Навчання письму як виду мовленнєвої діяльності - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Конспект уроку 10 клас Раїса Панчошенко вчитель німецької мови 1 45.51kb.
Теоретичні основи навчання аудіювання як виду мовленнєвої діяльності... 1 132.57kb.
План консультації 1 69.85kb.
Предмет і завдання курсу „Методика організації художньо-мовленнєвої... 1 66.29kb.
Програма вступних випробувань з французької мови (як другої іноземної) 1 149.53kb.
Програма вступних випробувань з іспанської мови (як другої іноземної) 1 141.26kb.
Програма вступних випробувань з іспанської мови (як другої іноземної) 1 138.03kb.
5клас ( з російською мовою навчання) 3 години на тиждень-105 год 1 83.51kb.
Мова навчання 7 864.69kb.
Розвиток комунікативної компетенції студентів на заняттях німецької... 1 71.93kb.
Урок у 5 класі за темою: «хобі: дозвілля» 1 59.4kb.
Метод гаусса для розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь... 1 127.02kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Навчання письму як виду мовленнєвої діяльності - сторінка №1/1
27.4.2012

Методичну розробку підготувала слухач дистанційних курсів, учитель англійської мови ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 м. Котовська Одеської області, Амеліна Олена Миколаївна.

Навчання письму як виду мовленнєвої діяльності


Сьогодні основною метою навчання іноземної мови в школі є формування комунікативної компетенції, тобто здатності та готовності здійснювати іншомовне міжособистісне і міжкультурне спілкування з носіями мови в заданих програмою межах. Це можливо тільки в тому випадку, якщо у школярів будуть сформовані всі компоненти іншомовної комунікативної компетенції : мовна, мовленнєва, соціокультурна, компенсаторна, навчальна. Навчання письма як виду мовленнєвої діяльності сприяє формуванню мовної компетенції зокрема й іншомовної комунікативної компетенції в цілому.

Відомо, що письмо - це такий вид мовленнєвої діяльності, продуктом якого є письмовий текст. Чим вдаліше написаний текст, тим успішніше здійснюється комунікація автора і адресата. Від якості тексту залежить ефективність комунікації автора і читача. Комунікативний підхід у навчанні письма є найбільш ефективним. Навчання письму буде носити комунікативний характер, якщо учень перед виконанням завдання буде знати ЩО? КОМУ? КУДИ? і з ЯКОЮ МЕТОЮ? він пише. Завдання, безсумнівно, повинні носити значимий характер, ґрунтуватися на особистому досвіді учнів.

Як зазначається в Державному освітньому стандарті з іноземних мов, володіння письмом передбачає досягнення елементарної комунікативної компетенції, яка забезпечує учневі вміння в найбільш типових ситуаціях повсякденного спілкування за допомогою письма:

- написати короткий твір із теми і стисло передати в письмовій формі зміст почутого чи прочитаного;

- самостійно висловлюватися на основі вербальних чи зорових опор;

- написати зарубіжному другові листа, привітальну листівку;

- заповнити анкету;

- скласти нотатки для себе або інших людей, написати коротке повідомлення;

- скласти і записати план тексту, зробити короткі записи стосовно прочитаного чи прослуханого;

- написати реферат, повідомлення.

Мовні повідомлення мають певну структуру, обумовлену змістом висловлювання, видом повідомлення і його значенням. Письмове повідомлення включає тему, ідею і характеризується певним способом викладу думки. Тема – основа висловлювання. У письмовому тексті особливе значення для розкриття теми має заголовок: він направляє думку в певне русло і полегшує розкриття змісту тексту. Ідея – центральна думка висловлювання в писемних текстах, що звичайно формулюється в кінці. Проблема – питання, яке потребує розв'язання, в будь-якому місці повідомлення. Особливості розміщення матеріалу, а також спосіб викладу думок (опис, пояснення, розповідь, міркування) – усе виробляється у процесі тренувань при навчанні писемного мовлення.

У навчанні письма виділяються три етапи:

- оволодіння каліграфією;

- оволодіння орфографією із залученням матеріалу, опрацьованого усно;

- оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування.

