«Обґрунтування господарських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства з урахуванням ризику» для студентів спеціал - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Економіка... 1 199.14kb.
Методичні вказівки до Виконання контрольної роботи з дисципліни «ОБҐрунтування... 8 1465.26kb.
Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних занять з... 1 11.87kb.
Обґрунтування рішень щодо здійсненя підприємством фінансових інвестицій... 1 66.54kb.
Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної... 3 334.31kb.
Методичні вказівки до виконання практичних завдань, контрольної роботи... 1 258.46kb.
Методичні вказівки до їх вивчення, а також варіанти контрольних завдань. 9 1359.39kb.
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Планування... 2 650.03kb.
"Як я бачу своє працевлаштування" (для студентів 3 курсу спеціальності... 1 65.42kb.
Стратегія підприємства 10 897.07kb.
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни "Фінанси підприємства"... 3 395.47kb.
1. Філософський зміст проблеми буття 3 842.84kb.
Таращанський 1 219.63kb.

«Обґрунтування господарських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства - сторінка №1/7
Методичні рекомендації

до виконання курсової роботи з дисципліни

«Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків»
на тему: «Обґрунтування господарських рішень щодо підвищення

ефективності діяльності підприємства з урахуванням ризику»

для студентів спеціальності «Економіка підприємства»

денної та заочної форм навчання НУВГП
Рекомендований зміст курсової роботи
Вступ

 1. Теоретико-методичні засади обґрунтування господарських рішень щодо … (вид діяльності підприємства)

 2. Економічне обґрунтування господарських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства

  1. Аналіз результатів діяльності підприємства

  2. Визначення величини резервів підвищення ефективності діяльності підприємства

  3. Економічне обґрунтування господарського рішення щодо..

  4. Оцінювання ефективності господарського рішення

  5. Оцінка впливу запропонованого рішення на результати діяльності підприємства

 3. Обґрунтування заходів щодо зниження господарського ризику

  1. Оцінювання ступеня ризику

  2. Обґрунтування зниження ризику за рахунок…

Висновки

Список використаних джерел

Додатки
Вступ

У вступі до курсової роботи стисло визначають актуальність обґрунтування господарських рішень та їх роль у підвищенні ефективності діяльності підприємства. Студент формулює мету виконання курсової роботи, ставить завдання, визначає практичну спрямованість даної роботи, оцінює ступінь вивченості проблеми та окреслює шляхи дослідження. Обсяг 2 – 3 сторінки.


Розділ 1. Теоретико-методичні засади обґрунтування господарських рішень щодо …

Формуючи назву теоретичного розділу студент вказує господарське рішення, яке пов’язане з одним із видів діяльності підприємства, і потребує обґрунтування в рамках даної курсової роботи. Для цього можна скористатися інформацією з додатку А. В даному розділі студент дає коротку характеристику обраного рішення, розкриває методичні аспекти обґрунтування обраного господарського рішення, визначає напрямки його впливу на ефективність господарської діяльності підприємства. Обсяг до 10 сторінок.


Розділ 2. Економічне обґрунтування господарських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства

В цьому розділі студент висвітлює основні результати аналізу діяльності підприємства за обраним напрямком дослідження, визначає резерви підвищення ефективності господарської діяльності підприємства, формулює господарське рішення, спрямоване на таке підвищення, проводить економічне обґрунтування доцільності реалізації обраного рішення та оцінює його вплив на ефективність діяльності підприємства. Обсяг 15 – 20 сторінок.2.1. Аналіз результатів діяльності підприємства

В даному параграфі студент, використовуючи статистичну та фінансову звітність підприємства, наводить таблиці, що містять структурно-динамічний аналіз тих показників діяльності підприємства, які характеризують обраний напрямок дослідження. Тут же дається їхня економічна характеристика з визначенням основних тенденцій.2.2. Визначення величини резервів підвищення ефективності діяльності підприємства

В даному параграфі студент, використовуючи методи абсолютних та відносних різниць, ланцюгових підстановок або інші, визначає резерви покращання використання тих чи інших ресурсів на підприємстві, створюючи підґрунтя для вибору господарського рішення, спрямованого на реалізацію встановленого резерву.2.3. Економічне обґрунтування господарського рішення щодо..

Цей параграф передбачає чітке формулювання господарського рішення та конкретизацію мети його прийняття. Детально перераховуються всі можливі наслідки рішення, особливо виділяються позитивні наслідки, заради яких приймається рішення. Встановлюється тип рішення. На основі відповідної методики (Додаток Б) здійснюється економічне обґрунтування обраного господарського рішення.2.4. Оцінювання ефективності господарського рішення

Виходячи з типу обраного господарського рішення студент проводить економічну оцінку його ефективності та оцінює доцільність реалізації такого рішення.2.4.1. Алгоритм економічного обґрунтування операційного рішення

1.

