Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет “львівська політехніка” - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний... 2 512.34kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний... 4 876.99kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний... 3 706.91kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний... 1 348.02kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний... 3 614.02kb.
Національний університет «львівська політехніка» бондаренко лідія... 3 501.33kb.
Національний університет «львівська політехніка» Кулиняк Ігор Ярославович 3 462.19kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний... 2 532.95kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний... 1 165.58kb.
Особливості формування та функціонування копних судів на українських... 1 319.67kb.
Використання досвіду органів влади зарубіжних країн у боротьбі з... 1 312.8kb.
Протягом 2009 року Управління економіки міста (далі Управління) 1 187.22kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет “львівська - сторінка №1/3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

РОМАНИШИН МАРІЯ ІГОРІВНА


УДК 658.012.32:338.1

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ


Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Львів – 2012

Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


Науковий керівник:


доктор економічних наук, доцент

ШПАК НЕСТОР ОМЕЛЯНОВИЧ,

Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професорЯЧМЕНЬОВА ВАЛЕНТИНА МАР’ЯНІВНА,

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва,

завідувач кафедри менеджменту
кандидат економічних наук

ЛЮБЧЕНКО НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА,

Хмельницький національний університет,

доцент кафедри післядипломної економічної освіти

Захист відбудеться “___” ______________ 2013 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка” (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, IV н.к., ауд. 209-А).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” (79013, м. Львів, вул. Професорська, 1).

Автореферат розісланий “____” _____________ 20___ р.

Учений секретар спеціалізованої

вченої ради, к.е.н., доцент Завербний А.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Протягом тривалого періоду часу більшість вітчизняних та закордонних суб’єктів господарювання ставили за головну мету функціонування швидке збагачення та одержання прибутку. Проте, в процесі еволюції підприємництва, а також внаслідок загострення конкурентної боротьби на внутрішньому та зовнішньому ринках, непередбачуваності та мінливості бізнес-середовища, динамічності інноваційного розвитку та науково-технічного прогресу, економіко-політичної розбалансованості тощо, основними цілями підприємства стали збереження позицій в конкурентному середовищі та забезпечення стабільності. Зокрема це стосується вітчизняних промислових підприємств, перебіг діяльності яких ускладнюється специфікою самої галузі, умовами функціонування, що із настанням фінансово-економічної кризи лише погіршились. У цьому контексті актуалізується необхідність розширення інструментарію забезпечення економічної стабільності промислового підприємства, оскільки від його ефективності та адекватності виробничо-господарській ситуації, що склалась на підприємстві, а також особливостей зовнішнього середовища підприємства, залежатиме здатність останнього зберігати економічну стабільність, протидіяти несприятливим факторам середовища функціонування та забезпечувати постійний розвиток.

Вагомий внесок у розроблення теоретико-прикладних положень забезпечення економічної стабільності підприємств зробило чимало вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких варто виокремити праці І. Ансоффа, А. Бланка, А. Воронкової, В. Геєця, С. Глівенка, А. Дмитренка, Н. Карачиної, Г. Козаченко, Т. Косянчук, О. Кузьміна, Н. Любченко, О. Мельник, Ж. Поплавської, О. Скібіцького, О. Терещенка, Л. Федулової, О. Чигиринець, Н. Шандової, З. Шершньової, Н. Шпака, В. Ячменьової та ін. У працях зазначених авторів основну увагу відведено аналізуванню типів економічної стабільності підприємства, виявленню факторів, які впливають на її формування, та розробленню методів її оцінювання.

Попри чималу кількість напрацювань у даній сфері, низка важливих завдань із вказаної тематики досі не знайшла свого розв’язання. Зокрема, потребує подальшого уточнення й поглиблення поняття “економічна стабільність підприємства”, удосконалення моделі забезпечення економічної стабільності підприємства, а також розроблення інструментарію для аналізування та прогнозування її рівня. Усе це зумовило вибір теми дисертаційної роботи, її мети та завдань.

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи за тематичним спрямуванням відповідає науковому напряму кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету “Львівська політехніка” та виконана в межах науково-дослідної роботи “Проблеми менеджменту і міжнародної економічної діяльності” (номер державної реєстрації 0108U004264). Автором, зокрема, запропоновано модель забезпечення економічної стабільності підприємства.

