Методичні вказівки до Виконання контрольної роботи з дисципліни «ОБҐрунтування господарських рішень І оцінювання ризиків» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків 41 еп група 1 66.56kb.
ОБҐрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків опорний... 8 630.41kb.
Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків Статус кредитного... 1 93.19kb.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "... 1 530.34kb.
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни... 3 547.15kb.
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу й виконання контрольної... 4 1188.6kb.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Планування... 2 650.03kb.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Ефективність... 1 212.02kb.
«Обґрунтування господарських рішень щодо підвищення ефективності... 7 791.58kb.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Надійність... 3 334.38kb.
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Методичні вказівки... 1 147.05kb.
Практичне заняття №4 1 244.96kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні вказівки до Виконання контрольної роботи з дисципліни «ОБҐрунтування господарських - сторінка №1/8





Української державної академії

залізничного транспорту

Кафедра «Економіка підприємства»

С.П. Лоза


методичні вказівки до Виконання контрольної роботи з дисципліни
«ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ рішень і оцінювання ризиків»


для студентів заочної форми навчання

за спеціальністю «Економіка підприємства»

Донецьк – 2009

УДК: 65.01:330.13:330.322

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків» для студентів заочної форми навчання за спеціальністю «Економіка підприємства» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» // Лоза С.П. – Донецьк: ДонІЗТ, 2009. – 53 с.

Автор:
Доцент кафедри «Економіка підприємства»
канд. екон. наук С.П. Лоза

Рецензенти:


Професор кафедри «Менеджмент»
докт. екон. наук О.В. Фінагіна
Доцент кафедри «Економіка підприємства»
канд. екон. наук В.І. Стрілець

Розглянуто і схвалено:




 • на засіданні кафедри «Економіка підприємства» ДонІЗТ (протокол № 9 від 16.05.2009 р.)




 • на засіданні методичної комісії факультету «Економіка транспорту» ДонІЗТ (протокол №10 від 23.06.2009 р.)

© Донецький інститут залізничного транспорту, 2009

ЗМІСТ



1. Загальні рекомендації до виконання контрольної роботи

3

2. Вимоги до оформлення контрольної роботи

3

3. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

6

4. Вихідні дані та пояснення до виконання контрольної роботи

7

4.1 Теоретичні питання до контрольної роботи

8

4.2 Тестові завдання

8

4.3 Практичні завдання

30

4.3.1 Завдання № 1

30

4.3.2 Завдання № 2

36

4.3.3 Завдання № 3

40

4.3.4 Завдання № 4

46

Список рекомендованої літератури

53



1. Загальні рекомендації до виконання контрольної роботи
Контрольна робота складається з трьох частин: теоретичної, тестової і практичної. Кожний варіант контрольної роботи містить одне теоретичне, чотири тестових і чотири практичних завдання. В теоретичній частині передбачається проведення самостійного науково-теоретичного дослідження обраного питання, в тестовій – відповіді на тестові завдання, а в практичній частині – вирішення запропонованих завдань.

Номер варіанту контрольної роботи відповідає номеру студента за переліком у журналі.

Контрольна робота виконується на основі отриманих теоретичних знань та придбаних за період вивчення дисципліни практичних і дослідницьких навичок. Контрольна робота повинна продемонструвати рівень теоретичної й практичної підготовки, ступінь оволодіння необхідними елементами дослідницької роботи, вміння самостійно розглядати, критично аналізувати, обґрунтовувати доцільність і оцінювати ефективність господарських рішень в умовах ризику та невизначеності.

В контрольній роботі студент повинен достатньо повно розкрити основні теоретичні питання теми, критично проаналізувати матеріали, отримані в результаті самостійної роботи, зробити аргументовані теоретичні узагальнення та висловити власне сприйняття проблеми, що досліджується, провести самостійні розрахунки практичних завдань.

