Наказ №278 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03. 06. 2010 за №354/17649 Про затвердження Порядку внесення друкова - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №436/311 м. Київ Про затвердження Зареєстровано в Міністерстві... 1 35.32kb.
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються... 1 21.44kb.
Проект Порядок формування Переліку наукових фахових видань України 1 51.07kb.
Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань... 1 77.96kb.
Наказ №1462 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня... 1 26.13kb.
Наказ №1057 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві ютиції України 30. 6 711.46kb.
Вимоги щодо змісту поданих матеріалів 1 23.93kb.
Перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися... 1 71.86kb.
Наказ №1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 2 670kb.
Наказ №1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 2 670.77kb.
Перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися... 7 1199.52kb.
Затверджено Наказом ректора 1 85.58kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Наказ №278 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03. 06. 2010 за №354/17649 - сторінка №1/1

ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ


Н А К А З

07.05.2010 № 278

м. Київ
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

03.06.2010 за № 354/17649


Про затвердження Порядку внесення

друкованих та електронних наукових видань

до Переліку наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися основні

результати дисертаційних робіт
Відповідно до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423 (зі змінами), Положення про електронні наукові фахові видання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Вищої атестаційної комісії України від 30.09.2004 № 768/431/547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.10.2004 за № 1329/9928, та наказу Вищої атестаційної комісії України від 04.04.2000 № 178 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 431/4652 (зі змінами),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок внесення друкованих та електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт, що додається.

2
2. Скасувати накази ВАК України від 23.03.2005 № 149 “Про затвердження Порядку внесення електронних наукових видань до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт” та від 24.01.2009 № 30 “Про затвердження переліку документів, які подаються до ВАК України щодо внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт”.


3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на вченого секретаря ВАК України.
4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.


Голова ВАК України В.Ф. Мачулін
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ


Вищої атестаційної комісії України

07.05.2010 № 278
Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

03.06.2010 за № 354/17649ПОРЯДОК

внесення друкованих та електронних наукових видань

до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть

публікуватися основні результати дисертаційних робіт

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423 (зі змінами), Положення про електронні наукові фахові видання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук, Вищої атестаційної комісії України від 30.09.2004 № 768/431/547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.10.2004 за № 1329/9928, та наказу Вищої атестаційної комісії України від 04.04.2000 № 178 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за № 431/4652 (зі змінами), встановлює перелік документів, які подаються засновниками (співзасновниками) періодичних друкованих наукових фахових видань та електронних наукових фахових видань для їх внесення до Переліку наукових фахових видань України.


2. Перелік документів, які подаються до ВАК України для внесення періодичних друкованих наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань України:

2.1. Клопотання засновника (співзасновників) періодичного друкованого наукового фахового видання про внесення до Переліку наукових фахових видань України у певній галузі науки в межах наукової спеціальності або групи спеціальностей, засвідчене підписом керівника та печаткою.

У клопотанні стисло зазначається наявність в засновника (співзасновників) видання аспірантури (докторантури) і спеціалізованих вчених рад.

2.2. Засвідчена печаткою копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. У разі перереєстрації видання повідомляється ВАК України і вносяться зміни до Переліку наукових фахових видань України.

2.3. Відомості про членів редколегії видання (прізвище, ім’я, по батькові; основне місце роботи, посада; науковий ступінь, вчене звання). Відомості засвідчуються підписом керівника та печаткою.

2.4. Два останні номери видання по одному примірнику.

2.5. Реєстр розсилки наданих номерів видання за списком обов’язкової розсилки наукових видань, затвердженим наказом ВАК України від 04.04.2000 № 175 “Про затвердження Переліку установ і організацій, куди обов’язково належить надсилати наукові видання, у яких публікуються основні результати дисертаційних робіт”, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.06.2000 за № 352/4573, із зазначенням дати розсилки, підписаний уповноваженою особою.

2.6. Довідка про внесення електронної копії видання на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України.

2.7. У разі якщо засновником (співзасновниками) є вищий навчальний заклад приватної форми власності, то додатково подаються засвідчені копії ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг та сертифіката про акредитацію вищого навчального закладу.
3. Перелік документів, які подаються до ВАК України для внесення електронних наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань України:

3.1. Клопотання засновника (співзасновників) електронного наукового фахового видання про внесення до Переліку наукових фахових видань України у певній галузі науки в межах наукової спеціальності або групи спеціальностей, засвідчене підписом керівника та печаткою.

У клопотанні наводяться відомості про членів редколегії видання (прізвище, ім’я, по батькові; основне місце роботи, посада; науковий ступінь, вчене звання), рекомендація вченої ради наукової установи, організації чи вищого навчального закладу, що його видає, щодо поширення через мережу Інтернет. Відомості засвідчуються підписом керівника та печаткою.

3.2. Два зброшурованих примірники номера видання на паперовому носії та один його примірник на електронному носії.


4. Клопотання, примірники видання разом із документами розглядаються відповідною експертною радою (радами) ВАК України.

За наявності позитивного висновку експертної ради (рад) ВАК України структурний підрозділ ВАК України, до повноважень якого належить формування Переліку наукових фахових видань України, вносить назву періодичного друкованого, електронного наукового фахового видання до проекту постанови президії ВАК України про їх внесення до Переліку наукових фахових видань України.


5. Рішення президії ВАК України про внесення періодичних друкованих та електронних наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань України в установленому порядку оприлюднюється у “Бюлетені Вищої атестаційної комісії України”, а засновнику (співзасновникам) надається копія відповідної постанови президії ВАК України.

Начальник відділу інспекціїта організаційно-аналітичного

забезпечення Л.А.Міщенко