Програма для студентів спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма для студентів спеціальності 030302 „Реклама І зв’язки з... 2 419.15kb.
Програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки із громадськістю... 1 246.28kb.
Програма для студентів спеціальності „реклама та зв’язки із громадськістю... 1 156.96kb.
Програма для студентів спеціальності 030. 302 реклама та зв'язки... 1 200.44kb.
Програма для студентів спеціальності журналістика, реклама І зв’язки... 2 410.65kb.
Методичні рекомендації до їх підготовки; завдання та методика самостійної... 1 157.24kb.
Програма для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство... 2 455.56kb.
Програма для студентів спеціальності 020210 "Дизайн" Затверджено 1 129.91kb.
Програма для студентів спеціальності 0703 Хімія шифр І назва спеціальності... 1 313.26kb.
Робоча програма дисципліни "нейроінформатика" для студентів магістратури... 1 216.97kb.
Програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено 1 190.82kb.
Законом України «Про професійно-технічну освіту» 1 126.96kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма для студентів спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю» - сторінка №1/1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут журналістики

Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю

Укладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н.М.

Професійна етика.

Професійні стандарти реклами і паблік рілейшнз.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю»Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „___”___________200__р.

Зав. кафедри

__________ Іванов В.Ф.

Директор інституту__________ Різун В.В.


КИЇВ – 2009
Робоча навчальна програма з дисципліни

«Професійна етика. Професійні стандарти реклами і паблік рілейшнз».Укладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Наталія Миколаївна

Лектор: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Наталія Миколаївна
Викладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Наталія Миколаївна

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

Вступ

Дисципліна «Професійна етика. Професійні стандарти реклами і паблік рилейшнз» є базовою нормативною дисципліною для спеціальності реклама та зв’язки з громадськістю, що викладається на І курсі в 1 семестрі в обсязі 36 годин, з них лекцій – 18 год., самостійної роботи – 18 год. Форма підсумкового контролю – іспит.Мета і завдання навчальної дисципліни

Викладання навчальної дисципліни є важливою складовою формування особистості майбутнього фахівця, принципів та моральних засад його світогляду і духовного світу.

Метою викладання дисципліни є освоєння студентами основних професійних принципів діяльності фахівця в галузі реклами та паблік рілейшнз (ПР), здобуття вмінь самостійного застосовування цих принципів та стандартів на практиці, а також набуття навичок у вирішенні складних професійних проблем.

Предмет навчальної дисципліни

професійні стандарти як критерії нормативних принципів фахової діяльності в сфері реклами і паблік рілейшнз, історія їх формування, нормативно-правова база та принципи регулювання в межах професійної практики.Критерії опанування дисципліною

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: • основні напрямки формування і розвитку професійних стандартів реклами і паблік рілейшнз історико-культурологічному аспекті;

 • норми правового регулювання професійних стандартів реклами і ПР в Україні і за кордоном;

 • основні функції і роль у формуванні і встановленні професійних стандартів громадських організацій в сфері реклами і ПР як інституцій щодо їх впровадження і практичної реалізації;

 • сутність і зміст, основні положення етичних кодексів міжнародної рекламної та ПР практики, як засіб вироблення професійних стандартів, набутки зарубіжних країн, актуальність їх досвіду для України;

 • практику розробки і встановлення вітчизняних принципів та стандартів рекламної та ПР діяльності в Україні;

 • основні принципи професійних стандартів, які сприяють формуванню морально-етичних засад фахівця;

 • особливості професійної освіти як основи формування професійних стандартів фахівців у галузі реклами й ПР;

 • основні тенденції науково-теоретичних досліджень щодо сучасних проблем реклами і паблік рілейшнз;

 • кваліфікаційні вимоги до спеціалістів в сфері реклами і ПР;

 • правила професійної поведінки спеціаліста реклами і ПР.

Також студент мусить уміти: • впроваджувати в практику основні положення міжнародних і вітчизняних етичних кодексів, що є основоположними документами щодо встановлення професійних стандартів дотримуватись норм і стандартів професійної поведінки в процесі фахової діяльності;

 • формулювати самостійний стиль мислення, власну суспільну позицію, робити власний моральний вибір;

 • застосовувати набуті знання в сфері професійної діяльності і особистого самовдосконалення.


Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки фахівця за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Нормативна навчальна дисципліна «Професійна етика. Професійні стандарти» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін, як «Теорія реклами та ПР», «Вступ до спеціальності», «Основи рекламної діяльності», «Реклама інформаційних продуктів», «Рекламний менеджмент», «Психологія реклами», «Професійна етика. Етика рекламної та ПР- діяльності».


Система поточного, модульного та підсумкового контролю з навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна «Професійна етика. Етика реклами та ПР- діяльності» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 1 модуля.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою протягом семестру.


Контроль знань.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.Оцінювання за формами контролю1:
Поточний

 • усна відповідь (експрес-опитування) – 5 балів;

 • домашня письмова робота (реферат) – 10 балів;

 • письмова контрольна робота – 5 балів;

 • письмова самостійна робота (аудиторна) – 5 балів;

 • модульна контрольна робота – 15 балів;Іспит

(спільно з дисципліною «Професійна етика. Етика рекламної та ПР- діяльності» – 20 балів. При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1 - 34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35 - 59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60 - 64 – «задовільно» («достатньо») ;

65 -74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності2

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

зараховано

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

не зараховано

1 – 34


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


лекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари/ лаборат., практичні

самост. робота

Інші форми контр.

Змістовий модуль

1

Історія формування професійних стандартів в сфері реклами і зв’язків з громадськістю.

2

-

2

-

2

Державні органи регулювання, професійні організації і об’єднання рекламістів як концептуальна основа формування професійних стандартів в країнах Європи та США.

2

-

2

-

3

Кодекси міжнародної рекламної практики, як засіб вироблення професійних стандартів: набутки зарубіжних країн, актуальність їх досвіду для України.

2

-

2

-

4

Практика розробки і встановлення вітчизняних принципів та стандартів рекламної діяльності в Україні.

2

-

2

-

5

Професійні організації в сфері паблік рілейшнз: джерела виникнення, сучасний стан, роль у формуванні професійних стандартів.

2

-

2

-

6

Етичні кодекси в сфері паблік рілейшнз, їх вплив на нормативність і регулювання професійних стандартів: досвід США, країн Європи.

2

-

2

-

7

Формування професійних стандартів ПР-діяльності в Україні в контексті регулювання фахової сфери.

2

-

2

-

8

Професійна освіта та науково-теоретичні дослідження як основа і джерело формування професійних стандартів фахівців у галузі реклами й ПР.

2

-

2

-

9

Професійні стандарти як критерії нормативних принципів в сфері реклами і ПР. Кваліфікаційні вимоги до спеціалістів.

1

-

2

-

Модульна контрольна робота

1

-

-

-
ВСЬОГО

18

-

18

-

Загальний обсяг 36 год., в тому числі:

Лекцій – 18 год.

Семінари/лабораторні, практичні – 0 год.

Самостійна робота - 18 год.
Лекція 1 .

Історія формування професійних стандартів в сфері реклами і зв’язків з громадськістю.
Професіоналізація сфери реклами і громадських комунікацій в Античному світі.Професійні стандарти комунікацій політичного ПР Давньої Греції і Риму.

Своєрідність формування професійних стандартів в сфері реклами і суспільних комунікацій в епоху Середньовіччя. Державне регулювання усної рекламної комунікації в Середньовічній Європі (ІХ-ХІVст.) як засіб формування професійних стандартів.

Загальний стан законодавчого забезпечення регулювання рекламної діяльності в Західній Європі в період ХVII-ХVIIІ ст. як якісно новий етап формування професійних стандартів. Виникнення і діяльність інформаційних бюро як першоформ інституцій фахівців рекламної справи.

Ґенеза формування професійних стандартів у ХІХ ст..

Перші кроки у виробленні професійних стандартів на теренах північноамериканської реклами колоніального періоду.

Тенденції розвитку професійних стандартів у ХХ ст.. Перспективи ґенези професійних стандартів у сфері реклами і паблік рілейшнз у ІІІ тисячолітті.


Завдання для самостійної роботи (2 год.):

 1. Національні особливості вироблення професійних стандартів рекламної діяльності в Західній Європі в ХVІІ- ХІХ ст.