 1. Обгрунтування конкретного господарського операційного рішення.

 2. Розрахунок планового показника економічного результату від реалізації рішення.

 3. Розрахунок витрат на реалізацію обраного рішення (формування кошторису, прогнозування) .

4. Обчислення показників ефективності операційного рішення.

2. Алгоритм економічного обґрунтування інвестиційного рішення:

1.

 1. Встановлення потреби в інвестиціях та джерел їх фінансування.

 2. Прогнозування потоків грошових доходів від реалізації інвестиційного рішення.

 3. Розробка графіку повернення інвестицій з врахуванням фактору часу.

 4. Розрахунок чистої теперішньої вартості проекту або інших показників ефективності.


2.4.3. Алгоритм економічного обґрунтування фінансового рішення:

 1. Формулювання рішення та мети його прийняття.

 2. Встановлення наслідків фінансового рішення.

 3. Розрахунок потреби в додаткових фінансових ресурсах та визначення джерел їх надходження або перерахунок структури балансу підприємства (при перерозподілі фінансів між різними активами без залучення додаткових фінансових ресурсів).

 4. Розрахунок основних планових фінансових показників діяльності підприємства: прибутковості, ліквідності та фінансового стану.


2.5. Оцінка впливу запропонованого рішення на результати діяльності підприємства

В даному параграфі студент узагальнює розрахунки впливу господарського рішення на ефективність діяльності підприємства. Такі розрахунки доцільно зводити в таблицю, форма якої може мати наступний вигляд:

Таблиця 2.1

Вплив запропонованого господарського рішення на ефективність діяльності підприємстваПоказники, що характеризують різні аспекти діяльності підприємства

До впровадження рішення

Після впровадження рішення

Ефект

від впровадження рішенняРазомРозділ 3. Обґрунтування заходів щодо зниження господарського ризику

В цьому розділі передбачається здійснити оцінку ризиків, що пов’язані з реалізацією обраного господарського рішення, а також розробити заходи щодо зниження ступеня господарського ризику підприємства.
  1. Оцінювання ступеня ризику

В залежності від типу рішення, використовуючи методику оцінювання ризику (Додаток В), студент розраховує величину ризику господарського рішення, що обґрунтовується в курсовій роботі.  1. Обґрунтування зниження ризику за рахунок…

В цьому параграфі студент, виходячи з величини ризику, пропонує заходи для зниження ступеня ризику. Для цього використовуються основні принципи ризик-менеджменту. Спосіб зниження ризику також потребує обґрунтування. Обґрунтування способу зниження ризику можна здійснювати в табличній формі.

Таблиця 3.1.

Обґрунтування зниження ризику за рахунок …

Показники

Без проведення заходу

Після проведення заходу

Виручка від продажу продукціїСобівартість реалізованої продукціїв т.ч. витрати на проведення заходу

-
ПрибутокРівень рентабельностіЙмовірність втратВеличина ризику
Висновки

У висновках наводять основні результати курсової роботи, відповідають на поставлені мету та завдання, а також оцінюють результати діяльності підприємства з урахуванням запропонованих в роботі рекомендацій.Додаток А. ПЕРЕЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ, ЩО

ПОТРЕБУЮТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ 1. Операційні рішення:
 1. Виробнича програма підприємства

 2. Потреба у виробничих ресурсах

 3. Ефективність використання виробничих ресурсів

 4. Продуктивність праці персоналу

 5. Рівень витрат виробництва

 6. Собівартість основних видів продукції

 7. Розмір виробничих запасів і запасів готової продукції підприємства

 8. Обґрунтування рівня ціни на окремі види продукції

 9. Доцільність використання нових матеріалів

 10. Виробництво нової продукції

 11. Вибір раціональних методів і форм організації виробництва

 12. Вибір оптимальних організаційних структур управління підприємством

 1. Соціальні рішення

11) Інші операційні рішення, узгоджені попередньо з викладачем


 1. Інвестиційні рішення:
 1. Вибір між орендою та придбанням нової техніки

 2. Лізингові операції

 3. Виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

 4. Створення та використання нової техніки та технології

 5. Виробничі інвестиції підприємства

 6. Фінансові інвестиції підприємства

 7. Інші інвестиційні рішення, узгоджені попередньо з викладачем
 1. Фінансові рішення:
 1. Структура джерел фінансування діяльності підприємства

 2. Залучення зовнішніх джерел фінансування

 3. Розміри продажу продукції в кредит

 4. Розмір виплат дивідендів за простими акціями підприємства

 5. Інші фінансові рішення, узгоджені попередньо з викладачемДодаток Б. МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ

ОКРЕМИХ ОПЕРАЦІЙНИХ РІШЕНЬ
наступна сторінка >>