Міністерство освіти І науки україни національний університет “львівська політехніка” - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Міністерство освіти І науки україни національний університет “львівська... 3 536.93kb.
Міністерство освіти І науки україни національний університет “Львівська... 2 426.72kb.
Міністерство освіти І науки україни національний університет “львівська... 3 545.4kb.
Міністерство освіти І науки україни національний університет львівська... 3 495.84kb.
Міністерство освіти І науки україни національний університет «львівська... 3 442.07kb.
Міністерство освіти І науки україни національний університет “львівська... 2 454kb.
Міністерство Освіти і Науки України Національний університет "Львівська... 23 2022kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний... 2 512.34kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний... 4 876.99kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний... 3 706.91kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний... 3 589.27kb.
3 (12) 25 листопада 2011 року Тиждень української писемності і мови 1 101.39kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Міністерство освіти І науки україни національний університет “львівська політехніка” - сторінка №1/3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Мукан Олена ВасилівнаУДК 658.012.32:334.78:621
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В МАШИНОБУДУВАННІСпеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(машинобудування та приладобудування)


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наукЛьвів – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник -


доктор економічних наук, професор, заслужений працівник

народної освіти УкраїниКУЗЬМІН ОЛЕГ ЄВГЕНОВИЧ,

Національний університет «Львівська політехніка»,

директор Навчально-наукового інституту економіки і

менеджментуОфіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор

ПАВЛОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ,

Національний університет водного господарства

та природокористування, завідувач кафедри фінансів і

економіки природокористування


кандидат економічних наук, доцент

КОРЕНЄВ ЕМІЛЬ НАЗАРОВИЧ,

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля,

доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Захист відбудеться «22» грудня 2008р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, IV н.к., ауд. 209-А).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету «Львівська політехніка» (79013, м. Львів, вул. Професорська, 1).

Автореферат розісланий «20» листопада 2008р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради, к.е.н. А.С. Завербний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Основою формування корпоративного сектору в машинобудуванні України стала масова приватизація, яка здійснювалась на початку 90-их років минулого століття шляхом роздержавлення підприємств та їх перетворення в акціонерні товариства. Практика функціонування переважної більшості машинобудівних акціонерних товариств засвідчила існування значного переліку проблем у їхньому менеджменті: відсутність науково-обґрунтованих підходів до планування та контролювання діяльності, нераціональність побудови структур управління, неефективність стимулювання управлінських працівників та інших категорій персоналу, існування конфліктів інтересів між засновниками, акціонерами та керівниками, відсутність конкретних місії та цілей. Виникає необхідність у побудові корпоративного управління згідно положень системного підходу як загальнонаукової концепції, формування структури системи корпоративного управління та визначення ролі і функціонального призначення кожного елементу, а також його компонентів у забезпеченні ефективної діяльності такої системи.

Значний внесок у розроблення теоретичних, методологічних та прикладних основ формування систем корпоративного управління зробили такі вітчизняні та іноземні науковці, як М. Армстронг, І. Алєксєєв, Л. Браун, А. Воронкова, П. Друкер, В. Євтушевський, Д. Задихайло, М. Кизим, О. Кібенко, М. Книш, А. Козаченко,М. Колісник, Е. Коренєв, О. Кузьмін, Ю. Лисенко, І. Мажура, Т. Момот,

Г. Назарова, В. Павлов, О. Поважний, С. Румянцев, А. Семенов, М. Сірош,

О. Сохацька, В. Співак, Б. Стеценко, М. Тейлор, І. Тивончук, В. Тісунова,

О. Терещенко, Л. Федулова, І. Храброва, Л. Чернобай, А. Чухно, Н. Чухрай,

А. Шегда, В. Шеін, О. Ястремська та інші. У наукових роботах цих авторів відображена сутність корпоративного управління, розкрито моделі та кодекси корпоративного управління, розглянуто окремі аспекти корпоративних відносин, такі як корпоративні фінанси, цінні папери, органи управління корпораціями тощо.

