Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків Статус кредитного модуля (дисципліни) обов’язковий - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні вказівки до Виконання контрольної роботи з дисципліни «ОБҐрунтування... 8 1465.26kb.
Опис кредитного модуля (дисципліни) Пристрої відображення та реєстрації... 1 47.11kb.
Опис кредитного модуля (дисципліни) додаткові розділи силової електроніки 1 51.85kb.
Опис кредитного модуля (дисципліни) додаткові розділи інформаційної... 1 38.1kb.
Опис кредитного модуля (дисципліни) Спеціалізовані і промислові мікропроцесорні... 1 72.81kb.
Опис кредитного модуля (дисципліни) Сучасні напрямки комп’ютерної... 1 58.85kb.
Опис кредитного модуля (дисципліни) Енергетична електроніка 1 107.27kb.
Опис кредитного модуля (дисципліни) Обчислювальна математика 1 111.81kb.
Опис кредитного модуля (дисципліни) Теорія поля 1 62.59kb.
Опис кредитного модуля (дисципліни) Електронні системи 1 102.61kb.
Опис кредитного модуля (дисципліни) 1 85.87kb.
Поради вчителям зош, які навчають у своїх класах дітей з порушенням... 1 33.4kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків Статус кредитного модуля - сторінка №1/1
Опис кредитного модуля (дисципліни)

НП-05 Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
Статус кредитного модуля (дисципліни) обов’язковий

Факультет менеджменту та маркетингу_

Кафедра економіки і підприємництва
І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
В умовах економічної нестабільності, яка характерна для ринкового середовища, постійно виникає потреба у швидкому прийнятті науково обґрунтованих рішень щодо підвищення результативної діяльності суб’єктів господарювання. У даному контексті вагомим чинником формування базису таких рішень є серйозна фахова підготовка спеціалістів та керівників підприємств з урахуванням сучасної практики господарювання.

Особливу роль ризик відіграє в економіці і менеджменті, котрі як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках неможливі без невизначеності, випадковості і конфліктності, зумовлених найрізноманітнішими причинами: природними явищами, політичними подіями, податковим регулюванням, змінами у законодавстві, коливаннями цін і курсів валют, конкуренцією, виконанням договірних зобов’язань, особистими уподобаннями і перевагами учасників подій та багатьма іншими факторами. Дисципліна “Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків“ є нормативною навчальною дисципліною для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки “Економіка підприємства“.

За переліком дисциплін напряму підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна “Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків” має код НП-05 і викладається в обсязі 5 кредитів ECTS.

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Семестр

Код кредитного
модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)СРС

Модульні контр. роб. (кількість)

Індивід. завдання

(вид)


Семестрова

атестація (вид)Лекції

Практичні/
семінарські

Комп’ютерний практикум

7

НП-05

5/180

36

36

-

108

1

РР

Екз.

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)Мета вивчення дисципліни – формування знань і навичок у студентів стосовно обґрунтування господарських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику.
Головні завдання курсу:

 • засвоєння основних принципів обґрунтування різних видів господарських рішень;

 • засвоєння методичних підходів щодо аналізу ризику та управління ним;

 • оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, ідентифікацію й оцінку ризику, використовуючи комп’ютерну техніку та програмно-математичні комплекси;

 • прогнозування щодо оптимального способу поведінки суб’єктів економіки та обрання оптимальних стратегій в умовах ризику.IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ (КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ)

Розділ 1. Господарські рішення у різних сферах підприємницької діяльностіТема 1.1. Сутнісна характеристика господарських рішень

Господарські рішення та їх види. Способи формалізації та реалізації господарських рішень. Якість та ефективність господарських рішень.Тема 1.2. Технологія прийняття рішень господарської діяльності

Процес прийняття господарських рішень. Основні моделі та засоби прийняття рішень. Характер та умови прийняття господарських рішень. Закони та закономірності, що впливають на прийняття рішень.Тема 1.3. Методичні основи розробки та обґрунтування господарських рішень

Методи розробки рішень господарської діяльності. Обґрунтування господарських рішень. Прогнозування та аналіз господарських рішень.

Розділ 2. Ризик та невизначеність в обґрунтуванні господарських рішень

Тема 2.1. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності

Сутність та види невизначеності. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності. Теорія корисності в системі процесів прийняття рішень.Тема 2.2. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень

Характеристика ризику як економічної категорії. Класифікація підприємницьких ризиків. Обґрунтування господарських рішень в умовах ризику. Критерії прийняття рішень в умовах ризику. Прийняття господарських рішень у конфліктних ситуаціях.Тема 2.3. Обґрунтування інвестиційних та фінансових рішень

Проектний ризик та прийняття господарських рішень. Прийняття фінансових рішень за умов ризику.Тема 2.4. Оцінювання підприємницьких ризиків

Якісний аналіз ризиків підприємницької діяльності. Кількісний аналіз ризиків господарювання. Методи кількісного оцінювання підприємницьких ризиків.