 2. Законодавство Західної Європи щодо питань дотримання професійних стандартів у суспільних комунікаціях ХVІІ- ХІХ ст.

 3. Роль рекламно-інформаційних бюро у становленні професійних стандартів фахової діяльності.

 4. Внесок перших рекламних професіоналів провідних європейських держав у стандартизацію професійної етики.

 5. Специфіка формування професійних стандартів суспільних комунікацій у Північній Америці кінця ХVІІІ – ХІХ ст.


Проблемні теми для обговорення (теми доповідей).

 1. Розвиток професійної інституалізації в Європі та США: історичний дискурс

 2. Вплив національних систем державного регулювання провідних країн Європи ХVІІ-ХVІІІ ст. на формування професійних стандартів в сфері суспільних комунікацій.

 3. Історичні шляхи формування професійних стандартів рекламної діяльності в Росії.


Лекція 2 .

Державні органи регулювання, в країнах Європи та США. Професійні організації і об’єднання рекламістів як концептуальна основа формування професійних стандартів в країнах Європи та США.
Аналіз зарубіжного досвіду формування професійних стандартів рекламної діяльності. Специфічні особливості національних систем державного регулювання реклами та фактори, що їх зумовлюють.

Система формування професійних стандартів рекламної діяльності в США: характерні особливості державного управління, судова практика, виконавчі органи, що здійснюють практичну реалізацію законодавства. Розвиток громадського руху рекламістів в США. Провідні професійні об’єднання – піонери світового масштабу у саморегулюванні: функції і напрямки діяльності.

Державне регулювання реклами у країнах Європейського Союзу як шлях до формування професійних стандартів. Роль досвіду і практики Великої Британії: основні нормативні акти, система органів виконавчої державної влади. Громадські організації рекламістів як система добровільного самоконтролю в британській системі регулювання рекламною діяльністю. Практика розробки і встановлення принципів та стандартів рекламної діяльності у Франції: специфіка національної системи законодавчого забезпечення державного регулювання; система добровільного самоконтролю з боку громадських організацій рекламістів у Франції її особливості. Асоціації рекламістів в інших розвинених країнах: Німеччина, Швеція, Нідерланди

Координування країнами-членами Європейського Союзу законодавства в сфері реклами: законодавче регулювання, громадські організації рекламістів в країнах ЄС.

Міжнародні неурядові організації і асоціації рекламістів, їх роль в формуванні професійних стандартів.
Завдання для самостійної роботи (2 год.).


 1. Аналіз розвитку системи державного управління рекламою в країнах з перехідною економікою.

 2. Законодавче регулювання реклами в Російській Федерації як засіб впливу на професійні стандарти.

 3. Доцільність використання досвіду російських фахівців у сфері рекламного законодавства в українській практиці.

 4. Громадські організації рекламістів Росії та їхня роль у регулюванні рекламної діяльності та розробці професійних стандартів.

 5. Специфіка державного регулювання у сфері реклами в Білорусі, її основні національно-культурологічні домінанти.


Проблемні теми для обговорення (Теми доповідей).

 1. Стан законодавчого забезпечення рекламної діяльності в Росії – критерій формування професійних стандартів.

 2. Механізм державного регулювання сфери реклами в Білорусі – шлях до забезпечення норм і принципів фахових стандартів.

 3. Проблеми саморегулювання рекламної діяльності в Росії та Білорусі як відображення національних особливостей ринку реклами та культурно-історичних традицій держав.


Лекція 3 .

Кодекси міжнародної рекламної практики, як засіб вироблення професійних стандартів: набутки зарубіжних країн, актуальність їх досвіду для України.
Хронологія формування етичних кодексів в США – відображення процесу історичного розвитку професійних стандартів. Кодекси рекламної практики Американської асоціації рекламних агентств (АААА), їх сутність і зміст.

Етичні кодекси країн європейської співдружності. Саморегулювання рекламної діяльності у Великій Британії. Специфіка британських кодексів реклами. Професійно-етичні кодекси Французької Республіки в контексті загальноєвропейських і міжнародних документів.

Кодекси як засіб саморегулювання рекламної діяльності в країнах Євросоюзу на міждержавному рівні. Кодекси міжнародних неурядових організації.

