Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та заг - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 271.37kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 262.53kb.
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з нормативної... 1 9.72kb.
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з нормативної... 1 41.35kb.
Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з... 1 361.98kb.
Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять... 1 167.36kb.
Методичні рекомендації для підготовки І проведення семінарських занять... 1 172.53kb.
Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань з нормативної... 1 122.67kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з нормативної... 1 279.74kb.
Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення семінарських... 1 171.1kb.
Конспект лекцій з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової... 9 908.15kb.
Притча про хліб 4 759.44kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної - сторінка №1/5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовкиПланування діяльності підприємства
для студентів денної форми навчання

Галузь знань: 0502 Менеджмент

Напрям(и) підготовки: 6.030601 Менеджмент організацій – МП

Донецьк, 2010


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТУ ТО ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовкипланування діяльності підприємства

для студентів денної форми навчанняГалузь знань: 0502 Менеджмент

Напрям(и) підготовки: 6.030601 Менеджмент організацій – МП

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Менеджменту та господарського права»

Протокол №7 від «30» «листопада» 2010р.
Затверджено на засіданні

Навчально-видавничої

Ради ДонНТУ

Протокол №5 від «06» «грудня» 2010р.

Донецьк, 2010

УДК - 622 (071)


Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки «Планування діяльності підприємства» для студентів денної форми навчання галузі знань 0502 „ Менеджмент ” напряму підготовки: 6.030601 Менеджмент організацій – МП/Укл.О.В. Гайдатов, Г.Б. Мирошниченко
Донецьк: ДоНТУ, 2010. – 37с.

У методичних рекомендаціях викладено загальні положення та тематичний зміст практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки «Планування діяльності підприємства» . Методичні рекомендації містять завдання щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Планування діяльності підприємства».

Укладач:

О.В.Гайдатов, к.е.н., доцент

Г.Б. Мирошниченко, асистент
Відповідальний за випуск

О.І. Амоша, д.е.н., професор

ВСТУП 5

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ 5

ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 6

Тема 1 Персонал і оплата праці 7

Тема 2. Виробнича інфраструктура 12

Тема 3 Планування витрат виробництва 18

Тема 4 Фінансове планування 21

Тема 5 Планування оновлення продукції 24

Тема 6 Організаційно-технічний розвиток 27

Тема 7 Бізнес-планування 29

Література 33ВСТУП


Даний курс з дисципліни «Планування діяльності підприємства» складено відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалаврів з економіки підприємства.

Вивчення курсу передбачає певну кількість годин та питань щодо самостійної роботи студентів. Розгляд конкретних прикладів, теоретичних питань, підготовка студентів до семінарських занять згідно до робочої програми вивчення дисципліни, дасть можливість студенту в повному обсязі оволодіти матеріалом передбаченим навчальною програмою та вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ

Сучасний стан розвитку економічної системи України, макроекономічні показники, які відображають реальний стан справ, показники економіко - господарської діяльності мікро рівня, свідчать та підкреслюють про необхідність кардинальних, принципових, докорінних змін у системі відтворення суспільного продукту.

Первісною ланкою такого відтворення виступає окреме промислове підприємство. Засновники виробничого менеджменту в особистий ранг, та окрему функцію наукового менеджменту обґрунтовано висували планування.

Серед великої кількості проблем, зауважень та невирішених запитань, планування сучасними дослідниками висувається в ранг першорядних питань, яки потребують негайного вирішення.

Особиста роль та значення планової діяльності на сучасному етапі розвитку економічної системи України, та в цілому суспільства у досить широкому смислі проблематики планування, пояснюється тим, що планування за умов командно-адміністративної системи господарювання носило особистий, спіціфічний характер.

Перехід до принципово нової парадигми господарювання, викликав коло вісьма глибокої невизначеності, а порою не готовності до переходу до сприйняття нових умов господарювання, а цілком логічно й планування.

Таким чином, вивчення курсу „Планування діяльності підприємства”, е цілком об’єктивною вимогою часу, сучасних передумов, умов та потреб функціонування та сталого розвитку промислових підприємств. Роль сучасного промислового підприємства підкреслюється перш за все тім, що воно виступає первинною ланкою суспільного розширеного відтворення, пролонгованого на довгострокову перспективу.

Курс містить змістовний виклад окремих тем з планування діяльності підприємства, які викладені за чіткою логіко-структурною схемою дисципліни.


ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

п/пТема і зміст завдань практичних занять

Обсяг завдань практичних занять (ак.год.)

Коефіцієнт вагомості Кіj j-того завдання практичного заняття

Штрафні санкції Шіj за порушення графіку учбового процесу виконання та захисту j-того завдання практичного заняття

1.

Персонал і оплата праці

22

Виробнича інфраструктура

23.

Планування витрат виробництва

24

Фінансове планування

2


Всього практичних занять модулю 1

85

Планування оновлення продукції

26

Організаційно-технічний розвиток

27

Бізнес планування

4


Всього практичних занять модулю 2

8Практичне заняття №1наступна сторінка >>