Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з курсу - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення... 1 176.42kb.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу... 4 1075.32kb.
Методичні вказівки до проведення практичних занять 6 1311.49kb.
Методичні вказівки до практичних занять призначені для самостійної... 4 844.43kb.
Методичні вказівки до виконання практичних занять 1 572.28kb.
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу... 1 265.84kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни... 7 569.79kb.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни... 6 1242.2kb.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу... 4 307.85kb.
Методичні вказівки до їх підготовки >VI. Методичні вказівки на тематики... 6 1103.04kb.
Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для... 3 542.57kb.
Боротьба Василя Стуса 1 337.42kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи - сторінка №1/1


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарстваКонопльова О.В.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з курсу

“ТЕОРЕТИЧНІ Й МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ”

Модуль 1. “Основи і методи архітектурного проектування”

(для студентів 2курсу , бакалаврів за напрямом підготовки

6.060102 — “Архітектура”

Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з курсу “Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування”: модуль 1 — “Основи та методи архітектурного проектування” (для студентів 2 курсу бакалаврів за напрямом підготовки 6.060102 — “Архітектура”) / Укл.: Конопльова О.В.— Харків: ХНАМГ, 2008 — 12 с.

Укладач: канд. арх., доц. Конопльова О.В.

Рецензенти: канд. арх., доц. Кодин В.О.,

канд. арх., доц. Древаль І.В.


РЕКОМЕНДОВАНО кафедрою архітектурного та ландшафтного проектування. Протокол № 6 від 8.12.2007 р.ВСТУП
Дані методичні вказівки в стислій формі надають рекомендації щодо виконання практичних завдань та організації самостійної роботи при вивченні курсу “Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування” — модуль 1: “Основи та методи архітектурного проектування”, що вивчається протягом 3 семестру.

Курс складається з двох модулів. Перший присвячено розгляду поняття про архітектурну форму, другий — сутності та методам творчої діяльності архітектора.

Архітектурна форма є ціллю та кінцевим результатом творчої діяльності архітектора. Вона віддзеркалює як творчу індивідуальність зодчого, так і естетичні ідеали епохи. Її втілення залежить від цілої низки складових, таких як соціокультурний фон, рівень розвитку будівельної індустрії та ін. В курсі лекцій послідовно розглядається еволюція архітектурної форми та аналізується її взаємозв’язок з культурою та історією.

Розкриття специфіки архітектурної форми передбачає знайомство з формами її опису — тобто, фіксації, оскільки архітектурна форма є предметом професійної рефлексії. Студент знайомиться з двома видами цього опису — морфологічним та символічним.

Важливим є розуміння взаємозалежності утилітарного та художнього у складі архітектурної форми. Тому докладно висвітлюється я взаємозв’язок типології та архітектурної форми, залежність художнього рішення від функції об’єкту, що проектується.

Творча діяльність архітектора розглядається як складова професійної діяльності архітектора. Будь-яка діяльність це єдність таких аспектів, як ціль. засоби, процес, результат. Ці складові розглядаються у контексті саме архітектурної професії.

Студенту надається загальна уява про творчість та аналізуються специфічні риси творчої діяльності архітектора, розглядаються складові творчого процесу та засоби вирішення творчих задач. Останні лекції присвячені різновидам проектної діяльності архітектора та системі нормування та контролю, а також впровадженню ЕОМ в проектну справу.

Основи теорії архітектурного проектування закріплюються при виконанні графічних завдань під час проведення практичних занять.

Таким чином, в результаті вивчення модулю 1 курсу “Теоретичні й методичні основи проектування” студент повинен ознайомитися з основними теоретичними положеннями та методами архітектурного проектування, закріпити отримані знання в графічних роботах під час практичних занять та вміти застосовувати їх під час вирішення навчальних проектних задач.

Загальні положення
Навчальною програмою передбачено 54 години аудиторної роботи (з них6 36 – лекції, 18 – практичні) та 54 години самостійної роботи.

Теми практичних занять тісно пов’язані з лекційним курсом. Головна мета практичних занять — навчити студента застосовувати отримані теоретичні знання при вирішенні конкретних професійних завдань.

Самостійна робота є важливою складовою засвоєння теоретичного курсу та підготовки до виконання завдань на практичних заняттях. Найбільше значення надається самостійному аналізу будь-якого матеріалу, покращенню вміння систематизувати матеріал та робити самостійні висновки. Саме індивідуальна відповідь на загальні запитання, що постають під час вирішення окремої проектної задачі, є метою для кожного студента і свідчить про те, що він добре засвоїв основи теорії архітектурного проектування, а також методи ведення творчого пошуку.
Зміст лекційного курсу


Зміст

Кількість годин

за спеціальностями,

спеціалізаціями (шифр, абревіатура)


6.120102 Містобудування

Модуль 1


(3/36)


ЗМ 1.1. Поняття про архітектурну форму.

1,5/20

Тема 1. Роль архітектури та професії архітектора у

сучасному світі.

1.1. Архітектура і культура, архітектура і час,

архітектура і історія.

1.2. Становлення професійної архітектурної освіти.


1

1Тема 2. Морфологічний опис архітектурної форми.

