Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу " Системи управління базами даних " для студентів напряму підготовки 05020 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розроблення проекту бази даних Microsoft sql server 2005 Інструкція... 5 837.99kb.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Корпоративні... 2 515.76kb.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектний... 3 522.84kb.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вантажні... 5 1239.39kb.
Галузь знань 0502 Автоматика І управління Напрям підготовки фахівців... 1 34.23kb.
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни... 1 286.65kb.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „... 1 339.21kb.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Розрахунок люмінесцентних... 2 1117.79kb.
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з курсу «арм... 4 774.75kb.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів спеціальності... 1 376.1kb.
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з релейного захисту... 5 513.84kb.
Микола Амосов (06. 12. 1913-12. 12. 2002) видатний вчений в області... 1 78.35kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з курсу " Системи управління базами - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп’ютерних систем управління
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсового проекту

з курсу

Системи управління базами даних ”


для студентів напряму підготовки 6.050201 – Системна інженерія

Укладач д.т.н., проф. В.М.ДубовойЗАТВЕРДЖЕНО


на засіданні кафедри комп'ютерних систем управління
Протокол №___ від ____________ р.

Вінниця ВНТУ 2009


1 Загальні положення

Курсовий проект (КП) з курсу “Системи управління базами даних” передбачає виконання комплексного завдання науково–практичного характеру.Метою КП є закріплення, поглиблення та узагальнення знань, якими студент оволодів під час вивчення курсу, набуття студентами практичних навичок в області створення сучасних систем управління базами даних з оформленням відповідного текстового, програмного та ілюстративного матеріалу у формі проектної документації.

В результаті виконання курсового проекту студенти повинні вміти: розробляти бази даних для систем управління і автоматики, володіти основами використання СУБД Access, FoxPro, а також засобами створення систем отримання інформації за допомогою SQL запитів.Під час виконання курсового проекту студент повинен

 • продемонструвати: у вміння збирати і аналізувати матеріали;

 • спроможність проводити необхідні обґрунтування для розробки систем управління базами даних різного призначення;

 • здатність доводити розв'язання поставленої задачі до логічного кінця;

 • вміння аналізувати отримані результати і робити з них висновки.

Курсовий проект є самостійною роботою студента Відповідальність за правильність прийнятих рішень, зроблених висновків, отриманих результатів, а також оформлення несе студент - автор курсового проекту.

2. Тематика курсових проектів

Основний напрямок тематики курсових проектів заздалегідь формується, розглядається та затверджується на засіданні кафедри.

У випадку зацікавленості підприємства установи чи організації у розробленні конкретної теми, за умови її співпадіння з даним курсом і погодження із керівником, вона може бути запропонована як тема курсового проекту. В цьому випадку на курсовий проект складається завдання за формою Додатка А, яке погоджується із замовником і затверджується керівником курсового проекту.

Студент може запропонувати власну тему, обґрунтувавши актуальність тематики, доцільність розроблення і склавши технічне завдання, яке затверджується керівником курсового проекту.


3. Склад та оформлення курсового проекту

Курсовий проект складається з таких частин: • титульний лист;

 • відомість курсового проекту;

 • індивідуальне завдання;

 • пояснювальна записка;

 • графічна частина;

 • програмне забезпечення;

 • база даних.

Графічна частина виконується у вигляді креслень (у відповідності до діючих ДСТУ, на аркушах з рамками і штампами) за допомогою графічних середовищ персонального комп’ютера на аркушах формату А1 і зменшується до формату А4.

Пояснювальна записка виконується на аркушах формату А4 (з рамками і штампами) згідно ДСТУ 3008-95.

Усі текстові і графічні документи зшиваються у одну книгу.

До захисту подаються книга текстових і графічних документів, а також програмне забезпечення, база даних і електронні варіанти текстових і графічних документів на оптичних дисках у 2-х примірниках.


Обов'язковими частинами пояснювальної записки курсового проекту є:

 1. Анотація;

 2. Зміст:

 3. Вступ;

 4. Огляд та аналіз сучасних методів та засобів розробки систем управління базами даних і обґрунтування мети проекта;

 5. Розширена постановка задачі:

  1. Визначення основних джерел і споживачів даних, а також категорій операторів (користувачів);

  2. Визначення основних і допоміжних функцій – UML діаграма варіантів використання (прецедентів);

  3. Визначення вимог до захисту і надійності;

  4. Вибір інструментальних засобів.

