Правила прийому до Коледжу Вищого навчального закладу - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Правила прийому до вищого навчального закладу розробляються відповідно... 1 60.88kb.
Правила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального... 1 259.41kb.
Правила прийому до Роменського коледжу Державного вищого навчального... 1 297.08kb.
Графік прийому громадян з особистих питань працівниками відбіркової... 1 33.48kb.
Правила прийому до вищого навчального закладу Київського міського... 1 326.42kb.
Правила прийому до Бізнес-коледжу Черкаської філії Приватного вищого... 1 264.78kb.
Положення про Приймальну комісію Державного вищого навчального закладу... 1 168.88kb.
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу "Івано-Франківський... 1 314.34kb.
Додаток 8 до Правил прийому до пвнз куеіту в 2013 році Порядок подання... 1 89.42kb.
Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) 1 137.27kb.
Наказ №393-к Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора... 1 16.78kb.
Програма з української літератури для 10-12 класів Академічний рівень 3 688.59kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Правила прийому до Коледжу Вищого навчального закладу - сторінка №3/4

XIX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

19.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація журналістів проводиться за 2 години до початку засідання.

19.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

19.3. Вищий навчальний заклад Коледж ОДАТРЯ створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правилами прийому, відомостями про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому. Зазначені дані оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження погодження чи отримання відповідних відомостей.

19.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

19.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

19.6. Інформування громадськості про подання заяв щодо вступу до коледжу ОДАТРЯ здійснюється інформаційними системами на підставі даних внесених приймальною комісією до Єдиної державної електронної бази з питань освіти із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VII – XI цих Правил.
Заступник голови приймальної комісії О.Ф.Дяченко
Відповідальний секретар

приймальної комісії О.М. Галаневич


Прийнято на засіданні Приймальної комісії академії

протокол № _ від “___” листопада 2013 р.


Додаток 1 до Правил прийому до коледжу ОДАТРЯ в 2014 році
Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Ліцензовані обсяги

Нормативні терміни навчання

Вартість одного року* навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0507

Електромехані-ка

5.05070205

Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

50

-

50

3

-

3

3820

-

2865

0510

Метрологія вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

5.05100101

Радіотехнічні вимірювання

80

-

80

3

-

3

3820

-

2865

5.05100102

Електротеплотехнічні вимірювання

80

-

120

3

-

3

3820

-

2865

5.05100103

Механічні вимірювання

80

-

130

3

-

3

3820

-

2865

1401

Сфера обслуговування

5.14010201

Обслуговування та ремонт електропобутової техніки

30

-

30

2,5

-

3

3820

-

2865

5.14010101

Готельне обслуговування

30

-

-

2,5

-

-

5370

-

-

Примітка* Вартість навчання вказана для 2013 року, у 2014 році вартість навчання може бути змінено відповідно індексу інфляції

Додаток 2 до Правил прийому до коледжу ОДАТРЯ в 2014 році

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю

За денною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Фахове випробуван-ня

Курс

Термін

навчан-няКількість місць

За кошти

держав-ного бюджетуЗа кошти фізичних, юридич-них осіб

Назва

Код

Код

Назва
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

5.05070205

Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

1

1

2 роки

*

*

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

7241

Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування

7241

Слюсар-електромонтажник

7241

Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин

7241

Слюсар-складальник двигунів

7232

Слюсар з ремонту автомобілів

7231


Вимірювач електричних параметрів мікромодулів

7311

5.05100101
5.05100101


Радіотехнічні вимірювання

Радіотехнічні вимірювання
1

1


1

1


2 роки

2 роки*

*


*

*


Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики

7241

Вимірювач електричних параметрів радіодеталей

7311

Приладист (електронна техніка)

7311

Електромонтажник- схемник

7241

Градуювальник радіоапаратури

7242

Контролер радіоелектронної апаратури та приладів

7242

Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів

7242

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів

7242

Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури

7242

Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів

8290

Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування

7243

Вимірювач електрофізичних параметрів

7311

5.05100102

Електротеплотехнічні вимірювання

1

1


1

2 роки

*


*


Вимірювач магнітних властивостей

7311

Випробувач електричних машин, апаратів та приладів

7241

Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів

7241

*

*


Регулювальник- градуювальник електровимірювальних приладів

7241

5.05100102

Електротеплотехнічні вимірювання

1

2 роки

Складальник електровимірюваль них приладів

8282

Електросушильник кабелів

8152

Випробувач джерел струму

7241

Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

7241

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

7233

Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування

7241

Електромонтер з випробувань та вимірювань

7241

Електромонтер з експлуатації електролічильників

7241

Електрогазозварник

7212

Контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи)

