Приватної загальноосвітньої школи - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №266 Про підсумки II (районного) етапу конкурсу на кращий малюнок... 1 31.92kb.
Положення про батьківський комітет середньої загальноосвітньої школи... 1 40.22kb.
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Асіївської загальноосвітньої... 1 63.82kb.
Планробот и маловодянської загальноосвітньої школи І ііі ступенів... 1 354.47kb.
Аналіз роботи Сватівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів... 1 279.76kb.
Положення про учнівське самоуправління кобеляцької загальноосвітньої... 1 91.39kb.
Наказ №1024 Про завершення підготовчого та концептуально-діагностичного... 1 186.54kb.
Наказ №55 -н/в Про підсумки ІІ етапу олімпіади «Юне обдарування» 1 34.96kb.
Христина Алчевська та перші недільні школи в Україні 1 54.03kb.
Вінглівськт Н. М. директор загальноосвітньої школи I 1 107.77kb.
Т. В. Тітенко, заступник директора школи з виховної роботи 2 432.29kb.
Конкурсу ліп-дабів «Так живе моя школа» 1 140.61kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Приватної загальноосвітньої школи - сторінка №1/1Інститут проблем виховання НАПН України

ЯЗИКОВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

УДК 37.013.41:[371.487:37.058.5]
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНА ВИХОВНА СИСТЕМА

ПРИВАТНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
13.00.07 – теорія і методика виховання

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук


Київ – 2012


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті проблем виховання НАПН України.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор

Федоренко Олена Іванівна,

Харківський національний університет внутрішніх

справ, начальник кафедри педагогіки і психології.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор

Коберник Олександр Миколайович,

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Інститут природничо-математичної та технологічної освіти, директор;


кандидат педагогічних наук

Гонтаровська Наталія Борисівна,

Міський методичний центр управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради,

заступник директора з наукової роботи.

Захист дисертації відбудеться „25” вересня 2012 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.454.01 в Інституті проблем виховання НАПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9.


З дисертацією можна ознайомитися у науковій частині Інституту проблем виховання НАПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9).

Автореферат розіслано „22” серпня 2012 р.


Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Ж. В. ПетрочкоЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сучасна орієнтація української освіти на світові стандарти вимагає теоретико-методологічного обґрунтування та експериментальної апробації нових моделей виховання. При цьому пріоритетним напрямом реформування освіти є її гуманізація, тобто спрямованість виховного процесу в освітніх закладах на особистість дитини, впровадження особистісно орієнтованих виховних систем.

За економічних та політичних змін в Україні конкурентноспроможними виявилися приватні заклади освіти. У стратегії таких закладів особистісно орієнтоване виховання є важливим компонентом, що дає змогу продуктивно функціонувати на сучасному ринку освітніх послуг.

У своїй практичній діяльності приватні заклади освіти стикаються з рядом суперечностей, що обумовлені недосконалістю нормативної та методичної баз їх функціонування. Тому своєчасними є дослідження та аналіз організаційно-педагогічних умов формування особистісно орієнтованих виховних систем у цих закладах, поширення досвіду їхньої діяльності.

Питаннями розроблення психолого-педагогічних основ особистісно орієнтованого виховання займалися такі вчені, як Ш. Амонашвілі, Г. Балл, І. Бех, І. Єрмаков, В. Караковський, В. Кремень, Н. Ничкало, С. Подмазін, В. Рибалка, О. Савченко, Г. Селевко, Г. Сорока, О. Сухомлинська, А. Хуторской, І. Якиманська та інші.

Обґрунтуванню педагогічних систем присвячені роботи В. Безпалька, М. Гузика, І. Єрмакова, Т. Ільїної, Ф. Корольова, А. Ліговицького, П. Фролова,
й зокрема виховних систем – В. Караковського, Ю. Конаржевського, М. Красовицького, А. Куракіна, Л. Новаковської, М. Поташника, Н. Селиванової, А. Сидоркіна, Г. Сороки.

Загальні питання функціонування та розвитку приватних закладів освіти останніми роками знайшли своє відображення в працях таких авторів, як В. Астахова, О. Баранов, О. Дашковська, Т. Коваленко, О. Кононов, В. Паламарчук, О. Сидоренко, І. Тимошенко, Б. Чижевський та інші.

Водночас теоретичний аналіз наукових досліджень свідчить, що проблема формування особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи, питання діагностики її результативності й ефективності у вітчизняній педагогічній науці досліджені недостатньо.

Своєчасність й актуальність дослідження зазначеної проблеми зумовлені необхідністю подолання суперечностей між: • посиленням уваги суспільства до функціонування ефективних виховних систем приватних закладів освіти і недостатнім упровадженням у таких закладах особистісно орієнтованого підходу до виховання учнів;

 • вимогами до створення особистісно орієнтованої системи приватної загальноосвітньої школи та недостатньою обґрунтованістю теоретико-методичних засад такої діяльності;

 • соціальним замовленням на освітні послуги та задоволенням особистих освітніх потреб учнів й виконанням батьківського (родинного) замовлення на освітні послуги в приватній загальноосвітній школі.

Отже, актуальність, недостатня теоретична та методична розробленість проблеми, виявлені суперечності зумовили вибір теми дисертації: „Особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з тематичним планом науково-дослідної роботи лабораторії морального та етичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України. Тему дослідження затверджено вченою радою Харківської державної академії культури (протокол № 10 від 25.02.2005 р.) та узгоджено на засіданні бюро Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 9 від 29.11.2005 р.).

Мета дослідження – на підставі методичної конкретизації положень особистісно орієнтованого виховання в приватних загальноосвітніх навчальних закладах визначити та експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови формування особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи.

Задачі дослідження:

 1. На основі узагальнення теоретичних положень особистісно орієнтованого виховання визначити сутність поняття „особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи”.

 2. Уточнити специфіку особистісно орієнтованого виховання в контексті виховної практики приватної загальноосвітньої школи.

 3. Охарактеризувати критерії, показники та рівні сформованості особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи; розробити відповідну методику проведення моніторингових досліджень.

 4. Визначити та експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови формування особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи.

Об’єкт дослідження – особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови формування особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи.

