Програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки із громадськістю Затверджено - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма для студентів спеціальності 030302 „Реклама І зв’язки з... 2 419.15kb.
Програма для студентів спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю» 1 341.31kb.
Програма для студентів спеціальності „реклама та зв’язки із громадськістю... 1 156.96kb.
Програма для студентів спеціальності 030. 302 реклама та зв'язки... 1 200.44kb.
Програма для студентів спеціальності журналістика, реклама І зв’язки... 2 410.65kb.
Методичні рекомендації до їх підготовки; завдання та методика самостійної... 1 157.24kb.
Програма для студентів спеціальності 0703 Хімія шифр І назва спеціальності... 1 313.26kb.
Програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено 1 190.82kb.
Програма для студентів спеціальності 020210 "Дизайн" Затверджено 1 129.91kb.
Робоча програма для студентів спеціальності 020204 "Музичне мистецтво"... 1 178.23kb.
Робоча програма для студентів спеціальності 020201 "Театральне мистецтво"... 1 219.96kb.
Аудитори м. Києва піб № сертифіката а № сертифіката Б 6 610.57kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки із громадськістю Затверджено - сторінка №1/1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут журналістики


кафедра реклами та зв’язків із громадськістю

Укладач: доц.Вежель Л.М.

Основи реклами”РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки із громадськістю”

Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „___”___________200__р.

Зав. кафедри, проф.Іванов В.Ф.

Директор інституту – проф.Різун В.В.
КИЇВ – 2007
Робоча навчальна програма з дисципліни „Основи реклами”

Укладач: кандидат філологічних наук, доцент Вежель Ліна Михайлівна
Лектор: к. філол. наук, доц. Вежель Л.М.
Викладач(і): к.філол.наук Слінчук В.В.


Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.
___________________________

ВСТУП

Дисципліна "Основи реклами" є базовою нормативною дисципліною для спеціальності "реклама та з’язки із громадськістю", що читається в II семестрі обсягом 4 кредитів, в тому числі 144 години аудиторних занять з них 34 години лекцій, 34 години практичних занять і 76 годин самостійної роботи.Закінчується іспитом у II семестрі.

Метою і завданням навчальної дисципліни: засвоєння студентами теоретичних та практичних знань у галузі рекламної діяльності як форми масової комунікації, усвідомлення ними ключових понять і процесів у цій комунікативній сфері, вироблення практичних навичок усебічного аналізу та створення рекламної продукції різних типів.

Об’єктом вивчення є рекламний процес у цілому, рекламна діяльність різних торгівельних, суспільних та ін. суб’єктів у системі маркетингу та у зв’язку з теорією комунікацій, різномасштабні рекламні кампанії як основна форма рекламної діяльності, а також рекламна продукція усіх видів – телереклама, радіореклама, друкована та зовнішня реклама різного типу тощо.

Предмет навчальної дисципліни - явище реклами в сучасному світі в усіх формах її функціонування.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

 •      передумови та джерела виникнення, основні етапи розвитку рекламної діяльності як феномену масової комунікації;

 •     основні напрямки сучасної рекламної діяльності – традиційні та новітні;

 •      роль і місце реклами в системі маркетингової діяльності;

 •      зв’язок реклами з теорією комунікацій;

 •      типологію рекламної продукції та рекламних кампаній;

 •      головні шляхи й прийоми досягнення ефективності рекламної продукції різних типів;

 •      провідні риси, етапи та різновиди рекламних кампаній як форми рекламної діяльності;

 •      переваги та обмеження всіх ЗМІ щодо поширення рекламної інформації;

 •      прийоми створення ефективного рекламного тексту, призначеного для поширення в різних ЗМІ;

 •      правові та етичні норми рекламної діяльності, чинні в Україні й у світі


Студент повинен вміти:

 •      практично використовувати теоретичні знання;

 •     застосовувати науковий підхід до аналізу і створення рекламної продукції;

 •      зіставляти рекламні продукти, які представляють однотипні товари різних виробників, з огляду на ефективність рекламної ідеї;

 •      виявляти рівень і повноту втілення рекламної ідеї;

 •      вільно орієнтуватися у традиційних та нових формах і прийомах рекламної діяльності;

 •      виробляти загальну стратегію та конкретний рекламний текст для рекламування послуги;

 •      розробляти стратегії рекламних кампаній різних типів;

 •      створювати рекламну продукцію, що поширюється різними ЗМІ.


Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна "Основи реклами" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", є базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як "теорія реклами та зв’язків із громадськістю", "рекламний менеджмент", "маркетинг ЗМІ", "психологія реклами", "реклама інформаційної продукції".

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна "Основи реклами" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з _2__ модулів.

Контроль знань.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:

.
Поточий


 • усна відповідь - 6 балів;

 • доповнення – 3 бали;

 • письмові контрольні роботи (на семестр __1__контрольна робота)– 10балів;

 • письмові самостійні – 5 балів;

 • домашня письмова робота (реферат) – 10 балів;

 • підготовка до семінарів, самостійне опрацювання наукової літератури

у вигляді конспектів - 6 балів;

- колоквіум - 10 балів;

- модульна контрольна робота - 12 балів
Модульний контроль: 1 колоквіум, 1 модульна контрольна роботи (протягом семестру).

За кожний змістовий модуль впродовж семестру:

І модуль – 55 балів; ІІ модуль – 45 балів.

За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як накопичувальна оцінка за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за іспит.
При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

1 – 34

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів, то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни "Основи реклами”.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

II семестр


№ теми

Назва теми

Кількість годин

Лекції

Практичні

Самостійна

робота


ЗМІСТОВИЙ Модуль 1. „Реклама і рекламна діяльність”


1

Реклама в системі маркетингових комунікацій

6

6

18

2

Поняття реклами

4

4

10

3

Рекламний процес

4

4

10

ЗМІСТОВИЙ Модуль 2. „Реклама і структура маркетингу”

4

Рекламна кампанія:теорія і практика

4

4

10

5

Використання маркетингової інформації у плануванні рекламної кампанії

10

10

18

6

Рекламний текст

8

4

10

Модульна контрольна робота 1
2
Всього

34

34

76

Загальний обсяг 144 год.
Лекції34 год.

Практичні – 34 год.

Самостійна робота - 76 год.


II СЕМЕСТР
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I.

ТЕМА 1. Реклама в системі маркетингових комунікацій

Лекція 1. Комунікативний процес. (2 год.)

Методологічні підходи до визначення поняття „комунікація” у суспільстві та бізнесі. Економічний підхід до поняття „комунікація”. Моделі комунікативного процесу.

Практичне заняття 1. (2 год.)


 1. Соціологічні моделі комунікації.

 2. Семіотичні моделі комунікації

Завдання для самостійної роботи. (4 год.)

Моделі комунікації. Опрацювати розділи з посібника Г.Почепчова «Теорія комунікації»

Література: [24, 8-15]
Лекція 2. Основні поняття маркетингової філософії. (2 год.)

Визначення маркетингу. Основні елементи та комплекс маркетингу (концепція „4 Р”).


Практичне заняття 2. (2 год.)

 1. Основні поняття маркетингу: потреба, бажання, попит, товар, обмін, угода, ринок.

 2. Ієрархія потреб (за А.Маслоу)

Завдання для самостійної роботи. (4 год.)

Обґрунтувати доцільність впровадження нової послуги на основі аналізу потреб споживачів.(Послуга „Київстар” - „Дует”)

Література [9,14-23]
Лекція 3. Реклама як інструмент маркетингових комунікацій (2 год.)

Методологічні підходи до визначення маркетингових комунікацій. Концептуальні підходи до класифікації маркетингових комунікацій. Засоби маркетингових комунікацій.


Практичне заняття 2. (2 год.)

 1. Основні засоби маркетингових комунікацій: реклама, паблік рилейшнз, персональний продаж, стимулювання збуту, прямий маркетинг.

 2. Синтетичні засоби маркетингових комунікацій: виставки, брендинг, спонсорство.


Завдання для самостійної роботи. (10 год.)

 1. Написати реферат на тему «Історія виникнення Product placement».

 2. Проаналізувати засоби та прийоми стимулювання збуту (на прикладі промоакції „Містер Мускул”)

Література [ 25,14-66, 79-91]
ТЕМА 2. Поняття реклами.
Лекція 4. Сутність реклами. (2 год.)

Зміст та значення реклами. Основні підходи до поняття реклами: комунікаційний, функціональний, матеріальний, галузевий, культурологічний. Роль і функції реклами.


Практичне заняття 4 (2 год.)

 1. Підходи до визначення „реклами"

 2. Функції реклами: економічна, соціальна, освітня, ідеологічна тощо.