8211

5.05100103

Механічні вимірювання

1

1

2 роки

*


*


Контролер верстатних та слюсарних робіт (слюсарні роботи)

7223

Слюсар- інструментальник

7222

Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту

7311Слюсар з механоскладальних робіт

7233

Слюсар-ремонтник

7233

5.05100103

Механічні вимірювання

1

1

2 роки

*

*

Слюсар-складальник двигунів

7232

Верстатник широкого профілю

8211

Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

5.14010201

Обслуговування та ремонт електропобутової техніки

1

1

2 роки

*

*

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

7241

Слюсар-електромонтажник

7241

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

7233

Слюсар з виводів та обмоток електричних машин

7233

Слюсар з виготовлення деталей та вузлів систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації

7233

Слюсар-механік електромеханічних приладів та систем

7241

Електрослюсар з ремонту електричних машин

7241

Агент з організації туризму

4221

5.14010101

Готельне обслуговування

1

1

2 роки

*

*

Адміністратор

4222

Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)

5121

Покоївка

5142

Кухар

5122

Офіціант

5123

Майстер ресторанного обслуговування

5129

Кондитер

7412

Пекар

7412

Екскурсовод

3414

Екскурсознавець

2481.2

* - Визначається після затвердження пропозицій щодо обсягів прийому за державним замовленням у 2014 році.За заочною формою навчання

Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт)

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Фахове випробування

Курс

Термін

навчан-няКількість місць

За кошти

Держав-ного бюджетуЗа кошти фізичних, юридич-них осіб

Назва

Код

Код

Назва
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241.1

5.05070205

Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

1

1

2 роки

*

*

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

7241.2

Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування

7241.1

Слюсар-електромонтажник

7241.1

Слюсар-електрик з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин

7241.2

Слюсар-складальник двигунів

7232.1

Слюсар з ремонту автомобілів

7231.2

Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики

7241.1

5.05100101

Радіотехнічні вимірювання

1

1

2 роки

*

*

Вимірювач електричних параметрів мікромодулів

7311.1

Вимірювач електричних параметрів радіодеталей

7311.1

Рентгенгоніометрист

7311.1

Приладист (електронна техніка)

7311.1

Електромонтажник- схемник

7241.1

5.05100101

Радіотехнічні вимірювання

1

1

2 роки

*

*

Градуювальник радіоапаратури

7242.2

Контролер радіоелектронної апаратури та приладів

7242.1

Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів

7242.1

Регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів

7242.1

Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури

7242.1


Слюсар-складальник радіоелектронної апаратури та приладів

8290.1

Радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування

7243.1

Вимірювач електрофізичних параметрів

7311.1

5.05100102

5.05100102Електротеплотехнічні вимірювання

Електротеплотехнічні вимірювання


1

1


1

1


2 роки

2 роки


*


*


Вимірювач магнітних властивостей

7311.1

Випробувач електричних машин, апаратів та приладів

7241.1

Контролер складання електричних машин, апаратів та приладів

7241.1

Регулювальник- градуювальник електровимірювальних приладів

7241.2

Складальник електровимірюваль них приладів

8282.2

Електросушильник кабелів

8152.2

Випробувач джерел струму

7241.1

Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

7241.1

*

*Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

7233.2

Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування

7241.2

Електромонтер з випробувань та вимірювань

7241.1

Електромонтер з експлуатації електролічильників

7241.2

Електрогазозварник

7212.1

Контролер верстатних та слюсарних робіт (верстатні роботи)

8211.1

5.05100103

5.05100103Механічні вимірювання


Механічні вимірювання1


1

1


1

2 роки

2 роки

*


*

*


*

Слюсар з контрольно- вимірювальних приладів та автоматики

7241.1

Контролер верстатних та слюсарних робіт (слюсарні роботи)

7223.1

Слюсар- інструментальник

7222.1

Контролер вимірювальних приладів та спеціального інструменту

7311.1

Слюсар з механоскладальних робіт

7233.2

Слюсар-ремонтник

7233.1

Слюсар-складальник двигунів

7232.1

Верстатник широкого профілю

8211.1

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241.1

5.14010201

Обслуговування та ремонт електропобутової техніки

1

1

2 роки

*

*

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

7241.2

Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування

7241.1

Слюсар-електромонтажник

7241.1

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

7233.2

* - Визначається після затвердження пропозицій щодо обсягів прийому за державним замовленням у 2014 роціДодаток 3 до Правил прийому до коледжу ОДАТРЯ в 2014році


<< попередня сторінка   наступна сторінка >>