Однак, отримані науковцями важливі методологічні результати з розв’язання проблем корпоративного управління не дають відповіді на такі питання, як тлумачення категорійного апарату у цій сфері, висвітлення особливостей побудови та функціонування систем корпоративного управління, характер впливу організаційної структури управління корпорацією на економічні результати її діяльності, методи дієвого стимулювання персоналу корпоративних структур, а також оцінювання економічної ефективності систем корпоративного управління тощо. Саме вимоги національної економіки України, конкретних корпорацій і їхніх менеджерів до науковців надати конкретні інструменти корпоративного управління визначають актуальність теми дисертаційного дослідження та її прикладне значення для забезпечення ефективної діяльності вітчизняних машинобудівних корпорацій.Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Результати дисертаційного дослідження використані при розробленні держбюджетних тем Національного університету «Львівська політехніка»: ДБ/87 ВГС «Формування та використання механізму інноваційного розвитку виробничо-господарських структур» (Розділ 1 «Формування механізму інноваційного розвитку ВГС», підрозділ 1.3.1 «Формування методів реорганізації виробничих підрозділів»), номер державної реєстрації №0104U002289, затвердженої рішенням НТР Національного університету «Львівська політехніка», протокол №4 від 24.04.2003р.; ДБ/ТЕОР «Формування та розвиток системи індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств: теоретико-методологічні та методичні засади» (Розділ 1 «Дослідження індикаторів виробничо-господарської діяльності підприємств», підрозділ 1.1 «Системи показників діяльності підприємства»), номер державної реєстрації
№0107U000837, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №732 від 27.10.2006р. (Акт впровадження від 19.12.2007р.).

Тема дисертації відповідає науковому напрямку кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська


політехніка» – «Проблеми корпоративного управління в машинобудуванні і приладобудуванні» (номер державної реєстрації №0107U009521).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розроблення теоретичних та прикладних засад формування систем корпоративного управління в машинобудуванні. Досягнення визначеної мети зумовило необхідність вирішити у роботі такі завдання:

 • уточнити трактування категорій «корпоративне управління», «система корпоративного управління», проаналізувати особливості корпоративного управління у вітчизняних машинобудівних корпораціях;

 • систематизувати принципи корпоративного управління та уточнити їхнє змістове наповнення;

 • удосконалити структурну декомпозицію систем корпоративного управління згідно із функціональним та топологічно-змістовим описами системного підходу;

 • дослідити взаємозв’язок між параметрами організаційної структури управління машинобудівної корпорації та економічними результатами її функціонування на засадах кореляційно-регресійного моделювання;

 • удосконалити систему стимулювання персоналу машинобудівних корпорацій та розробити методичні рекомендації щодо вибору дієвих методів мотивування для різних категорій працівників;

 • удосконалити склад системи індикаторів для оцінювання якості корпоративного управління за топологічно-змістовою ознакою.

Об’єктом дослідження є системи корпоративного управління в машинобудуванні.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні засади формування систем корпоративного управління в машинобудуванні.

Методи дослідження. У процесі дисертаційного дослідження використовувались такі методи: порівняльного аналізу, систематизації та узагальнення (для уточнення категорій корпоративного управління, систематизації принципів корпоративного управління – Розділ 1; побудови матриці методів мотивування персоналу корпорації – Розділ 3, підр. 3.2 тощо); системного підходу (для визначення сутності та структурних елементів систем корпоративного управління – Розділ 1, підр. 1.2); експертних оцінок (при дослідженні практики корпоративного управління на вітчизняних машинобудівних підприємствах – Розділи 2, 3); групування та економічного аналізу (для виявлення тенденцій та дослідження показників діяльності корпоративних структур – Розділ 2, 3); формалізації та економіко-математичного моделювання (для розроблення методичних рекомендацій щодо оцінювання залежності економічних результатів корпорації від параметрів організаційної структури управління – Розділ 3, підр. 3.2, для розроблення положень щодо оцінювання ефективності систем корпоративного управління – Розділ 2, підр. 2.3). Формування кореляційно-регресійної моделі, яка демонструє залежність між економічними результатами та параметрами організаційної структури управління машинобудівної корпорації, здійснювалось з використанням пакету прикладних програм STATISTICA.

