційною фірмою (консультантом), відповідно до якої консультант пропонує спосіб рішення проблеми, що виявлена клієнтом.

Контракт (contract) – документ, що визначає взаємини між клієнтською організацією і консультаційною фірмою (консультантом) у зв'язку з виконанням консультаційного проекту.

Методи консультування (methods, techniques of consulting) – загальна схема (план дій), складена на основі узагальненого досвіду найбільш результативних консультацій даного виду, що дозволяє виробити відповідну програму дій.

Пропозиція клієнтові (proposal to client, assignment proposal) – документ, що підтверджує бажання і здатність консультаційної фірми (консультанта) здійснити конкретний консультаційний проект.

Принципи консультування – правила професійної діяльності і норми поведінки клієнтської організації (клієнта) і консультаційної фірми (консультанта).

Процес консультування (consulting process) – сукупність певним чином організованих дій, що здійснюються консультантом і клієнтом для спільного рішення проблем і досягнення бажаних результатів в клієнтної організації.

Результативність консультування – співвідношення результату (у якості якого можуть бути документи, короткострокові й істотні зміни) і витрат (прямих і супутніх) на консультаційні послуги і реалізацію рекомендацій консультантів.

Технічне завдання (terms of reference) – документ, у якому сформульовані задачі для консультантів, вимоги до них і консультаційних послуг, що надаються.

Фонд методів – банк знань про механізми і прийоми, що дозволяють швидко і якісно вирішувати задачі і проблеми клієнтських організацій.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна:

1. Алешникова В.И. Использование услуг профессиональных консультантов. – 17 -модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 12. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 240 с.

2. Верба В.А. Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

3. Кубр М., Управленческое консультирование: В 2 т. – М., Интерэксперт, 1992.

4. Кунц Г., О’Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций: В 2 т. – М., 1981.

5. Лапыгин Ю.Н. Основы управленческого консультирования: учебное пособие для вузов – М.: Трикса, 2006. – 352 с.

6. Литвак Б. Принятие управленческих решений. – М., 1998.

7. Лузин А., Озира В. Консультационные фирмы капиталистических стран по управлению. – М., 1976.

8. Маринко Г.И. Управленческий консалтинг: учебное пособие для вузов. – М.: ИНФРА, 2005 – 381с.

9. Перлаки И. Нововведения в организациях. – М., 1980.

10. Посадский А., Хайниш С. Консультационные услуги в России. – М.:Финстатинформ, 1995.

11. Посадский А. Основы консалтинга: пособие для преподавателей экономических и бизнес- дисциплин. М.:ГУВШЭ, 1999. – 240 с. – М.,1999.

12. Пригожин А. Нововведения: стимулы и препятствия. – М., 1989.

13. Маккхем К Управленческий консалтинг / Пер. с англ. М.: Издательство «Дело и сервис», 1999. – 288 с.

14. Юксвярав Р., Хабакук М., Лейманн Я. Управленческое консультирование: теория и практика. – М., 1989.

15. Handbook of Managment Consulting Services. – 2nd ed., 1996.

15. Gray d. a. Start and run of profitable consulting firm. – Kogan Page Ltd., 1995.
Додаткова:

16. Алдохин И., Бубенко И. Теория принятия решений. – К., 1990.

17. Алешникова И. Управление развитием организации. Модульная программа для менеджеров. Модуль «Использование услуг профессиональных консультантов».

18. Березной А. Мировая индустрия управленческого консалтинга на пороге ХХІ века // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. - №9. – с. 3-17.

19. Блинов А.О., Бутырин Г.Н., Добронькова Е.В. Управленческий консалтинг корпоративных организаций: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 192 с.

20. Бондаренко И. Что делают в Украине консалтинговые фирмы? // Рынок капитала. – 1999. - №6.

21. Верба В.А. Управленческое консультирование. Запросы украинского и иностранного топ-менеджмента // Компаньон. – 1999. - № 12.

22. Діордіца С.Г., Соколовська З.М., Шурупова Ю.Г. Роль консалтингової фірми як елементу інфраструктури ринку інвестицій // Фінанси України 1999, № 4.

23. Довгань Л., Гудима О. Український консалтинг – проблеми росту. // Економіка, Фінанси, Право, 2000. - №10.

24. Дугина О. Диагностика потребности в обучении как элемент управленческого консультирования // Управление персоналом. – 2001. - №2. – с. 59-63.

25. Ладенко И.С., Поляков В.Г. Интеллект управления и консультирования. – Новосибирск: Наука, 1992.

27. Лейманн Я. Руководитель и специалист – взаимодействие (об управленческом консультировании). – М., 1984.

28. Капустина И., Черепухина Н. Лед тронулся, рынок капитала // Рынок капиталу 2000, №21-22.

29. Кросман Ф.М. Как заработать на консалтинге. СПб.: Издательство «Питер», 2000, 240 с.

30. Методические рекомендации по оценке сложности и качества работы специалистов (для установления квалификационных категорий и дифференцированных должностных окладов). – М.: НИИ труда, 1989.

31. Невядомский К. Несколько слов о консалтинге. // Рынок капитала. – 1998. - №7.

32. Петросян Д., Хубиев Р. Многопрофильные консалтинговые центры для поддержки предпринимательства. // Проблемы теории и практики управления. – 1997. - №3.

33. Пригожин А. Становление управленческого консультирования в России. // Проблемы теории и практики управления. – 1997. - №3.

34. Пригожин А. Методы активизации инновационных процессов. – М., 1988.

35. Пригожин А. Социологические проблемы управленческих решений. – М., 1984.

36. Рапопорт В.Ш. Диагостика управления: практический опыт и рекомендации. – М., 1988.

37. Рогов М. Консалтинг как бизнес. Системный подход к проблеме управления риском. // Риск. – 1995. - №1.

38. Тарнавський В. Бизнес консультантов во время спада // Рынок капитала. – 2001. - №4. – с. 44-46.

39. Управленческое общение: практические советы. – М., 1990.

40. Управление НИОКР: исследования, разработки, внедрения. – М., 1979.

41. Хабакук М. Целевые методы управления предприятиями. – М., 1981.

42. Хабакук М., Оя Э. Использование консультантов в управлении. – Таллин, 1981.

43. Шолохов В. Выручит профессионал. Консалтинговый бизнес в Украине // Деньги и технологии. – 2001. - №4. – с. 40-43.

44. Чернявский А. Консалтинговий менеджмент: досвід і проблеми // Персонал. – 1999. - № 3.

45. Чернявский Д. Сущность и виды консультационных услуг // Финансовая консультация. – 2001. - №13-14. – с. 37-39.

46. Чудова Н. Имплицитная модель межличностного оценивания и ее роль в профессиональной коммуникации. – М., 1993.

47. Швецов Н.П., Шаповал Ю.И., Буша Ю.А., Константинов А.А. Депозитарная деятельность на фондовом рынке. (Опыт ОАО «Межрегиональный фондовый союз») // Вісн. фондового ринку. – К., 1998. – 224 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
Методичні рекомендації

щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійно-орієнтованої підготовки

«Основи управлінського консультування»

для студентів денної і заочної форм навчання

Напрям підготовки: 0502 Менеджмент

Спеціальність: 8.050201 Менеджмент організацій – МП

Укладачі – Шарнопольська Оксана Миколаївна,

Василишина Любов МиколаївнаДонецьк, 2010