Розділ 3. Основи ризик-менеджменту

Тема 3.1. Основи ризик-менеджменту

Особливості управління ризиками господарської діяльності. Напрями та методи регулювання ступеня ризику.V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Важливими етапами засвоєння змісту дисципліни «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків», що потребують значних затрат часу, є: • організація індивідуальної роботи (для студентів денної форми навчання);

 • самостійна робота студентів усіх форм навчання.

Самостійна робота студентів неодмінно передбачає:

 • конспектування текстів лекцій; укладання; виконання практичних завдань; виконання комп’ютерних практикумів;

 • оперативне ознайомлення зі змінами нормативно-правової бази, сучасними літературними джерелами з питань обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків;

 • підготовку й виконання завдань до блочно-модульного контролю;

 • підготовку доповіді за обраною темою (крім студентів-заочників);

 • підготовку до підсумкового контролю (іспиту).

Після ознайомлення з тематичним планом та основними програмними питаннями дисципліни можна переходити до самостійного вивчення кожної теми.

Особливу увага доцільно приділити розгляду методичних порад до вивчення кожної теми, засвоєнню основних категорій і понять, формуванню практичних навичок.
Основна література:
Назва видання

Місце знаходження

1

Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.

Кафедра, бібліотека НТУУ «КПІ»

2

Клименко С.М., Дуброва О.С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 252 с.

Кафедра, Бібліотека КНЕУ

3

Ілляшенко С.М. Економічний ризик: навчальний посібник. 2-ге вид., доп. перероб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220 с.Кафедра, бібліотека НТУУ «КПІ»

4

Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.


Національна бібліотека України ім. Вернадського

5

Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч. посіб. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, 2004. – 200 с.


Бібліотека НТУУ «КПІ»

6

П.І.Верченко, Г.І.Великоіваненко, Н.В.Демчук та ін. Ризикологія: Навч.-метод.посіб.для самост.вивч.дисц. – К.: КНЕУ, 2006. - 176 с.

Бібліотека КНЕУ

7

Вітлінській В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.

Бібліотека КНЕУ

8

Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навч. посіб. — К: ЦУЛ, 2002. — 420 с.


Бібліотека КНЕУ

9

Смирнов Э. А. Разработка управленческих решений: Учеб. для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 271 с.

Викладач призначає щотижневі індивідуальні консультації для того, щоб студенти змоги з’ясувати всі проблемні питання стосовно даної дисципліни. Лектор також здійснює консультації через мережу Інтернет. Всі студенти мають електронну скриньку лектора і можуть таким чином отримати консультацію.

VI. МОВА

Викладання дисципліни здійснюється українською мовою, для іноземних студентів – російською.VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Індивідуальним семестровим завданням з дисципліни є виконання розрахункової роботи.VIII. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

Бально-рейтингова система оцінювання якості навчально – пізнавальної діяльності студентів розроблена у відповідності кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) є основою Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS). Впровадження системи ECTS є одним з важливих кроків інтеграції вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору.

Ключовими елементами КМСОНП є: залікові кредити, як міра трудомісткості та якості навчальної роботи студента, і стимулююча рейтингова система оцінювання (РСО).

Сутність РСО з дисципліни, права та обов’язки студентів, тобто всі правила застосування РСО, доводяться до студентів на першому занятті з дисципліни.

Студенти своєчасно інформуються про всі отримані рейтингові бали. Значення поточних рейтингів студентів з дисципліни періодично доводяться до студентів і деканатів та використовуються для коригування навчального процесу й управління навчальною діяльністю кожного студента.

Календарна атестація студентів (на 8 та 14 тижнях семестрів) з дисципліни проводиться за значенням поточного рейтингу студента на час атестації. Якщо значення цього рейтингу не менше 50 % від максимально можливого на час атестації, студент вважається задовільно атестованим. В іншому випадку в атестаційній відомості виставляється «незадовільно».
Попередня рейтингова оцінка з кредитного модуля (rC), семестровий контроль з якого передбачено у вигляді екзамену, доводиться до студентів на останньому занятті. Після оцінювання відповіді студента на екзамені (rE), підраховується загальний результат (RD=rC+rE), переводиться в оцінку ECTS і традиційну оцінку та вноситься до екзаменаційної відомості.
Розрахунок шкали (R) рейтингу:
Розмір шкали РСО: R=100 балів.

Сумма вагових балів контрольних заходів проведених протягом семестру


RC=50 балів.

Складова екзаменаційного контролю: RE =50 балів


Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею:


RD=rC+rE

Оцінка ECTS та визначення

Оцінка традиційна

95…100

А

Відмінно

85…94

В

Добре

75…84

С

65…74

D

Задовільно

60…64

E

RD<60

FX

незадовільно

rC<25 або не виконані інші умови допуску до екзамену

F

не допущений

IX. Організація

Організація навчання проходить у групах, визначених деканатом у відповідності до розкладу занять.Семестрова атестація проводиться на основі відомостей, підготовлених деканатом.