Вивчались і використовувались національні законодавчі та нормативно-правові акти; праці провідних вітчизняних та зарубіжних науковців за проблемою; статистичні джерела Держкомстату України, Львівського обласного управління статистики; регулярна інформація про діяльність акціонерних товариств, оприлюднена на офіційному сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України; фінансова звітність суб’єктів підприємницької діяльності; матеріали практичної діяльності низки машинобудівних акціонерних товариств, отримані автором у результаті спеціально проведених досліджень тощо.Наукова новизна результатів полягає у розробленні теоретичних, методичних та прикладних положень з формування та економічного оцінювання систем корпоративного управління в машинобудуванні. Найбільш вагомими результатами є такі:

вперше розроблено:

 • методичні положення щодо оцінювання впливу індикаторів побудови організаційної структури управління машинобудівної корпорації (коефіцієнту охоплення функціональних повноважень правлінням корпорації, коефіцієнту дублювання функцій спеціальних органів управління, коефіцієнту співвідношення управлінського та виробничого персоналу, коефіцієнту плинності кадрів, коефіцієнту досягнення цілей, коефіцієнту централізації прийняття управлінських рішень) на її економічні результати (зокрема, чистий прибуток) на засадах використання кореляційно-регресійного моделювання;

удосконалено:

 • структурну декомпозицію систем корпоративного управління згідно топологічно-змістової ознаки (нормативна, виробнича, фінансово-економічна, матеріально-технічна, соціальна, інформаційна, адміністративно-власницька, етико-культурологічна підсистеми) та функціональної ознаки (суб’єкти, об’єкти, технологія, методи, моделі корпоративного управління, механізми керівництва, управлінські рішення, корпоративна культура), що, на відміну від існуючих підходів, створює базу для побудови та оцінювання ефективності систем корпоративного управління;

 • систему індикаторів комплексного оцінювання результативності корпоративного управління, які відрізняються повнотою відображення ефективності функціонування підсистем корпоративного управління за топологічно-змістовою ознакою;

 • методичні рекомендації з вибору найбільш дієвих методів мотивування різних категорій працівників машинобудівних корпорацій на засадах матриці методів мотивування, що поєднує одночасно класифікаційні ознаки групування зазначених методів за формою впливу, напрямом та рівнем охоплення суб’єктів мотивування;

дістали подальший розвиток:

 • тлумачення категорій: «корпоративне управління» як цілеспрямований вплив керуючих суб’єктів корпорації на керованих з метою досягнення визначених цілей функціонування корпорації з урахуванням впливу середовища функціонування; «система корпоративного управління» як сукупність взаємодіючих та взаємопов’язаних елементів та їхніх компонентів, які забезпечують заданий рівень функціонування корпоративної структури. Такі трактування мають комплексний характер, охоплюють усі важливі аспекти корпоративного управління;

 • перелік та змістове наповнення принципів корпоративного управління (системність; інформаційна прозорість; забезпечення балансу інтересів усіх суб’єктів корпоративного управління та запобігання виникненню корпоративних конфліктів; якісна реалізація планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання діяльності корпорації; існування розвиненої системи економічних, технологічних, соціально-психологічних та адміністративних методів корпоративного управління; наявність дієвих механізмів, підготовки, прийняття та оптимізації управлінських рішень; чітке відокремлення прав власності та управлінських функцій; забезпечення фінансової результативності та платоспроможності корпорації; врахування ризиків при управлінні корпорацією тощо), що створює методологічні засади для формування та функціонування систем корпоративного управління в машинобудуванні.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені методичні положення та рекомендації щодо оцінювання впливу параметрів організаційної структури управління на економічні показники функціонування корпорації на засадах використання кореляційно-регресійного моделювання; вибору найбільш дієвих методів мотивування персоналу корпорації на засадах матриці мотивування; побудови систем корпоративного управління з використанням функціонального опису; оцінювання систем корпоративного управління згідно топологічно-змістового опису.

