Положення про вечірню (змінну) школу Відповідно до пункту 7 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постанов - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу На виконання... 1 162.32kb.
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою... 1 78.76kb.
Положення про Раду середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. 1 61kb.
Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу Відповідно... 1 84.89kb.
Про затвердження Положення про школу вищої спортивної майстерності... 1 200.05kb.
Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської... 1 286.37kb.
Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів... 1 117.17kb.
Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної... 1 271.97kb.
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою... 1 154.55kb.
Положення про Державний комітет архівів України, затвердженого постановою... 32 8768.88kb.
Положення про колегію центрального органу виконавчої влади І місцевої... 1 42.06kb.
Рішення сесії обласної ради від Код Найменування Спеціальний фонд... 1 141.83kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Положення про вечірню (змінну) школу Відповідно до пункту 7 Положення про загальноосвітній - сторінка №1/1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К А З

04.07.2005 N 397

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 липня 2005 р.

за N 758/11038

Про затвердження Положення

про вечірню (змінну) школу

Відповідно до пункту 7 Положення про загальноосвітній

навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 14.06.2000 N 964 ( 964-2000-п ) (із змінами),

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про вечірню (змінну) школу

(додається).

2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим,

начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та

Севастопольської міських державних адміністрацій довести Положення

про вечірню (змінну) школу до відома місцевих органів управління

освітою та керівників навчальних закладів системи загальної

середньої освіти та забезпечити його виконання.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства

освіти України від 09.04.97 N 106 ( z0169-97 ) "Про затвердження

Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу",

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 травня 1997 року

за N 169/1973.

4. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.)

зробити відмітку про втрату чинності наказу Міністерства освіти

України від 09.04.97 N 106 ( z0169-97 ) "Про затвердження

Положення про вечірню (змінну) середню загальноосвітню школу",

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 травня 1997 року

за N 169/1973.

5. Опублікувати цей наказ в "Інформаційному збірнику

Міністерства освіти і науки України" та розмістити на сайті

міністерства.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра Огнев'юка В.О.

Міністр С.М.Ніколаєнко

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство праці

та соціальної політики України

Заступник Міністра Н.Іванова

Міністерство економіки

та з питань європейської

інтеграції України

Заступник Міністра С.А.Романюк

Міністерство фінансів України

Заступник Міністра В.М.Матвійчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

04.07.2005 N 397

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 липня 2005 р.

за N 758/11038

ПОЛОЖЕННЯ

про вечірню (змінну) школу

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вечірня (змінна) школа (далі - вечірня школа) - це

загальноосвітній навчальний заклад II-III ступенів, що забезпечує

реалізацію права громадян, які не мають можливості навчатися у

школах з денною формою навчання, на здобуття загальної середньої

освіти з відривом або без відриву від виробництва.

1.2. Вечірня школа у своїй діяльності керується Конституцією

України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ),

"Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), іншими законодавчими

актами України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000

N 964 ( 964-2000-п ) (із змінами) (далі - Положення про

загальноосвітній навчальний заклад), цим Положенням та власним

статутом.

1.3. Вечірня школа може бути загальноосвітнім навчальним

закладом II ступеня або III ступеня. Вечірні школи II та

III ступенів можуть функціонувати разом.

1.4. Вечірня школа може бути державної, комунальної та

приватної форм власності.

1.5. Вечірня школа державної, комунальної та приватної форм

власності створюється згідно з Положенням про порядок створення,

реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів,

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94

N 228 ( 228-94-п ) (зі змінами).

1.6. Рішення про створення вечірньої школи приватної форми

власності приймається засновником (власником). Вечірня школа,

заснована на приватній формі власності, здійснює свою діяльність

за наявності ліцензії, виданої в установленому чинним

законодавством порядку.

1.7. Вечірня школа діє на підставі статуту, який

розробляється навчальним закладом та його засновником (власником)

на основі цього Положення та Примірного статуту загальноосвітнього

навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і

науки України від 29.04.2002 N 284 ( v0284290-02 ).

1.8. Статут вечірньої школи затверджується власником для

державного та комунального закладу - відповідним органом

управління освітою, для приватного - погоджується з відповідним

органом управління освітою) та реєструється місцевим органом

виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

1.9. Здобуття базової та повної загальної середньої освіти у

вечірній школі не обмежується віком.

1.10. Навчання у вечірній школі може здійснюватися за очною

або заочною формою, а також у формі екстернату та індивідуального

навчання.

1.11. Вечірня школа може входити до складу

навчально-виховного комплексу та (або) навчально-виховного

об'єднання.

1.12. Державна атестація вечірньої школи проводиться

відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх,

дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого

наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 N 553

( z0678-01 ) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України

08.08.2001 за N 678/5869.

1.13. Реорганізація та ліквідація вечірньої школи проводиться

у порядку, установленому чинним законодавством.

1.14. Вечірня школа є юридичною особою, має свої рахунки,

самостійний баланс, штамп, печатку.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Основним документом, що регулює навчально-виховний

процес у вечірній школі, є робочий навчальний план, який

складається на основі типових навчальних планів, затверджених

Міністерством освіти і науки України.

