Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Основи теорії транспорту» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу " Основи екології" 1 145.66kb.
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Інноваційний... 1 215.09kb.
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою... 1 555.89kb.
Методичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою... 3 528.41kb.
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної... 4 1188.6kb.
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Фінансова... 5 773.09kb.
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні... 5 568.78kb.
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і... 1 343.14kb.
Методичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні... 1 306.34kb.
Методичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і... 1 546.68kb.
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» 1 156.21kb.
Кривенко Н. В. Визначення принципів побудови адаптивної комплексної... 1 42.54kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Основи теорії транспорту» - сторінка №1/4


Міністерство освіти і науки України

Національний гірничий університетРОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи теорії транспорту»

для студентів напряму підготовки 0903 Гірництво

Дніпропетровськ

2006

Міністерство освіти і науки УкраїниНаціональний гірничий університет

РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«Основи теорії транспорту»

для студентів напряму підготовки 0903 Гірництво

Дніпропетровськ

НГУ

2006


Робоча програма і методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Основи теорії транспорту» для студентів напряму підготовки 0903 Гірництво / Упоряд.: Л.Н. Ширін, Є.А. Коровяка, Б.М. Брусєнцов. – Д.: НГУ, 2006 – 20 с.

Упорядники: Л.Н. Ширін, д-р техн. наук, проф.,

Є.А. Коровяка, канд. техн. наук, доцент,

Б.М. Брусєнцов, асистент.

Відповідальний за випуск завідувач кафедри

транспортних систем і технологій

Л.Н. Ширін, д-р техн. наук. проф.

ПЕРЕДМОВА
Гірничовидобувна промисловість України набуває розвитку на базі безперервного використання досягнень науково-технічного прогресу, застосування комплексної механізації та автоматизації всіх процесів виробництва, поліпшення якісних показників підприємств, підвищення продуктивності й безпеки праці.

Підземний транспорт сучасного гірничого підприємства є важливою багатоланковою системою, правильний вибір раціональних параметрів якої значною мірою і визначає економічну ефективність усього підприємства.

В умовах широкого впровадження прогресивної техніки й технології на гірничих підприємствах зростає роль гірничого інженера-технолога, конструктора.

Дисципліна «Основи теорії транспорту» має на меті навчити майбутнього інженера основ теорії й розрахунку транспортних засобів, технічно грамотно на основі техніко-економічного обґрунтування, з урахуванням прогресивної техніки й технології робити вибір раціональних схем і засобів транспорту для конкретних умов експлуатації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати теоретичні основи розрахунку транспортних засобів і принципи їх роботи, конструкції транспортних машин та устаткування, основні методи їх експлуатації, наукову організацію праці й керування транспортом, правила безпеки при проведенні транспортних робіт у шахтах. Студент повинен уміти обґрунтовано вибирати раціональні схеми й засоби транспорту для конкретних умов експлуатації, застосовувати обчислювальну техніку при вирішенні транспортних завдань.

При складанні робочої програми до вивчення дисципліни передбачені необхідна послідовність і взаємозв’язок у викладі теоретичного матеріалу лекційного курсу і практичного матеріалу лабораторних занять. Через стислість курсу програмою заплановане вивчення основних прогресивних видів транспортних установок, застосовуваних у гірничій промисловості. Частину матеріалу винесено на самостійне вивчення студентами. Робоча програма складена на базі програми навчальної дисципліни «Основи теорії транспорту» освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 7.090301 “Розробка родовищ корисних копалин” напряму підготовки 0903 Гірництво, що затверджена наказом № 55 ректора Національного гірничого університету від 30 серпня 2000 р.ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ

Курс навчальної дисципліни «Основи теорії транспорту» призначено для студентів напряму підготовки 0903 Гірництво
Програма навчальної дисципліни «Основи теорії транспорту» – складова навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Програма визначає нормативний зміст навчання з дисципліни, встановлює обсяг і рівень засвоєння знань за видами навчальних занять та самостійної роботи згідно з вимогами освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів.

