Положення про навчальний кабінет фізики в загальноосвітніх навчальних закладах Загальні положення - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення про навчальний кабінет фізики та астрономії загальноосвітнього... 1 90.21kb.
Положення про навчальний кабінет математики 1 104.91kb.
Положення про європейські клуби загальні положення це положення регламентує... 1 137.96kb.
Робочий навчальний план 1 228.39kb.
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних... 1 51.82kb.
Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних... 1 26.96kb.
Положення про навчальний кабінет зарубіжної літератури Загальні положення 1 360.54kb.
Положення про кабінет «Довіра»» Зміст положення (норми) чинного законодавства... 1 149.99kb.
Методичні рекомендації щодо оформлення та обладнання навчального... 1 76.02kb.
Положення про організацію профільного навчання в загальноосвітніх... 1 51.13kb.
Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних... 1 192kb.
Розпорядження від 4 вересня 2003 р. N 548-р Київ Про робочу групу... 1 29.39kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення про навчальний кабінет фізики в загальноосвітніх навчальних закладах Загальні - сторінка №1/1
“ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор загальноосвітньої школи

______________________

«____»___________200_ р.ПОЛОЖЕННЯ

про навчальний кабінет фізики

в загальноосвітніх навчальних закладах 1. Загальні положення

Положення про навчальний кабінет фізики розроблено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та інших законодавчих актів України.

Це Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально – технічного оснащення кабінету згідно із санітарно – гігієнічними правилами та нормами і є обов’язковим.

Кабінетом вважається класна кімната закладу зі створеним навчальним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та шкільним обладнанням.


 1. Мета, завдання та основні форми організації навчального кабінету фізики

2.1. Основна мета створення кабінету полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально – виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня

2004 року № 24.

2.2. Завданням функціонування навчального кабінету є створення передумов для:


 • організації індивідуального та диференційованого навчання;

 • реалізації практично – дійової і творчої складових змісту навчання;

 • забезпечення в старшій школі профільного і поглибленого навчання;

 • організації роботи гуртків та факультативів;

 • проведення засідань шкільного методичного об’єднання вчителів фізики;

 • індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його науково – методичного рівня.

2.3. Перед початком навчального року проводиться огляд кабінету з метою визначення стану готовності його проведення занять.

2.4. Державні санітарні правила і норми облаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально – виховного процесу мають відповідати вимогам, затвердженим постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08. 2001 № 63 (далі – ДСанПіН 5.5.2.008 - 01), та ДБН В.2.2 – 3 -97 «Будинки та споруди навчальних закладів». 1. Типи навчального кабінету

3.1. Організація навчального кабінету передбачає:

визначення предметної специфіки – фізика

розміщення кабінету _________________

оснащення засобами навчання та шкільним обладнанням за єдиними вимогами до упорядкування та удосконалення організаційно – педагогічних умов функціонування кабінету фізики. 1. Матеріально – технічне забезпечення навчального кабінету фізики

4.1. Комплектація кабінету обладнанням здійснюється відповідно до типових переліків навчально – наочних посібників, технічних засобів навчання та обладнання загального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів.

4.2. Шкільні меблі та їх розміщення у кабінеті має відповідати санітарно – гігієнічним правилам і нормам ( п.8.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01) і бути трьох розмірів за 4, 5, 6 ростовими групами.

У кабінеті встановлюються шкільні меблі: двомісні учнівські столи та учнівські стільці, столи не прикріплені до підлоги.з маркуванням їх у вигляді ліній відповідного кольору. Зріст учнів 146-160 см (4-та група) – червоного, 161-175 см (5-а група) – зеленого і більше 175 см (6-та група) - блакитного.

Парти (столи учнівські) повинні бути тільки стандартні, при цьому стіл і стілець однієї групи (п. 8.2 ДСанПіН 5.5.2.008 – 01).

У кабінеті слід передбачити наявність меблів двох-трьох розмірів з перевагою одного з них. У класній кімнаті повинна бути нанесена кольорова мірна вертикальна лінійка для визначення учням необхідного розміру меблів (п. 8.2 ДСанПіН 5.5.2.008 – 01).

4.3. Робоче місце вчителя - демонстраційний стіл. Тумби стола оснащені спеціальними пристроями (ящиками).

4.4. У кабінеті обов’язково розміщується класна (аудиторна ) дошка різних видів: на одну, три або п’ять робочих площ у розгорнутому або складеному вигляді.

Середній щит класної (аудиторної) дошки на три або п'ять робочих площ може бути використаний для демон­страції екранно-звукових засобів навчання на навісному екрані.

Варто, щоб одна з робочих площ мала магнітну основу з кріпленнями для демонстрації навчально-наочних по­сібників (таблиць, карт, моделей-аплікацій тощо).

Робочі площі на звороті дошки можна покрити білим кольором для нанесення написів за допомогою спеціаль­них фломастерів.

4.5. Місця зберігання засобів навчання нумеруються і позначаються назвами на етикетках, що заносяться до інвентарної книги.

4.6. Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентарній книзі встановленого зразка, яка має бути прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою.

4.7. Облік та списання морально й фізично застарілого обладнання, навчально-наочних посібників проводиться відповідно до інструкцій, затверджених Міністерством фінансів України.