Для кожного з етапів характерні різні типи і види вправ. Так, на етапі формування орфографічних навичок використовуються вправи на ідентифікацію та диференціацію:

- звуко–буквений аналіз слова; групування слів з однаковими звуками;

- групування слів на основні протиставлень;

- диференціація подібних, але не тотожних букв;

- списування за зразком;

- списування з різними завданнями (підкреслити букву, буквосполучення, слова з однією і тією ж орфограмою);

- групування слів із використанням схем;

- написання слів за заданими першими літерами.

Основною метою другого етапу, поряд з орфографічними навичками, є формування лексико-граматичної правильності письма. На цьому етапі найбільш поширеними визначаються такі види вправ:

- вправи на запитання – відповіді з частковою зміною мовного матеріалу;

- на трансформацію мовного зразка;

- на підстановку;

- на розширення та скорочення;

- диктанти.

На середньому ступені навчання, крім зазначених, проводяться ускладнені диктанти, а саме: диктант із самоконтролем, пояснювальний диктант, диктант, вивчений напам’ять (уривок прози, вірш), диктант – переклад.

Мета третього етапу в навчанні письма і писемного мовлення – формування дій, що забезпечують виклад мовного матеріалу в письмовій формі навчання. Характерними видами вправ на цьому етапі можуть бути:

- відповіді на запитання, складання запитань до тексту;

- складання плану до прочитаного тексту;

- переказ за планом;

- складання листа другові за зразком;

- резюме до тексту;

- розповідь з придуманим початком (кінцем);

- переказ тексту;

- написання розгорнутого плану, тез для усного висловлювання.

Творче письмо робить слова та ідеї незабутніми. Творчо використовуючи іноземну мову, учні перетворюють її на власну, а творчі завдання допомагають відчути впевненість у своїх вміннях. Окрім контрольованого та супроводжувального існує творче письмо, навчання якого є найскладнішим. Творче письмо має такі види:

- виконання проектів;

- складання діалогів;

- переказ;

- написання реферату;

- складання описів;

- написання творів;

- написання віршів;

- ведення записів.

На середньому етапі навчання можуть мати місце всі види творчого письма, але питома вага їх повинна бути різною. Незалежно від запропонованого різновиду творчого письма, існує конкретний алгоритм написання творчої роботи, а саме:

- Створення необхідної мотивації.

- Акумулювання ідей.

- Планування.

- Занотовування.

- Складання чорнового матеріалу.

- Коректування чорнового матеріалу.

- Написання кінцевого матеріалу .

Зарубіжні методисти застерігають не вдаватися до стереотипного підходу, наголошуючи, що ступені творчого процесу можуть змінюватися: від складання плану до його перегляду, написання чорнового варіанту та його доопрацювання.

Тому у широкому розумінні підготовчий етап включає все, що допомагає автору сконцентрувати свою увагу на проблемі, акумулювати ідеї і знайти найкращі шляхи, щоб їх висловити читачеві. Такий підготовчий етап стимулює уяву автора та створює базу для подальшого письма.

Підготовчий етап творчої роботи передбачає, насамперед, пошук мети, адресата і форми письмової роботи. Цей етап забезпечує учнів основоположними ідеями. Підготовчий етап спрямований на генерування ідей. Він може здійснюватись різноманітними шляхами: через інтерв’ю, усний твір, застосування малюнків, дебатів, екскурсій, тощо.

Згідно Рекомендацій Ради Європи для розвитку уміння творчого викладу думок пропонуються наступні завдання:

- мозкова атака (викладач формулює ряд тематично направлених питань, які можуть бути записані на дошці; кожен студент дає на них відповіді, а вчитель записує їх на дошці для подальшого вживання учнями);

- "clustering"або "mapping" (звуження понять до ключових слів із даної теми та розширення понять від ключового слова;- кубування (складний процес, суть якого полягає в розгляді якогось предмета із шести точок зору: опишіть його, порівняйте його, зіставте його, проаналізуйте його, застосуйте його, обговоріть);
Can you compare it with…?
What makes you think?

How does it look?


Subject?


Is it good or bad? Why?

What is it made of?
How will you use it?

