Порядок отримання благодійної допомоги у вигляді товарів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження 22. 06. 2011 №30 -р смт. Стара Вижівка Про надання... 1 8.91kb.
Звіт про отримання благодійної допомоги батьків та інших спонсорів... 1 54.31kb.
Держслужбовці податкову декларацію подають у разі отримання доходів... 1 10.43kb.
Положення про порядок надання благодійної допомоги в рамках благодійного... 1 95.68kb.
Подання декларації державними службовцями 1 113.93kb.
Нз №84 О.І. Тернівська 20 р. Акт №01 оприбуткування благодійної допомоги 1 167.28kb.
Порядок оподаткування пдв (запитання та відповіді) Експортні операції 1 254.83kb.
Положення кнмп про використання благодійної допомоги 1 51.8kb.
Положення кнмп про використання благодійної допомоги 1 50.17kb.
Література 4 1 33.78kb.
Обробка та інтерпретація інформації 1 41.42kb.
Вінницький апеляційний адміністративний суд справа №822/1222/13-а 1 57.95kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Порядок отримання благодійної допомоги у вигляді товарів - сторінка №1/1
Порядок отримання благодійної допомоги у вигляді товарів

Основну частину фінансування дошкільних навчальних закладів державної та комунальної форм власності становлять бюджетні ко­шти. Проте, зважаючи на той факт, що їх зазвичай бракує, дошкільні навчальні заклади часто потребують благодійної допомоги. Тому бага­то дошкільних навчальних закладів приймають благодійну допомогу,

надану батьками, зокрема й у вигляді товарів ( продуктів харчування)

Приймаючи благодійну допомогу, керівники дошкільних навчальних закладів мають знати відповідні норми чинного законодав­ства, щоб уникнути непорозумінь з органами державного контролю.


Нормативно-правові акти щодо благодійної діяльності

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють пи­тання, пов’язані з благодійною діяльністю, зокрема й у вигляді това­рів (продуктів харчування), є:


 • Закон України «Про благодійництво та благодійні організа­ції» від 16.09.1997 № 531/97-ВР (із змінами, далі — Закон № 531/97);

 • Порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна до­помога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, затверджений поста­новою Кабінету Міністрів України 17.08.1998 № 1295 (із змінами);

 • Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (із змінами, далі — Порядок № 1222);

 • Інструкція з обліку запасів бюджетних установ, затвердже­на наказом Державного казначейства України від 08.12.2000 № 125 (далі— Інструкція № 125);

 • Інструкція з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64 (із змінами).

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ (із змі­нами, далі — БК) також регламентує питання, пов'язані з благодій­ною діяльністю. Зокрема згідно з пунктом 4 статті 13 БК благодійні внески, гранти та дарунки віднесено до другої групи власних надходжень бюджетних установ — інші джерела власних надхо­джень бюджетних установ, які включаються до спеціального фонду бюджету.
Благодійництво — добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги; специфічними формами благодійництва є меценатство, спонсорство і волонтерська діяльність
Види благодійної допомоги

Відповідно до статті 16 Закону № 531/97 встановлено, що суб’єкти бла­годійництва можуть надавати благодій­ну допомогу набувачам, зокрема, у ви­гляді: • одноразової чи систематичної матеріальної допомоги;

 • допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

 • дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) викорис­тання об'єктів власності;

 • подання безпосередньо допомоги особистою працею, по­слугами чи передачі результатів особистої творчої діяль­ності.

Згідно з пунктом 2 Порядку № 1222 благодійні внески можуть надаватися благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, послуги.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Обмежень за формами власності та господа­рювання юридичних чи фізичних осіб, які можуть надавати бла­годійну допомогу дошкільним навчальним закладам, норматив­но-правовими актами не передбачено.

Облік благодійної допомоги у вигляді товарів

Керівникам дошкільних навчальних закладів слід забезпечу­вати ретельний бухгалтерський облік благодійної допомоги у ви­гляді товарів і їх цільове використання.

Порядком № 1222 регламентовано вимоги до отримання, ви­користання та обліку благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб, зокрема й дошкільними навчальни­ми закладами.

Благодійну допомогу у вигляді товарів (продуктів харчуван­ня), яка надходить до дошкільного навчального закладу, фіксують в установленому порядку.ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Майно, яке надходить у вигляді добровільних по­жертвувань, звільняється від оподаткування (п. 157.2 ст. 157 По­даткового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ, із змінами).

Первинні документи є основою для отримання матеріальної благодійної допомоги (наприклад, договір щодо надання благодій­ної допомоги із зазначенням чи без зазначення цільового характе­ру такої допомоги між юридичною особою і набувачем та інші доку­менти, якими передбачено отримання такої допомоги).

