Положення про Апеляційну палату Державного департаменту інтелектуальної власності Відповідно до Законів України "Про охорону прав на - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Затверджено наказ Міністерства освіти І науки України 1 116.47kb.
Договір між роботодавцем і творцем про винагороду 1 141.77kb.
Договір між роботодавцем і творцем про винагороду 1 224.88kb.
15 квітня 2002 р за n 364/6652 Відповідно до Закону України "Про... 4 763.53kb.
Закон україни "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" 1 43.76kb.
Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 1 63.65kb.
Тернопільська митниця Міндоходів стежить за дотриманням прав інтелектуальної... 1 13.12kb.
Закону №1771-ш від 01. 06. 2000 із змінами, внесеними згідно з Законом... 1 75.85kb.
Спеціаліст анотації нормативних дисциплін гп1 інтелектуальна власність 1 120.83kb.
Право на винаходи (курсова робота) План 1 199.41kb.
Захист права інтелектуальної власності в Україні Види порушень прав... 1 254.87kb.
Узгоджена позиція делегатів від Київської області Першого зʼїзду... 1 22.29kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення про Апеляційну палату Державного департаменту інтелектуальної власності - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 47 від 28.01.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

8 лютого 2002 р.

за N 120/6408

Про затвердження Положення про Апеляційну палату

Державного департаменту інтелектуальної власності

Відповідно до Законів України "Про охорону прав на винаходи і

корисні моделі" ( 3687-12 ), "Про охорону прав на промислові

зразки" ( 3688-12 ), "Про охорону прав на топографії інтегральних

мікросхем" ( 621/97-вр ), "Про охорону прав на знаки для товарів і

послуг" ( 3689-12 ), "Про охорону прав на зазначення походження

товарів" ( 752-14 ) НАКАЗ У Ю:


1. Затвердити Положення про Апеляційну палату Державного

департаменту інтелектуальної власності (далі - Положення), що

додається.
2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати

це Положення до Міністерства юстиції України на державну

реєстрацію.
3. Державному департаменту інтелектуальної власності

опублікувати це Положення в офіційному бюлетені "Промислова

власність".
4. Встановити, що Положення про Апеляційну Раду Державного

департаменту інтелектуальної власності, затверджене наказом

Державного патентного відомства України від 28 лютого 1996 року

N 34 ( z0171-96 ), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 9

квітня 1996 року за N 171/1196, із змінами і доповненнями,

унесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16

серпня 2000 року N 390 ( z0576-00 ), застосовується при розгляді

справ по спорах щодо сортів рослин.


5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову

Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.


Міністр В.Г.Кремень
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і

науки України

28.01.2002 N 47


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 лютого 2002 р.

за N 120/6408

Положення про Апеляційну палату Державного

департаменту інтелектуальної власності

1. Загальні положення
1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Законів України

"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ), "Про

охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ), "Про охорону прав

на топографії інтегральних мікросхем" ( 621/97-вр ), "Про охорону

прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ), "Про охорону прав

на зазначення походження товарів" ( 752-14 ), Договору про

патентну кооперацію ( 895_001 ), що є чинним в Україні з 25 грудня

1991 року, Мадридської угоди Про міжнародну реєстрацію знаків

( 995_134), що є чинною в Україні з 25 грудня 1991 року, Протоколу

до Мадридської угоди ( 995_583 ), що є чинним в Україні з 29

грудня 2000 року, та Положення про Державний департамент

інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997 ( 997-2000-п ),

визначає завдання, функції та склад Апеляційної палати, порядок

організаційно-технічного забезпечення її діяльності.
1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у

такому значенні:

Держдепартамент - Державний департамент інтелектуальної

власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України;

Апеляційна палата - колегіальний орган Держдепартаменту для

розгляду заперечень проти рішень Держдепартаменту щодо набуття

прав на об'єкти інтелектуальної власності;

заперечення - заперечення проти рішення Держдепартаменту щодо

набуття прав на об'єкт інтелектуальної власності;

Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут

промислової власності" Міністерства освіти і науки України -

уповноважений державний заклад для розгляду і проведення

експертизи заявок.
1.3. Апеляційна палата є колегіальним органом

Держдепартаменту.


1.4. Організаційною формою роботи Апеляційної палати є

засідання її колегій та пленуму.

Колегія Апеляційної палати призначається для розгляду

конкретного заперечення.

Пленум Апеляційної палати скликається для вирішення питань з

удосконалення організації її роботи і законодавства щодо

інтелектуальної власності.
1.5. У своїй діяльності Апеляційна палата керується

Конституцією України ( 254к/96-вр ), законами України, актами

Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими

нормативно-правовими актами, наказами Міністерства освіти і науки

України, наказами Держдепартаменту, а також цим Положенням.
2. Завдання Апеляційної палати
2.1. Завданнями Апеляційної палати є колегіальний розгляд

поданих до неї заперечень, а також протестів голови

Держдепартаменту на рішення Апеляційної палати та прийняття

відповідних рішень.


2.2. На виконання своїх завдань Апеляційна палата:

взаємодіє зі структурними підрозділами Держдепартаменту,

Укрпатенту, іншими юридичними та фізичними особами;

отримує від осіб, які подали заперечення, матеріали стосовно

заперечень, веде з ними листування;

залучає до розгляду заперечень фахівців Держдепартаменту,

Укрпатенту та інших фахівців у встановленому порядку;

уносить пропозиції щодо вдосконалення процедури розгляду та

правового регулювання експертизи заявок, удосконалення діяльності

Апеляційної палати;

виконує інші функції, що випливають з покладених на неї

завдань.
3. Склад Апеляційної палати


3.1. Склад Апеляційної палати формується з найбільш

кваліфікованих працівників Держдепартаменту та Укрпатенту в

кількості не менше трьох осіб. Склад Апеляційної палати

затверджується наказом Держдепартаменту на строк 3 роки.

За мотивованим поданням голови Апеляційної палати її склад

може бути змінено.


3.2 Апеляційну палату очолює її голова.

Голова Апеляційної палати:

забезпечує керівництво діяльністю Апеляційної палати;

подає пропозиції щодо складу Апеляційної палати;

затверджує персональний склад колегій з розгляду конкретних

заперечень чи протестів голови Держдепартаменту;

забезпечує підготовку наказів Держдепартаменту про

затвердження рішень Апеляційної палати;

приймає рішення щодо залучення до розгляду заперечень

фахівців Держдепартаменту, Укрпатенту та інших фахівців;

приймає рішення про скликання пленуму Апеляційної палати та

головує на його засіданнях;

забезпечує контроль за виконанням прийнятих рішень.
3.3. Заступник голови Апеляційної палати виконує обов'язки

голови Апеляційної палати в разі його тимчасової відсутності.


4. Організаційно-технічне забезпечення діяльності

Апеляційної палати


4.1. Організаційно-технічне забезпечення діяльності

Апеляційної палати здійснюється Держдепартаментом та Укрпатентом.


4.2. Апеляційна палата має бланк, форма якого затверджується

наказом Держдепартаменту.


Начальник відділу

правового забезпечення Л.А.Цибенко