- інтерв’ю можна вважати одним із найпростіших способів акумуляції ідей, тому що учні середнього етапу навчання можуть брати інтерв’ю один у одного. Це створює невимушену атмосферу в аудиторії. Час проведення обмежується п’ятьма хвилинами, і час написання основних напрямків, як правило, п'ятнадцятьма хвилинами. Потім написане учнями читається вголос, обговорюється, правиться вчителем та доопрацьовується автором. Цей прийом знімає появу помилок та допомагає учням краще пізнати один одного.

Дебати можуть посісти чільне місце серед підготовчих вправ. Усе обговорення на думку багатьох зарубіжних методистів, завжди повинне передувати творчому завданню. Воно синтезує необхідність планувати зміст і структуру написання. Усне обговорення дає вчителеві змогу виявити, чи володіють учні в достатній мірі словниковим запасом та необхідними мовними структурами, необхідними для вираження своїх думок на письмі. Групове обговорення особливо корисне для слабких учнів, оскільки забезпечує їх ідеями та матеріалами із запропонованої теми.

Груповий твір є добрим прикладом діяльності, коли аудиторія стає майстернею, а учнів просять працювати невеликими групами над конкретним завданням. Взаємодія групи та внесок кожного учасника є колективною творчістю.

Незважаючи на вибір підготовчих вправ, їх завданням є стимулювати та мотивувати учнів у процесі акумулювання матеріалів для подальшого написання. Час, затрачений на цю діяльність, покривається кращим рівнем творчих доробків авторів – підлітків.

Під час підготовчого етапу творчої роботи не варто розраховувати на вправи підручника, а слід використовувати додатковий матеріал та ресурси Інтернету. На допомогу приходять writing worksheets з освітнього сайту Busy Teacher http://busyteacher.org/classroom_activities-writing-worksheets/ , які допомагають мені урізноманітнити роботу по закріпленню в учнів навичок, отриманих на уроці.

Висновок
Обрана проблема є актуальною, тому що зараз часто можна спостерігати недостатній рівень розвитку писемного мовлення школярів. Причиною цього є те, що, насамперед, не закладається міцна основа графічних та орфографічних навичок, не формуються навички техніки письма. Однією з причин цього може бути і недостатня кількість вправ для кожного з етапів навчання писемного мовлення у підручниках, навчальних посібниках, які використовуються в школах згідно з Держстандартом. Тому вчителям слід залучати додатковий матеріал та вправи, цікавитись сучасними надбаннями у цій сфері, тобто робити все, щоб у ході навчання підлітків писемному мовленню ці недоліки були б усунуті.

Пропоную вашій увазі дві розробки уроків з використанням деяких завдань для розвитку уміння творчого викладу думок, які зазначені в Рекомендаціях Ради Європи, та додаток із завданнями.


Рекомендації
Чинна шкільна програма підкреслює, що письмо є метою і важливим засобом навчання іноземної мови.

Виконання завдань цього розділу програми вимагає попередньої підготовки всіх учасників освітнього процесу. Чим раніше учні починають виконувати творчі письмові завдання, чим різноманітніше будуть їх форми, тим вище стане рівень їх адаптації до ЗНО.

Письмо передбачає комплексне використання орфографії, лексико-граматичних і стилістичних засобів вираження думок та здійснення писемної комунікації.

Використовуючи різні посібники та ресурси Інтернету, мною розроблена власна система підготовки учнів до повноцінного письмового висловлювання, починаючи з п'ятого класу.

Це система різноманітних видів творів, оповідань, викладів, листів. Ми маємо формувати і розвивати в учнів навички писемного мовлення, починаючи з простих видів письмових завдань і закінчуючи листом другу і твором в форматі ЗНО.

Щоб досягти такого рівня володіння писемним мовленням, учні повинні систематично виконувати конкретні комунікативні завдання.Tips for improving writing Додаток1

 1. Practise your reading as well as writing.

 2. Read the task instructions carefully so you don’t misunderstand anything.

 3. Plan your answer before you start writing.

 4. Answer all parts of the question fully.

 5. Show understanding of any source materials but don’t copy sentences from the text.

 6. Organise your writing using paragraphs and linking phrases.

 7. Write in a suitable format, style and register.

 8. Demonstrate a wide range of language for your level.

 9. Write accurately, using correct spelling and grammar.

 10. When you finish, check your writing for mistakes and missing information.

Understanding task fulfilment

Task fulfilment is an essential part of writing. You need to be sure you have done exactly what you were asked to do: completed all the components, used the correct word length, the correct register, etc.