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять положення: особистісно орієнтованого виховання (Ш. Амонашвілі, І. Бех, О. Газман, В. Кремень, С. Кульневич, В. Сєріков, С. Подмазін, О. Савченко, О. Сухомлинська, І. Якиманська та інші); діяльнісного підходу в психології та педагогіці (Л. Виготський, В. Давидов, О. Леонтьєв, В. Шадриков, П. Підкасистий, Г. Щедровицький, Т. Шамова та інші); теорії та практики виховних систем (В. Безпалько, М. Гузик, І. Єрмаков, Т. Ільїна, В. Караковський, Ю. Конаржевський, Ф. Корольов, М. Красовицький, А. Ліговицький, М. Поташник, Г. Сорока, П. Фролов).

Теоретичні положення дисертації ґрунтуються також на нормативних документах: Законах України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, Державній національній програмі „Освіта” („Україна ХХІ століття”), Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст., Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді в Україні, Концепції виховання особистості в умовах розвитку української державності, Концепції громадянського виховання, програмі „Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”, Білій книзі національної освіти України.Для досягнення мети та вирішення поставлених задач використано такі методи дослідження:

   • теоретичні: аналіз філософської, психологічної, педагогічної літератури для визначення об’єкта, предмета, мети дослідження, формулювання його задач, визначення сутності поняття „особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи”; синтез, узагальнення, порівняння, систематизація теоретичних та емпіричних даних для розроблення основних підходів до організації особистісно орієнтованого виховання в приватній загальноосвітній школі, теоретичного обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи;

   • емпіричні: діагностичні (анкетування, бесіди, тестування, спостереження, метод експертних оцінок, констатувальний і формувальний етапи експерименту) для перевірки та доведення доцільності визначених нами організаційно-педагогічних умов формування особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи;

   • статистичні: для оцінювання стану досліджуваної проблеми та експериментального підтвердження ефективності розроблених організаційно-педагогічних умов формування особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

  • вперше визначено сутність поняття „особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи” (спеціально створена, матеріальна, соціальна, ціннісно орієнтована, складна за змістом, цілеспрямована та самокерована за формою діяльності педагогічна система, яка сприяє цілісному фізичному, інтелектуальному, соціальному і духовному розвитку особистості учня та задовольняє особисті освітні потреби дитини й виконує батьківське (родинне) замовлення на освітні послуги); обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи (урахування специфіки учнівського контингенту приватних освітніх закладів при визначенні мети, змісту, методів та форм виховної роботи; забезпечення взаємодії школи і сім’ї на основі виконання індивідуального (родинного, батьківського) замовлення на освітні послуги та соціально-педагогічного партнерства батьківського й педагогічного колективів; реалізація суб’єкт-суб’єктних взаємин між всіма учасниками виховного процесу (учнями, батьками, педагогами) та впровадження особистісно орієнтованих педагогічних комунікацій; створення в школі сприятливого психологічного клімату та психологічний супровід виховного процесу; утвердження творчо збагаченого виховного середовища на основі реалізації концепції школи повного робочого дня);

  • уточнено специфіку особистісно орієнтованого виховання в контексті виховної практики приватної загальноосвітньої школи; зміст критеріїв й показників (організаційно-змістовий критерій: щільність виховного середовища, тип виховного середовища, очікування батьків щодо якості освітніх послуг; комунікативно-методичний критерій: комунікативна культура педагога, психологічний клімат учнівського колективу; нормативно-результативний критерій: ціннісні орієнтації учнів школи, прояв випускниками школи життєвої компетентності) та рівнів сформованості особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи (становлення, елементарного функціонування, стабільного розвитку, інтегративної трансформації);

  • подальшого розвитку набули форми й методи особистісно орієнтованого виховання в освітній діяльності приватних навчальних закладів України.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні та впровадженні: діагностичних методик для визначення рівнів сформованості особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи; комплексної методики діагностування психологічного клімату учнівського колективу (дослідження особистісної динаміки, динаміки міжособистісних відносин та групової динаміки); методичного посібника „Особистісно орієнтоване виховне середовище навчального закладу: теоретичний та практичний аспекти”.

Матеріали дослідження можуть бути використані при організації виховного процесу в навчальних закладах різних типів та форм власності, викладанні у вищих педагогічних навчальних закладах курсів „Теорія і методика виховання”, „Методика виховної роботи”, у системі післядипломної педагогічної освіти.

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у навчально-виховний процес приватної середньої загальноосвітньої школи „Ерудит” м. Харкова (довідка № 117/к від 24.11.2010 р.), Харківського приватного навчально-виховного комплексу „Бізнес–гімназія” (довідка № 342 від 11.03.2011 р.), Харківського приватного ліцею „Олімп” (довідка № 285/4 від 23.10.2011 р.), Харківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 64 Харківської міської ради Харківської області (довідка № 279 від 30.11.2010 р.), Державного професійно-технічного навчального закладу „Харківське вище професійне училище будівництва” (довідка № 476 від 01.12.2010 р.). Матеріали дисертації рекомендовані Науково-методичним центром професійно-технічної освіти у Харківській області для впровадження у виховний процес професійно-технічних навчальних закладів Харківської області (довідка № 01–357 від 26.11.2010 р.).

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати дослідження доповідались на конференціях різних рівнів: міжнародних – „Сучасні проблеми науки та освіти” (Ялта, 2003), „Вища освіта в ХХІ столітті” (Севастополь, 2003), „Актуальні проблеми сучасної освіти у світлі вимог Болонського процесу” (Севастополь, 2009), „Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях” (Київ, 2011); всеукраїнських „Соціально-психологічні детермінанти особистісного ставлення сучасної молоді” (Луганськ, 2003), „Професіоналізм педагога (Європейський вибір України)” (Ялта, 2005), „Професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення” (Донецьк, 2010); на звітній науково-практичній конференції Інституту проблем виховання НАПН України (Київ, 2011).

Результати дослідження обговорювалися на засіданнях лабораторії морального та етичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України (20102011 рр.).Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в 19 одноосібних публікаціях, з них 8 статей у наукових фахових виданнях, 11 публікацій у журналах, збірниках матеріалів конференцій, інших наукових виданнях.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів та висновків до них, загальних висновків, додатків і списку використаних джерел (274 найменування, з них 7 іноземною мовою). Загальний обсяг дисертації 282 сторінки, з них 183 сторінки основного тексту, 16 додатків на 72 сторінках. Робота містить 23 таблиці та 10 рисунків на 14 сторінках (з них 1 таблиця на
2 повних сторінках в основному тексті дисертації).
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, ступінь розробленості проблеми; визначено мету, задачі, об’єкт, предмет, теоретико-методологічну основу та методи дослідження; розкрито наукову новизну й практичне значення одержаних результатів; наведено дані про апробацію та впровадження результатів дослідження; представлено перелік публікацій, структуру й обсяг дисертації.