Кодекси Міжнародної торгової палати (МТП), їх роль у саморегулюванні реклами. Міжнародний кодекс рекламної практики як декларація основних принципів, норм, етичних стандартів рекламної діяльності на міжнародному рівні.


Завдання для самостійної роботи (2 год.).

 1. Основні кодекси МТП, їхня нормативна і регулююча роль.

 2. Діяльність міжнародних недержавних організацій щодо координації та уніфікації стандартів професійної діяльності у сфері реклами.

 3. Використання в рекламній практиці США та провідних держав Європи «стандартів» і «кодексів» розроблених АААА.

 4. Принципи, норми й етичні критерії професійної діяльності регламентовані Міжнародним кодексом рекламної практики.

 5. Проблеми створення широкої законодавчої бази в контексті державного регулювання рекламної діяльності в країнах Європи.


Проблемні теми для обговорення (Теми доповідей).

 1. Нормативні акти та професійні кодекси щодо етики та професійних стандартів рекламної діяльності провідних держав Західної Європи.

 2. Правові аспекти регулювання професійних стандартів рекламної діяльності у США (основні закони, їхні положення та коментарі).

 3. Основні здобутки щодо формування професійних стандартів таких міжнародних організацій як Міжнародна організація компаній-консультантів (ІССО), Міжнародний союз асоціацій рекламодавців, Міжнародний союз ярмарок.

Лекція 4.

Практика розробки і встановлення вітчизняних принципів та стандартів рекламної діяльності в Україні.
Нормативно-правове регулювання рекламної діяльності як основа формування професійних стандартів. Управління рекламною діяльністю органами виконавчої влади. Головні суб’єкти контролю реклами з боку держави. Судова влада як суб’єкт державного регулювання рекламної діяльності покликаний незалежно здійснювати правосуддя відповідно до чинного законодавства. Органи місцевого самоврядування в системі управління рекламною діяльністю: основні проблеми

Громадські рекламні організації та процес саморегулювання реклами їх повноваження, концепція діяльності, основні характеристики, сучасні тенденції.Інституалізація української професійної спільноти: загальноукраїнські незалежні громадські творчі організації, їх основні напрямки діяльності.

«Правила професійної етики в рекламі», як ґенеза професійних стандартів українських рекламістів, принципів професійної етики, законів етичного бізнесу фаху.

Систематизація професійних знань в Україні поч. ХХ ст..

Видання перших вітчизняних наукових праць з теорії і практики реклами.

Розвиток фахової періодики: основні етапи.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Проаналізуйте основні положення вітчизняних нормативних актів, що регулюють рекламну діяльність щодо формування або дотримання професійних стандартів і вимог.

 2. Охарактеризуйте основні функції головних суб’єктів контролю реклами з боку держави.

 3. Поясніть суть основних недоліків Закону України «Про рекламу», які шляхи його подальшого вдосконалення і розробки з метою комплексного нормативно-правового регулювання галузі?

 4. Використовуючи повідомлення ЗМІ, з’ясуйте, як відбувається на практиці регулювання рекламної діяльності органами місцевого самоврядування. Наведіть факти, що є прикладами перевищення повноважень органами місцевого самоврядування в сфері рекламної галузі.

 5. З’ясуйте, яким чином процес саморегулювання реклами впливає на формування професійних стандартів.


Проблемні теми для обговорення (Теми доповідей)

 1. Історичні умови інституалізації української професійної спільноти в сфері реклами.

 2. Ініціативи національних громадських об’єднань щодо вироблення профстандартів національного ринку реклами.

 3. Закон України «Про рекламу» як історія вітчизняного законотворення.


Лекція 5.

Професійні організації в сфері паблік рілейшнз: джерела виникнення, сучасний стан, роль у формуванні професійних стандартів.
Розвиток ПР-асоціацій, їх вплив на професіоналізацію фахової сфери, методи впливу, диверсифікація заходів, як засіб підтримки ПР.

Професійні ПР-організації США як апарат самоуправління в сфері паблік рілейшнз, їх методи формування професійних стандартів. Роль PRSA в розбудові гуманітарних програм, консалтингова діяльність, основні напрямки роботи її міжгалузевих спеціалізованих секцій. Заходи міжнародних асоціацій США в цілях підвищення професійних стандартів і етики ПР. Спеціалізовані, регіональні і місцеві ПР асоціації США. Студентські професійні ПР-товариства Америки.