Завдання для самостійної роботи. (5 год.)

1.Знайти визначення реклами у Законі України „Про рекламу” від 3 липня 1996р.

2. Проблеми та перспективи рекламного ринку України.
Лекція 5. Класифікація реклами. (2 год.)

Принципи класифікації .Види реклами: • за стратегічною метою рекламної кампанії.

 • за типом спонсора, ініціатора комунікації;

 • за типом цільової аудиторі;.

 • за сконцентрованістю на визначеному сегменті аудиторі;

 • за розмірами території ;

 • за предметом рекламної кампанії;

 • за способом вплив ;

 • за характером впливу на аудиторію;

 • залежно від засобів, що використовуються у передачі рекламного


Практичне заняття 5. (2 год.)

1.Типи реклами.

2. Види реклами.

Завдання для самостійної роботи ( 5 год.)


 1. Знайти приклади корпоративної, іміджевої, політичної та соціальної реклам.

 2. Проаналізувати подачу соціальної реклами у друкованій пресі.

Література [ 25,67-79]
ТЕМА 3. Рекламний процес.
Лекція 6. Особливості рекламного процесу. ( 2 год.)

Структура рекламного процесу. Рекламозамовник. Рекламне агентство.

Засоби поширення реклами.

Практичне заняття 6. (2 год.)

Особливості рекламного процесу.Завдання для самостійної роботи. ( 5 год.)

Проаналізувати на прикладах основні та допоміжні засоби реклами.

Література [12,105-177]
Лекція 7. Рекламне агентство та його роль в організації рекламної діяльності.( 2 год.)

Типи рекламних агентств. Структура агентства. Обов’язки працівників агентства.


Практичне заняття 7. ( 2 год.)

1.Вибір агентства.

2. Що треба знати про агентство?

3. Як працювати з агентством?


Завдання для самостійної роботи. ( 5 год.)

Проаналізувати діяльність рекламних агентств України.

Література [12,76-104]
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. РЕКЛАМА І СТРУКТУРА МАРКЕТИНГУ.
ТЕМА 4. Рекламна кампанія:теорія і практика
Лекція 8. Організація та планування рекламних кампаній. ( 2 год.)

Поняття рекламної кампанії. Типологія РК. Етапи рекламної кампанії.Практичне заняття 8. Типологія РК. ( 2 год.)

 1. External- та Internal- кампанії.

 2. Рівні, наростаючі, нівелюючі РК.

 3. Симплексні та комплексні РК.


Завдання для самостійної роботи 9. ( 5 год.)

Визначити тип рекламної кампанії ( аналіз рекламної кампанії „Хлібний дар”)

Література [23,132-149]

Лекція 9. Організація та планування рекламних кампаній. ( 2 год.)

План РК: аналіз маркетингової ситуації, визначення цілей реклами, розробка рекламної стратегії,. ідентифікація цільової аудиторії, концепція товару, вибір засобів поширення реклами, розробка рекламного звернення, формування рекламного бюджету, оцінка ефективності реклами.


Практичне заняття 9.

Елементи структури плану РК ( на прикладі РК газети „Жизнь”)Завдання для самостійної роботи ( 5 год.)

Якої інформації не вистачає для складання плану рекламної кампанії? ( РК газети „День”)

Література [23,132-149], [9,418-425]
ТЕМА 5. Використання маркетингової інформації у плануванні рекламної кампанії.
Лекція 10. Маркетингова товарна політика та реклама. ( 2 год.)
Визначення товару. Класифікація. Концепція життєвого циклу товару.

Класифікація реклами на основі життєвого циклу товару.Практичне заняття 10. ( 2 год.)

 1. Життєвого циклу товару.

 2. Основні характеристики ЖЦТ.

 3. Напрями продовження життєвого циклу товару.Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)

Проаналізуйте, на якому етапі життєвого циклу перебуває послуга мобільного зв’язку, використовуючи сітку оцінки ЖЦТ. Який вид реклами використовується для просування послуги?(на прикладі компанії мобільного зв’язку „Київстар”)

Література [9,199-246]

Лекція 11. Ідентифікація цільового ринку та позиціювання в рекламній діяльності.

( 2 год.)
Сегментування ринку. Визначення критеріїв сегментування. Поняття „позиціювання”.Стратегії позиціювання.Репозиціювання.
Практичне заняття 11. ( 2 год.)