У межах формування регіональної програми розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах Львівської області результати дисертаційного дослідження використано Головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури Львівської обласної державної адміністрації (Довідка №1-1/156-4 від 11.02.2008р.). Отримані результати також впроваджені у машинобудівних корпораціях: ЗАТ «Автонавантажувач» (Довідка № 267 від 07.11.2007р., м. Львів), ВАТ «Коломийський завод комплектних розподільчих пристроїв» (Довідка №937 від 17.12.2007р., м. Коломия), ВАТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» (Довідка №12 від 03.03.2008р., м. Дніпропетровськ), що засвідчило їхню прикладну цінність та можливість використання у машинобудівних корпораціях.Основні положення дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Національного університету «Львівська політехніка» при викладанні дисциплін «Корпоративне управління» і «Основи менеджменту» (для студентів напряму «Менеджмент» галузі знань «Менеджмент і адміністрування»); «Менеджмент» (для студентів напряму «Міжнародна економіка» галузі знань «Економіка і підприємництво»), при написанні кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів (Довідка №68-14-732 від 12.11.2007р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. Усі наукові результати, викладені у роботі, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які становлять індивідуальний внесок автора.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження було обговорено та схвалено на таких міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях: «Менеджмент і міжнародне підприємництво» (Львів, 2001р.), «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (Львів, 2002р.), «Управління у державі ІІІ тисячоліття» (Львів, 2003р.), «Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління» (Київ, 2003р.) «Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми, перспективи, ризики» (Львів, 2006р.), «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (Львів, 2006р.), «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства» (Львів, 2007р.); на науковому семінарі кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» (протокол № 6, 27.02.2008р.).

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 23 наукові праці (2 колективні монографії, 1 навчальний посібник, 12 статей у фахових виданнях, 8 в інших виданнях, в тому числі 7 тез доповідей на конференціях (загальний обсяг 9,9 др. ар., автору належить 3,7 др. ар.)).

Обсяг і структура роботи. Структура дисертації включає вступ, три розділи і висновки, загальним обсягом 172 сторінки машинописного тексту, містить 32 таблиці, 7 рисунків. Список використаних джерел складається з 207 найменувань, які розміщені на 19 сторінках. Дисертація має 10 додатків на 14 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі розкрита актуальність теми дисертації, встановлено мету та завдання, предмет та об’єкт, методи й теоретичну базу дослідження, обґрунтовано наукову новизну, методичне і практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі «Теоретичні та прикладні засади корпоративного управління в машинобудуванні» уточнено категорійний апарат корпоративного управління, розглянуто моделі, принципи, теорії корпоративного управління, розкрито сутність системного підходу при формуванні систем корпоративного управління, удосконалено структурну декомпозицію систем корпоративного управління за функціональною та топологічно-змістовою ознаками, розкрито сутність та перелік суб’єктів і об’єктів корпоративного управління у машинобудуванні.

У сучасних умовах корпоративний сектор формує базу світової економіки, адже, за оцінками експертів, 10% корпорацій світу створюють 80% обсягу реалізації товарів та послуг і 90% прибутку в економічно розвинених країнах. В Україні становленню повноцінного корпоративного сектору перешкоджає значний спектр проблем: від нестабільності законодавства та політичного середовища, недосконалості податкової системи до невмілого планування діяльності корпоративних структур, невдалої побудови організаційних структур управління та невміння налагодити результативні взаємовідносини між власниками, керівниками і працівниками підприємств, неефективної системи економічного стимулювання та корпоративного контролювання, нездатності оперативного реагування на проблеми та вирішення корпоративних конфліктів. Фактично, мова йде про неефективність чинних систем корпоративного управління. Існуючі проблеми частково зумовлені неоднозначністю розуміння змісту та призначення корпоративного управління, що не дозволяє врахувати специфіку корпоративних відносин у менеджменті, забезпеченні взаємодії із середовищем функціонування, отриманні бажаної результативності. Це зумовлює необхідність тлумачення категорій “корпоративне управління” та “система корпоративного управління”, а також виокремлення і систематизації основних вихідних положень корпоративного управління - принципів.