Професійні асоціації країн Європейського союзу: основні напрямки їх діяльності, здобутки у формуванні етичних стандартів ПР.

Глобалізація професійної системи зв’язків з громадськістю: міжнародні асоціації. Головні цілі і завдання міжнародних професійних об’єднань ПР-спеціалістів.

Наукова діяльність як важливий напрямок роботи професійних об’єднань.

Видавничі програми, фахова преса в галузі громадських комунікацій і паблік рілейшнз.Завдання для самостійної роботи (2 год.).

 1. Роль PRSA в розбудові гуманітарних програм, зокрема у сфері охорони здоров’я та соцзабезпечення.

 2. Консалтингова діяльність PRSA, диверсифікація міжгалузевих спеціалізованих секцій, основні напрямки їхньої роботи.

 3. Заходи міжнародних асоціацій США в цілях підвищення професійних стандартів і етики ПР.

 4. Діяльність професійних ПР-організацій Західної Європи, їхня роль у вдосконаленні професійної етики.

 5. Сучасний стан і перспективи формування міжнародної професійної спільноти в транснаціональному контексті.


Проблемні теми для обговорення (Теми доповідей).

  • Спеціалізовані, регіональні та місцеві ПР асоціації США, їхня роль у підвищенні професіоналізму паблік рілейшнз.

  • Студентські професійні ПР-товариства Америки.

  • Міжнародні професійні ПР-об'єднання, їхня роль у формуванні професійних стандартів.


Лекція 6.

Етичні кодекси у сфері паблік рілейшнз: досвід США, країн Європи
Міжнародна практика правового регулювання ПР-діяльності: основні тенденції. Хронологія світової практики саморегулювання ПР-діяльності професійними організаціями. Основні характеристики найважливіших для світової ПР-практики документів – кодексів щодо етики професійної діяльності та професійних стандартів фахової поведінки.

Положення Кодексу професійних стандартів Американського товариства паблік рілейшнз (Public Relations Society of America – PRSA).

Кодекс професійної поведінки Інституту паблік рілейшнз (Institute of Public Relations – IPR) (Велика Британія) як систематизований виклад основних правил професійної поведінки, його основні морально-етичні вимоги.

Концептуальні положення Кодексу професійної поведінки Міжнародної Асоціації зі зв’язків із громадськістю (International Public Relations Association – IPRA) щодо особистої та професійної чесності ПР-спеціаліста.

Професійні вимоги до членів IPRA відповідно до положень Афінського кодексу (Міжнародний етичний кодекс зв’язків з громадськістю) та Лісабонського кодексу (Європейський кодекс професійної поведінки в сфері ПР): критерії і норми професійної кваліфікації практичних працівників ПР.

Кодекс етики Міжнародної асоціації бізнес-комунікаторів (International Association of Business Communications (IABC) як засіб стимулювання професійного вдосконалення і впровадження етичних принципів в практику

Римська та Стокгольмська Хартії Міжнародної організації компаній-консультантів у галузі комунікацій (ICCO) щодо зобов’язань перед клієнтами, ЗМІ й громадськістю та щодо правил консалтингової та адвокатської діяльності ПР-фірм  в умовах відкритого суспільства.

Суспільна роль і практичне значення етичних кодексів ПР-діяльності.
Завдання для самостійної роботи (2 год.).

 1. Повноваження виконавчого комітету ІАВС щодо ініціювання процедур морально-етичного змісту професійної діяльності.

 2. Практичні ситуації етичного характеру у сфері ПР та їхнє регулювання Кодексами PRSA, ІPR, ІАВС.

 3. Морально-етичні норми стандартизовані Афінським і Лісабонським кодексами ІПРА.

 4. Спільні та відмінні риси положень міжнародних етичних кодексів у галузі паблік рілейшнз.

 5. Норми професійної поведінки ПР-спеціаліста в умовах протиріччя інтересів у відповідності до положень етичних кодексів.


Проблемні теми для обговорення (Теми доповідей).

 1. Основні положення Кодексу етики Міжнародної асоціації бізнес-комунікаторів і їхня роль у практиці ПР-діяльності.