1. Етапи процесу сегментування: визначення ознак сегментування; вибір методу; інтерпретація отриманих даних; оцінювання сегментів ринку, вибір цільового ринку; позиціювання товару; розробка плану маркетингу.2. Позиція товару.

4. Позиціювання товару.

5. Стратегії позиціювання.
Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)

Визначити цільову аудиторію рекламної кампанії елітного жіночого журналу ELLE.

Література [9,138-148]

Які стратегії позиціювання використовують у рекламних кампаніях чоловічих(жіночих) журналів?

Література [9,148-156],[27]


Лекція 12. Визначення цілей реклами. ( 2 год.)

Економічні цілі реклами. Комунікативні цілі .Рекламні моделі.


Практичне заняття 12. ( 2 год.)

Рекламні моделі: AIDA, AIDMA, DAGMARЗавдання для самостійної роботи ( 4 год.)

Визначити цілі рекламної кампанії ( на прикладі РК магазину „Фокстрот)

Література [22,16-32]

Лекція 13.Маркетингові дослідження та рекламна діяльність. ( 2 год.)

Напрями комплексного дослідження ринку. Процес маркетингового дослідження: визначення проблеми та цілей дослідження; розробка плану; реалізація плану; обробка та аналіз даних; підготовка звіту та розробка рекомендацій.. Методи маркетингових досліджень.


Практичне заняття 13. ( 2 год.)

 1. План маркетингового дослідження.

 2. Визначення методу дослідження.


Завдання для самостійної роботи ( 6 год.)

Розробити анкету для читачів журналу”UNIQUE”.

Література [9,59-125]
ТЕМА 6. Рекламний текст.

Лекція 14. Розробка рекламного звернення. ( 2 год.)

Рекламне звернення. Структура рекламного звернення. Рекламні мотиви: раціональні, емоційні, моральні . Матриця пошуку тем комунікації. Форми вираження ідеї рекламного звернення.


Завдання для самостійної роботи. ( 2 год.)

Визначити перелік інформаційних матеріалів, необхідних для підготовки рекламних звернень.

Література [9,425-433],[44,93-216]

Лекція 15.Створення рекламного тексту. ( 2 год.)

Заголовок. Код. Літературна обробка тексту: звук, слово, абзац, параграф, художні прийоми. Оформлення тексту.Практичне заняття 15. ( 2 год.)

Розробка варіантів тестування. Тестування реклами до публікації. Тестування реклами після публікації.


Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)

Розробити анкету для копірайтера.

Розробити анкету для споживачів товару (обрати будь-який товар).

Література [44,201-216]

Лекція 16. Особливості рекламного тексту. ( 2 год.)

Завдання реклами. Рекламоносій. Специфіка товарів та послуг, що рекламуються: фінансова реклама, автомобільна реклама, реклама продуктів харчування.Завдання для самостійної роботи ( 2 год.)

Написати рекламне оголошення.

Література [44,226-306]

Лекція 17.Формування ефективного рекламного

продукту різних типів. ( 2 год.)
 Правила створення телереклами, радіо реклами та реклами у пресі. Основні рекомендації з зовнішньої реклами.

Практичне заняття 17. ( 2 год.)


 1. Значення кольору в рекламі.
 2. «Фірмовий колір» як елемент фірмового стилю.
 3. Значення кольору для формування запланованих асоціацій і створення іміджу товару.
 4. Використання колірних контрастів.
 5. Символіка кольору.
 6. Стереотипи сприйняття кольору; асоціації: підсвідомий і свідомий рівні; символічне сприйняття кольору різними національностями та демографічними групами.
 7. Характеристики основних кольорів і сполучення кольорів, їх суперечливість через суб’єктивне сприйняття.
 8. Фізіологічний вплив кольору на людину.
 9. Залежність сприйняття кольору від форми, у яку він вкладений.
 10. Різний ступінь запам’ятовуваності кольорів.
 11. Колір як один з основних подразників.


Завдання до самостійної роботи. ( 4 год.)

Аналіз телереклами.(звернути увагу які пози, жести й міміка знижують або підвищують ефективність реклами).

Аналіз радіо реклами. Які звукові ефекти допомагають сприйняттю тексту реклами?
Література [ 43,85-87]


Список рекомендованої літератури:
а) основна:


 1. Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 р. // Законодавство про рекламу — К: Спілка рекламістів України, 1998.- C.53

 2. Алешина И. В. Паблик рилейшнз у менеджменті і маркетингу //

Маркетинг. - 1996. - № 3. - С. 108-111.

