Питання до кваліфікаційного екзамену з сучасної української мови - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма Державного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності 000009... 1 238.2kb.
Програма факультативного курсу «стилістика сучасної української мови» 1 160.3kb.
Закладі предмет І завдання методики навчання дітей української мови... 17 4233.48kb.
Вікторія Савіна, Тетяна Сальтевська 1 52.42kb.
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену для випускників... 2 388.22kb.
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену для випускників... 2 414.98kb.
Програма вступного екзамену з дисципліни «Фізика» для здобуття освітньо-кваліфікаційного... 1 154.29kb.
Тема Походження і розвиток української мови. Місце української мови... 1 38.84kb.
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на здобуття... 2 374.76kb.
Питання до заліку (екзамену) 1 31.16kb.
Програма вступного екзамену з іноземної мови на здобуття освітньо-кваліфікаційного... 1 160.62kb.
Урок української мови в 10 класі (профільний рівень) Тема. Багатозначність... 1 178.27kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Питання до кваліфікаційного екзамену з сучасної української мови - сторінка №1/1
IV курс
ПИТАННЯ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ З СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ


 1. Українська літературна мова як унормована відшліфована форма загальнонародної мови української нації.

 2. Фонетика української мови як учення про її звукову систему, про артикуляційні та акустичні характеристики звуків і закономірності їхньої сполучуваності.

 3. Фонологія як учення про систему фонем української літературної мови. Поняття фонеми.

 4. Система фонем української літературної мови. Голосні фонеми, їх класифікація.

 5. Приголосні фонеми сучасної української літературної мови. Їх класифікація.

 6. Фонетична і фонематична транскрипції в українській мові.

 7. Склад як явище фонетичне. Основні закономірності складоподілу в українській мові. Типи складів.

 8. Наголос в українській мові і його роль як засобу розрізнення слів та їх форм.

 9. Зміни звукового складу у мовному потоці. Палаталізація приголосних. Асиміляція приголосних. Дисиміляція приголосних. Спрощення в групах приголосних. Історичне пояснення цих явищ.

 10. Морфологія як учення про регулярні фонологічні чергування у складі морфем, пов’язані зі словотвором і словозміною української мови. Взаємозв’язок фонеми і морфеми.

 11. Чергування голосних у коренях слів як засіб розрізнення семантичних відтінків і граматичних значень.

 12. Чергування приголосних фонем при словотворенні і словозміні в українській мові.

 13. Орфоепія як розділ словознавчої науки, що визначає систему загальноприйнятих правил української літературної мови. Суспільне значення орфоепічних норм.

 14. Графіка української мови. Український алфавіт.

 15. Орфографія як розділ мовознавчої науки. Короткі відомості з історії українського правопису.

 16. Співвідношення орфографії з графікою та орфоепією. Принципи українського правопису.

 17. Українська лексикологія як учення про лексичне значення слова та лексичну систему сучасної літературної мови. Слово як лексична одиниця.

 18. Моносемія і полісемія. Пряме і переносне значення слів

 19. Лексичне значення слова. Відмінність слова від морфеми і словосполучення. Типи лексичних значень слів в українській мові.

 20. Поняття про омонімію. Види омонімів. Розрізнення омонімії та полісемії. Шляхи виникнення омонімів. Пароніми.

 21. Синоніми. Їхня класифікація. Функції синонімів у мові.

 22. Антоніми. Систематичне використання антонімів.

 23. Лексика української мови з погляду походження.

 24. Шляхи і способи засвоєння українською мовою іншомовних слів.

 25. Українська літературна мова як джерело лексичних засвоєнь іншими мовами.

 26. Склад української лексики щодо виділення в ній активного і пасивного шарів. Лексика сучасна і застаріла. Архаїзми та історизми. Загальномовні та індивідуально-авторські неологізми. Їх стилістичне використання.

 27. Стилістична диференціація лексичного складу української мови (лексика загальновживана, суспільно-політична, специфічно-побутова, виробничо-професійна, наукова, офіційно-ділова).

 28. Фразеологія. Поняття фразеологічної одиниці. Класифікації фразеологізмів. Джерела. Вияв в українських фразеологізмах національної специфіки мови.

 29. Українська лексикографія як теорія і практика укладання словників. Типи словників. Характеристика найважливіших лексикографічних праць з української мови.

 30. Морфеміка сучасної української літературної мови. Морфема як мінімальна значуща частина в структурі слова. Типи морфем.

 31. Типи основ. Зміни в складі слова в процесі історичного розвитку української мови (спрощення, перерозклад, ускладнення).