У першому розділі „Теоретичні положення створення особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи” на основі аналізу наукової літератури розкрито специфіку особистісно орієнтованого виховання в контексті виховної практики в умовах приватної загальноосвітньої школи, обґрунтовано теоретичні положення формування її виховної системи, розроблено критерії та показники сформованості цієї системи.

За результатами вивчення відповідних наукових праць встановлено, що особистісно орієнтований, антропоцентричний підхід є центральною ідеєю гуманістичної парадигми в освіті та має багату історичну традицію.

Більшість сучасних західних науковців та педагогів-практиків (Л. Бернар, П. Гудман, І. Ілліч, А. Комбс, А. Маслоу, К. Роджерс, П. Фрейре) вважають, що гуманістична позиція в освіті потребує ставлення до дитини, підлітка як до головної цінності в педагогічному процесі, врахування її здатності і права на саморозвиток, пріоритетності суб’єкт-суб’єктних взаємин в педагогічному процесі.

У вітчизняній педагогічній науці гуманістична традиція відстоювалася такими видатними педагогами та психологами, як П. Блонський, Л. Виготський, П. Каптєрєв, В. Сухомлинський, К. Ушинський, С. Шацький.

У сучасній психолого-педагогічній літературі склалися різні підходи до визначення головних ознак особистісно орієнтованого педагогічного процесу. Так, І. Якиманська вважає, що основою особистісно орієнтованої педагогіки є визнання учня головною діючою фігурою всього освітнього процесу; С. Подмазін тлумачить особистісно орієнтований освітній педагогічний процес як освітній процес, що максимально сприяє розвитку суб’єктності особистості; О. Савченко найважливішими ознаками такого процесу вважає багатоваріативність методик і технологій, уміння організовувати навчання та виховання на різних рівнях складності, утвердження всіма засобами цінності емоційного благополуччя, позитивного ставлення до світу.

Виховання учнів у руслі особистісно орієнтованої освітньої парадигми не підпорядковане випадковому набору „педагогічних ідей”, а становить систему, під якою розуміється сукупність таких закономірно побудованих, динамічно пов’язаних компонентів, взаємодія яких породжує нову системну якість  становлення та розвиток різнобічно розвинутої, соціально зрілої, творчої особистості учня (М. Красовицький).

Стратегія особистісно орієнтовного виховання спирається на систему цінностей, в основу якої покладено виховання характеру учня, його прагнення бути сильним, вольовим, уміння долати різноманітні перепони, й обґрунтовані психолого-педагогічні умови реалізації особистісно орієнтованого виховання (формування у суб’єкта здатності й бажання усвідомлювати себе як особистість, культивування у вихованні цінності іншої людини, досвіду свободи приймати особисті рішення) (І. Бех).

Проблема системного підходу у вихованні розробляється багатьма вченими і практиками. У педагогічній літературі описано виховні системи Ф. Брюховецького, А. Захаренка, В. Караковського, А. Макаренка, С. Ріверса, М. Рослечевського, П. Сороки, В. Сухомлинського, А. Тубельського, С. Шацького та інших.

Сучасні науковці (В. Караковський, М. Красовицький, Л. Новикова, Є. Степанов) визначають виховну систему як цілісність закономірно пов’язаних між собою компонентів, які сприяють одержанню інтегрального результату при оптимальній реалізації своїх функцій. Одним із визначальних принципів виховної системи є взаємозв’язок виховних впливів: родини, учителя, соціальних об’єктів, довкілля (виховного простору).

На основі положень В. Астахової, В. Журавського, О. Кононова, О. Сидоренка констатовано, що приватна загальноосвітня школа володіє більш мобільними та розвинутими організаційними і фінансовими механізмами впровадження особистісно орієнтованих виховних технологій у власну педагогічну практику: мала наповненість класів і груп, школа повного робочого дня, клубна робота, мережа факультативів та гуртків, робота в різновікових групах тощо. Ресурсна база приватного навчального закладу (матеріально-технічне забезпечення, фінансовий, кадровий, інформаційний, організаційний потенціал) спроможна забезпечити створення ефективної виховної системи, звести до мінімуму негативний вплив зовнішніх соціокультурних факторів, побудувати творчо збагачене виховне середовище.

Визначено, що особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи – спеціально створена, матеріальна, соціальна, ціннісно орієнтована, складна за змістом, цілеспрямована та самокерована за формою діяльності педагогічна система, яка сприяє цілісному фізичному, інтелектуальному, соціальному і духовному розвитку особистості учня та задовольняє особисті освітні потреби дитини й виконує батьківське (родинне) замовлення на освітні послуги.Структурними елементами особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи є: методологічно-цільовий (принципи, мета, завдання, очікуваний результат), суб’єктно-об’єктний (учні, педагоги, психологи, батьки), технологічно-змістовий (напрями, форми й методи виховної роботи), ресурсний (засоби виховної роботи, матеріально-технічне та фінансове її забезпечення, забезпеченість закладу педагогічними кадрами), науково-методичний (науково-педагогічний моніторинг, виховні програми), організаційно-управлінський (нормативно-правова база виховної роботи, державно-громадське управління навчально-виховним процесом, менеджмент в соціальному середовищі, режим дня); до головних її функцій належать гностична, інформаційна, методична (технологічна), управлінська, комунікативна й діагностична.

Визначення сутності поняття „особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи” дало змогу охарактеризувати критерії та показники сформованості особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи (організаційно-змістовий критерій: щільність виховного середовища, тип виховного середовища, очікування батьків щодо якості освітніх послуг; комунікативно-методичний критерій: комунікативна культура педагога, психологічний клімат учнівського колективу; нормативно-результативний критерій: ціннісні орієнтації учнів школи, прояв випускниками школи життєвої компетентності) та розробити відповідну методику проведення моніторингових досліджень.

Кількісне значення кожного із зазначених вище показників діагностувалося за відповідною шкалою, а саме: висока, достатня, середня, низька сформованість.