  1. Поняття про архітектурну форму. Природні прототипи архітектурної форми.

  2. Вплив регіональних та кліматичних умов

на характер архітектурної форми.

2.3. Властивості архітектурної форми.

Природні прототипи архітектурної форми

2
2
2Тема 3. Символічний опис архітектурної форми.

  1. Специфіка архітектурної форми. Соціальне та

індивідуальне у її складі.

  1. Символ як засіб відбиття художньої ідеї.

  2. Символічна насиченість творів видатних

архітекторів.

3.4. Архітектурна метафора.
2
2


2
2

Тема 4. Утилітарне та художнє у складі

архітектурної форми.  1. Взаємозв’язок типології та архітектурної

форми.

  1. Функціональні та художні аспекти

архітектурної форми.


2
2


ЗМ 1.2. Творча діяльність архітектора.

1,5/16

Тема 5. Творча діяльність як складова професійної

діяльності архітектора.  1. Взаємозв’язок інтуїтивного та дискурсивного

аспектів у складі творчого мислення.

Етапи творчого пошуку.

5.2. Методи пошуку та формування нових ідей

в творчій діяльності архітектора.

2

2Тема 6. Різновиди проектної діяльності архітектора.

6.1. Навчальне та робоче проектування.

6.2. Конкурсне та концептуальне проектування.

2

2Тема 7. Система нормування та контролю діяльності

архітектора.

7.1. Нормативна документація.

7.2. Контроль за реалізацією проекту.
1

1Тема 8. Засоби фіксації проектного продукту.

8.1. Архітектурна графіка та макет.

8.2. Застосування ЕОМ в проектному процесі.

Заключна лекція.

Теоретична контрольна робота.

2

22

2
Теми практичних занять


Зміст

Кількість годин


6.1201.00,

7.1201.00,

8.1201.00

«Містобудування»ЗМ 1.1. Поняття про архітектурну форму.

10

Тема 2. Природні прототипи архітектурної форми.

1.Графічне відтворення схем основних конструктивних систем з показом принципу їх роботи. Пошук природних аналогів цих конструктивних систем та їх графічне зображення.

2.Аналіз композиційних особливостей запропонованого архітектурного об’єкту, його графічне відтворення та морфологічний опис.2

2


Тема 3. Символічний опис архітектурної форми.

Архітектурна метафора.

1. Осмислення запропонованих протилежних якісних характеристик та пошук образної форми їх графічного відтворення.

2. Аналіз образних характеристик запропонованого архітектурного об’єкту. Пошук метафор, що відповідають цьому образу, та їх графічне відтворення. Визначення можливої функції архітектурного об’єкту по його образним характеристикам.2

2


Тема 4. Утилітарне та художнє у складі архітектурної форми. Взаємозв’язок типології та архітектурної форми.

1. Дослідження типологічних ознак запропонованого об’єкту.

2. Побудова власного художнього рішення дослідженого об’єкту.1
1

ЗМ 1.2. Творча діяльність архітектора.

8

Тема 5. Творча діяльність як складова професійної діяльності архітектора. Методи пошуку та формування нових ідей.

 1. Аналіз методів пошуку та формування нових ідей.

 2. Вибір необхідного методу (методів) для пошуку ідеї власного рішення запропонованого об’єкту.1
1


Тема 6. Різновиди проектної діяльності.

1. Аналіз специфіки конкурсного та концептуального проектування.

2. Побудова концепції запропонованого типу архітектурного об’єкту з використанням конкурсної програми.


1

1Контрольна графічна робота по вивченому матеріалу.

2


Тестування з теоретичних питань, що розглядалися протягом семестру.

2


Усього:

18


Самостійна навчальна робота студента.

До теми 1. Вивчення рекомендованої літератури. Самостійний аналіз балансу дисциплін в навчальному процесі архітектора.

Рекомендована література: 1, 4.

До теми 2. Вивчення рекомендованої літератури. Самостійний аналіз роботи основних конструктивних систем (розподіл навантажень у системі).

Рекомендована література: 3, 11, 15.

До теми 3. Вивчення рекомендованої літератури. Самостійний аналіз творчості представників авангардного мистецтва, художніх прийомів та засобів, що використовувались ними для втілення певної ідеї.

Рекомендована література: 10, 19.

Аналіз видатних пам’яток архітектури ХХ сторіччя з точки зору їх метафоричного змісту.

Рекомендована література: 2, 6, 9, 16.

До теми 4. Вивчення рекомендованої літератури. Самостійний аналіз співвідношення утилітарного та художнього в складі архітектурної форми на прикладах архітектури різних епох.

Рекомендована література: 12, 13, 14.

До теми 5. Вивчення рекомендованої літератури. Самостійний аналіз методів пошуку та формування нових ідей.

Рекомендована література: 1, 4, 5, 7, 18.

До теми 6. Вивчення рекомендованої літератури. Самостійний аналіз

різновидів проектної діяльності.

Рекомендована література: 4, 12, 13, 14.Контрольні запитання для самостійної підготовки до тестування


 1. Етапи становлення професії архітектора.

 2. Професійні засоби на різних етапах становлення професії архітектора.