 32. Словотвір (власне словотвір або дериватологія) як учення про творення слів і загальні принципи їх мотивації. Твірна основа. Словотвірний тип.

 33. Способи словотвору в сучасній українській літературній мові. Різновиди морфологічного, морфолого-синтаксичного способу, лексико-синтаксичний і лексико-семантичний способи творення слів.

 34. Граматика української мови як учення про граматичну структуру слова в українській мові, про систему словоформ (парадигматику), про будову і типи словосполучень і речень.

 35. Морфологія і синтаксис як розділи граматики. Основні граматичні поняття: грам атичне значення, граматична форма, граматична категорія.

 36. Частини мови і принципи їх виділення в українській мові на основі лексичного значення морфологічних ознак, типової синтаксичної функції і особливостей словотворення.

 37. Іменник як частина мови.

 38. Прикметник як частина мови.

 39. Числівник як частина мови.

 40. Займенник як частина мови.

 41. Дієслово як частина мови.

 42. Дієприкметник як форма дієслова

 43. Дієприслівник як форма дієслова.

 44. Прислівник як частина мови.

 45. Слова категорії стану та їх місце в системі частин мови.

 46. Службові частини мови.

 47. Модальні слова. Вигуки.

 48. Словосполучення. Поняття про словосполучення як одиницю синтаксису. Типи словосполучень за видами синтаксичного зв’язку між компонентами, сурядні та підрядні словосполучення.

 49. Граматичні зв’язки між компонентами словосполучення. Види підрядного зв’язку: узгодження (повне і неповне), керування (сильне і слабке), прилягання, тяжіння.

 50. Речення як основна синтаксична одиниця мови і мовлення. Речення і судження. Ознаки речення. Типи речень (за функцією та емоціональним забарвленням, за структурою, за характером вираженого ставлення до дійсності).

 51. Двоскладне просте речення. Головні члени речення. Способи вираження підмета і присудка.

 52. Односкладне речення. Структурно-семантичні типи односкладних речень.

 53. Другорядні члени речення в двоскладному і односкладному реченнях.

 54. Повне і неповне речення. Типи неповних речень (контекстуальні, ситуативні, еліптичні). Відмежування неповних речень від повних односкладних.

 55. Слова-речення, їх типи за значенням і функціями (стверджувальні, заперечні, питальні, емоційно-оцінні, спонукальні).

 56. Порядок слів у реченні. Його стилістична роль і значення в українській мові.

 57. Речення з однорідними членами. Способи вираження однорідності. Однорідні означення та їх відмінність від неоднорідних. Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами.

 58. Речення з відокремленими другорядними членами. Відокремлення означень, прикладок, обставин. Пунктуація при відокремленні.

 59. Вставні слова і словосполучення, зв’язок з членами речення і місце в реченні. Вставні речення. Вставлені слова, словосполучення й речення.

 60. Звертання, його значення і способи вираження. Місце звертання щодо речення. Вокативні речення (речення-звертання).

 61. Складне речення як синтаксична одиниця. Засоби зв’язку частин складного речення (сполучники, сполучні слова, інтонація, порядок слів, співвідносність форм дієслів-присудків). Сурядність і підрядність у складному реченні.

 62. Складносурядні речення (ССР). Смислові відношення між частинами ССР. сср з єднальними, протиставними і розділовими сполучниками.

 63. Складнопідрядні речення з одним підрядним. Головна і підрядна частини як структурно-смислова єдність. Функції сполучників і сполучних слів у СПР.

 64. Принципи класифікації СПР: логіко-граматичний, формальний, структурно-семантичний, СПР розчленованої і нерозчленованої структури.

 65. Присубстантивно-атрибутивне, з’ясувальні та займенниково-співвідносні СПР.

 66. Різновиди СПР з обставинними підрядними (місця, часу, причини, мети, способу дії, міри і ступеня, допустові, наслідкові, умовні). СПР з підрядними супровідними (приєднувальними) частинами.

 67. СПР з кількома підрядними частинами (УСПР). Супідрядна (однорідна і неоднорідна) і послідовна супідрядність.

 68. Безсполучникові складні речення. Структурно-семантичні типи безсполучникових речень.

 69. Складні речення з різними типами синтаксичного зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим)

 70. Період. Його структурні типи, особливості інтонації.

 71. Пряма, непряма і власне-пряма мова. Співвідношення форм прямої мови з непрямою. Невласне-пряма мова, її структурні особливості і стилістичне використання.

 72. Основи сучасної української пунктуації. Система розділових знаків. Розділові знаки у простому і складному реченні.