2.2. Робочий навчальний план вечірньої школи державної і

комунальної форм власності затверджується відповідним органом

управління освітою, приватної - засновником (власником) за

погодження з відповідним органом управління освітою.

2.3. Розклад занять складається відповідно до робочого

навчального плану з дотриманням педагогічних та

санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором вечірньої

школи.

2.4. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів увечірній школі здійснюється згідно з нормативами, установленими

Міністерством. освіти і науки України за погодженням з

Міністерством фінансів України.

2.5. Контингент учнів у вечірній школі визначається на

початку кожного семестру і затверджується наказом директора школи.

2.6. Учням надається право прискорено закінчити школу, про що

радою навчального закладу на підставі особистої заяви (для

неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють)

приймається відповідне рішення.

2.7. Мова навчання у вечірній школі визначається відповідно

до Конституції України ( 254к/96-ВР ) і Закону України "Про мови в

Українській РСР" ( 8312-11 ).

2.8. У старших (10-11(12) класах може бути організовано

профільне навчання або поглиблене вивчення окремих предметів з

відповідною комплектацією класів.

2.9. З метою забезпечення допрофесійної підготовки учнів у

вечірній школі загальноосвітня підготовка може поєднуватися з

допрофесійним навчанням, що здійснюється за наявності ліцензії на

даний вид діяльності. Початкова професійна підготовка у вечірній

школі проводиться за згодою учнів і їх батьків або осіб, які їх

замінюють.

2.10. Для організації навчання за заочною формою вечірня

школа може мати у своєму складі навчально-консультативні пункти.

2.11. Класи з числа учнів, які навчаються за заочною формою,

створюються за наявності не менше 9 осіб у класі.

2.12. До вечірньої школи зараховуються учні незалежно від

місця проживання на підставі особистої заяви (для неповнолітніх -

заяви батьків (усиновителів), опікунів (піклувальників) або осіб,

які їх замінюють), свідоцтва про народження (копії), медичної

довідки встановленого зразка і документа про наявний рівень

освіти. При переведенні учнів до вечірньої школи з іншого

загальноосвітнього навчального закладу, крім зазначених

документів, додається особова справа учня.

2.13. Особи, які не мають зазначених у пункті 2.12 документів

(за винятком свідоцтва про народження (копії), медичної довідки),

можуть бути прийняті до будь-якого класу, крім випускного

11 (12)-го, за їх особистою заявою (для неповнолітніх - заяви

батьків або осіб, які їх замінюють) на основі атестації,

проведеної педагогічними працівниками вечірньої школи за

погодженням з місцевим органом управління освітою.

2.14. Зарахування учнів до випускного 11 (12)-го класу

протягом навчального року здійснюється за погодженням з місцевим

органом управління освітою на підставі особистої заяви учня (для

неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) та за

наявності документа про базову загальну середню освіту.

2.15. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в

Україні на законних підставах, здобувають повну загальну середню

освіту у порядку, установленому для громадян України відповідно до

Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без

громадянства" ( 3929-12 ).

2.16. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна

становити менш як 30 календарних днів.

2.17. Режим занять для учнів, які навчаються за заочною

формою без відриву від виробництва, установлюється директором

закладу з урахуванням конкретних умов праці учнів на

підприємствах, в організаціях, установах за погодженням з їх

керівниками.

2.18. Державна підсумкова атестація учнів (вихованців)

здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову

атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти,

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від

14.12.2000 N 588 ( z0925-00 ) та зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 19.12.2000 за N 925/5146.

Звільнення учнів вечірньої школи від державної підсумкової

атестації здійснюється у встановленому порядку.

2.19. Учні вечірньої школи можуть нагороджуватися похвальним

листом "За високі досягнення у навчанні" та похвальною грамотою

"За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" відповідно

до Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні"

та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих

предметів", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки

України від 11.12.2000 N 579 ( z0923-00 ) та зареєстрованого у

Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за N 923/5144.

2.20. За умови виконання вимог Положення про золоту медаль

"За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення

у навчанні", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки

України від 13.12.2000 N 584 ( z0924-00 ), зареєстрованого у

Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за N 924/5145, випускники

вечірньої школи можуть нагороджуватися золотою медаллю "За високі

досягнення у навчанні" та срібною медаллю "За досягнення у

навчанні".

2.21. За результатами навчання учням (випускникам) вечірньої

школи видається відповідний документ про освіту (табель,

свідоцтво, атестат).

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у вечірній школі

є учні, педагогічні працівники, керівники, психологи,

бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, батьки або особи, які їх

замінюють.

3.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права

і обов'язки, трудові відносини (призначення на посаду, звільнення

з посади), педагогічне навантаження та інші види діяльності,

атестація педагогічних і керівних працівників визначаються

законодавством України про освіту, працю, охорону здоров'я, іншими

нормативно-правовими актами, цим Положенням, статутом, правилами

внутрішнього розпорядку вечірньої школи.

