Положення про колегію Головного управління юстиції у Тернопільській області - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Начальнику Головного управління юстиції у Тернопільській області... 1 75.95kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у тернопільській... 1 326.35kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у тернопільській... 1 334.24kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у тернопільській... 1 158.36kb.
Рішення колегії Головного управління юстиції у Тернопільській області 6 1433.2kb.
Затверджую голова колегії начальник Головного управління юстиції... 1 72.67kb.
Начальнику Головного управління юстиції у Тернопільській області... 1 322.47kb.
Начальнику Головного управління юстиції у Тернопільській області... 1 101.95kb.
Розпорядження начальника управління державної виконавчої служби Головного... 1 54.85kb.
Положення про відділ реєстрації актів цивільного стану Головного... 1 32.43kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у тернопільській... 1 163.68kb.
Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти І науки, молоді... 1 40.19kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення про колегію Головного управління юстиції у Тернопільській області - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Головного управління

юстиції у Тернопільській області

26.07.2010 № 283 - ОД

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію Головного управління юстиції у Тернопільській області

1. Колегія Головного управління юстиції у Тернопільській області


(далі-колегія) є дорадчим органом управління юстиції і утворюється для
колективного вирішення питань, що належать до його компетенції, та
підготовки рекомендацій з напрямків діяльності управління юстиції.

2. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України,


актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про
Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
республіці Крим, головні управління юстиції в областях, м.м. Києві та
Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від
14.02.2007 року №47/5, нормативно-правовими актами, наказами
Міністерства юстиції України та цим Положенням.

3. Колегія:

Функції колегії

 1. розглядає питання щодо забезпечення реалізації завдань відповідно до
  Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції
  України в Автономній республіці Крим, головні управління юстиції в
  областях, м.м. Києві та Севастополі, затвердженого наказом
  Міністерства юстиції України від 14.02.2007 року №47/5;

 2. обговорює та ухвалює рекомендації щодо перспектив і найважливіших
  напрямків діяльності Головного управління юстиції;

 3. розглядає питання про стан дотримання та організації плано-фінансової
  роботи в системі управління юстиції;

 4. аналізує результати діяльності Головного управління юстиції, його
  територіальних органів;

 5. аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби,
  організаційно кадрової роботи та виконавської дисципліни;

 6. розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на
  Головне управління юстиції.

Склад колегії
4. До складу колегії Головного управління юстиції входять: начальник Головного управління юстиції (голова колегії), перший заступник та заступники начальника Головного управління юстиції, керівники

структурних підрозділів Головного управління юстиції та керівники його територіальних органів, а також інші фахівці.

Членів колегії затверджує та увільняє начальник Головного управління юстиції.

Секретар колегії призначається та звільняється наказом начальника Головного управління юстиції.

5. Кількісний склад колегії визначається начальником Головного
управління юстиції.

Організація роботи колегії

*

6. Організаційною формою роботи колегії є засідання, які проводяться,


відповідно до затвердженого головою колегії плану засідань колегії або за
потребою.

За рішенням голови колегії можуть проводитися позапланові, розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади. 1. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії
  визначає голова колегії.

 2. Матеріали до засідання колегії формуються секретарем колегії.

 3. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з
кожного питання;

2) довідка з кожного питання порядку денного засідання колегії з


обґрунтованими висновками і пропозиціями;

3) проект рішення колегії; 1. список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в
  обговоренні питань порядку денного засідання колегії, з зазначенням іх
  прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

 2. довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти,
  таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

10. Матеріали, зазначені у підпунктах 2-5 пункту 9 готуються
структурним підрозділом Головного управління юстиції відповідно до
затвердженого плану підготовки засідання колегії.

Структурний підрозділ, відповідальний за підготовку порядку денного колегії, готує (у тому числі, за участю підрозділів Головного управління юстиції) необхідні матеріали та проект рішення колегії, які не пізніше ніж за тиждень до засідання колегії, подає першому заступнику начальника Головного управління юстиції, який після їх розгляду надає голові колегії.11. Структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питання
порядку денного колегії, подає секретарю колегії погоджені головою колегії
матеріали не пізніше ніж за три дні до засідання.

Секретар колегії формує на основі поданих матеріалів папки, які надає членам колегії та іншим учасникам засідання колегії для ознайомлення.Порядок проведення засідання колегії

 1. Засідання колегії веде голова, а у разі його відсутності, за окремим
  дорученням голови колегії, - особа, на яку покладено виконання обов'язків
  начальника.

 2. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не
  менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

 3. Члени колегії беруть участь у засіданнях особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

15. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються


членами колегії шляхом голосування.

16. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань порядку денного, можуть бути присутніми під час розгляду лише з дозволу голови колегії.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

17. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих
питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні
пояснення.

18. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про


закритий розгляд питань порядку денного.

19. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного


відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів
колегії.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування. 1. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів
  виконавчої влади приймається спільне рішення.

 2. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий працівник),
  відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів
  (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з
  урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення
  питань порядку денного, погоджує його з членами колегії, при потребі, з
  керівниками структурних підрозділів Головного управління юстиції та подає
  проект рішення на розгляд голови колегії.

22. Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються
головуючим на засіданні та працівником, який веде протокол.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій та працівником, який веде протокол.

23. Рішення колегії проводяться у життя наказами начальника
Головного управління юстиції.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

24. Рішення колегії затверджене наказом Головного управління юстиції
доводяться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів,
районних управлінь юстиції в частині, що їх стосується.

25. Технічний запис засідань колегії Головного управління юстиції


забезпечує працівник, визначений головою колегії.

26. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у


структурному підрозділі (окремого працівника), визначеному головою

колегії. *27. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється
Головним управлінням юстиції у Тернопільській області.

Контроль за виконанням рішень колегії

 1. Контроль за виконанням рішень колегії покладається на окремих
  посадових осіб, структурні підрозділи або їх працівників, визначених у
  рішенні колегії, затвердженому наказом Головного управління юстиції.

 2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих
  нею рішень.