 2. Значення Римської (1986) та Стокгольмської (2003) Хартій Міжнародної організації компаній-консультантів у формуванні та вдосконаленні професійних стандартів сучасних суспільних комунікацій.

 3. Роль міжнародних і національних етичних кодексів у підвищенні професійних стандартів ПР-спеціалістів ХХІ ст.Лекція 7 .

Формування професійних стандартів ПР-діяльності в Україні в контексті регулювання фахової сфери.
Нормативно-правове регулювання ПР-діяльності як основа формування професійних стандартів: цілі, головні об’єкти, нормативні та підзаконні акти, як основа правового забезпечення рекламної діяльності в Україні:

Управління і контроль за ПР-діяльністю органами виконавчої влади. Судова влада як суб’єкт державного регулювання ПР-діяльності: основні функції та призначення.

Роль органів місцевого самоврядування в системі управління ПР-діяльністю.

Громадські ПР-організації та процес саморегулювання ПР-діяльності: Українська Асоціація зі зв‘язків із громадськістю (UAPR) та Українська ліга зі зв’язків із громадськістю (PR-Ліга)

Права і обов’язки членів Української Асоціації зі зв‘язків із громадськістю (відповідно до положень Кодекс професійної етики в галузі зі зв‘язків із громадськістю). 

Проблеми формування в Україні національної основи Кодексу професійної поведінки і етики з метою встановлення етичних норм вітчизняної практики ПР.Основні положення Кодексу професійної поведінки і етики, «Української ліги зі зв’язків із громадськістю», їх сутність щодо репутації професії.

Становлення професійної освіти в сфері ПР в Україні. Проблеми професійної освіти ПР-фахівців в Україні у період кінця ХХ - поч. ХІХ ст..


Завдання для самостійної роботи (2 год.).

 1. Визначити актуальність і новаторський характер досліджень з питань реклами та паблік рілейшнз в Україні кінця ХХ – поч. ХХІ ст.

 2. З’ясувати, публікації яких зарубіжних вчених і практиків є найбільш цінними для вітчизняних фахівців. Чим є цікавими розробки останнього десятиліття?

 3. Проаналізувати сучасний стан професійної освіти у галузі реклами та ПР в Україні, її суспільна мотивація.

 4. Яким чином рекламне законодавство і регулювання рекламної діяльності професійними громадськими організаціями впливає на розвиток паблік рілейшнз в Україні?

 5. Охарактеризувати вітчизняну практику саморегулювання в сфері зв’язків із громадськістю як засіб протидії етичним порушенням в сфері професійної діяльності.


Проблемні теми для обговорення (Теми доповідей).


 1. Сучасний стан вивчення розвитку ПР-комунікацій в Україні.

 2. Огляд сучасно зарубіжної фахової періодики в аспекті проблем дотримання і регулювання професійних фахових стандартів ПР-спеціалістів.

 3. Значення паблік рілейшнз для соціально-економічного та політичного розвитку України.


Лекція 8.

Професійна освіта та науково-теоретичні дослідження як основа та джерело формування професійних стандартів фахівців у галузі реклами й ПР.

Формування і розробка освітніх програм щодо вивчення теорії і практики реклами та паблік рілейшнз; активна роль й ініціативи Едварда Л. Бернейса.

Основні напрямки навчання, визначені Комісією з питань ПР-освіти PRSA. Рекомендації і стандарти освіти в галузі паблік рілейшнз в контексті Золотої доповіді МАПР, пріоритети «Колеса освіти».

Ініціативи PRSA і Міжнародної асоціації бізнес-комунікаторів (ІАВС) щодо безперервної фахової освіти. Ліцензування і акредитація ПР-спеціалістів як засіб підвищення професійної кваліфікації і підтвердження фахового рівня.

Науково-теоретичні дослідження і базові знання як основа і джерело формування професійних стандартів фахівців у галузі реклами і ПР. Критичний погляд на рекламу відомих публіцистів ІІ пол. ХVІІІ ст., Перші спроби науково-теоретичного осмислення практики реклами в Західній Європі ХІХ ст.. Зародження науково-методологічних досліджень в сфері ПР-комунікацій.

Становлення наукових досліджень в північноамериканській рекламі постколоніального періоду (ХІХ - поч. ХХ ст.).

