Правове регулювання - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Особисті немайнові права батьків І дітей: правове регулювання, порядок... 2 410.29kb.
Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення 1 146.6kb.
Тема: правове регулювання 1 90.51kb.
Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання відносин... 1 207.84kb.
Реферат наукової роботи Дейнеги Марини Андріївни «Правове регулювання... 1 122.25kb.
Зміст семінару, лабораторного, практичного заняття і методичне забезпечення 1 78.11kb.
Є. В. Ткаченко Конституційно-правове регулювання мовних відносин... 12 4219.49kb.
Зміст вступ правові аспекти зовнішнього незалежного оцінювання необхідні... 1 318.51kb.
Тема 27. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 1 97.46kb.
Положення про правове регулювання бухгалтерського обліку та судової... 1 17.38kb.
Робоча програма навчальної дисципліни міжнародно-правове регулювання... 3 309.24kb.
Онищук ігор ігорович техніка юридичного письма в нормативно-правових... 1 370.44kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Правове регулювання - сторінка №1/5


ЗМІСТВступ 3

Розділ 1. Сутність поняття "правове регулювання" 5

1.1. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу 5

1.2. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання 7

1.3. Види, способи і типи правового регулювання 11

Розділ 2. Механізм та стадії правового регулювання 14

2.1. Поняття механізму правового регулювання 14

2.2. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення 15

2.3. Стадії механізму правового регулювання 19

Розділ 3. Правові форми діяльності держави. Юридична техніка 23

3.1. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання 23

3.2. Юридична техніка 26

3.3. Ефективність правового регулювання 32

Висновки 35

Література 37

Вступ


Актуальність теми дослідження. Всі державно-правові (юридичні) явища як певна єдність та цілісність становлять правову систему. Основна її Частина використовується насамперед органами держави (а подекуди й іншими учасниками суспільного життя) для здійснення специфічного впливу на суспільні відносини. Він відображається поняттям правового регулювання.

Правове регулювання – це здійснюваний державою за допомогою всіх юридичних засобів владний вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування, закріплення, охорони і розвитку.

Крім такого (власне регулятивного) впливу, право чинить також духовно-ідеологічний вплив на індивідуальну і суспільну свідомість (як у процесі правового регулювання, так і поза ним). Обидва ці різновиди впливу права на особу і на суспільство відображаються поняттям дії (функціонування) права.

У процесі такої "інтегрованої" дії права реалізуються всі його функції, наразі спеціально-соціальні функції виконуються тільки опосередком правового регулювання.

Щодо кожного типу держави і права, то правове регулювання підпорядковується певним типологічним принципам. Стосовно правового регулювання (права) соціально-демократичної орієнтації, то "надзавданням" правового регулювання згаданого типу слугує сприяння здійсненню, охороні й захисту прав людини і прав нації (народу).

Практичне значення загальнотеоретичних уявлень про правове регулювання полягає, зокрема, в тому, що вони відображають єдність, цілісність правової системи шляхом розкриття глибинних, "інтимних" зв'язків і взаємозалежностей її частин, елементів.

Завдяки цьому, такі знання істотно полегшують практичну орієнтацію у складному, багатогранному світі юридичних явищ. Вони (ці знання) дають можливість обирати з розгалуженого юридичного інструментарію саме ті засоби, регулятивна "енергія" котрих здатна забезпечити найповніше задоволення потреб, інтересів людей та їх спільностей, об'єднань.

Окремо слід підкреслити ужитково важливе значення знань про юридичну техніку. Адже від юридично-технічної досконалості праворегулятив-ної практики, від рівня оволодіння юридичною технікою всіма суб'єктами права залежить ефективність юридичного забезпечення і захисту основних, невід'ємних прав кожної людини.

Досконале володіння юридичною технікою (як інтелектуальне, теоретичне, так і фізичне, "матеріальне") – неодмінний професійний обов'язок кожного юриста.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження теми курсової роботи.Об'єктом дослідження курсової роботи є теорія держави і права.