Переміщення вантажів – невід’ємний фактор будь-якого гірничого виробництва. Майбутні виробничі функції технологів гірництва пов`язані з однією чи кількома елементами існування об`єкта діяльності в транспортній системі: проектуванням, створенням, експлуатацією, відновленням тощо. У разі подальшої підготовки фахівця (за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст чи магістр) засвоєні з цієї дисципліни знання мають бути базою для опанування методами взаємодії з усіма елементами транспортної системи відповідного виробництва.Мета курсу: сформувати знання студентів про сучасні засоби механізації переміщення вантажів і процеси шахтного транспорту; підготувати їх до проведення виробничої практики на виробництві і до подальшого вивчення дисциплін, пов'язаних із технологією підземної розробки родовищ корисних копалин.

Завдання курсу: з’ясувати призначення та структуру засобів переміщення вантажів; характеристики вантажопотоків і технологічні схеми транспорту при розкритті, підготовці та розробці родовищ корисних копалин; методику вибору сучасних транспортних засобів та обґрунтування їх експлуатаційних параметрів; відпрацювати навички теоретичного розрахунку засобів транспортування вугілля (руди), допоміжних матеріалів, людей та обладнання.

Вивчаючи цей курс, студенти повинні:засвоїти й знати основи теорії переміщення вантажів; класифікацію і складові частини засобів механізації для переміщення вантажів; будову, основні параметри, методи вибору транспортних засобів та їх позитивні й негативні властивості;

уміти виконувати теоретичні розрахунки транспортних засобів для переміщення вантажів, економічно обґрунтувати в заданих умовах параметри транспортних засобів, а також володіти навичками аналізу, синтезу і раціонального вибору засобів транспорту на діючих гірничих підприємствах.

Для вивчення курсу виділяється на семестр години, із яких лекцій годин, практичних занять 20 годин (аудиторних годин – 60, самостійне вивчення, в т.ч. виконання домашніх завдань – 102 години).

Зміст дисципліни «Основи теорії транспорту» розподіляється таким чином:

Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять


Змістові блоки й модулі,

навчальні елементиНомер навчального елементу

Рівень сформованості знань

Час на засвоєння

Час на викладання

Лекції
108

40

ПЕРЕДМОВА

1. ПРЕДМЕТ КУРСУ1.1. Зміст курсу та його зв’язок з суміжними дисциплінами

1.2. Загальні положення

1.3. Умови роботи засобів переміщення вантажів на гірничих підприємств

2. ВАНТАЖІ Й ВАНТАЖОПОТОКИ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ2.1. Характеристики вантажів

Види вантажів

Щільність

Гранулометричний склад

Міцність

Кут природного укосу

Особливі властивості

2.2. Вантажопотоки та складові ланцюги транспорту

Узагальнені функціональні структури транспортних систем і ланок гірничих підприємств

Технологічні схеми переміщення вантажів

3. ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ3.1. Класифікація засобів переміщення вантажів

3.2. Критерії оцінки транспортних засобів

4. ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАСОБІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ

А. Стаціонарні засоби транспортування4.1. Основні поняття

Миттєва продуктивність

Середня продуктивність

Теоретична продуктивність

Експлуатаційна продуктивність

Графіки


4.2. Теоретична продуктивність стаціонарних засобів переміщення вантажів

Засоби періодичної дії


Засоби безперервної дії


4.3. Розрахункова продуктивність безперервного одиночного вантажопотоку. Коефіцієнт нерівномірності

4.4. Нерівномірність безперервних збіжних вантажопотоків

4.5. Місткість бункера

4.6. Експлуатаційна продуктивність та її резерви

Б. Самохідні засоби транспортування4.7. Загальні питання розрахунку продуктивності

4.8. Технічна продуктивність самохідної машини

4.9. Розрахунковий вантажопотік

4.10. Визначення кількості самохідних машин

4.11. Експлуатаційна продуктивність та її резерви
5. СИЛА ТЯГИ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ

5.1. Переміщення зосередженого вантажу

5.2. Переміщення розподіленого вантажу


Основні співвідношення

Сила тяги для переміщення прямолінійного відрізка

Сила тяги на поворотних пунктах

Послідовний ланцюг елементів (розрахунок «обходом контуру»)5.3. Тягове зусилля привідного блока