4.8. Кабінет має бути забезпечений: • аптечкою з набором медикаментів для надання першої методичної допомоги;

 • первинними засобами пожежогасіння відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України – вогнегасником типу ________.

4.9Вимоги пожежної безпе­ки для всіх навчальних приміщень визначаються НАПБ В.01.050-98/920 Правила по­жежної безпеки для закладів, установ і організацій си­стеми освіти України, затверджених спільним наказом Міністерства освіти України і Головного управління Дер­жавної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 30.09.1998 року№348/70(г0800-98), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.12.1998 року за № 800/3240 (зі змінами і доповненнями).

5. Навчально-методичне забезпечення навчального кабінету фізики

5.1. Навчальне-методичне забезпечення кабінету скла­дається з навчальних програм, підручників, навчальних та методичних посібників, передбачених типовими пере­ліками навчально-наочних посібників та обладнання за­гального призначення, зразків навчально-наочних по­сібників, навчального обладнання, у кількості відповідно до вимог зазначених переліків.

5.2. Розподіл та збереження засобів навчання і навчаль­ного обладнання здійснюються згідно з вимогами навчаль­них програм за розділами, темами і класами відповідно до класифікаційних груп у кабінеті (класній кімнаті). У кабінеті (класній кімнаті) створюється тематична картотека дидактичних та навчально-методичних матеріалів, навчально-наочних посібників, навчального обладнання, розподілених за темами та розділами навчальних програм. Картки розміщуються в алфавітному порядку.

6. Оформлення навчального кабінету фізики

6. 1. На вхідних дверях кабінету має бути відповідний напис на табличці з назвою кабінету: «Кабінет фізики». Крім того, на вхідних дверях кабінету може бути цифрове позначення та літера класу, за яким закріплено цей клас загальноосвітньої школи, наприклад, «10-А клас».

6.2. Для оформлення кабінету передбачено створення на навчально-методичних експозицій змінного та постійно­го характеру.

6.3. До постійних експозицій відповідно до спеціалізації кабінету належать: • державна символіка;

 • інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, пра­вила роботи в кабінеті;

 • портрети гетьманів, президентів України, державних та політичних діячів світової та вітчизняної історії;

 • карта світу, політико-адміністративна карта України, краєзнавчий та геральдичний матеріал тощо.

6.4. У секційних шафах кабінету демонструються при­лади, колекції, фотовиставки тощо.

6.5. До експозицій змінного характеру належать: • виставка кращих робіт учнів;

 • матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні за­вдання тематичного оцінювання, державної тематичної атестації;

 • додаткова інформація відповідно до навчальної програ­ми;

 • матеріали краєзнавчого характеру;

 • результати експериментальної та дослідницької ро­боти учнів;

 • результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо.

Матеріали експозицій оновлюються в процесі переходу до вивчення нової теми.

6.6. Кабінет має бути забезпечено настінними термо­метрами.7. Керівництво навчальним кабінетом фізики

7.1. Роботою кабінету керує завідувач, якого призначає директор з числа вчителів фізики.

7.2. Завідувач кабінету несе відповідальність за упоряд­кування, зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнання та інших матеріальних цінностей.

7.3. До обов'язків завідувача кабінету входить: • складання перспективного плану оснащення кабінету;

 • забезпечення умов для про ведення у років;

 • сприяння оновленню га вдосконаленню матеріальної бази кабінету;

 • систематизація та каталогізація матеріальних об'єктів;

 • забезпечення дотримання в кабінеті правил елект­ричної та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо;

 • систематичне ведення інвентарної книги із занесен­ням до неї відповідних змін про нові надходження, витра­ти та списання матеріальних цінностей.

7.4. Розмір посадового окладу (ставки заробітної пла­ти) завідувача кабінету загальноосвітніх навчальних за­кладів встановлюється згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 року № 161 (г0.303-01), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.04.2001 року за №303/5494.

7.5. Перспективний план оснащення кабінету засоба­ми навчання та шкільним обладнанням складає завідувач кабінету за погодженням із директором закладу, у разі потреби (закупівля і встановлення нового складного об­ладнання) — з місцевим органом управління освітою, органами державної санітарно-епідеміологічної служби та пожежної охорони.

Відповідно до Положення про піклувальну раду загаль­ноосвітнього навчального закладу, затвердженого нака­зом Міністерства освітні науки України від05.02,2001 року № 45 (г0 146-01} і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.02.2001 року за №146/5337, і в ме­жах, що належать до компетенції піклувальної ради, ро­бота і матеріально-технічне оснащення навчальних кабі­нетів контролюються і спрямовуються піклувальною радою загальноосвітнього навчального закладу.

7.6. За згодою директора (заступника директора) за­кладу приміщення кабінету може використовуватися для проведення уроків з інших предметів, виховних заходів, батьківських зборів.


8. Документація кабінету
8.1. На кабінет фізики заведено паспорт, до якого входять всі необхідні документи: дане положення, інструкції, опис технічних засобів, опис навчально-методичної літератури та посібників, перелік компакт дисків, аудіо та відеокасет, план роботи кабінету та перспективний план оснащення кабінету засобами навчання та шкільним обладнанням.
8.2. Інвентарна книга прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою.


Форма інвентарної книги


№ з/п

Назва предмета

Інвентарний номер

Коли придбано

Кількість і вартість

Час і причина списання

Заступник директора

з навчально – виховної роботи