Матеріали дисертації використані під час виконання держбюджетної науково-дослідної роботи Національного університету “Львівська політехніка” “Полікритеріальна діагностика діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів” (номер державної реєстрації 0109U001161) на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва у 2010 р. Автором удосконалено перелік принципів формування та добору діагностичних критеріїв, класифікацію критеріїв діагностики, а також охарактеризовано критерії, які можна використовувати для діагностики економічної стабільності підприємства (розділ 2 “Розроблення методичних положень із полікритеріальної діагностики діяльності підприємств на засадах матриці індикаторів”, підр. 2.3 “Формування критеріїв полікритеріальної діагностики діяльності підприємств”, п. 2.3.1 “Критерії економічної діагностики діяльності підприємств”). Крім того, результати дослідження використано при виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи Національного університету “Львівська політехніка” “Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту” (розділ 1 “Формування методологічних засад процесійно-структурованого менеджменту”, підр. 1.4 “Формування моделі інформаційно-комунікаційного забезпечення процесійно-структурованого менеджменту”, номер державної реєстрації 0111U001215). Внеском автора у розроблення держбюджетної теми стало аналізування особливостей інформаційно-комунікаційних потоків при формуванні стратегії забезпечення економічної стабільності підприємства як складової процесійно-структурованого менеджменту (акт впровадження від 3.10.2012 р.).Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення теоретичних та прикладних положень із забезпечення економічної стабільності промислових підприємств. Визначена мета дослідження передбачає вирішення таких завдань:

 • уточнити сутність економічної стабільності підприємства, виокремити її складові та принципи забезпечення;

 • розвинути типології економічної стабільності підприємства, а також факторів, що впливають на формування економічної стабільності підприємства;

 • удосконалити модель забезпечення економічної стабільності підприємства;

 • розвинути метод оцінювання рівня економічної стабільності промислових підприємств;

 • удосконалити процес формування стратегії забезпечення економічної стабільності підприємств та оцінювання її ефективності;

 • сформувати інструментарій для аналізування та прогнозування рівня економічної стабільності промислового підприємства з використанням апарату штучних нейронних мереж.

Об’єктом дослідження є процес забезпечення стабільності промислових підприємств.

Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні положення із забезпечення економічної стабільності промислових підприємств.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення окреслених завдань у роботі використовувались такі методи: порівняльного аналізу, систематизації та узагальнення – для з’ясування сутності та уточнення змісту понять “економічна стабільність підприємства”, “економічна безпека підприємства” “фінансова стійкість підприємства”, “фінансова криза” (підр. 1.1), під час удосконалення типології економічної стабільності підприємства (підр. 1.1), а також під час аналізування особливостей та основних недоліків методів економічного прогнозування економічної стабільності підприємства (підр. 2.1); системного підходу та абстрагування – для формування системи показників, що характеризують економічну стабільність підприємства (підр. 3.2); економіко-математичного моделювання – для оцінювання рівня економічної стабільності підприємства (підр. 3.2), а також аналізування та прогнозування рівня економічної стабільності підприємства (підр. 3.3); статистичного аналізу – для вивчення властивостей та перспектив розвитку вітчизняної промисловості, а також діяльності промислових підприємств (підр. 2.2); факторного аналізу – для виокремлення та групування факторів, що впливають на формування економічної стабільності підприємства (підр. 1.2); морфологічного аналізу – для уточнення та конкретизації понятійно-категорійного апарату під час виконання роботи (усі розділи дисертації).

Теоретичною основою дисертаційної роботи є наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців, матеріали періодичних видань, статистичні матеріали Головного управління статистики у Львівській області та Державного комітету статистики України, результати авторських досліджень, дані статистичної, фінансової та управлінської звітності вітчизняних промислових підприємств, нормативно-правові акти органів державної влади та інтернет-ресурси.Наукова новизна одержаних результатів полягає у такому:

вперше:

 • сформовано інструментарій для аналізування та прогнозування рівня економічної стабільності промислового підприємства на основі використання апарату штучних нейронних мереж з метою моделювання сценаріїв розвитку подій при побудові стратегії забезпечення економічної стабільності підприємств;

удосконалено:

– типологію економічної стабільності підприємства, що, на противагу існуючим, охоплює такі істотні та незалежні ознаки: “рівень результативності функціонування підприємства”, “ймовірність настання передкризового стану” та “спосіб досягнення”; а також типологію факторів, що впливають на формування економічної стабільності підприємства, особливість якої полягає у врахуванні типологічної ознаки “рівень впливу”, що охоплює фактори макро-, мезо- та мікрорівнів, створюючи передумови для оцінювання реального рівня економічної стабільності підприємства; • модель забезпечення економічної стабільності підприємства, що, на противагу існуючим, відображає взаємодоповнювальний комплекс принципів, методів, засобів, функцій та управлінських рішень, необхідних для забезпечення економічної стабільності підприємства та набуття підприємством необхідного стану;

 • метод оцінювання рівня економічної стабільності промислових підприємств, відмінна особливість якого ґрунтується на поетапному обчисленні фінансово-економічної, виробничо-технологічної, соціальної стабільності, а також стабільності корпоративно-суспільної відповідальності підприємства та їх агрегуванні в єдиний інтегральний показник;

дістали подальший розвиток:

 • поняття “економічна стабільність підприємства”, що, на відміну від існуючих, розглядається в контексті стану підприємства, зокрема його фінансово-економічної, виробничо-технологічної, соціальної складових, а також складової корпоративно-суспільної відповідальності, за якого воно гармонійно функціонує в бізнес-середовищі, задовольняючи потреби внутрішнього та зовнішнього середовища, за умови, що параметри його діяльності мають мінімальні відхилення від певних нормативних значень та демонструють постійний його розвиток;

 • процес формування стратегії забезпечення економічної стабільності підприємств та тактики її реалізації, що, на противагу існуючим, включає послідовність оцінювання ефективності стратегії після її реалізації.

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення результатів дослідження полягає у розробленні методу оцінювання рівня економічної стабільності промислових підприємств, інструментарію для аналізування та прогнозування основних фінансово-економічних показників за допомогою штучних нейронних мереж при моделюванні сценаріїв розвитку подій.

Отримані результати дисертаційної роботи впроваджені у діяльність низки вітчизняних промислових підприємств, зокрема: ПрАТ “Львівський локомотиворемонтний завод” (довідка №1605 від 16.05.2012 р.), ТзОВ “Робітня” (довідка №235/1 від 23.11.2011 р.), а також ПАТ “Львівобленерго” (довідка №104-3139 від 28.05.2012 р.), що засвідчує їхній прикладний характер.Основні положення та результати дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес та застосовуються під час викладання дисциплін “Економіка інноваційного підприємства” (для студентів спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю”) та “Стратегічний менеджмент” (для студентів спеціальності 8.03060104 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”), а також під час написання кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів (довідка №67-01-1900 від 03.10.2012 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. Усі наукові результати, викладені у роботі, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, які становлять індивідуальний внесок автора.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційної роботи розглянуто та схвалено на 13 всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях, а саме: “Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва(м. Львів, 2009 р.), “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства(м. Львів, 2009 р.), “Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики(м. Львів, 2010 р.), “Vědecký pokrok na rozmezí tisíciletí – 2010” (м. Прага, 2010 р.), “Маркетинг та логістика в системі менеджменту(м. Львів, 2010 р.), “Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі(м. Тернопіль, 2010 р.), “Фінансово-економічна безпека в Україні: стан та перспективи розвитку” (м. Одеса, 2010 р.), “Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні : теорія, методологія, організація” (м. Київ, 2011 р.), “Актуальні питання теорії і практики менеджменту” (м. Луганськ, 2011 р.), “Економіка і менеджмент 2011” (м. Львів, 2011 р.), “Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень (м. Вінниця, 2012 р.), “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю (м. Черкаси, 2012 р.), “Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства (м. Львів, 2012 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 24 наукові праці загальним обсягом 9,05 друк. арк. (11 наукових статей, 13 тез доповідей на конференціях). Особисто автору належить 4,71 друк. арк. У фахових виданнях опубліковано 11 статей, з них 5 – одноосібно.

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 199 сторінок. Робота містить 24 рисунки, 24 таблиці, список використаних джерел із 227 найменувань, а також 16 додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету та основні завдання, предмет та об’єкт, теоретичну та методологічну базу дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі “Теоретико-методологічні засади забезпечення економічної стабільності підприємства” розкрито сутність, складові та принципи забезпечення економічної стабільності підприємства, удосконалено типологію факторів, що впливають на її формування, охарактеризовано основні моделі самоорганізації в забезпеченні економічної стабільності підприємства.