Розвиток наукових досліджень в період з ІІ пол. ХХ ст. до поч. ХХІ ст..

Фахова література: науково-теоретичні часописи, періодичні друковані видання ІІ пол. ХХ ст., бібліографічні покажчики.Завдання для самостійної роботи (2 год.).

 1. Зробити типологічний аналіз історіографічних концепцій розвитку реклами та ПР-комунікацій. Які основні напрямки в трактуванні історії реклами і ПР є найбільш популярними?

 2. Коротко охарактеризувати традиції вивчення історії реклами та зв’язків із громадськістю американськими та західноєвропейськими дослідниками протягом ХІХ-ХХ ст.

 3. Визначити основні тенденції вивчення історії реклами та паблік рілейшнз на сучасному етапі. Якими є особливості американської та європейської «історичної школи» реклами та ПР.

 4. Проаналізувати науковий доробок вчених Сходу та Азії щодо проблем історичного розвитку національних систем масових комунікацій. Чим цікавий тисячолітній досвід формування реклами та ПР в країнах Малої Азії, в Японії та Китаї?

 5. З’ясувати публікації яких зарубіжних вчених і практиків є найбільш цінними для вітчизняних фахівців. Чим є прикметними розробки останнього десятиліття?


Проблемні теми для обговорення (Теми доповідей).

 1. Історіографія зарубіжних досліджень проблем розвитку реклами та паблік рілейшнз.

 2. Основні положення Золотої доповіді МАПР «Рекомендації і стандарти освіти в галузі паблік рілейшнз» (1990), принципи розробки навчальних планів з урахуванням наступного «Колеса освіти» МАПР.

 3. Роль Едварда Л. Бернейса в пропагуванні й утвердженні вимог щодо ліцензування й акредитації фахівців паблік рілейшнз.


Лекція 9 .

Професійні стандарти як критерії нормативних принципів в сфері реклами і ПР. Кваліфікаційні вимоги до спеціалістів «Рекламіст» та «Спеціаліст із зв’язків з громадськістю», їх професіограми.
Кваліфікаційна характеристика професії «рекламіст».Кваліфікаційні вимоги до спеціаліста з фаху «рекламіст»: основні завдання і обов’язки, вимоги до знань і навичок.Соціально-психологічні характеристики і навички рекламіста.

Основні аспекти професійної діяльності ПР-спеціаліста, вимоги до професійних обов’язків. Етико-психологічні вимоги до ПР-спеціаліста. Соціально-психологічні вимоги і навички, притаманні ПР-фахівцю. Кваліфікаційні вимоги до дипломованого спеціаліста в сфері ПР (функціональні обов’язки): у галузях планування, управління, реклами, аналітичної роботи, виробничих відносин та кадрового менеджменту, економічних відносин, політичного життя, соціальних відносин.

Професіограма фахівця «рекламіст», «рекламний агент», її кореляція із суміжними фаховими напрямками.

Професіограма фахівця «спеціаліст зі зв’язків із громадськістю».Проблеми і перспективи формування професійно кваліфікованих кадрів зі спеціальності «реклама і зв’язки з громадськістю» в Україні.

Завдання для самостійної роботи (2 год.).

 1. Критерії сучасних вимог до фаху рекламіста та ПР-менежера в умовах національного інформаційного простору.

 2. Аналіз професіограм «Рекламіст» та «Спеціаліст зі зв’язків із громадськістю»: порівняльна характеристика.

 3. Продуктивність досвіду зарубіжних країн у формуванні вітчизняних професійних стандартів рекламіста і ПР-спеціаліста.

 4. Вимоги до професійних стандартів роботи ПР-спеціаліста в умовах екстремальних ситуацій.

 5. Вітчизняна практика фахових семінарів і тренінгів, її роль у формуванні професійних стандартів у сфері реклами та ПР (за матеріалами фахових періодичних та Internet видань).


Проблемні теми для обговорення (Теми доповідей).

 1. Роль вітчизняної фахової преси у формуванні професійних стандартів.

 2. Ініціативи PRСA щодо формування професійних стандартів ПР-фахівців та їхня практична реалізація.

 3. Професійні стандарти роботи ПР-фахівця у кризових ситуаціях.