You should ask yourself:

Have I …


…completed all the sub-tasks?

…noted any plurals in the sub-tasks?

…used the correct format?

…identified the correct audience?

…used the correct register?

…stayed within the word range?
Writing – Plan

Paragraph 1________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Paragraph 2 _______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Paragraph 3 _______________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Paragraph 4 _______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

Paragraph 5 _____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________


Додаток 2

WRITING A DESCRIPTION

Paragraph 1

Introduce the place and give a bit of background, eg. What it is? (a castle, a stadium, a city)

Where it is?; When it was built or set up; Its size and what it looks like.

Niagara Falls is without doubt one of the most impressive places I have never seen. It was developed as a tourist resort in……


Paragraph 2

Describe what there is to see and do in the place.There is plenty to do in Niagara on both the American and Canadian sides of the border. The views of the falls are absolutely fantastic and as well as that……


Paragraph 3

Describe the surroundings and what to do there.Around the town there are lots of places to visit. There are several theme parks in the area plus museums which show……


Paragraph 4

Sum up why you like this place.I think Niagara impressed me so much because of the scale of the falls themselves and the number of activities round them.

Useful Vocabulary:

Opinion adjectives: austere, beautiful, breathtaking, charming, dramatic, grand, historic, impressive, magnificent, monumental, spectacular.

Descriptive adjectives: Bare, glass, granite, huge, stone, tiny, ornamental, wooded.

Buildings: entrance, dome, façade, fountain, roof, ruins, stairway, tower.

Nature: forest, glacier, hill, lake, pond,

Expressions: Without doubt, it is the most important, What strakes you is the…, is worth visiting, is surrounded by…, impressed me so much because of…

Linking

It is extremely large; In fact, It is the biggest church in Spain.To compare:

It is very crowded in August in contrast, in February there is hardly anyone.

Додаток 3

WRITING : DESCRIBING PEOPLE AND PLACES

 1. READ THESE 2 DESCIRPTIONS OF A HOUSE.

TEXT 1

My house is big. There are two bathrooms. There are three bedrooms. There is a garden. I like my house. At this moment I am listening to music in my bedroom. My parents are watching TV in the living room. My dog is running in the garden.TEXT 2

My house is very big and beautiful. There are two small bathrooms. There are three big bedrooms. My bedroom is blue and green. I have got posters on the walls and a wooden desk. There are a lot of papers on my desk! It is a mess! There is a garden. It has got nice pink and violet flowers and green plants. I really like my house. At this moment I am listening to rock music in my bedroom. My parents are watching a comedy on TV in the living room. My dog is running fast in the garden. • What is the difference between these texts?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. MAKE A LIST OF ADJECTIVES AND ADVERBS:

Adjectives Adverbs


 1. READ THIS TEXT AND TRY TO MAKE ITY BETTER ADDING ADJECTIVES AND ADVERBS:

My best friend´s name is Michelle. She has got brown hair and black eyes. She lives in a small town in England. Her house is small. It has got two bedrooms and a bathroom.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Додаток 4
POSTCARD

How to Write a Postcard

1. You may begin and end in any way you like because postcards are informal and personal.

2.   There is not much space in a postcard. So you usually mention just a few things and use shortened sentence forms.

3. You don’t have to follow strict rules of punctuation. For example, you may use dashes ( - ) instead of full stops or commas to separate ideas.

4. To emphasize words or expressions in a postcard you can use: capital letters, underlining, exclamation marks.

5. In postcards you often use descriptive words to show you like something or someone (e.g. wonderful, great, beautiful, exciting, fabulous or bad, miser able, unfriendly and so on).

You have a new flat. Write a letter like this inviting your neighbour in the

class to a party at your flat.

Flat 1, 3, Oakley Street, Chelsea, London S. W. 3 November 1st, 19 . . .

Dear Jim,

I live in Chelsea now and I have a new flat. Please note my new address. Put it in your diary!

Would you like to come to a party on Saturday November 10th at 8 p.m.? Would you like to bring Sally too?