У результаті дослідження встановлено, що економічну стабільність підприємства доцільно трактувати як відповідний рівень його фінансово-економічної, виробничо-технологічної, соціальної складових, а також складової корпоративно-суспільної відповідальності, що дозволяє гармонійно функціонувати в бізнес-середовищі, ефективно задовольняти потреби останнього та перманентно забезпечувати власне зростання. В процесі побудови моделі управління підприємством в умовах економічної стабільності виокремлено основні складові економічної стабільності підприємства – фінансово-економічну, виробничо-технологічну, соціальну та складову корпоративно-суспільної відповідальності. З метою розроблення ефективного підходу до оцінювання рівня економічної стабільності підприємства удосконалено її типологію (рис. 1).Рис. 1. Типологія економічної стабільності підприємства

Примітка: удосконалено автором

З метою створення однорідної бази для формування комплексної моделі забезпечення економічної стабільності підприємства виокремлено та запропоновано перелік загальних та специфічних принципів її забезпечення та їх основний зміст. До загальних, що є загальновідомими, загальноприйнятими та притаманними більшості економічних процесів та явищ, відносимо принципи: адаптивності та мобільності, цілеспрямованості, ієрархічності, системності, раціональності та економічного ефекту, комплексності та взаємоузгоджуваності управління, економічного зростання та рівноваги, збалансованості, інноваційності та розвитку. Специфічні принципи розробляються конкретно та відповідно до запропонованих етапів побудови моделі, а також є притаманними та характерними для розробленого інструментарію забезпечення економічної стабільності підприємства. До переліку специфічних відносимо принципи: кількісного оцінювання, інтегрування, превентивності, альтернативності, неперервності, фінансової стійкості, конкурентостійкості, партисипативності та соціальної орієнтованості, каузальності та обґрунтованості індикаторного забезпечення.

На основі опрацьованих за темою дослідження літературних джерел проаналізовано: основні фактори, що впливають на формування економічної стабільності підприємства; підходи вітчизняних та закордонних науковців до ідентифікування цих факторів; результати досліджень провідних іноземних аудиторських компаній стосовно найвагоміших загроз суб’єктів господарювання в поточній діяльності та в перспективі. У результаті виконаних досліджень систематизовано та розвинуто типологію факторів, що впливають на формування економічної стабільності підприємства за: напрямом впливу (прямої та непрямої дії), результативністю (функціональні, дисфункціональні, нейтральні), взаємопов’язаністю факторів (незалежні, ланцюгові), середовищем впливу (внутрішнього та зовнішнього середовища), інтенсивністю подальшого розвитку (статичні, динамічні), способом оцінювання (кількісні, якісні), станом керованості (керовані, некеровані), наслідками дії (нормальні, передкризові, кризові, критичні), характером впливу (фінансово-економічні, соціальні, технологічні, політично-правові, ринкові тощо), закономірністю виникнення (прогнозовані, непрогнозовані), тривалістю дії (короткочасні, довготривалі). За ознакою “рівень впливу виокремлюються фактори макрорівня (економічне зростання в державі, законодавчо-правова база, політична стабільність, економічні важелі, міжнародні події та відносини, попит та вибагливість вітчизняних споживачів, географічне розміщення та рівень забезпеченості природними ресурсами, ціни на енергоресурси, соціально-культурний рівень суспільства, розвиток науки, техніки і технології), мезорівня (рівень розвитку інфраструктури, бар’єри для входу на ринок та виходу з нього, наявність існуючих та потенційних конкурентів, специфіка галузі, в якій функціонує підприємство, наявність товарів-замінників, стан та перспективи розвитку суміжних галузей, стадія життєвого циклу галузі, налагодженість каналів постачання – збут, загроза рейдерства) та мікрорівня (рівень ресурсозабезпечення, фінансово-економічні результати діяльності підприємства, стан технології та орієнтація на інновації, громіздкість виробничого процесу, якісне стратегічне планування, ефективність управлінського апарату, стадія життєвого циклу підприємства, стадія життєвого циклу виготовленої продукції, стан корпоративної культури).

