Порядок денний : Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства 1 26.2kb.
Рішення про припинення її повноважень. Обрання Голови та Секретаря... 1 35.12kb.
Рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів, що можуть... 1 46.1kb.
Закону України «Про акціонерні товариства» 1 17.42kb.
Публічне акціонерне товариство дтек пем-енерговугілля 1 54.25kb.
Публічне акціонерне товариство «дтек павлоградвугілля» Код за єдрпоу... 1 42.39kb.
Рішення загальних зборів від 1 грудня 2007 року Про порядок денний... 1 364.38kb.
Порядок денний чергових річних Загальних зборів акціонерів пат «Альфа-Банк» 1 35.15kb.
Порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування) 1 24.86kb.
Порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування) 1 43.4kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора про результати... 1 39.9kb.
Випускники факультету міжнародних відносин та міжнародного права. 1 258.24kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Порядок денний : Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів - сторінка №1/1
Публічне акціонерне товариство «Трест Дніпродорбуд»

Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2012 року о 10-00 годині за місцем знаходження Товариства: м.Дніпропетровськ, вул.Шевченка, б.35; 3 поверх, каб.№2.Порядок денний :

1.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

2.Обрання лічильної комісії, затвердження умов договору, щодо її повноважень.

3.Затвердження звіту Правління про роботу товариства за 2011 рік.

4.Затвердження звіту Наглядової ради про роботу за 2011 рік.

5.Затвердження звіту Ревізійної комісії, річного звіту та балансу за 2011 рік.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.

7.Про надання згоди на отримання кредиту в розмірі 70 млн.грн. через банківські установи.

Основні показники фінансово-господдарської діяльності

ПАТ "Трест Дніпродорбуд", тис.грнНайменування показника

періоди
2011

2010
Звітний

попередній

Усього активів

264992

241044

Основні засоби

149141

105218

Довгострокові фінансові інвестиції

362

362

Запаси

60092

44540

Сумарна дебіторська заборгованість

37017

80486

Грошові кошти та їх еквіваленти

49

486

Нерозподіленний прибуток

(83288)

(60133)

Власний капітал

28206

51416

Статусний капітал

70000

70000

Довгострокові зобов'язання

-

3838

Поточні зобов'язання

236786

185790

Чистий прибуток (збиток)

(23156)

(26594)

Середньорічна кількість акцій (шт)

2279399

2279399

Кількість власних акцій,викупленних протягом періоду
Загальна сума коштів,витрачених на викупвласних акцій протягом періодуЧисленість працівників на кінець періоду (осіб)

681

469

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводиться за містом проведення зборів м.Дніпропетровськ, вул.Шевченка,б.35, 3-й поверх,каб.№2 з 9-00 до 9-50.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів-паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах-24 година 13.04.2012 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень питань порядку денного за місцем знаходження Товариства у вівторок та четвер щонеділі з 10-00 до 12-00. Відповідальна особа – заступник генерального директора з фінансових питань Дудкіна Тамара Володимирівна (кімната бухгалтерії).

Якщо до порядку денного будуть внесені зміни або доповнення, то вони будуть надруковані в газеті «Відомості ДКЦПФР» не менш ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

Телефон для довідок:(0562) 46-40-36.

Правління ПАТ «Трест Дніпродорбуд»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 14.03.2012 року «Відомості ДКЦПФР» №49(1302)Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова правління-директор Анохов Олексій Анатолійович