В ході виконання контрольної роботи передбачається консультування з викладачем: обговорювання напрямів пошуку, узгодження плану, змісту роботи тощо. Рекомендується користуватися переліком основної та додаткової літератури, а також інформацією з періодичних видань відповідного спрямування.

Студент зобов’язаний виконати контрольну роботу та здати на перевірку викладачу, отримати перевірену роботу з позначкою на титульному листі “до захисту” до початку екзаменаційної сесії. Якщо контрольна робота повернута викладачем на доробку, студенту необхідно усунути помилки і повторно здати її на перевірку.

До захисту приймаються контрольні роботи, що виконані та оформлені в установлений термін, перевірені викладачем та мають позначку «до захисту».


2. Вимоги до оформлення контрольної роботи
Контрольну роботу оформляють на аркушах формату А4 (210х297 мм). Загальний обсяг контрольної роботи не повинний перевищувати
15-20 сторінок машинописного (комп’ютерного) тексту.

Для оформлення і зручного редагування матеріалів рекомендується використовувати текстовий редактор Word. Параметри Word:



 • Файл Параметри сторінки Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см. Орієнтація – книжкова.

 • Формат Абзац Для основного тексту: вирівнювання – по ширині; перший рядок – відступ 1,25 см.; міжрядковий інтервал – полуторний. Для заголовків структурних елементів і розділів: вирівнювання – по центру; перший рядок – без відступу; міжрядковий інтервал – полуторний. Інтервал перед і після заголовку – одна строка.

 • Формат Шрифт Для основного тексту: Tіmes New Roman 14 пт. Для заголовків структурних елементів і розділів: Tіmes New Roman 14 пт, жирний.

Для виділення окремих частин тексту дозволяється використовувати маркірований список. Змінювати в основному тексті тип шрифту, його розмір (крім таблиць і рисунків) чи застосовувати підкреслений, курсивний, жирний шрифти не рекомендується.

Структурні елементи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» не нумерують. Розділи, підрозділи, пункти варто нумерувати арабськими цифрами без крапки після останньої цифри. Переноси слів у заголовках розділів не дозволяються. Наприкінці заголовків структурних елементів контрольної роботи, розділів, підрозділів, пунктів крапка не ставиться. Кожен розділ (частина) або структурний елемент починається з нової сторінки. Підрозділи і пункти в границях розділу не слід починати на сторінці, якщо після заголовка буде міститися лише один рядок.

Ілюстрації (рисунки, графіки, діаграми, схеми і т.п.) і таблиці розміщаються безпосередньо після абзацу, у якому вони згадані вперше чи на наступній сторінці. На всі ілюстрації і таблиці в тексті повинні бути посилання. Ілюстрації і таблиці нумерують у границях розділу арабськими цифрами. Номер складається з номеру розділу і порядкового номеру ілюстрації чи таблиці в розділі, розділених крапкою. Після першого згадування посилання на ілюстрації і таблиці можна робити у будь-якому місці в тексті. Назва ілюстрації чи таблиці повинна бути лаконічною і відповідати змісту, крапка після назви не ставиться. Якщо всі показники в таблиці мають однакову розмірність, одиниця виміру може бути винесена після коми в назву таблиці. Незалежно від типу всі ілюстрації в тексті позначаються словом «рисунок».

Якщо таблиця не вміщається на сторінці, її частину переносять на наступну сторінку. При цьому в кожній частині таблиці необхідно повторити її голівку чи боковик. Дозволяється голівку або боковик заміняти відповідно номерами стовпців чи рядків, якщо вони пронумеровані в першій частині таблиці.

У тексті посилання на джерела вказують у квадратних дужках відповідно до їх порядкових номерів у списку використаних джерел, що приводять наприкінці роботи.

3. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи

3.1. Методичні вказівки до виконання теоретичної частини контрольної роботи
Теоретична частина контрольної роботи покликана показати знання студентами основних категорій системного уявлення про принципи, методи і засоби прийняття господарських рішень.