 1. Аржанов Н.П., Пирогова Т.А. История отечественной рекламы (галерея рекламной классики).-Харьков:Студцентр, 2004

 2. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Пер. с анг. Под ред. Божук С. Г. – Спб.: Питер, 2001

 3. Бове К., Аренс У. Современная реклама. — Тольятти:

Издательский дом Довгань, 1995. – 677 с.

 1. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. —

М.: Фонд "Правовая культура", 1994. — 528 с.

 1. Большой энциклопедический словарь / Под ред. Гамбурова Ю.С.

— М.: ЮНИТИ, 1993. — 840 с.

 1. Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR: Учеб. пос. – М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2001. – 624 с.

 1. Гаркавенко С. С. Маркетинг. — К.: Лібра, 2006. — 717 с.

 2. Дейан А. Реклама / Пер. с фр., под. ред. В.С. Загашвили. — М.

Прогресс, 1993. — 243с.

 1. Діброва Т. Г. Реклама сьогодні, або які рекламні послуги потрібні

українському ринкові // Маркетинг в Україні. - 2000. - №1 (3). –

С. 34-36. 1. .Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посібник: пер. з 4-го англ. вид. / Доповнення і редакція Д. Ядіна. – К.: Знання; КОО, 2001

 2. Джулер А. Дж., Дрюниани Б. Л. Креативные стратегии в рекламе

/ Пер. с анг. под ред. Ю. Н. Каптуревского – СПб.: Питер, 2002. – 384 с.

 1. Джулиан Сивулка. Мыло, секс и сигареты.- Санкт-Петербург,2002.- С.363-419

 2. Катернюк А.В. Рекламные технологи.Коммерческая реклама.-Феникс.Ростов н/ Д., 2001.С.69-100

 3. Кортленд Л. Бове, Уильям Ф. Аренс. Современная реклама / Пер.

с анг.- Тольяти: Издат. дом "Довгань", 1995. — 740 с.

 1. Котлер Ф. Армстронг Г., и др. 0сновы маркетинга / Пер. с анг..

— К.: М.: СПб.: Издат. дом "Вильямс", 1998. — 1056 с.

 1. Лукянець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. – К.: КНЕУ,

2000. — 380 с.

 1. Международный кодекс рекламной практики (пер. Гениной Н.В.,

Демидова В.Є.). — К.: Реклама, 1995. — 156 с.

 1. Музикант В. Л. Теория и практика современной рекламы. – М.:

“Евразийский регион”, 1998. – 210 с.

 1. Обритько Б. А. Рекламний менеджмент. — К.: МАУП, 2000. — 87 с.

 2. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність. — К.: МАУП,

2002. — 200 с.

 1. Пономарева А.М. Рекламная деятельность:организация. Планирование, оценка Эффективности.М.:ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д., 2004

 2. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації.- К.: 1996.-8-15

 3. Примак Т.О. Маркетингові комунікації:Навчальний посібник.-Ельга.Ніка-центр, 2003

 4. Райс Э., Траут Д. Маркетинговые войны. – СПб.: "Питер", 2000

 5. Райс Э., Траут Д. Позиционирование. Битва за узнаваемость – СПб.: "Питер", 2003

 6. Ромат Е. В. Реклама. Учебник для студентов специальности

“Маркетинг”. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев, Харьков: НВФ “Студцентр”, 1999.

 1. Ромат Е. В. Украинский рынок рекламы – итоги 2001 г. //

Маркетинг и реклама. – 2002. - № 2(66). – С. 34-35.

 1. Росситер Дж. Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. —

СПб.: Питер, 2000. – 546 с.

 1. www.adme.ru

 2. www.sostav.ru

 3. www.reclamaster

 4. www.refine.org.ua

б) додаткова:

 1. Войчак А. В., Примак Т. О. Маркетингові комунікації в концепції маркетингу відносин // Маркетинг в Україні. – 2003. - № 3 (19)

 2. Вербило Т. Как готовить рекламу в газете. – К.: Союз рекламистов Украины, 1994. – 52 с.

 3. Герасимчук В. Г . Маркетинг: Теорія і практика. — К.: Вища

школа, 1994. — 326с.

 1. Гермогенова Л. Ю. Эффективная реклама в России. — М.: Рус. Партнер ЛТД, 1997. — 148с

 2. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. — М.: "Финпресс", 2000. — 256 с.