Визначені критерії та показники склали основу змістових характеристик рівнів сформованості особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи (становлення, елементарного функціонування, стабільного розвитку, інтегративної трансформації).Рівень становлення характеризується процесами зміни концепції освітньої діяльності школи, форм і методів виховної роботи, її мети та головних завдань, але при цьому не визначені системоутворюючі чинники, не повністю забезпечені організаційно-педагогічні умови формування виховної системи та психолого-педагогічний супровід процесу інновацій; жоден із показників сформованості виховної системи не досягає високого рівня; лише окремі показники мають достатню сформованість.

Рівень елементарного функціонування характеризується конкретизацією та впровадженням у повсякденну педагогічну практику змісту діяльності виховної системи, її структури, пріоритетних напрямів, інноваційних форм і методів виховної роботи. Але не повною мірою задіяні учнівське самоврядування та самодіяльність, різноманітні учнівські об’єднання, не розвинений учнівський колектив, не сформовані колективні (шкільні) традиції, не створений сприятливий психологічний клімат, неефективно працює психологічна служба; показники мають переважно достатню і середню сформованість; ряд показників мають низьку сформованість.

На рівні стабільного розвитку відбувається завершальне оформлення виховної системи, її структурні компоненти та функціональні можливості стають максимально ефективними; посилюється увага учнівського та педагогічного колективів до особистості, педагогами повною мірою реалізується особистісно орієнтований підхід, домінує педагогіка співробітництва, гуманістична модель педагогічного спілкування; водночас обмеженими залишаються зв’язки системи із зовнішнім виховним простором, вона не готова до змін та подальшого розвитку; відсутні показники, що мають низьку сформованість; переважна більшість показників мають достатню сформованість, окремі – високу.Рівень інтегративної трансформації пов’язаний з подальшою конкретизацією та диференціацією виховної системи школи: удосконалюється мета системи, ускладнюються завдання виховної діяльності, гуманістичні, особистісно орієнтовані взаємини всередині системи стають міцнішими та більш розвинутими; система досягає максимальної інтеграції та готова до подальших змін й розвитку; усі показники мають достатню і високу сформованість.

Для виявлення зазначених рівнів було використано такі діагностичні методики: експертне оцінювання щільності виховного середовища, векторне моделювання виховного середовища (В. Ясвін), діагностика моделі педагогічного спілкування (І. Юсупов), розроблена автором комплексна методика діагностування психологічного клімату учнівського колективу (дослідження особистісної динаміки, динаміки міжособистісних відносин та групової динаміки); авторські анкети „Визначення очікування батьків щодо якості освітніх послуг”, „Педагогічне спілкування”, „Ціннісні орієнтації учнів” (для трьох вікових категорій), „Прояв випускниками школи життєвої компетентності”.У другому розділі – „Дослідно-експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов формування особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи” розкрито методику констатувального етапу експерименту; визначено організаційно-педагогічні умови формування особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи; описано проведення експериментальної роботи та представлено результати формувального етапу експерименту щодо перевірки ефективності визначених організаційно-педагогічних умов.

Базою для проведення констатувального етапу експерименту стали приватна середня загальноосвітня школа „Ерудит” м. Харкова (ПСЗШ „Ерудит”), Харківський приватний навчально-виховний комплекс „Бізнес–гімназія”, Харківський приватний ліцей „Олімп”, Харківська спеціалізована приватна школа І–ІІІ ступенів „Салтівська”, приватний навчально-виховний комплекс „Екосоц”.

Усього в констатувальному етапі дослідження взяли участь 298 учнів 1–11-х класів, 303 батьків учнів та 67 педагогів приватних загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова.

За результатами констатувального етапу педагогічного експерименту з’ясовано, що на рівнях стабільного розвитку, елементарного функціонування та інтегративної трансформації перебувають виховні системи Харківського приватного навчально-виховного комплексу „Бізнес–гімназія”, Харківської спеціалізованої приватної школи І–ІІІ ступенів „Салтівська”, приватного навчально-виховного комплексу „Екосоц” відповідно. Виявлено, що в ПСЗШ „Ерудит” і Харківському приватному ліцеї „Олімп” виховні системи знаходяться на рівні становлення.

Причинами такого стану визначено: • неврахування під час планування та організації виховного процесу індивідуальних особливостей школярів та специфіки учнівського контингенту приватних загальноосвітніх шкіл;

 • недостатню взаємодію приватного навчального закладу з родинами учнів, невикористання педагогічного потенціалу батьків, неузгодженість виховних впливів родини та школи; відсутність будь-якої участі батьків у плануванні та організації виховного процесу в навчальному закладі;

 • відсутність або недостатню розвиненість суб’єкт-суб’єктних взаємин між всіма учасниками виховного процесу (учнями, батьками, педагогами), низький рівень комунікативної культури педагогів приватної середньої загальноосвітньої школи;

 • несприятливий психологічний клімат в школі, наявність ситуації психологічного дискомфорту та можливі ризики для психічного здоров’я учнів;

 • недостатня щільність виховного середовища навчального закладу; неузгодженість виховних дій педагогів школи; недостатність науково-методичного забезпечення особистісно орієнтованого виховного процесу в позаурочний час; панування стандартних, заформалізованих форм і методів організації виховної роботи.

Враховуючи результати констатувального етапу експерименту, експериментальним закладом обрано приватну середню загальноосвітню школу (ПСЗШ) „Ерудит” м. Харкова (95 учнів експериментальної групи, 107 батьків,
28 педагогів); контрольним – Харківський приватний ліцей „Олімп” (92 учні контрольної групи, 104 батьки, 25 педагогів).

Метою формувального етапу експерименту стало впровадження організаційно-педагогічних умов, які сприяють формуванню особистісно орієнтованих виховних систем приватних загальноосвітніх шкіл.Такими умовами визначено:

  • урахування специфіки учнівського контингенту приватних освітніх закладів при визначенні мети, змісту, форм та методів виховної роботи;

  • забезпечення взаємодії школи і сім’ї на основі виконання індивідуального (родинного, батьківського) замовлення на освітні послуги та соціально-педагогічного партнерства батьківського й педагогічного колективів;

  • реалізація суб’єкт-суб’єктних взаємин між всіма учасниками виховного процесу (учнями, батьками, педагогами) та впровадження особистісно орієнтованих педагогічних комунікацій;

  • створення в школі сприятливого психологічного клімату та психологічний супровід виховного процесу;

  • утвердження творчо збагаченого виховного середовища на основі реалізації концепції школи повного робочого дня.