Yours, Stephen

_______________________mc900232020[1]

Dear ______________,

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ ___________________________

____________________________________________________ ___________________________

____________________________________________________ ___________________________

____________________________________________________ ___________________________

____________________________________________________
Додаток 5

Тема: Я, моя сім`я та друзі. (10 клас)

Підтема: The Process of Writing. Навчання письма. Заповнення анкет.

Мета: формувати навички письма; вдосконалювати навички усного мовлення, читання; розвивати культуру спілкування й мовленнєву реакцію учнів; виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань.

Обладнання: підручник О. Карп’юк, робочі зошити, Mind-Map “Writing”, опорні записи для завдань, роздатковий матеріал «Анкета».


ХІД УРОКУ:

 1. ФАЗА АКТУАЛІЗАЦІЇ

 1. Організаційний момент. Привітання.

 2. Уведення в іншомовну атмосферу:

 1. Бесіда в режимі T- P1 P2

 • Do you have a close friend?

 • How do you communicate with each other?

 • Do you write any letters? How often do you write them?

 • Do you write in English? Why? Why not?

 1. Повідомлення теми та мети уроку: The theme of our lesson is the process of writing. Today we shall try to find out why we need writing; we’ll learn how to fill in the application form. Let it be our trip to the imaginary Writing Land. We’ll go step by step to reach it. But first of all let’s think what: (учні розповідають, що їм не відомо, що відомо та що хотіли б дізнатися стосовно теми уроку).


We would like to know…We know …We don’t know… 1. ФАЗА ПОБУДОВИ ЗНАНЬ

 1. Актуалізація опорних знань.

 1. Робота в парах: обговорення запитань із впр 1 . с. 16:

 • Is writing a process or a skill?

 • What reasons do we write for?

 • What kinds of writing do you know?

 • Why do we study writing?

 1. Перевірка завдання, обговорення та заповнення Mind-Map:


What reasons do we write for?

Why do we study writing?

What kinds of writing do you know?

Writing?To make notes

To pass the examEssays, research papers, reports


To do homework
To express thoughts correctly

Writing for journals, business reports, position papers, policy statementsTo write letters, reports, articles, etc.
To communicate

Business plan writing, resume writing
 1. Читання мовчки та мовлення. Надаю учням завдання прочитати самостійно текст із впр. 2 с. 16 та висловитись стосовно того, для чого потрібно навчатись письму. Учні можуть використовувати опорну схему (нижче) та Mind-Map (на дошці): презентація завдання у формі вправи «Мікрофон».


 1. Audience – who am I writing for?

 2. Purpose – what is the function of this piece of writing?

 3. Form, which very much depends on the first two elements.

3.Мовлення. Робота в міні-групах. Учні отримують наступні завдання:  1. Переглянути вимоги до рівнів писемного мовлення с. 153 підручника. Та кожний учень в групі має знайти опис того рівня, що підходить саме йому.

T: In the Self-Assessment Grid p.153 read the part concerning writing. Try to find the descriptors that fits your level best.

 1. T: In a group of four, compare and discuss your answers. Report your findings to the other groups. Учні мають порівняти і обговорити свої відповіді. Доповісти іншим групам свої дослідження, використовуючи опору та інтерактивну вправу Метод «Прес»:
I think level ____ fits me best because ________________________.

My objective is to achieve Level _________ because ______

_______________________________________________.

4. Навчання заповнення анкети (виконання роботи у фронтальному режимі). Детальне пояснення вчителя стосовно граф анкети.

T: Look at the cards, please. You see an application form, which is used to give all necessary information about you. You can see them in the websites of different foreign organizations, which propose you some educational service. Today we’ll learn to fill it in.


Send to:

E.S.L. Coordinator

P.O. Box 171

Riverstone NSW 2765

Fax:+61 2 9627 3342

APPLICATION FORM FOR ESL COURSE

Family name:_____________________________ Given name(s)___________________________________

Present Address __________________________________________________________________________

Postcode _______________ Country__________________________________________________________

Phone:___________________________ Fax: ________________E-mail:_____________________________

Date of Birth. ___________________________ Gender ________________________

Citizenship _____________________________ Passport No________________________________

Occupation________________________________________________________________________________

Next of kin (name, address, phone). _______________________________________________________________

Marital status _____________________________ Name of spouse _____________________________________

Name(s) of children (age) _______________________________________________________________________

Health Insurance number: _______________________________________

Education

What educational standard did you reach? ___________________________________________________________