 3. Голубкова Е. Н. Природа маркетингових комуникаций и управление продвижением товара // Маркетинг в России и за рубежом.

 4. Дейан А. Реклама / Пер. с фр., под. ред. В.С. Загашвили. — М.

Прогресс, 1993. — 243с.

 1. Діброва Т. Г. Реклама сьогодні, або які рекламні послуги потрібні українському ринкові // Маркетинг в Україні. - 2000. - №1 (3). – С. 34-36.

 2. Клушина Н.И. Композиция рекламного текста // Русская речь. – 2000. – № 5. – С. 85 – 87

 3. Назайкин А.Н.Практика рекламного текста.-М: Бератор-Пресс, 2003

 4. Примак Т. О. Аналіз українського ринку маркетингових комунікацій // Маркетинг в Україні. – 2003. - № 2. – С. 8-14.

 5. Шатин Ю.В. Построение рекламных текстов. – М.: Бератор-Пресс, 2002. – 128 с.


ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №1.

1. Елементи “маркетинг-мікс”:  • Продукт, ціна, місце, просування

  • Продукт, пакування, товарна марка, ціна, просування

  • Продукт, асортимент, упаковка, товарна марка, сервіс 1. Який з девізів відбиває зміст принципу маркетингу “Вплив на ринок”:

  • “Виробляти те, що продається, а не продавати те,що виробляється”;

  • “Споживач – король”;

  • “Створюючи товар, створюй і споживача”.

 2. Який з девізів відбиває зміст принципу маркетингу “Знання ринку”:

 • “Виробляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється”

 • “Споживач – король”;

 • “Створюючи товар, створюй і споживача”

 1. Який з девізів відбиває зміст принципу маркетингу “Пристосування до змін ринку”:

  • “Виробляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється”;

  • “Споживач – король”;

  • “Створюючи товар, створюй і споживача”

 2. Який з перелічених факторів найважливіший для успіху товару на ринку:

  • Переваги, які пропонує продукт;

  • Маркетингові переваги;

  • Можливості активної та результативної реклами;

  • Правильне сегментування і позиціювання;

  • Всі перелічені;

  • Нічого з переліченого.

 3. Усі вказані фактори, крім одного, можуть викликати провал продукту на ринку, Що це за фактор:

  • Невдало вибраний момент для виходу продукту на ринок;

  • Вищі витрати порівняно з тими, що передбачалися;

  • Технічні проблеми;

  • Неправильне позиціювання;

  • Відповідний маркетинговий аналіз;

  • Сильна конкуренція;

  • Поганий сервіс

 4. ЖЦТ включає такі стадії:

  • Впровадження, зростання, спаду;

  • Розробки, впровадження, зростання, зрілості, спаду;

  • Розробки, впровадження, прискорення зростання, уповільнення зростання, насичення, деградації;

  • Дослідження, виведення на ринок, масової реалізації, занепаду

 5. Максимальних витрат фірма зазнає на стадії:

  • Впровадження;

  • Зростання;

  • Зрілості;

  • Спаду;

  • Розробки

 6. Товари-аналоги фірм-конкурентів уперше з’являються на стадії:

  • Розробки;

  • Зростання;

  • Впровадження;

  • Зрілості;

  • В+Г

 7. Якщо товар має велику частку на ринку, що швидко зростає. То за матрицею БКГ його можна віднести до:

  • “дійних коров”

  • “ зірок”

  • “собак”

  • товарів підвищенного попиту

  • ексклюзивних товарів

11. Диско-клуб «Гавана» видає своїм відвідувачам спеціальні дисконтні карти. Володар карти має право 25%-ої знижки на ціну вхідного квитка при кожному п‘ятому відвідуванні клубу. Яка мета такого нововведення ?

  А. Збільшити ступінь проникнення

Б. Збільшити число відвідувачів

В. Збільшити середню тривалість візита

Г. Підвищити ступінь впізнання марки

12.Основна причина того, що попит на товари виробничо-технічного призначення відрізняється низькою ціновою еластичністю від ціни на споживчі товари, полягає в тому, що:

А. Він належить до виробничого попиту

Б. Ціна не є важливим фактором

В. Закупки значно вищі

Г. Рішення про купівлю приймається професійно

 13. Ваш головний конкурент знизив ціну на 20%. 2 місяці назад у фірми конкурента з’явилися нові власники.