Аналіз літературних джерел дає змогу розглядати корпоративне управління як цілеспрямований вплив керуючих суб’єктів корпорації на керовані з метою досягнення визначених цілей функціонування корпорації з урахуванням впливу середовища функціонування. Дослідження принципів корпоративного управління дозволяє стверджувати, що існують різнопланові погляди на засади їх виділення, змістове та функціональне наповнення. При цьому основний акцент принципів корпоративного управління націлюється на взаємовідносини із акціонерами й інформаційну прозорість, але недостатньо уваги приділяється саме процесу корпоративного управління. З метою розроблення методологічних засад формування та функціонування систем корпоративного управління в машинобудуванні запропоновано перелік та змістове наповнення принципів корпоративного управління, до яких належать такі: системність; інформаційна прозорість; забезпечення балансу інтересів усіх суб’єктів корпоративного управління та запобігання виникненню корпоративних конфліктів; якісна реалізація функцій менеджменту - планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання діяльності корпорації; існування розвиненої системи економічних, технологічних, соціально-психологічних та адміністративних методів корпоративного управління; наявність дієвих механізмів, підготовки, прийняття та оптимізації управлінських рішень; чітке відокремлення прав власності та управлінських функцій; забезпечення фінансової результативності та платоспроможності корпорації; врахування ризиків при управлінні корпорацією тощо. Розкрито характерні риси та особливості англо-американської, західноєвропейської та японської моделей корпоративного управління за переліком ознак (країни розповсюдження, сутнісна характеристика, учасники реалізації, структура володіння акціями, моніторинг діяльності, форми фінансування тощо), наведено характеристики української моделі корпоративного управління, яка перебуває у стані становлення та розвитку.

Машинобудівний сектор України представлений значною кількістю підприємств та науково-дослідних організацій із загальною кількістю працівників понад 230 тис. осіб. При цьому переважну його частину складають акціонерні товариства. Впродовж постприватизаційного періоду спостерігається тенденція до зниження загального рівня ефективності функціонування акціонерних товариств, систематичного порушення чинного законодавства (незаконна емісія акцій, неправочинне проведення угод з акціями, нелегітимне обрання членів управління акціонерного товариства, масова невиплата дивідендів акціонерам тощо). Усі вищезазначені проблеми, перш за все, пов’язані із низьким рівнем розвитку корпоративного управління, акцентуванням уваги лише на окремих його складових, ігноруванням істотних елементів. Мова йде про те, що у більшості вітчизняних машинобудівних корпоративних структурах не сформовано комплексних систем корпоративного управління, які дозволили б забезпечити ефективне функціонування організацій з урахуванням інтересів та прав їхніх власників, охоплюючи при цьому усю сукупність елементів та формуючи цілісний підхід для досягнення кінцевої результативності. Виникає необхідність у адаптації корпоративного управління до положень системного підходу як загальноприйнятої концепції, формування структури системи корпоративного управління та визначення ролі і функціонального призначення кожного елементу, а також його компонентів у забезпеченні ефективної діяльності такої системи.

Як відомо, системний підхід є дослідженням способів організування елементів системи в єдине ціле і взаємодії процесів її функціонування, а також її підсистем та складових. Систему класично розглядають як сукупність взаємодіючих елементів, що визначають її характер та якісно-нову цілісність. Аналіз літературних джерел свідчить про те, що не існує чіткого та однозначного визначення поняття «система корпоративного управління». Різні автори залежно від визначених цілей виділяють відмінні структурні елементи системи корпоративного управління, які часто поєднують об’єктний та дієвий підходи; застосування системного підходу до побудови та функціонування систем корпоративного управління здійснюється лише поелементно та недостатньо комплексно. Проведене дослідження теорії та практики корпоративного управління на таких підприємствах, як ВАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів», ВАТ «Конвеєр», ВАТ «Стрий Авто» дозволяють запропонувати комплексне тлумачення сутності категорії «система корпоративного управління» як сукупності взаємодіючих та взаємопов’язаних елементів і їхніх компонентів, що забезпечують певний заданий рівень функціонування корпоративної структури. На рис. 1 та рис. 2 наведено пропоновані структурні декомпозиції систем корпоративного управління за топологічно-змістовою та функціональною ознаками.Рис. 1. Структурна декомпозиція системи корпоративного управління за топологічно-змістовою ознакоюРис. 2. Структурна декомпозиція системи корпоративного управління за функціональною ознакою