What further study have you done? ________________________________________________________________

Have you previously studied English? _____________________________________________________________

If so, what level did you achieve? _________________________________________________________________

Health

What is your general state of health? _______________________________________________________________Do you suffer from any illness or disorder that may affect your studies of English? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Do you take any medication or have any dietary requirements? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

General

What hobbies and recreational activities do you enjoy? (i.e. reading, cooking, music, singing) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________What are your reasons for studying English? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

How did you hear about this course? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Signature:_______________________________ Date: ____________________________________

Please attach a recent Photo to this form. ______________________________________________________________________________________________

Please send the application form to: The ESL Co-ordinator, PO Box 171, Riverstonea NSWa 2765, Australia.

(Fax: +61 2 9627 3342; E-mail: admin@glo-australia.com) 1. ФАЗА КОНСОЛІДАЦІЇ

 1. Пояснення домашнього завдання: впр. 7 с. 15.

 2. Рефлексія навчальної діяльності: повернення до сходинок, які пропонувалися на початку уроку та учні мають висловитись:

 • I didn’t know that …

 • It was interesting to get to know …

 • I would like to get to know …Додаток 6

УРОКИ 9 - 10

Тема: Моя родина, друзі, я.

Підтема: Навчання письма. Descriptive essay.

Мета: вдосконалювати лексичні навички та навички усного мовлення; ознайомити із структурою описового нарису про людину; практикувати учнів у виконання різних комунікативних вправ з метою підготовки до писемного мовлення; вдосконалювати навички роботи в парах та малих групах; розвивати навички монологічного мовлення; виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань.

Обладнання: підручники, робочі зошити, презентація “How to write a descriptive essay”, роздаточний матеріал, вислів про дружбу.

ХІД УРОКУ:

І. ФАЗА АКТУАЛІЗАЦІЇ

 1. Організаційний момент. Привітання.


The friend is the man who knows all about you, and still likes you.

Elbert Hubbard


Уведення в іншомовну атмосферу; обговорення вислову:

T: What makes a person a good friend, a friend for life?

Have you got a friend? Do you appreciate your friendship?


 1. Повідомлення теми та мети уроку: The theme of our lesson is the studying of writing of a descriptive essay. Today we shall try to find out how to write it and what can help us in doing this task. We’ll go step by step to reach the goal of the lesson – to write about your friend. But first of all let’s think what we know about it.


We would like to know…We know …
We don’t know…

ІІ. ФАЗА ПОБУДОВИ ЗНАНЬ

 1. Активізація мовленнєвого матеріалу, введеного на попередньому уроці. Перевірка домашнього завдання: учні відповідають на запитання про друга (робота в парах); виконання впр. 7 с. 15.

 2. Навчання письма - описовий нарис:

 1. Ознайомлення із структурою описового нарису. (Показ слайдів 2-5).а) Робота з текстом та розподілення абзаців згідно із структурою нарису. Учні отримують завдання та виконують його в парах:

A Close Friend by Jim WhiteJacques has been my close friend for two years. I first met him on a school exchange trip to Calais, France. I asked him the way to the library and we started talking. We've been friends ever since.

Para 1

Jacques is very keen on water sports. He likes sailing and he spends a lot of time on his boat. He enjoys scuba diving, too, and loves exploring life under the sea.

?

All in all, I’m glad to have Jacques as my friend. It’s a pleasure to be with him and I really enjoy his company. I’m sure we’ll always be close friends.

?

Jacques is very outgoing. He is always friendly and loves to have fun. He's got a fantastic sense of humour and he always makes me laugh. However, he can be a bit immature at times. For example, when he doesn't get what he wants, he acts childishly and stamps his feet.

?

Jacques is quite good-looking. He’s tall and slim, with olive skin and curly dark hair. Like many French people, he has a great sense of style, so he always looks well-dressed even in casual clothes.

?
 1. Побудова знань за етапами нарису:

а) Робота в парах; обдумування та запис речень до частини Introduction, використовуючи незакінчені речення, що на дошці, в якості опори. T: Imagine that you task is to tell about the first meeting with your friend. Tell how it happened.

Id like to tell

has been my close friend forI first met

I asked

Учні зачитують речення, які вони щойно склали.