 1. Проектування інтерфейсу;

 2. Проектування реляційної структури:
  1. Розробка ER-моделі


  2. Нормалізація бази даних

  3. Розробка стандартного довідника про структуру бази даних;

 1. Заходи підтримання цілісності;

 2. обґрунтування та розробка програмного забезпечення СУБД

  1. Планування вхідних та вихідних даних

  2. Аналіз основних функцій СУБД

  3. Розробка структури модулів та алгоритмів програм;

  4. Розробка та відлагодження програм

  5. Розробка тестів для перевірки правильності проекти програмного забезпечення;

 3. Аналіз результатів тестування;

 4. Супровідні документи

  1. Керівництво адміністратора

  2. Керівництво користувача

 5. Висновки;

 6. Література;

 7. Додатки

А. Технічне завдання

Б. Лістинги програмного забезпечення


3.1. Титульний лист

Титульний лист повинен бути встановленого зразку. Форма титульного листа наведена у додатку.Титульний лист не нумерується як розділ, не вноситься до змісту і не нумерується як сторінка

3.2. Теми індивідуальних завдань на курсовий проект

 1. СУБД “Заробітна плата” в середовищі FoxPro (підсистема “Розрахунковий листок працівника”).

 2. СУБД “Заробітна плата” в середовищі FoxPro (підсистема “Відомість”).

 3. СУБД бухгалтерії (підсистема “Кредити”) в середовищі FoxPro.

 4. СУБД бухгалтерії (підсистема “Облік поточних витрат”) в середовищі FoxPro.

 5. СУБД відділу кадрів в середовищі FoxPro

 6. СУБД відділу постачання в середовищі FoxPro.

 7. СУБД канцелярії в середовищі FoxPro.

 8. СУБД відділу збуту в середовищі FoxPro.

 9. СУБД технічного відділу в середовищі FoxPro.

 10. СУБД виробничного відділу в середовищі FoxPro

 11. СУБД планового відділу в середовищі FoxPro.

 12. СУБД відділу метрології в середовищі FoxPro.

 13. СУБД конструктора (підсистема “Надійність”) в середовищі FoxPro.

 14. СУБД конструктора (підсистема “Маса”) в середовищі FoxPro.

 15. СУБД конструктора (підсистема “Обчислювальна техніка”) в середовищі FoxPro.

 16. СУБД транспортного відділу (підсистема “Автомобілі”) в середовищі FoxPro.

 17. СУБД транспортного відділу (підсистема “Перевезення вантажів”) в середовищі FoxPro.

 18. СУБД вузу (підсистема “Успішність”) в середовищі FoxPro.

 19. СУБД вузу (підсистема “Бібліотека”) в середовищі FoxPro.

 20. СУБД вузу (підсистема “Деканат”) в середовищі FoxPro.

 21. СУБД “Заробітна плата” в середовищі Access (підсистема “Розрахунковий листок працівника”).

 22. СУБД “Заробітна плата” в середовищі Access (підсистема “Відомість”).

 23. СУБД бухгалтерії (підсистема “Кредити”) в середовищі Access.

 24. СУБД бухгалтерії (підсистема “Облік поточних затрат.”) в середовищі Access.

 25. СУБД відділу кадрів в середовищі Access

 26. СУБД відділу постачання в середовищі Access.

 27. СУБД канцелярії в середовищі Access.

 28. СУБД відділу збуту в середовищі Access.

 29. СУБД технічного відділу в середовищі Access.

 30. СУБД виробничного відділу в середовищі Access

 31. СУБД планового відділу в середовищі Access.

 32. СУБД відділу метрології в середовищі Access.

 33. СУБД конструктора (підсистема “Надійність”) в середовищі Access.

 34. СУБД конструктора (підсистема “Маса”) в середовищі Access.

 35. СУБД конструктора (підсистема “Обчислювальна техніка”) в середовищі Access.

 36. СУБД транспортного відділу (підсистема “Автомобілі”) в середовищі Access.

 37. СУБД транспортного відділу (підсистема “Перевезення вантажів”) в середовищі Access.

 38. СУБД вузу (підсистема “Успішність”) в середовищі Access.

 39. СУБД вузу (підсистема “Бібліотека”) в середовищі Access.

 40. СУБД вузу (підсистема “Деканат”) в середовищі Access.3.3. Анотація

В анотації у реферативному стилі наводиться інформація про зміст та результати, що отримані в курсовому проекті. Як розділ анотація не нумерується.


3.4.Зміст

Зміст повинен вміщувати в собі назви усіх розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів, які є у курсовому проекті, а також перелік додатків. Усі назви повинні відображати тему проекта і бути записані так само як вони сформульовані в проекті. Визначення сторінок обов'язкове. Зміст характеризує структуру курсового проекту. Як розділ зміст не нумерується.


3.5.Вступ

У вступі на одній-двох сторінках описується призначення проекту, його актуальність, загальна постановка завдання. Вступ як розділ не нумерується.