 Що це може бути:

  А. Вирішили позбутися старого товару

Б. Тимчасове зниження

С. Встановлення нових цін у галузі

Д. Сезонний фактор

Е. Цінова війна 14. Компанія Макдональдс вирішила відкрити свій ресторан в Єкатеринбурзі. Подібні ресторани є вже у Москві та Санкт-Петербурзі. Менеджери, щоб врахувати місцеві традиції, запропонували спеціальний бургер - МакУрал. Це є прикладом наступних двох стратегій:

  A. Розвиток ринку і проникнення на ринок

Б. Розвиток ринку і розвиток продукта

15. Після опитування покупців томатного супа, що проводилось минулого місяця, отримали наступні результати:

  ніколи не купував його раніше - 4%;

купив вперше - 3%;

купив вдруге - 7%;

купив третій раз - 12%;

купував більше трьох разів - 74%.

Вкажіть на якій стадії життєвого цикла знаходиться продукт:

А. стадія впровадження на ринок;

Б. стадія зростання;

В. стадія зрілості;

Г. стадія спаду

Д. стадія юності16. Найменш ефективний спосіб завоювання положення на ринку для проведення власної цінової політики, це:

 A. Отримання переваг у витратах перед

конкурентами

Б. Спеціалізація на певному сегменті ринку

В. Диференціація власного продукта

Г. Великі витрати на рекламу17. Реклама має інформаційний характер на етапі життєвого циклу товару:

 • Впровадження

 • Зростання

 • Зрілості

 • Спаду

18.. М’ясокомбінат почав випускати новий сорт ковбаси, що містить 90% курятини без домішок. Проте споживачі сприйняти її за звичайну варену ковбасу. Який із заходів є найменш ефективний:

 • Рекламна кампанія

 • Дегустація

 • Розширення дистриб’ютерської мережі

 • Стимулювання торгових посередниківПерелік питань до іспиту

  1. Методологічні підходи до визначення поняття”комунікація”

  2. Моделі комунікативного процесу.

  3. Основні елементи та комплекс маркетингу.

  4. Методологічні підходи до визначення маркетингових комунікацій.

  5. Класифікація маркетингових комунікацій.

  6. Засоби маркетингових комунікацій.

  7. Зміст та значення реклами.

  8. Роль та функціїї реклами.

  9. Принципи класифікації реклами.

  10. Типи реклами.

  11. Рекламний процес та його учасники.

  12. Типи рекламних агентств.

  13. Структура рекламного агентства.

  14. Обов’язки працівників рекламного агентства.

  15. Поняття рекламної кампанії.

  16. Типологія рекламної кампанії.

  17. Етапи рекламної кампанії.

  18. План рекламної кампанії.

  19. Маркетингова товарна політика та реклама

  20. Класифікація товарів та особливості їх рекламування.

  21. Класифікація реклами на основі життєвого циклу товару.

  22. Ідентифікація цільового ринку.

  23. Позиціювання в рекламній діяльності.

  24. Стратегії позиціювання.
  25. Репозиціювання.

  26. Маркетингові дослідження в рекламній діяльності.


  27. Синдикатні дослідження.

  28. Дослідження ad hoc.

  29. Фокус-група та глибинне інтерв´ю.
  30. Кількісні дослідження.


  31. Якісні дослідження.

  32. Мікс-методики (hall-test, home-test, mystery shopping)

  33. Економічні цілі реклами.

  34. Комунікативні цілі реклами.

  35. Рекламні моделі.

  36. Структура рекламного звернення.

  37. Мотиви, що використовуються при розробці рекламного звернення.

  38. Створення рекламного тексту.

  39. Розробка варіантів тестування

  40. Особливості рекламного тексту.

  41. Літературна обробка тексту: звук, слово, абзац, параграф, художні прийоми.

  42. Специфіка товарів та послуг, що рекламуються: фінансова реклама, автомобільна реклама, реклама продуктів харчування.

  43. Правила створення телереклами, радіо реклами та реклами у пресі.

  44. Основні рекомендації щодо створення зовнішньої реклами.

  45. Значення кольору в рекламі.

  46. «Фірмовий колір» як елемент фірмового стилю.

  47. Стереотипи сприйняття кольору; асоціації: підсвідомий і свідомий рівні; символічне сприйняття кольору різними національностями та демографічними групами.

  48. Фізіологічний вплив кольору на людину.

  49. Різний ступінь запам’ятовуваності кольорів.

  50. Проблеми та перспективи рекламного ринку України.