3.3. Учасники навчально-виховного процесу вечірньої школи

повинні неухильно дотримуватись законодавства про освіту, правил

внутрішнього розпорядку, статуту навчального закладу.

3.4. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть

відповідальність за здобуття їхніми дітьми повної загальної

середньої освіти.

4. УПРАВЛІННЯ ВЕЧІРНЬОЮ ШКОЛОЮ

4.1. Керівництво вечірньою школою здійснює його директор.

Посаду директора може займати особа, яка є громадянином України,

має вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем

спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 3

років та успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти в

порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.

4.2. Директор вечірньої школи комунальної форм власності та

його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади

відповідним органом управління освітою згідно із законодавством.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за

поданням директора.

Директор приватного загальноосвітнього навчального закладу та

його заступники призначаються засновником (власником) за

погодженням з відповідним органом управління освітою.

4.3. Органом державно-громадського управління вечірньою

школою є педагогічна рада, яку очолює директор закладу.

4.4. Органом громадського самоврядування вечірньої школи є

загальні збори (конференція) її колективу, що скликаються не рідше

одного разу на рік. У період між загальними зборами

(конференціями) діє рада закладу, діяльність якої регулюється

статутом вечірньої школи.

4.5. За рішенням загальних зборів (конференції) або ради

вечірньої школи можуть створюватися і діяти піклувальна рада,

учнівський та батьківський комітети, методичні обТєднання,

комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє і затверджує

Міністерство освіти і науки України.

5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Матеріально-технічна база вечірньої школи включає

будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні

засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких

відображено в балансі.

5.2. Майно вечірньої школи належить їй на правах, визначених

чинним законодавством. Відчуження землі, приміщень і території

вечірньої школи, вилучення основних фондів, оборотних коштів та

іншого майна проводиться лише у випадках, передбачених чинним

законодавством. Збитки, завдані вечірній школі внаслідок порушення

її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами,

відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.3. Вечірня школа може розміщуватися у власних приміщеннях

або використовувати на підставі договору-оренди приміщення,

обладнання та інші матеріальні ресурси установ, організацій або

фізичних осіб.

5.4. Фінансування вечірньої школи здійснюється на основі

кошторису її засновником (власником) або уповноваженим ним органом

відповідно до встановленого законодавством порядку.

5.5. Фінансово-господарська діяльність вечірньої школи

здійснюється на основі її кошторису.

5.6. Джерелами формування кошторису вечірньої школи є:

- кошти відповідного бюджету (для комунальних

загальноосвітніх навчальних закладів) у розмірі, передбаченому

нормативами фінансування загальної середньої освіти для

забезпечення навчального процесу в обсязі Державного стандарту

загальної середньої освіти або кошти фізичних, юридичних осіб (для

приватних загальноосвітніх навчальних закладів);

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих

майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств,

від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- кредити банків;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

5.7. У вечірній школі створюється фонд загального

обов'язкового навчання, який формується з урахуванням

матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів бюджету в

розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання,

а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на

рахунках цього навчального закладу в установі банку і витрачаються

відповідно до кошторису, затвердженого директором.

Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового

навчання здійснюється навчальним закладом відповідно до

законодавства і витрачаються згідно з наказом директора, який

видається на підставі рішення ради цього закладу.

Контроль за правильним витрачанням коштів фонду загального

обов'язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або

органи місцевого самоврядування та органи управління освітою.

5.8. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у вечірній

школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами

Міністерства освіти і науки України. За рішенням засновника

навчального закладу бухгалтерський облік може здійснюватися

самостійно або через централізовану бухгалтерію.

5.9. Штатний розпис вечірньої школи комунальної форми

власності незалежно від підпорядкування встановлюється відповідним

органом управління освітою на підставі Типових штатних нормативів

загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством

освіти і науки України.

Штатні розписи приватних загальноосвітніх навчальних закладів

установлюються засновником (власником).

5.10. Вечірня школа має право укладати угоди про

співробітництво з професійно-технічними та вищими навчальними

закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ВЕЧІРНЬОЇ ШКОЛИ

6.1. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

та підпорядковані їм органи, засновники (власники) вечірньої

школи, здійснюючи контроль за її діяльністю, діють у межах

повноважень, визначених Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ),

"Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), Положенням про

загальноосвітній навчальний заклад ( 964-2000-п ), іншими

нормативно-правовими актами.

6.2. Не рідше одного разу на десять років вечірня школа

підлягає державній атестації відповідно до Порядку державної

атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних

закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки

України від 24.07.2001 N 553 ( z0678-01 ) зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 08.08.2001 за N 678/5869.

6.3. У період між атестацією можуть проводитися перевірки

(інспектування) закладу з питань, пов'язаних з організацією

навчально-виховної діяльності, але не частіше 1-2 разів на рік.

6.4. Перевірки вечірньої школи з питань, не пов'язаних з

організацією навчально-виховного процесу, проводяться її

засновником (власником) відповідно до чинного законодавства.

Директор департаменту П.Б.Полянський