При оцінюванні викладачем теоретичної частини контрольної роботи особлива увага приділяється самостійності мислення, новим прикладам, опрацюванню літературних джерел, що не включені в перелік літератури. В роботі слід уникати прямого конспектування тексту і намагатися коментувати, висловлювати власні погляди щодо розглянутого матеріалу. Однак, цитування (оформлене посиланнями) також може використовуватись для формулювання думки автора.

Обсяг теоретичної частини контрольної роботи – 5-7 сторінок

Студент може запропонувати свою тему, обґрунтувавши доцільність та актуальність її розробки, обов’язково узгодивши з викладачем.



3.2. Методичні вказівки до виконання тестової частини контрольної роботи (вихідні дані за варіантами в таблиці 1)
Студенту необхідно навести тестові завдання та виділити вірні відповіді на них (наводити завдання, а потім повторювати його з вірними відповідями немає потреби). У разі необхідності можливе додання пояснень для обґрунтування обраної відповіді.

3.3. Методичні вказівки до виконання практичної частини контрольної роботи
Практична частина контрольної роботи відображає рівень засвоєння студентами теоретичного матеріалу, вміння користуватися ним для вирішення практичних завдань.

При оцінюванні викладачем практичної частини контрольної роботи особлива увага приділяється повному, правильному розв’язанню завдання, обґрунтуванню обрання формули для вирішення, вірним математичним розрахункам, аргументованим висновкам щодо отриманих результатів, правильному оформленню завдання.


4. Вихідні дані та пояснення до виконання контрольної роботи

Таблиця 4.1 – Перелік теоретичних і тестових завдань за варіантами


Варіант

Теоретичні питання

Тестові завдання

1

1

1

31

61

91

2

2

2

32

62

92

3

3

3

33

63

93

4

4

4

34

64

94

5

5

5

35

65

95

6

6

6

36

66

96

7

7

7

37

67

97

8

8

8

38

68

98

9

9

9

39

69

99

10

10

10

40

70

100

11

11

11

41

71

101

12

12

12

42

72

102

13

13

13

43

73

103

14

14

14

44

74

104

15

15

15

45

75

105

16

16

16

46

76

106

17

17

17

47

77

107

18

18

18

48

78

108

19

19

19

49

79

109

20

20

20

50

80

110

21

21

21

51

81

111

22

22

22

52

82

112

23

23

23

53

83

113

24

24

24

54

84

114

25

25

25

55

85

115

26

26

26

56

86

116

27

27

27

57

87

117

28

28

28

58

88

118

29

29

29

59

89

119

30

30

30

60

90

120


4.1 Теоретичні питання до контрольної роботи



 1. Сутність і класифікація господарських рішень.

 2. Способи формалізації та реалізації господарських рішень.

 3. Поняття якості та ефективності господарських рішень.

 4. Основні елементи та етапи прийняття господарських рішень.

 5. Основні моделі та засоби прийняття рішень.

 6. Характер та умови прийняття господарських рішень.

 7. Закони та закономірності, що впливають на прийняття рішень.

 8. Методи розробки господарських рішень.

 9. Методи групової роботи (наведіть поняття методів розробки господарських рішень та охарактеризуйте методи групової роботи).

 10. Методи індивідуальної роботи (наведіть поняття методів розробки господарських рішень та охарактеризуйте методи індивідуальної роботи).

 11. Обґрунтування господарських рішень.

 12. Прогнозування та аналіз господарських рішень.

 13. Основні методи аналізу господарських рішень.

 14. Методи прогнозування господарських рішень.

 15. Сутність та види невизначеності.

 16. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності.

 17. Теорія корисності в системі процесів прийняття рішень.

 18. Характеристика ризику як економічної категорії.

 19. Класифікація підприємницьких ризиків.

 20. Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику.

 21. Критерії прийняття рішень за умов ризику.

 22. Прийняття господарських рішень у конфліктних ситуаціях.