Топологічно-змістова структура системи корпоративного управління дозволяє виділити її підсистеми за змістовою ознакою, що формує можливості для комплексного аналізу результативності функціонування на засадах декомпозиційного аналізу функціонування підсистем. Це закономірно, оскільки оцінювання ефективності реалізується на засадах вивчення результатів функціонування корпоративної структури. Функціональна структура системи корпоративного управління, на відміну від топологічно-змістової, містить одночасно елементи, компоненти та процеси, однак дозволяє цілісно охопити усі складові корпоративного управління у динаміці, тому вона є найбільш придатною, власне, для побудови систем корпоративного управління.У другому розділі «Аналізування та особливості економічного оцінювання систем корпоративного управління в машинобудуванні» проаналізовано стан корпоративного управління в машинобудівних корпораціях, виокремлено характерні особливості корпоративного управління в машинобудуванні, запропоновано систему індикаторів комплексного оцінювання результативності підсистем корпоративного управління, виокремлених за топологічно-змістовою ознакою, розкрито основні положення щодо рейтингування систем корпоративного управління.

Вітчизняні машинобудівні підприємства вирізняються досить високим рівнем збитковості (табл. 1), застарілістю техніки та технології, низьким рівнем конкурентоспроможності продукції, значними проблемами із платоспроможністю тощо. Окрім вищеперелічених проблем у переважній більшості машинобудівних корпорацій України корпоративне управління перебуває у стадії зародження, впроваджується та розвивається несистемно, без використання науково-обґрунтованих підходів, вивчення практики функціонування успішних машинобудівних акціонерних товариств.Таблиця 1

Фінансові результати підприємств машинобудівної галузі у 2003-2006рр.

Показники

2003р.

2004р.

2005р.

2006р.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, млн.грн.

390,7

1498,9

1812,8

1765,7

Частка збиткових підприємств, % до загальної кількості

47

39,3

38,1

34,6

Обсяг збитків, млн. грн.

1555,4

1351

1082,5

972,8

На підставі проведеного дослідження стану корпоративного управління в окремих машинобудівних підприємствах Західної України (табл. 2) спостерігається низький рівень розвитку систем корпоративного управління. Даний стан речей значною мірою зумовлюється такими причинами: відсутністю менталітету акціонера в Україні, низьким рівнем розвитку фондового ринку, активним розвитком інституту рейдерства, недосконалістю системи інформаційного забезпечення щодо функціонування акціонерних товариств тощо.

Ефективність системи корпоративного управління доцільно розглядати як комплексне багатоаспектне явище, що характеризує, за допомогою системи показників, усі сфери діяльності корпорації. При цьому першочерговим завданнямТаблиця 2

Результати дослідження стану корпоративного управління в окремих машинобудівних корпораціях Західного регіону України

Показники

Досліджувані машинобудівні корпорації


ЗАТ «Автонаван-тажувач» (м.Львів)

ВАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» (м.Дрогобич)

ВАТ «Галицький механічний завод» (м.Галич)

ВАТ «Техінмаш» (м.Тернопіль)

ВАТ «Металіст» (м.Стрий)

1. Наявність власного кодексу корпоративного управління

-

-

-

-

-

2. Функціонування спеціальної посади або відділу, який відповідає за роботу з акціонерами

-

-

-

-

-

3. Ознайомлення керівників інституційного рівня управління із основними принципами корпоративного управління

+

+

-

-

-

4. Рівень повноти та прозорості фінансової інформації стосовно діяльності товариства