Враховуючи специфіку учнівського контингенту, основними змістовими векторами виховного процесу в експериментальному загальноосвітньому навчальному закладі – приватній загальноосвітній школі „Ерудит” стали:

 • створення оптимальних можливостей для процесу самовиховання, саморозвитку й самоактуалізації особистості учня відповідно до її інтересів, суспільних вимог та батьківського замовлення на освітні послуги;

 • допомога дитині в подоланні перешкод, що заважають успішній життєвій траєкторії, організація педагогічної та психологічної підтримки учня в його життєдіяльності;

 • послідовне досягнення основних цілей виховання особистості, сконцентрованих на вихованні цінностей культури, соціальних цінностей і цінностей „Я”, та головної мети виховання – формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, гуманіст, сім’янин, професіонал. Конкретизовано мету виховної діяльності та спрогнозовано її результат у компетентнісній моделі випускника приватної школи „Ерудит”.

Відповідно до зазначеного на формувальному етапі експерименту використано такі форми й методи виховної роботи, як:

 • виховні проекти, під якими ми розуміємо спеціально організовану, цілеспрямовану виховну діяльність суб’єктів виховання (учнів, педагогів, батьків) в рамках певних різновікових учнівських об’єднань (клуби, центри, творчі колективи, проектні групи тощо), яка має різноманітні часові та просторові межі та забезпечує особистісно значущий, прогнозований практичний результат;

 • щорічний цикл традиційних загальношкільних виховних заходів (свята, спортивні змагання, ігри, конференції, фестивалі тощо);

 • самодіяльні учнівські об’єднання: екологічний центр „Світ навколо нас”, правовий центр „Я і закон”, науковий клуб „Ерудит”, спортивний центр „Еллада”, „Хобі-центр”, Інтернет-центр „Еврика”;

 • робота учнівського самоврядування.

Для забезпечення взаємодії школи і сім’ї на основі виконання індивідуального (родинного, батьківського) замовлення на освітні послуги та соціально-педагогічного партнерства батьківського й педагогічного колективів було впроваджено програми супроводу розвитку дитини в процесі освітньої діяльності. Програми такого роду передбачають спільне обговорення проблем дітей, індивідуальне консультування, інформування батьків про особливості освітнього процесу, вимоги до рівня підготовленості учнів на різних рівнях навчання в школі.

Взаємодія й співпраця ПСЗШ „Ерудит” з батьками під час формувального етапу експерименту реалізовувалася в двох напрямах: • індивідуальна співпраця та партнерство на основі двосторонньої угоди (контракту) між батьками та приватною загальноосвітньою школою „Ерудит”;

 • колективне партнерство з асоціацією батьків на основі угоди про спільну діяльність школи та батьківської асоціації „Наші діти”.

Для реалізації суб’єкт-суб’єктних взаємин між всіма учасниками виховного процесу (учнями, батьками, педагогами) та впровадження особистісно орієнтованих педагогічних комунікацій під час формувального етапу експерименту особлива увага приділялася роботі психологічної служби школи, організації необхідного інформаційно-методичного консалтингу з питань особистісно орієнтованих педагогічних комунікацій, проведенню спеціальних тренінгів з педагогічними працівниками та учнями школи, спрямованих на розвиток їхньої комунікативної культури, вмінь особистісно орієнтованого спілкування та суб’єкт-суб’єктних взаємин: „Тренінг із подолання конфліктності”, „Тренінг сенситивності”, тренінг „Розвиток комунікативної компетентності викладача”. Завдяки цьому під час проведення навчальних занять або спільної діяльності в позаурочний час,
на перервах, поза межами школи, у процесі взаємовідносин, які виникають на екскурсіях, у туристичних походах, на спортивних змаганнях, педагог й учні школи обирали особистісно орієнтовану комунікативну позицію, стратегію й тактику своєї поведінки.

Робота психологічної служби школи також була спрямована на створення в школі сприятливого психологічного клімату та психологічний супровід виховного процесу. З цією метою: • здійснено психологічну підтримку адаптації учасників освітнього процесу до життєдіяльності в умовах приватного загальноосвітнього закладу відповідно до їхніх особистих потреб, творчого потенціалу та психолого-педагогічних особливостей; профілактичну та коригувальну роботу з особами, у яких виявлено слабку адаптаційну здатність;

 • проведено базові психологічні дослідження, психологічну діагностику та соціометрію, вивчено психологічну динаміку учасників освітнього процесу;

 • організовано первинну психопрофілактику відхилень у поведінці дітей,
  в яких виявлені ознаки девіантної поведінки; вивчено актуальну ситуацію для цих учнів та проведено психокорекційну роботу з ними;

 • вивчено психологічний клімат та емоційно-психологічну атмосферу в учнівському та педагогічному колективах, виявлено соціальні проблеми об`єктивного чи суб`єктивного характеру, розроблено за результатами цієї роботи відповідні рекомендації;

 • здійснено роботу з формування в учасниках освітнього процесу психологічної готовності до продуктивних взаємовідносин, суб’єкт-суб’єктних комунікацій та міжособистісних стосунків, позитивної мотивації до виконання норм і правил перебування у виховному середовищі школи, відповідального ставлення до дотримання правил безпеки життєдіяльності та принципів здорового способу життя;

 • проведено заходи з формування соціально-психологічної культури, розуміння значення психологічних знань в оптимізації процесу навчання
  й виховання, саморозвитку та самовдосконалення.

З метою утвердження творчо збагаченого виховного середовища було реалізовано концепцію школи повного робочого дня. Саме за такої організації роботи приватні школи мають змогу забезпечити всі необхідні умови для повноцінної спільної навчальної, виховної, творчої роботи учнів та педагогів протягом цілого дня; найбільш повно задіяти весь комплекс додаткових освітніх послуг: додаткові заняття з предметів, навчальні консультації, психологічний супровід, медичне спостереження, спортивні, творчі та розвивальні гуртки й секції, інші види додаткової освіти та виховання.

Діяльність школи повного робочого дня розглядається насамперед як процес мотиваційного розвитку особистості, її самореалізації і професійного самовизначення, а педагог (вихователь) виступає як суб’єкт педагогічної підтримки розвитку і становлення особистості в єдиному, сконцентрованому полі навчально-виховних впливів на учня. Групова життєдіяльність учнів, тобто робота в учнівських об’єднаннях змінного складу (колективах), яка здійснюється в умовах школи повного робочого дня, можливість вільно спілкуватися дозволили значно підвищити активність діяльності школярів та її ефективність.