 23. Проектний ризик та прийняття господарських рішень.

 24. Прийняття фінансових рішень за умов ризику.

 25. Особливості обґрунтування інвестиційних та фінансових рішень.

 26. Якісний аналіз ризиків підприємницької діяльності.

 27. Кількісний аналіз ризиків підприємницької діяльності.

 28. Методи кількісного оцінювання підприємницьких ризиків.

 29. Особливості управління ризиками господарської діяльності.

 30. Напрями та методи регулювання ступеня ризику.


4.2 Тестові завдання


    1. Рішення як процес …

а) відбуваючись у часі, здійснюється у декілька етапів

б) містить окремі, але тісно взаємопов’язані елементи

в) являє собою розпорядження до дій

г) всі відповіді невірні



    1. Рішення як акт вибору …

а) відбуваючись у часі, здійснюється у декілька етапів

б) містить окремі, але тісно взаємопов’язані елементи

в) являє собою розпорядження до дій

г) етап прийняття рішення за допомогою визначених правил




    1. Рішення як результат вибору …

а) відбуваючись у часі, здійснюється у декілька етапів

б) містить окремі, але тісно взаємопов’язані елементи

в) являє собою розпорядження до дій

г) етап прийняття рішення за допомогою визначених правил




    1. За ступенем унікальності ГР класифікуються:

а) на рутинні, нетворчі, унікальні

б) прийняті на вищому, середньому та нижчому рівні

в) стандартні, нестандартні

г) комплексні та часткові




    1. За рівнем управління ГР класифікуються:

а) на рутинні, нетворчі, унікальні

б) прийняті на вищому, середньому та нижчому рівні

в) стандартні, нестандартні

г) комплексні та часткові




    1. За прогнозованою ефективністю ГР класифікуються:

а) на рутинні, нетворчі, унікальні

б) прийняті на вищому, середньому та нижчому рівні

в) ординарні, синергічні та асинергічні

г) комплексні та часткові




    1. За типом застосованих критеріїв і часу вирішення завдань ГР класифікуються:

а) консультативні, спільні, парламентські

б) прийняті на вищому, середньому та нижчому рівні

в) довгострокові, середньострокові, короткострокові

г) автоматичні, бліц-рішення, експрес-рішення, лонгіровані




    1. З погляду принципового підходу до варіантності ГР класифікуються:

а) консультативні, спільні, парламентські

б) запрограмовані та незапрограмовані

в) безальтернативні, бінарні, багатоваріантні, інноваційні

г) стратегічні, тактичні та оперативні




    1. За ступенем складності ГР класифікуються:

а) на рутинні, нетворчі, унікальні

б) прийняті на вищому, середньому та нижчому рівні

в) стандартні, нестандартні

г) комплексні та часткові




    1. За рівнем управління ГР класифікуються:

а) на рутинні, нетворчі, унікальні

б) прийняті на вищому, середньому та нижчому рівні

в) стандартні, нестандартні

г) комплексні та часткові




    1. За масштабністю ГР класифікуються:

а) на рутинні, нетворчі, унікальні

б) прийняті на вищому, середньому та нижчому рівні

в) стандартні, нестандартні

г) комплексні та часткові




    1. За тривалістю періоду ГР класифікуються:

а) на рутинні, нетворчі, унікальні

б) прийняті на вищому, середньому та нижчому рівні

в) довгострокові, середньострокові, короткострокові

г) стратегічні, тактичні та оперативні




    1. За терміном дії ГР класифікуються:

а) на рутинні, нетворчі, унікальні

б) прийняті на вищому, середньому та нижчому рівні

в) довгострокові, середньострокові, короткострокові

г) стратегічні, тактичні та оперативні




    1. За способом прийняття ГР класифікуються:

а) консультативні, спільні, парламентські

б) прийняті на вищому, середньому та нижчому рівні

в) довгострокові, середньострокові, короткострокові

г) стратегічні, тактичні та оперативні




    1. З погляду зумовленості ГР класифікуються:

а) консультативні, спільні, парламентські

б) запрограмовані та незапрограмовані

в) довгострокові, середньострокові, короткострокові

г) стратегічні, тактичні та оперативні




    1. За терміном дії ГР класифікуються:

а) на рутинні, нетворчі, унікальні

б) прийняті на вищому, середньому та нижчому рівні

в) довгострокові, середньострокові, короткострокові

г) стратегічні, тактичні та оперативні




    1. За ступенем обов’язковості ГР класифікуються:

а) консультативні, спільні, парламентські

б) рішення функцій планування, організації, мотивації, контролю

в) директивні, рекомендаційні, орієнтаційні

г) автоматичні, бліц-рішення, експрес-рішення, лонгіровані




    1. До форм вираження господарських рішень належать:

а) акт, заява, кодекс, протокол

б) заява, закон, порада, постанова

в) інструкція, огляд, норма, рекомендаційний лист

г) навчання, кодекс, протокол, огляд




    1. До форм вираження господарських рішень належать:

а) акт, заява, особистий приклад, протокол

б) заява, закон, порада, постанова

в) інструкція, огляд, норма, акцепт

г) навчання, кодекс, протокол, огляд




    1. За ознакою управлінських функцій ГР класифікуються:

а) консультативні, спільні, парламентські

б) рішення функцій планування, організації, мотивації, контролю

в) довгострокові, середньострокові, короткострокові

г) автоматичні, бліц-рішення, експрес-рішення, лонгіровані




    1. До форм вираження господарських рішень належать:

а) акт, заява, особистий приклад, протокол

б) заява, закон, статут, постанова

в) інструкція, огляд, засідання, акцепт

г) навчання, кодекс, протокол, огляд




    1. До форм реалізації господарських рішень належать:

а) акт, заява, особистий приклад, протокол

б) засідання, ділова гра, нарада, роз’яснення

в) інструкція, ділова гра, засідання, акцепт

г) навчання, звіт, методика, закон




    1. До форм реалізації господарських рішень належать:

а) ділова гра, порада, особистий приклад, протокол

б) звіт, настанова, особистий приклад, роз’яснення

в) навчання, ділова гра, засідання, акцепт

г) звіт, методика, рекомендаційний лист, закон




    1. Людський фактор впливу на ефективність ГР – це…

а) необхідний рівень кваліфікації, знань і досвіду ОПР, організаторські здібності, творча активність

б) структура інформації та системи інформаційного забезпечення

в) наявність необхідних ресурсів, можливість маніпулювання ними

г) здатність організації вчасно змінюватися для усунення недоліків рішення проблеми відповідно до змінних умов




    1. Організаційний фактор впливу на ефективність ГР – це…

а) необхідний рівень кваліфікації, знань і досвіду ОПР, організаторські здібності, творча активність

б) структура інформації та системи інформаційного забезпечення

в) наявність необхідних ресурсів, можливість маніпулювання ними

г) здатність організації вчасно змінюватися для усунення недоліків рішення проблеми відповідно до умов, що змінилися




    1. Інформаційний фактор впливу на ефективність ГР – це…

а) необхідний рівень кваліфікації, знань і досвіду ОПР, організаторські здібності, творча активність

б) структура інформації та системи інформаційного забезпечення

в) наявність необхідних ресурсів, можливість маніпулювання ними

г) здатність організації вчасно змінюватися для усунення недоліків рішення проблеми відповідно до умов, що змінилися




    1. Матеріальний фактор впливу на ефективність ГР – це…

а) необхідний рівень кваліфікації, знань і досвіду ОПР, організаторські здібності, творча активність

б) структура інформації та системи інформаційного забезпечення

в) наявність необхідних ресурсів, можливість маніпулювання ними

г) здатність організації вчасно змінюватися для усунення недоліків рішення проблеми відповідно до умов, що змінилися





    1. наступна сторінка >>