б) Знайомство з особливостями опису людини – Пояснення вчителя з опорою на слайди 6-8 презентації.в) Робота в малих групах. Підготовка до написання Main Body; учні отримують завдання в картках: розподіляють словосполучення по абзацам та складають речення з деякими словосполученнями:

Use the points below to complete the table, and then make sentences about your friends.

fantastic sense of humour, modelling, painting, good-looking, immature, great sense of style, motorcycling, outgoing, olive skin, curly dark hair, casual clothes, friendly, pale complexion, energetic, emotional, pointed nose, shoulder-length hair, tall, slim, of medium height, generous, popular, skiing, bossy, attractive, plump.
MAIN BODY
Topic

Main points

Para 1

Appearance
Para 2

Personal qualities
Para 3

Hobbies/interests
Презентація учнями завдання.

г) Підготовка до опису людини. Повторення вживання Linking words and phrases (слайди 9-10 презентації).
Учні добирають відповідні слова до пропусків у реченнях (на дошці):

Fill in the gaps with correct linking words/phrases from the list below:


and, with, who

Stacy is a pretty child___ will soon be eight years old. She is quite tall for her age, _____long curly hair, big almond-shaped eyes ____ a wide smile.


however, and, also

Nick is very intelligent _____always gets fantastic marks in all his tests. He is ______ creative and likes to write short series. _______, Nick is rather shy and feels uncomfortable speaking in front of a lot of people.

ґ) Опис зовнішності людей на малюнках з урахуванням отриманих знань. Робота зі слайдами 11-15 в малих групах. Учні розподіляють слайди між учасниками групи та готують опис.T: Look at the pictures and circle the correct item, as in the example. Describe the people in the pictures using a variety of structures and linking words.

д) Підготовка до опису рис характеру; повторення лексики шляхом виконання наступних завдань:

T: Match the adjectives to their justifications, and then use your answers to talk about your friends. For example: My friend is an intelligent person who does well at school. 1. generous

 2. talkative

 3. selfish

 4. lazy

 5. well-dressed

 6. popular

 7. energetic

 8. intelligent

 9. cheerful
 1. always smiles

 2. doesn’t like working

 3. is very active

 4. is liked by everyone

 5. always buys family presents

 6. cares only about him/herself

 7. wears smart clothes

 8. does well at school

 9. never stops chatting

 1. Складання описового нарису в усній формі за наступним завданням: You see the table with the task. Imagine that you are friends and describe Margaret.

Презентація учнями завдання.ІІІ. ФАЗА КОНСОЛІДАЦІЇ

  1. Пояснення домашнього завдання: впр. 5 с. 17 (написати про свого найкращого друга з урахуванням знань, отриманих на уроці).

  2. Рефлексія навчальної діяльності: повернення до сходинок, які пропонувалися на початку уроку та учні мають висловитись:

I didn’t know that …

It was interesting to get to know …I would like to get to know …


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бухбиндер В.А. Основы методики преподавания иностранных языков [Текст] / В.А.Бухбиндер – К.,: Вища школа, 1996. – 364 с.

 2. Глазунова Т.В. Види письмових висловлювань як об'єкт навчання [Текст] / Т.В.Глазунова // Іноземні мови. - 1997. - №1. - C.61-62

 3. Калініна Л.В. Навчання творчого письма іноземною мовою у старших класах середньої школи [Текст] / Л.В.Калініна, І.В.Самойлюкевич // Іноземні мови. - 1996.-№1. - C.28-35

 4. Литвин С.В. Навчання писемного спілкування учнів старшої загальноосвітньої школи [Текст] / С.В.Литвин, Н.К.Скляренко. - К.: Ленвіт, 2001, - 48 с

 5. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1988.

 6. Busy teacher [Електронний ресурс]: Worksheets/ URL http://busyteacher.org/6073-tips-for-improving-your-writing.html

 7. Busy teacher [Електронний ресурс]: Worksheets/ URL http://busyteacher.org/9304-writing-a-description-of-a-place.html

 8. Busy teacher [Електронний ресурс]: Worksheets/ URL http://busyteacher.org/8755-how-to-write-a-postcard.html

 9. Learning English [Електронний ресурс]: Application Form/ URL http://www.glo-australia.com/eslapp.html