Предмет дослідження – стадії правового регулювання.

Метою курсової роботи є дослідження стадій правового регулювання.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань: • дослідити суть поняття "правове регулювання";

 • визначити механізм та стадії правового регулювання;

 • охарактеризувати правові форми діяльності держави та їх ефективність.


Розділ 1. Сутність поняття "правове регулювання"

1.1. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу


Держава забезпечує життєдіяльність суспільства як системи через викорис­тання влади, а право – через нормативне регулювання. Останнє споконвічне покликано бути стабілізуючим і заспокійливим фактором завдяки принципам волі і справедливості, які містяться у ньому. Правове регулювання – це здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток [19, 488].

Ознаки правового регулювання: 1. правове регулювання – різновид соціального регулювання;

 2. за допомогою правового регулювання відносини між суб'єктами набувають певної правової форми, яка має споконвічно державно-владний характер, тобто в юридичних нормах держава вказує міру можливої та належної поведінки;

 3. правове регулювання має конкретний характер, тому що завжди пов'язане з реальними відносинами;

 4. правове регулювання має цілеспрямований характер – спрямоване на задоволення законних інтересів суб'єктів права;

 5. правове регулювання здійснюється за допомогою правових засобів, які забезпечують його ефективність;

 6. правове регулювання гарантує доведення норм права до їх виконання.

Не слід плутати два явища: правове регулювання і правовий вплив. Термін "регулювання" походить від латинського слова "regulo" (правило) і означає впорядкування, налагодження, приведення чого-небудь у відповідність з чим-небудь. Термін "вплив" означає вплив на що-небудь за допомогою системи дій. Смислове навантаження у цих двох категорій є близьким, частково збігається, але не є однозначним.

Правовий вплив – це взятий у єдності та різноманітті весь процес впливу права на суспільне життя, свідомість і поведінку людей за допомогою як правових, так і неправових засобів.

Правовий вплив на людину здійснюється по двох каналах:

1) інформаційному – за допомогою правових норм до відома учасників доводиться позиція, яку займає держава стосовно дозволеної, необхідної або забороненої поведінки;

2) ціннісно-орієнтаційному – за допомогою права здійснюється засвоєння суспільством його цінностей, які напрацьовані людством і спадкоємна переходять з покоління в покоління.

Правовий вплив багато в чому зводиться до інформативної та виховної ролі права, підсилити яку можуть пропаганда правових знань, система широкої юридичної освіти.

Відмінності між правовим регулюванням і правовим впливом:


 • за обсягом: предмет правового впливу об'ємніше (ширше) предмета правового регулювання – його складають відносини, які не регулюються правом, але на які поширюється дія права;

 • за змістом: у правовому впливі не завжди є точний юридичний захід (крім норм права, він містить у собі інші соціальні засоби і форми впливу на поведінку людей), тоді як у правовому регулюванні він є обов'язковим (регулювання відбувається за допомогою певної правової норми).

За головними особливостями свого змісту правовий вплив є не специфічно правовим, а загальним, в якому діє не право як сукупність норм, а "дух" права, просліджується вплив права на систему суспільних відносин, потенціал психічного складу особи, її правову свідомість і культуру. Коли зміст права проходить через свідомість людей, вона стає правосвідомістю. Люди повинні поводитися однаково в однотипній ситуації, якщо право встановлює певні правила поведінки. Виробляється стандарт поведінки, формується загальна нормативна культура як безпосередня передумова законослухняності громадян. Це і є правовий вплив на поведінку людей;

 • за механізмом реалізації права: у правовому регулюванні право реалізується через його механізм – систему правових засобів і форм (норми права, правовідносини, акти реалізації і застосування норм права та ін.), тоді як правовий вплив здійснюється за допомогою системи неюридичних засобів – ідеологічних, психологічних, інформаційних та інших механізмів.наступна сторінка >>