Відповідно до пункту 1.24 Інструк­ції № 64 необоротні активи, отрима­ні безоплатно у вигляді безповорот­ної допомоги, дарунка, приймаються комісією, створеною наказом керів­ника дошкільного навчального закла­ду, до складу якої обов'язково входить працівник бухгалтерії та представник установи вищого рівня [див. Додаток). Благодійну допомогу у вигляді запасів приймає комісія, склада­ючи Акт приймання-передачі запасів (далі — Акт) відповідно до Інструкції № 125.

Відповідно до пункту 2 Інструкції № 125 у складі запасів облі­ковуються, зокрема такі оборотні активи: • сировина та матеріали;

 • продукти харчування;

 • тара;

 • готова продукція та інші матеріальні ресурси установи, що передбачається використовувати протягом одного року.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Облік запасів, отриманих як гуманітарна допо­мога, слід вести за загальним порядком, але окремо від запасів, придбаних установою за рахунок коштів загального або спеці­ального фонду кошторису.

В Акті зазначають найменування, кількість і вартість отрима­них матеріальних цінностей за ринковими вільними цінами на їх аналогічні види. Дані Акта відображають у бухгалтерському обліку відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999 № 114 (із змінами).ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Бухгалтерський облік продуктів харчування здійснюють на рахунку 23 «Матеріали і продукти харчування» (субрахунок 232 «Продукти харчування»).

Відповідно до пункту 51 Інструкції № 125 запаси в установах обліковуються за місцем їх відповідального зберігання (знахо­дження) та в бухгалтерії.

Відповідальність за приймання, зберігання і відпуск запасів покладається на матеріально відповідальних осіб, призначених на­казом керівника установи. З посадовими особами, які відповідають за збереження матеріальних цінностей, укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! При отриманні запасів матеріально відпові­дальна особа на документі постачальника або на акті про при­ймання запасів повинна розписатися в одержанні цих цінностей і прийняти їх на відповідальне зберігання.

Окрім забезпечення справного бухгалтерського обліку благодійної допомоги у вигляді товарів (продуктів харчування), керівникові дошкіль­ного навчального закладу варто також приділяти увагу інформуванню громадськості про використання отриманих матеріальних цінностей.Запаси — це оборотні активи у матеріальній формі, які належать установі та забезпечують її функціонування (або перебувають у процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг) і будуть використані, як очікується, протягом одного року

Додаток

Приклад оформлення наказу про створення комісії для прийняття благодійної допомоги у вигляді товарів (продуктів харчування)
Відділ освіти Ставищенської районної державної адміністрації Київської області

Іванівський дошкільний навчальний заклад


НАКАЗ

26.09.2012 с. Іванівка № 33


Про створення комісії

для прийняття благодійної допомоги

у вигляді товарів (продуктів харчування)
Згідно з пунктом 1.24 Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бю­джетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64, та у зв’язку з наданням батьками, діти яких відвідують дошкільний навчальний за­клад, благодійної допомоги у вигляді товарів (продуктів харчування: фрукти, овочі)
НАКАЗУЮ:


 1. Створити комісію для прийняття благодійної допомоги у вигляді товарів (продуктів харчування) у складі:

 • голова комісії — Громадська Г. Ф., завідувач Іванівського дошкільного навчального закладу;

 • секретар комісії — Конончук С. Я., бухгалтер Іванівської сільської ради (за згодою);

 • члени комісії: Прокопчук В. Д., спеціаліст Ставищенської районної санітарно-епіде­міологічної служби (за згодою);

 • Корж Б. Б., сестра медична;

 • Коваленко І. Б., комірник.

 1. Членам комісії:

  1. Коваленко І. Б.:

 • скласти Акт приймання-передачі благодійної допомоги у вигляді товарів (продук­тів харчування);

 • забезпечити належне зберігання отриманих продуктів харчування;

 • своєчасно проводити списання продуктів харчування після їх реалізації та з ураху­ванням сезонних натуральних втрат при зберіганні у коморі.

  1. Прокопчук В. Д., Корж Б. Б. під час приймання продуктів харчування перевірити їх якість, про що внести відповідний запис до Акта приймання-передачі.

  2. Конончук С. Я. відобразити у бухгалтерському обліку прийняття благодійної допо­моги у вигляді товарів (продуктів харчування).

 1. Громадській Г. Ф. підготувати лист до Іванівської сільської ради про внесення змін до кошторису Іванівського дошкільного навчального закладу.

 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Завідувач Громадська Г. Ф. Громадська

З наказом ознайомлені:

Конончук С. Я. Конончук

26.09.2012


Прокопчук В. Д. Прокопчук

26.09.2012


Корж Б. Б. Корж

26.09.2012
Коваленко І. Б. Коваленко

26.09.2012