Враховуючи, що економічна стабільність підприємства передбачає не лише надійність системи, а й постійний розвиток, проаналізовано основні теорії самоорганізації. Характерним проявом поведінки підприємства з метою збереження економічної стабільності є його реагування на дію зовнішнього та внутрішнього середовища. Тому у випадку відтворення структури, функцій, складових підприємства, тобто дії певних видів зворотних зв’язків з метою виживання в умовах впливу нових факторів, проявляється поведінка пристосування (адаптивна поведінка підприємства), тобто його самоорганізація – реагування на збурювання внутрішнього та зовнішнього середовища. Теорію самоорганізації зазвичай досліджують паралельно з теорією катастроф. Встановлено, що катастрофа підприємства (економічна дестабілізація) полягає в неадекватній реакції організації стосовно ринкового середовища. Якщо рівень економічної стабільності рівний нулю, підприємство банкрутує – терпить катастрофу, тобто колишній стабільний стан підприємства стає нестабільним і підприємство переміщується з нього в інший рівноважний стан, але вже з нульовим рівнем економічної стабільності.

Теорія катастроф в основному апелює до кризових явищ в економіці, що зумовило аналізування ключових властивостей останніх. Досліджено питання сутності фінансових криз та кризових явищ як загроз, що здатні порушувати економічну стабільність суб’єкта господарювання. На основі опрацьованих літературних джерел систематизовано типологію факторів, що обумовлюють виникнення фінансових криз та кризових явищ. Побудовано узагальнену типологію видів фінансових криз та кризових явищ, удосконалену додатковими типологічними ознаками (залежно від ймовірності подальшого розвитку та від типу підсистеми організації, в якій виникають кризи). Проаналізовано наслідки настання криз для підприємства, які згруповано в фінансово-економічну, адміністративно-організаційну, виробничо-технологічну, ресурсну, ринкову, соціально-психологічну підгрупи, охарактеризовано їх основний зміст.

У другому розділі “Аналізування стану та методів забезпечення економічної стабільності промислових підприємств” охарактеризовано методи оцінювання рівня економічної стабільності підприємств, проаналізовано стан економічної стабільності на вітчизняних промислових підприємствах, досліджено методи забезпечення економічної стабільності підприємств.

В результаті досліджень узагальнено основні підходи до оцінювання рівня економічної стабільності підприємств, що в наукових працях вітчизняних та закордонних економістів в основному відображені як методи оцінювання ймовірності банкрутства, кризового стану чи фінансової стійкості підприємств. З метою узагальнення розглянуто їх сутність, сильні та слабкі сторони, а також підходи до оцінювання стабільності підприємств провідними рейтинговими агентствами. Виявлено їх основні недоліки: показники, на основі яких формуються моделі, не завжди відображають об’єктивний та реальний стан підприємства, а також практично не містять оцінки ефективності використання ресурсів, ділової та ринкової активності; неврахування галузевої специфіки; можливість застосування виключно для діагностики великих корпорацій, чиї акції котуються на фондових біржах; відсутність оцінювання поведінки ключових показників в динаміці; зазвичай усі обрахунки зводяться виключно до фінансово-економічних показників та кількісних параметрів, не враховують фактори зовнішнього середовища; повна залежність від грамотності та фаховості фінансових аналітиків, а також від достовірності статистичних даних через малу ймовірність гарантії непідлягання основних оціночних критеріїв та показників маніпулюванню.

Оцінювання рівня економічної стабільності підприємства набуває особливої актуальності, коли мова йде про прогнозування його майбутніх показників, що дає змогу досліджувати майбутні загрози чи перспективи розвитку організації. Таким чином, досліджено основні завдання економічного прогнозування, виокремлено ключові принципи його здійснення та проаналізовано перелік факторів, що впливають на його результати. На основі цього систематизовано та розвинуто типологію методів економічного прогнозування за наступними типологічними ознаками: ступінь формалізації, спосіб одержання прогнозної інформації, загальний принцип дії, спосіб оцінювання, призначення прогнозування, ступінь просторово-часової погодженості результатів прогнозу та ступінь складності, найбільш застосовуваними серед яких є інтуїтивні та формалізовані.