Школа повного робочого дня створена у системі ПСЗШ „Ерудит” як додаткова освітня структура, в якій є всі умови для розвитку особистості, широко розвинута позаурочна діяльність, функціонує учнівське самоврядування. Така школа стала організатором всієї життєдіяльності дитини, допомагає кожному учневі розвинути власні творчі здібності, визначити професійні уподобання тощо.

Упровадження розглянутих вище організаційно-педагогічних умов формування особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи під час формувального етапу експерименту значно підвищило якість та результативність виховної роботи ПСЗШ „Ерудит”, що знайшло своє відображення в позитивній динаміці значень показників сформованості її виховної системи.

У середньому позитивна динаміка щільності виховного середовища ПСЗШ „Ерудит” (39 %) більш ніж в 3,5 раза перевищила динаміку цього показника в контрольній приватній школі.

Проведене контрольне векторне моделювання виховного середовища приватних навчальних закладів за методикою В. Ясвіна також виявило позитивну динаміку виховної системи приватної середньої загальноосвітньої школи „Ерудит”, в якій на момент закінчення формувального етапу експерименту встановилося творчо збагачене виховне середовище. Такий тип виховного середовища свідчить, що в школі створені всі умови для вільного творчого саморозвитку особистості, враховуються побажання учнів, розвиваються їхні індивідуальні здібності.

Аналіз динаміки показника „очікування батьків щодо якості освітніх послуг” довів, що кількість батьків, які вважають якість освітніх послуг в ПСЗШ „Ерудит” високою, зросла на 22 % і становила наприкінці експерименту 34 %. На 14 % збільшилась кількість батьків, які оцінюють виховну роботу як достатню. Відповідно, значно знизилася кількість батьків, які незадоволені роботою школи: тільки 15 % з них оцінюють роботу школи посередньо, 10 % – негативно (як таку, що має низький рівень). У контрольній групі цей показник суттєво не змінився.

В експериментальній групі спостерігалося значне підвищення комунікативної культури педагогів: так, частка педагогів, які мають високий рівень педагогічної культури, зросла з 28,5 до 36,7 % (у контрольній групі динаміка нижча – з 26,8 до 31,2 %), знизилася частка педагогів із низьким рівнем комунікативної культури –


з 27,8 до 9,1 %.

Слід зазначити пришвидшену, порівняно з контрольною групою, позитивну динаміку показників психологічного клімату в експериментальній групі: зниження рівня тривожності (на 15 %) та рівня агресивності учнів (на 13 %), збільшення показника ціннісно орієнтаційної єдності (на 14 %), індексу групової інтеграції (на 13 %) та рівня розвитку учнівського колективу (на 8 %). Узагальнена позитивна динаміка психологічного клімату в експериментальній групі становить 14 %


(у контрольній групі – 5 %).

Динаміка ціннісних орієнтацій та прояву випускниками школи життєвої компетентності в обох групах має однаковий характер – зниження кількості учнів з низьким та середнім рівнем, збільшення кількості учнів з достатнім та високим рівнем, але швидкість цієї динаміки в експериментальній групі значно більша, в середньому – втричі.

Слід зазначити значний розрив у динаміці таких показників, як „самоповага, дотримання правил культурної поведінки” – в абсолютному вираженні він становить 10 %, у відносному – майже 56 %; „любов до своєї Вітчизни, турбота про спільне благо” – відповідно 8 й 50 %; „милосердя” – відповідно 8 й 42 %.

За допомогою t-критерію Стьюдента було встановлено, що кореляція між динамікою психологічного клімату учнівського колективу та показниками нормативно-результативного критерію в контрольній та експериментальних групах є статистично значущою, істотною, реальною. Така кореляційна залежність засвідчує адекватний вибір цих показників для оцінювання рівня сформованості особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи та доводить статистичну достовірність різниць значень показників в обох групах.

Підсумки контрольних зрізів після апробації розроблених нами організаційно-педагогічних умов засвідчили позитивні зміни в рівні сформованості особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи. Так, рівень сформованості виховної системи приватної загальноосвітньої школи „Ерудит” зріс з рівня становлення до рівня інтегративної трансформації; у контрольній групі суттєвих позитивних змін не було зафіксовано.

Таким чином, отримані результати дали змогу зробити висновок, що визначені в дисертації організаційно-педагогічні умови формування особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи сприяли формуванню виховної системи приватної загальноосвітньої школи „Ерудит” та переходу її на рівень інтегративної трансформації.


ВИСНОВКИ
У дисертації здійснено новий підхід до розв’язання проблеми формування особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи, представлено методичну конкретизацію положень особистісно орієнтованого виховання в цих навчальних закладах, що знайшло своє відображення у розкритті структури особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи, визначенні та обґрунтуванні організаційно-педагогічних умов її формування.

Результати теоретичного та експериментального дослідження засвідчили досягнення його мети, ефективність розв’язання поставлених задач і стали підставою для формулювання таких висновків:

1. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури з’ясовано стан дослідженості проблеми особистісно орієнтованого виховання у приватних закладах освіти у педагогічній теорії та практиці. Визначено, що проблема формування особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи, питання діагностики її результативності й ефективності у вітчизняній педагогічній науці досліджені недостатньо.

Особистісно орієнтовану виховну систему приватної загальноосвітньої школи нами визначено як спеціально створену, матеріальну, соціальну, ціннісно орієнтовану, складну за змістом, цілеспрямовану та самокеровану за формою діяльності педагогічну систему, яка сприяє цілісному фізичному, інтелектуальному, соціальному і духовному розвитку особистості учня та задовольняє особисті освітні потреби дитини й виконує батьківське (родинне) замовлення на освітні послуги.

2. Враховуючи структуру особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи, розкрито специфіку особистісно орієнтованого виховання в контексті виховної практики в умовах такого закладу. З’ясовано, що формування виховної системи в приватній школі відбувається на тлі комплексу організаційних, ресурсних та функціональних особливостей і переваг, до яких належить великий організаційний, кадровий, матеріальний та фінансовий потенціал для більш глибокого втілення нових технологій виховання, ефективнішого використання особистісно орієнтованого підходу, гнучкий і мобільний управлінський інструментарій для реалізації особистісно орієнтованого виховання тощо. Встановлено, що за схожості соціальних та культурних настанов учнів державних і приватних загальноосвітніх шкіл з більшості питань суспільного життя країни існує також вагома різниця в деяких ключових аспектах: ціннісні настанови, погляди на майбутній соціальний статус та майбутню професію. Ці розбіжності необхідно враховувати при визначенні мети, змісту, методів та форм виховної роботи в приватних загальноосвітніх школах.