3.6. Аналіз сучасного стану питання і обґрунтування мети

досліджень

Аналіз науково-технічної літератури - важлива складова частина роботи як студента, так і зрілого фахівця будь-якої кваліфікації. В ході підготовки проекта студенти повинні самостійно знайти та проаналізувати сучасну науково-технічну інформацію в галузі комп'ютерних систем керування.

Аналіз науково-технічної літератури за темою роботи виконується в декілька етапів:

Перший етап – складання попереднього списку літератури. Для цього слід скористатися систематичним каталогом науково-технічної бібліотеки. Доцільно також здійснити пошук в Internet за допомогою пошукових серверів www.google.com.ua, www.rambler.ru, www.altavista.com, www.yahoo.com. Список літератури необхідно узгодити з викладачем.

Другий етап - поглиблене вивчення суті питання за підручниками та навчальними посібниками, складання плану огляду і узгодження його з викладачем.

Третій етап - вивчення спеціальної монографічної і періодичної літератури, складання остаточного списку літератури, написання окремих розділів огляду.

Заключний етап – На основі проведеного аналізу визначаються основні шляхи вирішення поставленої задачі, проводиться їх аналіз з інженерної та наукової точок зору і вибирається оптимальний з них. При цьому чітко формулюється мета досліджень і конкретизуються результати, що мають бути отримані.

Рекомендований обсяг розділу - 3-7 сторінок.


3.7. Висновки

У висновках по проекті в реферативній формі повинні бути описані результати, отримані студентом на кожному з етапів виконання проекту, а також висновки щодо досягнення мети курсового проекту, перспективи розвитку даної галузі тощо. Висновки пишуться на 1-2 сторінки і як розділ не нумеруються.


3.8. Література

Тут наводиться перелік джерел, на які були посилання в тексті. Список повинен формуватися в порядку посилань за текстом і вміщувати бібліографічні відомості офіційно виданих книжок, статей, патентів, депонованих рукописів тощо.

Як розділ перелік літератури не нумерується. Формат опису літературних джерел повинен відповідати ДСТУ.
3.9. Додатки

Технічне завдання повинно бути першим з додатків. В ньому вказуються:

- найменування та галузь застосування об'єкта розробки;

- підстава для проведення проектів ;

- дата початку проекти - дд.мм.рр.;

- дата закінчення проекти - дд.мм.рр.;

- мета призначення розробки;

- показники призначення:  • джерела і споживачі даних,

  • категорії операторів (користувачів);

  • основні функції;

  • вимоги до захисту;

  • вимоги до інструментальних засобів.

- вимоги до надійності;

- стадії та етапи розроблювання;

- вимоги до безпеки.

Як розділ додатки не нумеруються, але кожен з додатків нумерується прописними літерами алфавіту згідно ДСТУ 3008-95.


4. ГРАФІК

виконання курсового проекту


Термін і номер тижня

Номер етапу

Назва робіт у етапі

У % від загального

8.09 - 21.09

2


1

Отримання і уточнення завдання

5

22.09-18.10

6


2

1. Огляд та аналіз спеціальної літератури

2. Розробка структури БД30

19.10-14.11

10


3

Розробка і від лагодження програми на алгоритмічній мові

60

15.11-4.12

13


4

Оформлення супроводжуючої документації

85

5.12-19.12

16


5

Захист роботи

100


5. Критерії оцінювання знань
На оцінку за курсовий проект впливають:

- якість виконання курсового проекту;

- компетентність та загальна ерудиція студента на запитання під час захисту.

Якщо студент подав на захист не самостійно виконану роботу, про що свідчить його некомпетентність у рішеннях та матеріалах проекту, ухвалою кафедри на подання керівника, курсовий проект до захисту перед комісією не допускається, що супроводжується записом "не допущений" у екзаменаційній відомості. Такий самий запис робиться у випадку, якщо курсовий проектне завершена на час захисту. В цих випадках запис "не допущений" еквівалентний отриманню оцінки "незадовільно", тобто свідчить про появу академзаборгованості, яка може бути ліквідована на загальних підставах.

Критерії оцінювання знань студента такі.
Оцінка “ВІДМІННО”:

(A)


5+ балів – В результаті виконання курсового проекту створена коректна, ефективна система управління базою даних у повній відповідності до індивідуального завдання і додаткових вимог, отриманих в ході розширеної постановки задачі. При захисті продемонстровані самостійність, знання теоретичного матеріалу у повному обсязі з урахуванням додаткових розділів, вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання як стандартних, так і нестандартних задач, застосування при цьому наукових даних, отриманих самостійно з залученням науково-технічних джерел.