Одним із складових інструментарію забезпечення економічної стабільності підприємства є моделювання сценаріїв розвитку подій. На цьому етапі відбувається прогнозування рівня економічної стабільності підприємства. З метою вибору оптимального способу реалізації даного етапу проаналізовано переваги та недоліки існуючих методів економічного прогнозування. Оскільки в процесі аналізування діяльності підприємства отримати функціональні залежності між чисельними параметрами та факторами в аналітичному вигляді чи у вигляді системи диференціальних рівнянь є доволі складно, а то й взагалі неможливо, прогнозування основних показників пропонується здійснювати за допомогою апарату штучних нейронних мереж. Це дасть змогу дослідити вплив зміни одних показників на інші та проаналізувати їхній рівень чутливості до коливань, що постійно відбуваються у бізнес-середовищі.

З метою дослідження стану забезпечення економічної стабільності підприємств вітчизняної промисловості на основі статистичних даних обчислено основні фінансово-економічні показники ПАТ “Львівський локомотиворемонтний завод”, ПАТ “Автомобільна компанія “Богдан Моторс”, ПАТ “Концерн-Електрон”, ВАТ “Дрогобицький машинобудівний завод”, ПАТ “Дрогобицький завод автомобільних кранів”, ВАТ “Мотор-Січ”, ПАТ “Екватор”, ЗАТ Науково-виробниче об’єднання “Термоприлад”, ВАТ “Бориславський експериментальний ливарно-механічний завод”, ВАТ “Львівагромашпроект” та проаналізовано тенденції їх зміни. Це дало змогу виявити та наочно представити динаміку показників результативності суб’єктів господарювання, особливо в період фінансово-економічної кризи, а також виокремити певні закономірності стосовно того, за якими саме показниками спостерігались негативні тенденції (якщо такі мали місце) на момент перебігу кризи. З використанням окремих досліджуваних методів оцінювання рівня економічної стабільності охарактеризовано стан досліджуваних промислових підприємств, а також динаміку їх рівнів економічної стабільності (табл. 1).

В економічній думці вітчизняних та закордонних науковців основні методи та заходи із забезпечення економічної стабільності підприємства, як правило, зводяться до побудови та реалізації відповідних стратегій – стратегій стабілізації, економічної безпеки підприємств, антикризових тощо. З метою розроблення ефективного інструментарію забезпечення економічної стабільності підприємства розглянуто вищезгадані підходи, їх сутнісні ознаки, основні властивості, переваги та недоліки. Також розглянуто досвід іноземних промислових компаній щодо вживання заходів із забезпечення економічної стабільності, серед яких: “FIAT”, “NISSAN”, “TOYOTA”, “General Motors”, “Audi”, “SAMSUNG” та ін.

Таблиця 1

Динаміка рівнів економічної стабільності вітчизняних промислових підприємствПідприємства \ Роки

2007

2008

2009

2010

2011

ПАТ “Львівський локомотиворемонтний завод”

П

С

П/К

П

С

ПАТ “Автомобільна компанія “Богдан Моторс”

С

П

П/К

П/К

П

ПАТ “Концерн-Електрон”

С

С

С

С

С

ВАТ “Дрогобицький машинобудівний завод”

С

С

П

П/К

П/К

ПАТ “Дрогобицький завод автомобільних кранів”

С

С

С

П/К

П/К

ВАТ “Мотор-Січ”

С

П

С

С

С

ВАТ “Бориславський експериментальний ливарно-механічний завод”

П

С

П/К

С

П

ПАТ “Екватор”

П

П/К

П/К

П

П

Умовні позначення: С – стабільний стан; П – порушена стабільність; П/К – передкризовий стан.

Примітка: розраховано автором

Окрім закордонного досвіду, нами проаналізовано структуру реалізованих та запланованих для впровадження в майбутньому методів забезпечення економічної стабільності на окремих вітчизняних промислових підприємствах (рис. 2).

Рис. 2. Структура методів забезпечення економічної стабільності

окремими вітчизняними промисловими підприємствами

Примітка: побудовано автором

Також, було проаналізовано більш детальний перелік методів забезпечення економічної стабільності вищезгаданих підприємств. Встановлено, що найбільш застосовуваними серед них є: фінансове забезпечення виробничо-господарського процесу за рахунок власних коштів, забезпечення надійної співпраці з постачальниками та надання переваги здійсненню розрахунків із постачальниками у національній валюті (86% респондентів), а також використання передового технологічного обладнання, удосконалення процесів стратегічного планування та удосконалення організаційної структури підприємства (71% респондентів).наступна сторінка >>