5.4. Потужність двигунів

5.5. Діаграма натягу гнучкого тягового органу
6. РЕАЛІЗАЦІЯ СИЛИ ТЯГИ
А. Привідні блоки стаціонарних транспортних машин

6.1. Реалізація тягового зусилля намотування на барабан


6.2. Реалізація тягового зусилля тертям

6.3. Реалізація тягового зусилля зачепленням

Б. Ведучі колеса та гусениці самохідних транспортних машин6.4. Сила тяги однієї ведучої осі

6.5. Сила тяги локомотива

6.6. Коефіцієнт зчеплення

6.7. Реалізація сили гальмування

001


002
003

004


005

006


007

008


009

010


011

012


013

014


015

016


017

018


019

020


021
022

023


024
025

026


027

028


029
030
031

032


033
034

035


036

037


038

039


040

041


042

043


044

ООр


ООр
ООр

ООр


ООр

ООр


ООр

ООр


ООр

ООз


ООр

ООр


ООр

ПА

ПАПА

ПА

ПАПА

ПА

ПА


ПА

ПА

ПА


ПА

ПА

ПАПА

ПА
ПА


ПА

ПА

ПА


ПА

ПА

ПАПА

ПА

ПАПА

ПА

ПАПА

ПА

2

4

6


17

1017

1

12

6

46


Контрольна модульна робота №1
7. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ГРАВІТАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

7.1. Принцип дії, загальна будова

7.2. Основи теорії розрахунку гравітаційного транспорту

8. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА8.1. Принцип дії, загальна будова, класифікація

8.2. Приймальна здатність (гранична продуктивність)

8.3. Основи теорії розрахунку стрічкового конвеєра

9. РОЗРАХУНОК ПЛАНУВАННЯ ШАХТНИХ РЕЙКОВИХ ШЛЯХІВ9.1. Будова рейкової колії

9.2. З’єднання рейкових колій

9.3. Порядок розрахунку планування

10. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОВОЗНОЇ ВІДКАТКИ10.1. Класифікація локомотивів, галузь їх застосування

10.2. Рівняння руху поїзда та його розв’язання для різних режимів

10.3. Основи теорії розрахунку електровозної відкатки

11. ОСНОВИ ТЕОРІЇ РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ КАНАТНОГО ТРАНСПОРТУ11.1. Показники призначення канатного транспорту та його будова

11.2. Основи теорії розрахунку відкатки кінцевим канатом похилими виробками

Відкатка з похилими заїздами

Відкатка з горизонтальними заїздами

Канатні відкатки для перевезення людей

Післямова

Напрями удосконалення засобів переміщення вантажів

Напрями наукових досліджень


045
046

047
048
049

050


051

052

053
054
055

056


057

058


059

060


061

ПА
ПА

ПА
ПА
ПА

ПА

ПАПА

ПА
ПА


ПА

ПА

ПАПА

ПА

ПАПА

6

1010

10


10

6

2

4

44

4

2
Контрольна модульна робота №2
Тематика практичних занять54

20

1. Конструкції засобів переміщення вантажів безперервної та періодичної дії: принцип дії, складові частини, технічна характеристика

062

ПА

6

4

2. Визначення основних параметрів вантажів

Розрахунки критеріїв оцінки транспортних засобів063

ПА

6

2

3. Визначення розрахункового вантажопотоку

Розрахунки продуктивності транспортних засобів064

ПА

6

2

4. Тягові розрахунки транспортних засобів безперервної та періодичної дії

065

ПА

6

2

5. Діаграма натягу для гнучкого тягового органу

066

ПА


6

2

6. Розрахунок приймальної здатності стрічкового конвеєра

Вибір місця встановлення привідної станції стрічкового конвеєра067

ПА

6

2

7. Розрахунки потужності двигунів транспортних засобів

068

ПА

6

2

8. Розрахунок планування колії

069

ПА

6

2

9. Тягові та гальмові розрахунки засобів переміщення вантажів

070

ПА

6

2Всього162

60


наступна сторінка >>