5 балів – В результаті виконання курсового проекту створена коректна, ефективна система управління базою даних у повній відповідності до індивідуального завдання і додаткових вимог, отриманих в ході розширеної постановки задачі. При захисті продемонстровані самостійність, знання теоретичного матеріалу у повному обсязі з урахуванням додаткових розділів, вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання стандартних задач.

5- балів – В результаті виконання курсового проекту створена коректна, ефективна система управління базою даних у повній відповідності до індивідуального завдання і додаткових вимог, отриманих в ході розширеної постановки задачі. При захисті продемонстровані самостійність, знання теоретичного матеріалу у повному обсязі, вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання стандартних задач.
Оцінка “ДОБРЕ”:

(B)


4+ балів – В результаті виконання курсового проекту створена коректна, ефективна система управління базою даних у повній відповідності до індивідуального завдання. При захисті продемонстровані самостійність, знання теоретичного матеріалу у повному обсязі, але без обов’язкового виведення всіх математичних співвідношень із збереженням вірного шляху, вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання стандартних задач з незначними підказками викладача.
(C)

4 балів – В результаті виконання курсового проекту створена коректна, ефективна система управління базою даних у повній відповідності до індивідуального завдання. При захисті продемонстровані самостійність, знання теоретичного матеріалу у повному обсязі, але без виведення всіх математичних співвідношень, вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання стандартних задач з незначними підказками викладача.

4- балів – В результаті виконання курсового проекту створена коректна, ефективна система управління базою даних у повній відповідності до індивідуального завдання. При захисті продемонстровані самостійність, знання теоретичного матеріалу у повному обсязі без виведення всіх математичних співвідношень, вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання стандартних задач з підказками викладача.
Оцінка “ЗАДОВІЛЬНО”:

(D)


3+ балів – В результаті виконання курсового проекту створена коректна система управління базою даних, яка в основному відповідає індивідуальному завданню. При захисті продемонстровані самостійність, знання головних розділів теоретичного матеріалу, вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання не менше 75% стандартних задач з деякими підказками викладача.
(E)

3 балів – В результаті виконання курсового проекту створена коректна система управління базою даних, яка в основному відповідає індивідуальному завданню. При захисті продемонстровані самостійність, знання головних розділів теоретичного матеріалу, вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання не менше 50% стандартних задач з підказками викладача.

3- бали – В результаті виконання курсового проекту створена коректна система управління базою даних, яка в основному відповідає індивідуальному завданню. При захисті продемонстровані самостійність, знання головних розділів теоретичного матеріалу, вміння використовувати теоретичний матеріал для розв’язання не менше 50% стандартних задач із суттєвими підказками викладача.
Оцінка “НЕЗАДОВІЛЬНО”:

(F)


2 бали – подання на захист несамостійно виконаної роботи, про що свідчить його некомпетентність у рішеннях та матеріалах проекту або невідповідність завданню, при захисті продемонстровані знання до 50% теоретичного матеріалу головних розділів, вміння розв’язувати менше ніж 25% стандартних задач із суттєвими підказками викладача.
6. Література
Основна література:

 1. Мейер Д. Теория реляционных баз данных. – М.: Мир, 1987. – 608 с.

 2. Нейлон К. Как построить свою экспертную систему. – М.: Энергоатомиздат, 1991.

 3. Четвериков В.Н. и др. Базы и банки данных. – М.: Высш. шк., 1987.

 4. Дубовой В.М., Квєтний Р.Н. Програмування комп'ютеризованих систем управління та автоматики. – В.: ВДТУ, 1997.

 5. Бондарев В.М. и др. Основы программирования. – Харьков: Фолио, 1997.

 6. Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. – М.: Мир, 1989.

 7. Глонь О.В., Дубовой В.М., Мітюшкін Ю.І. Комп’ютеризовані системи керування. – Вінниця: ВНТУ, 2005 – 157 с.


Додаткова література:

 1. Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. Учебник. — СПб.: Питер, 2000.

 2. Дж. Джарратано, Г. Райли. Экспертные системы: принципы разработки и программирование — М. : «Вильямс», 2006. — 1152 стр.

 3. Питер Джексон Введение в экспертные системы. — 3-е изд. — М.: «Вильямс», 2001. — С. 624.

 4. Энциклопедия кибернетики./В 2-х томах. – К.: УСЭ, 1975.

ДОДАТОК А

Міністерство освіти і науки України

Вінницький державний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Факультет автоматики та комп'ютерних систем управління

Кафедра комп'ютерних систем управління

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНОКерівник
В. М. Дубовой
“______“___________________р.

Технічне завдання

на виконання курсового проекту
Розроблено
Студент
" "_________________Р-