Високий

Середній

Середній

Високий

Середній

5. Рівень стратегічної планомірності діяльності товариства

Низький

Низький

Низький

Середній

Низький

6. Рівень поточної планомірності діяльності товариства

Високий

Високий

Середній

Середній

Середній

7. Рівень відповідності організаційної структури управління цілям товариства

Низький

Середній

Низький

Середній

Середній

8. Оцінювання діяльності Ревізійної комісії

Задовільно

Задовільно

Задовільно

Задовільно

Задовільно

9. Оцінювання діяльності Спостережної ради

Відмінно

Добре

Добре

Відмінно

Добре

10. Оцінювання діяльності Загальних зборів акціонерів

Задовільно

Добре

Задовільно

Задовільно

Задовільно

11. Оцінювання діяльності Правління

Добре

Відмінно

Задовільно

Добре

Добре

12. Рівень мотивування працівників товариства

Середній

Середній

Середній

Високий

Низький

13. Дотримання теорії справедливості при стимулюванні працівників

-

+

-

-

-

14. Рівень корпоративного контролю

Низький

Середній

Середній

Низький

Низький

15. Рівень оперативності реагування на відхилення

Низький

Високий

Низький

Середній

Середній

16. Рівень розвитку корпоративної культури

Низький

Середній

Низький

Середній

Середній

17. Рівень документального забезпечення корпоративного управління

Низький

Середній

Низький

Середній

Низький

18. Рівень залучення працівників до прийняття управлінських рішень

Середній

Низький

Середній

Високий

Середній

19. Рівень технічного та програмного забезпечення управлінських функцій

Високий

Високий

Середній

Низький

Середній

20. Наявність системи управлінського обліку

+

+

-

-

-

21. Рівень умов праці виробничого персоналу

Низький

Високий

Середній

Низький

Середній

22. Рівень використання сучасних управлінських технологій

Середній

Високий

Низький

Низький

Низький

для керівників є формування критеріїв оцінювання результативності функціонування системи корпоративного управління відповідно до визначених цілей. Декомпозиційний аналіз результативності доцільно здійснювати за топологічно-змістовим описом системи корпоративного управління, що дозволить комплексно охопити усі напрями та сфери діяльності корпорації. Відповідно, результативність функціонування системи корпоративного управління пропонується визначати за аналізом показників, якими найбільш повно характеризується кожна підсистема, а саме: 1) нормативна підсистема (кількість правопорушень у корпорації, зафіксованих у календарному періоді; обсяги сплачених штрафів, пені; рівень нормативного забезпечення діяльності корпорації); 2) фінансово-економічна підсистема (доходи, витрати і прибутки корпорації, собівартість продукції та ціни реалізації; показники ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності; курс акцій корпорації; обсяг сплачених податків; обсяги та структура інвестицій; обсяги та структура кредитів); 3) соціальна підсистема (структура та чисельність персоналу корпорації; коефіцієнт плинності кадрів; коефіцієнт стабільності персоналу; середній стаж роботи та вік працівників за категоріями; продуктивність праці; трудомісткість; фонд оплати праці та його структура; рівень травматизму); 4) матеріально-технічна підсистема (показники майнового стану; показники використання основних засобів; показники використання матеріально-енергетичних ресурсів); 5) інформаційна підсистема (рівень забезпечення необхідною інформацією; коефіцієнт недостовірного інформаційного забезпечення, рівень оперативності надання інформації);


6) адміністративно-власницька підсистема (кількість керівників та фахівців загалом та за рівнями управління; структура розподілу акціонерного капіталу; частка прибутку, яка спрямовується на виплату дивідендів; фонд оплати праці управлінців та його структура; кваліфікація, вік та стаж керівників); 7) етико-культурологічна підсистема (загальний рівень культури в організації; оцінка клієнтами рівня культури при спілкуванні із працівниками корпорації); 8) виробнича підсистема (величина виробничих площ; рівень механізації та автоматизації виробничих процесів; обсяг незавершеного виробництва; обсяги валової та товарної продукції; коефіцієнти використання проектної та виробничої потужностей; виробнича програма; номенклатура та асортимент продукції; споживчі характеристики продукції).

У високорозвинутих країнах світу рейтингування систем корпоративного управління набуло значного поширення ще у 50-их роках ХХ століття. Важливою передумовою формування таких рейтингів є якість і цілісність процесу рейтингування, незалежність рейтингових агентств та повнота, достовірність й адекватність інформації, яка використовується для формування рейтингів. Незалежні рейтинги корпоративного управління у високорозвинутих країнах відображають насамперед інвестиційну привабливість та фінансову стійкість корпорацій. Найбільш відомими рейтингами систем корпоративного управління є «Standard & Poor’s», «ISS», «Brunswick UBS Warburg» тощо.
наступна сторінка >>