 3. Вплив розвитку професійних засобів на зміст роботи архітектора.

 4. Архітектура як художньо організоване середовище життєдіяльності людини.

 5. Архітектура і культура.

 6. Архітектура час.

 7. Архітектура та історія.

 8. Поняття про архітектурну форму.

 9. Природні прототипи архітектурної форми.

 10. Специфіка архітектурної форми.

 11. Вплив регіональних умов на характер архітектурної форми.

 12. Вплив кліматичних умов на характер архітектурної форми.

 13. Що таке морфологія? Зміст цього поняття в архітектурі.

 14. Морфологічний опис архітектурної форми.

 15. Що таке символ? Зміст цього поняття в архітектурі.

 16. Що таке метафора? Метафора в архітектурі.

 17. Символічний опис архітектурної форми.

 18. Що таке “тип”? Архітектурна типологія.

 19. Взаємозв’язок типології та архітектурної форми.

 20. Утилітарне та художнє у складі архітектурної форми.

 21. Професійна діяльність архітектора.

 22. Творча діяльність як складова професійної діяльності архітектора.

 23. Що таке евристика та евристичне мислення?

 24. Специфіка творчої діяльності архітектора.

 25. Методи пошуку та формування нових ідей в творчій діяльності архітектора.

 26. Різновиди проектної діяльності архітектора.

 27. Конкурсне та концептуальне проектування.

 28. Організація проектної справи.

 29. Проектно-кошторисна документація.

 30. Засоби фіксації проектного продукту.

 31. Специфіка архітектурної графіки.

 32. Застосування ЕОМ в проектному процесіЗасоби контролю та структура залікового кредиту


Види та засоби контролю

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)Розподіл балів, %

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістовних модулів

ЗМ 1.1. Графічні роботи 1 – 5

25% (5х5%)

ЗМ 1.2. Графічні роботи 6,7

Контрольна робота

Тестування


10% (2х5%)

10%


15%
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1
(екзамен)

40%

Всього за модулем 1

100%


Рекомендована література
1. Акин О. Психология архитектурного проектирования. – М.: Стройиздат, 1996. – 208 с.: ил.

2. Архитектура Запада – 4. Модернизм и постмодернизм, критика концепций. – М.: Стройиздат, 1986. – 181 с.

3. Араухо И. Архитектурная композиция. – М.: Высшая школа, 1982. –

208 с.


4. Бархин Б.Г. Методика архитектурного проектирования. - 3-е изд. - М.: Сройиздат, 1993. – 440 с.: ил.

5. Глазычев В.Л. Эволюция творчества в архитектуре. – М.: Стройиздат, 1986. – 496 с.: ил.

6. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. - М.: Стройиздат, 1985. – 135 с.

7. Джонс Дж. К. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа: Пер. с англ. – М.: Мир, 1976. – 374 с.

9. Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. – М.: Искусство, 1985. – 175 с.: ил.

10. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. – М.: Архимед, 1992. – 107 с.

11. Лебедев Ю.С. Архитектура и бионика. – М.: Стройиздат, 1977. – 222с.

12. Мастера архитектуры об архитектуре: Избр. отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов / Под ред. А.В. Иконникова, И.Л, Маца, Г.М. Орлова, - М.: Искусство, 1971. - 591 с.: ил.

13. Мастера советской архитектуры об архитектуре: Избр. отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов: В 2-х т. / Под ред. М.Г. Бархина. - Т.1. - М.: Искусство, 1975. – 544 с.: ил.

14. Мастера советской архитектуры об архитектуре: Избр. отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов: В 2-х т. / Под ред. М.Г. Бархина. - Т.2. - М.: Искусство, 1975. – 584 с.: ил.

15. Основы архитектурной композиции и проектирования. – К.: Вища школа, 1976. – 256 с.

16. Раппапорт А.Г., Сомов Г.Ю. Форма в архитектуре: проблемы теории и методологии / Сб. научн. работ ВНИИ теории архитектуры и градостроительства. - М.: Стройиздат, 1990. – 344 с.: ил.

17. Станькова Я., Пехар И. Тысячелетнее развитие архитектуры / Под ред. Глазычева В.Л. – М.: Стройиздат, 1984. – 293 с.: ил.

18. Степанов А.В., Иванова Г.И., Нечаев Н.Н. Архитектура и психология. - М.: Стройиздат, 1973. – 295 с.: ил.

19. Шукурова А.Н. Архитектура Запада и мир искусства ХХ века. – М.: Стройиздат, 1990. – 320 с.: ил.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з курсу “Теоретичні й методичні основи архітектурного проектування”: модуль 1 — “Основи та методи архітектурного проектування” (для студентів 2 курсу бакалаврів за напрямом підготовки 6.060102 — “Архітектура” )


Укладач: Олена Володимирівна Конопльова
Редактор: М.З. Аляб’єв
План 2008, поз. 105 М

Підп. до друку 30.06.2008 Формат 60x84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк. 1,0 Ум.-друк.арк. 0,5

Тираж 100 прим. Зам. №

61002, м.Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ61002, м.Харків, вул.. Революції, 12