3. Охарактеризовано критерії та показники сформованості особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи (організаційно-змістовий критерій: щільність виховного середовища, тип виховного середовища, очікування батьків щодо якості освітніх послуг; комунікативно-методичний критерій: комунікативна культура педагога, психологічний клімат учнівського колективу; нормативно-результативний критерій: ціннісні орієнтації учнів школи, прояв випускниками школи життєвої компетентності); розроблено відповідну методику проведення моніторингових досліджень. За шкалою сформованості кожного з показників зазначених критеріїв (висока, достатня, середня, низька сформованість) визначено рівні сформованості особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи (становлення, елементарного функціонування, стабільного розвитку, інтегративної трансформації).

4. За допомогою методичної конкретизації положень особистісно орієнтованого виховання в приватних закладах освіти у відповідних формах і методах роботи визначено та експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови формування особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи: урахування специфіки учнівського контингенту приватних освітніх закладів при визначенні мети, змісту, методів та форм виховної роботи; забезпечення взаємодії школи і сім’ї на основі виконання індивідуального (родинного, батьківського) замовлення на освітні послуги та соціально-педагогічного партнерства батьківського й педагогічного колективів; реалізація суб’єкт-суб’єктних взаємин між всіма учасниками виховного процесу (учнями, батьками, педагогами) та впровадження особистісно орієнтованих педагогічних комунікацій; створення в школі сприятливого психологічного клімату та психологічний супровід виховного процесу; утвердження творчо збагаченого виховного середовища на основі реалізації концепції школи повного робочого дня.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи. Подальшого наукового вивчення потребують: організаційно-педагогічні умови формування особистісно орієнтованої виховної системи державних загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів усіх типів та форм власності, інноваційні форми й методи організації особистісно орієнтованого виховного процесу; перспективним є наукове розроблення теоретичного і методичного аспектів цієї проблематики за напрямами: теорія і методика оптимізації діяльності самодіяльних учнівських об’єднань, особистісно орієнтоване виховання в системі додаткової та позашкільної освіти.

Зважаючи на актуальність досліджуваної теми, рекомендовано: запровадити психологічний супровід особистісно орієнтованого виховного процесу
в загальноосвітніх навчальних закладах всіх типів та форм власності; запровадити
в системі післядипломної педагогічної освіти проведення спеціальних
тренінгів з питань створення особистісно орієнтованих виховних систем,
розвитку комунікативної культури педагогів та вмінь особистісно орієнтованого спілкування.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Статті в наукових фахових виданнях

1. Язиков О. І. Особливості виховного середовища приватної школи


/ О. І. Язиков // Інтенсифікація професійної підготовки студентів у навчальних закладах гуманітарної спрямованості : зб. наук. праць / Проблеми сучасного мистецтва і культури. – Харків : Принт Дизайн, 2003. – С. 204–208.

2. Язиков О. І. Приватні навчальні заклади в освіті ХХІ століття / О. І. Язиков // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2003. – № 3. – С. 140–145.

3. Язиков О. І. Особистісно орієнтоване виховання в приватній школі
/ О. І. Язиков // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. – К., 2003. – Т. V, ч. 6. – С. 338–343.

4. Язиков О. І. Особистісно орієнтована виховна система приватної школи та принципи її функціонування / О. І. Язиков // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету. – Полтава, 2004. – Вип. 2 (35). – С. 92–97.

5. Язиков О. І. Соціально-педагогічні детермінанти виховної системи приватної школи / О. І. Язиков // Проблеми становлення інноваційних підходів в сучасній освіті. Серія : Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка / за заг. ред. Г. Є. Гребенюка. – Харків : Стиль–Іздат, 2004. – С. 144–151.

6. Язиков О. І. Соціально-педагогічні компетентності вчителя приватної школи / О. І. Язиков // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2005. – Вип. 8, ч. 2. – С. 71–75.

7. Язиков О. І. Особистісно орієнтована виховна система приватної школи та принципи її функціонування / О. І. Язиков // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія. – Ялта : РВВ КГУ, 2006. – Вип. 12, ч. 2. – С. 170–175.

8. Язиков О. І. Моделювання особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи / О. І. Язиков // Педагогіка формування


творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць
/ [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 5 (58). –
С. 495–500.
Методичний посібник

9. Язиков О. І. Особистісно орієнтоване виховне середовище навчального закладу: теоретичний та практичний аспекти : метод. посібник / О. І. Язиков. – Харків : НМЦ ПТО у Харківській області, 2010. – 44 с.


Інші публікації

10. Язиков О. І. Динаміка психологічного клімату учнівського колективу як критерій ефективності особистісно орієнтованої виховної системи / О. І. Язиков


// Професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. журнал. – Харків : НМЦ ПТО, 2008. – № 1–2 (27–28). – С. 110–117.

11. Язиков О. І. Батьківське замовлення на освітні послуги в контексті особистісно орієнтованої педагогіки / О. І. Язиков // Професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. журнал. – Харків : НМЦ ПТО, 2009. – № 1–2 (29–30). –


С. 54–62.

12. Язиков О. І. Динаміка психологічного клімату учнівського колективу


/ О. І. Язиков // Профтехосвіта : журнал. – 2009. – № 5. – С. 25–28.

13. Язиков О. І. Головна стратегія особистісно орієнтованого виховання – організація повного робочого дня учнів / О. І. Язиков // Професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. журнал. – Харків : НМЦ ПТО, 2010. – № 1–2 (31–32). –


С. 115–123.
Матеріали конференцій

14. Язиков О. І. Приватні навчальні заклади як складова частина національної системи базової освіти / О. І. Язиков // Сучасні проблеми науки та освіти : матеріали ІV Міжнар. міждисцип. наук.-практ. конф., 1–10 трав. 2003 р. – Харків : Українська Асоціація „Жінки в науці та освіті”, ХНУ, 2003. – С. 194.

15. Язиков О. І. Особистісно орієнтовані педагогічні комунікації в приватних закладах освіти / О. І. Язиков // Вища освіта в ХХІ столітті : матеріали Х ювілейної міжнар. наук.-метод. конф., 17–19 верес. 2003 р. – Севастополь : СевНТУ, 2003. –
С. 56–60.

16. Язиков О. І. Компетентності вчителя як соціально-педагогічний фактор виховної системи приватної школи / О. І. Язиков // Професіоналізм педагога (Європейський вибір України) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21–23 верес. 2005 р. – Ялта : РВВ КГУ, 2005. – С. 237–239.

17. Язиков О. І. Психологічні аспекти особистісно орієнтованої виховної системи навчального закладу / О. І. Язиков // Актуальні проблеми сучасної освіти у світлі вимог Болонського процесу : матеріали міжнар. наук. конф., 21–23 верес. 2009 р.  – Севастополь : СевНТУ, 2009. – С. 66–69.

18. Язиков О. І. Технологія особистісно орієнтованого педагогічного спілкування в системі виховної роботи навчального закладу / О. І. Язиков


// Професійно-технічна освіта: пошуки шляхів оновлення : матеріали наук.-практ. інтернет-конф., 25–30 квіт. 2010 р. – Донецьк : ІПО ІПП УМО, 2010. – С. 290–295.

19. Язиков О. І. Використання виховного потенціалу учнівських об’єднань в роботі приватної загальноосвітньої школи / О. І. Язиков // Формування світоглядної позиції підлітків у дитячих об’єднаннях : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.,


16–17 лист. 2011 р. – К. : ІПВ НАПН України, 2011. – С. 150–153.

АНОТАЦІЇ
Язиков О. І. Особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання. – Інститут проблем виховання НАПН України, Київ, 2012.

Дисертація присвячена проблемі формування особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи. У роботі визначено сутність поняття „особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи”; уточнено структуру особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи та специфіку особистісно орієнтованого виховання в контексті виховної практики таких закладів; охарактеризовано критерії та показники сформованості цієї системи, розроблено відповідну методику проведення моніторингових досліджень; визначено та експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови формування особистісно орієнтованої виховної системи приватної загальноосвітньої школи.

Ключові слова: особистісно орієнтоване виховання, особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи, організаційно-педагогічні умови.
Языков А. И. Личностно ориентированная воспитательная система частной общеобразовательной школы. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.07 – теория и методика воспитания. – Институт проблем воспитания НАПН Украины, Киев, 2012.

Диссертация посвящена проблеме формирования личностно ориентированной воспитательной системы частной общеобразовательной школы. Доказано, что исследуемая проблема является актуальной и недостаточно изученной.

В диссертационной работе проанализированы психологические и педагогические аспекты изучаемого вопроса. Личностно ориентированная воспитательная система частной общеобразовательной школы определена нами как специально созданная, материальная, социальная, ценностно ориентированная, сложная по содержанию, целенаправленная и самоуправляемая по форме деятельности педагогическая система, которая способствует целостному физическому, интеллектуальному, социальному и духовному развитию личности ученика, удовлетворяет личные образовательные потребности ребенка и выполняет родительский (семейный) заказ на образовательные услуги.

В контексте исследования уточнено структуру личностно ориентированной воспитательной системы частной общеобразовательной школы и ее функциональные возможности, раскрыты особенности формирования воспитательных систем частных учебных заведений Украины на современном этапе, специфика организации воспитательного процесса и особенности ученического контингента в этих заведениях.

Установлено, что при сходстве социальных и культурных установок учащихся государственных и частных общеобразовательных школ по большинству вопросов общественной жизни страны существует также значительное различие в некоторых ключевых аспектах: ценностные ориентации, взгляды на будущий социальный статус и будущую профессию. Эти различия необходимо учитывать при определении цели, содержания, методов и форм воспитательной работы в частных общеобразовательных школах.

Охарактеризованы критерии и показатели сформированности личностно ориентированной воспитательной системы частной общеобразовательной школы (организационно-содержательный критерий: плотность воспитательной среды, тип воспитательной среды, ожидания родителей относительно качества образовательных услуг; коммуникативно-методический критерий: коммуникативная культура педагога, психологический климат ученического коллектива; нормативно-результативный критерий: ценностные ориентации учащихся школы, проявление выпускниками школы жизненной компетентности), разработана соответствующая методика проведения мониторинговых исследований.

По степени проявления каждого из этих критериев и показателей определены соответствующие уровни сформированности личностно ориентированной воспитательной системы частной общеобразовательной школы (становления, элементарного функционирования, устойчивого развития, интегративной трансформации).

Определены и экспериментально проверены организационно-педагогические условия формирования личностно ориентированной воспитательной системы частной общеобразовательной школы: учет специфики ученического контингента частных образовательных учреждений при определении цели, содержания, методов и форм воспитательной работы; обеспечение взаимодействия школы и семьи на основе выполнения индивидуального (семейного, родительского) заказа на образовательные услуги и социально-педагогического партнерства родительского и педагогического коллективов; реализация субъект-субъектных отношений между всеми участниками воспитательного процесса (учениками, родителями, педагогами) и внедрение личностно ориентированных педагогических коммуникаций; создание в школе благоприятного психологического климата и психологическое сопровождение воспитательного процесса; формирование творчески обогащенной воспитательной среды на основе реализации концепции школы полного рабочего дня.

Ключевые слова: личностно ориентированное воспитание, личностно ориентированная воспитательная система частной общеобразовательной школы, организационно-педагогические условия.
Yazykov O. I. The рersonality-oriented educational system of private secondary schools. – On the right of manuscript.

Dissertation for a scientific degree of candidate of pedagogical sciences in speciality 13.00.07 – Theory and Methods of Education. – Institute of Problems on Education of NAPS of Ukraine, Kyiv, 2012.The thesis is devoted to the problem of formation of the personality-oriented educational system of private secondary schools. The essence of the notion „personality-oriented educational system of private secondary schools” is determined; the structure of the personality-oriented educational system of private secondary schools and the peculiarities of personality-oriented education in the context of such institutions’ educational practice are specified; the criteria and indices of the system formation are characterized, corresponding methods of monitoring research is developed; the organizational and pedagogical conditions of formation of personality-oriented educational system of private secondary schools are defined and experimentally checked.

Key words: personality-oriented education, personality-oriented educational system of private secondary schools, organizational and pedagogical conditions.