Питання на іспит


 1. Професійні стандарти громадських комунікацій і політичного ПР в Античному світі.

 2. Своєрідність формування професійних стандартів в сфері реклами і суспільних комунікацій в епоху Середньовіччя.

 3. Якісно новий етап формування професійних стандартів в Західній Європі та Північній Америці в період ХVII-ХVIIІ ст. Роль інформаційних бюро.

 4. Ґенеза формування професійних стандартів у ХІХ-ХХ ст. в країнах Європи та в США.

 5. Аналіз зарубіжного досвіду формування професійних стандартів рекламної діяльності: специфічні особливості національних систем державного регулювання реклами та фактори, що їх зумовлюють.

 6. Система формування професійних стандартів рекламної діяльності в США: характерні особливості державного управління, судова практика, виконавчі органи, що здійснюють практичну реалізацію законодавства:

 7. Розвиток громадського руху рекламістів в США. Провідні професійні об’єднання – піонери світового масштабу у саморегулюванні: функції і напрямки діяльності.

 8. Роль досвіду і практики Великої Британії в формуванні професійних стандартів: основні нормативні акти, система органів виконавчої державної влади, громадські організації рекламістів як система добровільного самоконтролю.

 9. Практика розробки і встановлення принципів та стандартів рекламної діяльності у Франції: специфіка національної системи законодавчого забезпечення державного регулювання; система добровільного самоконтролю з боку громадських організацій рекламістів..

 10. Діяльність міжнародних недержавних організацій щодо координації та уніфікації стандартів професійної діяльності в сфері реклами.

 11. Використання в рекламній практиці США та провідних держав Європи «стандартів» і «кодексів» розроблених АААА.

 12. Саморегулювання рекламної діяльності у Великій Британії. Специфіка британських кодексів реклами.

 13. Етичні кодекси як засіб саморегулювання рекламної діяльності в країнах Євросоюзу на міждержавному рівні.

 14. Кодекси міжнародних неурядових організації, зокрема Міжнародної торгової палати (МТП), їх роль у саморегулюванні реклами.

 15. Міжнародний кодекс рекламної практики як декларація основних принципів, норм, етичних стандартів рекламної діяльності на міжнародному рівні.

 16. Практика розробки і встановлення вітчизняних принципів та стандартів рекламної діяльності в Україні.

 17. Нормативно-правове регулювання рекламної діяльності як основа формування професійних стандартів.

 18. Громадські рекламні організації України та процес саморегулювання реклами: їх повноваження, основні напрямки діяльності, тенденції розвитку і перспективи.

 19. «Правила професійної етики в рекламі», як ґенеза професійних стандартів українських рекламістів, принципів професійної етики, законів етичного бізнесу фаху.

 20. Систематизація професійних знань в Україні: наукові праці з теорії і практики реклами вітчизняних авторів, розвиток фахової періодики.

 21. Професійні ПР-організації США як апарат самоуправління в сфері паблік рілейшнз, їх методи формування професійних стандартів.

 22. Роль PRSA в розбудові гуманітарних програм, консалтингова діяльність, основні напрямки роботи її міжгалузевих спеціалізованих секцій. Студентські товариства PRSA

 23. Професійні асоціації країн Європейського союзу: основні напрямки їх діяльності, вплив на професіоналізацію фахової сфер, здобутки у формуванні етичних стандартів ПР.

 24. Глобалізація професійної системи зв’язків з громадськістю: міжнародні асоціації: головні цілі і завдання міжнародних професійних об’єднань ПР-спеціалістів.

 25. Основні характеристики найважливіших для світової ПР-практики етичних кодексів в контексті формування професійних стандартів.

 26. Основні положення Кодексу професійних стандартів Американського товариства паблік рілейшнз (Public Relations Society of America – PRSA).

 27. Кодекс професійної поведінки Інституту паблік рілейшнз (Institute of Public Relations – IPR) (Велика Британія) як систематизований виклад основних правил професійної поведінки, його основні морально-етичні вимоги.

 28. Концептуальні положення Кодексу професійної поведінки Міжнародної Асоціації зі зв’язків із громадськістю (International Public Relations Association – IPRA) щодо особистої та професійної чесності ПР-спеціаліста.

 29. Професійні вимоги до членів IPRA відповідно до положень Афінського кодексу (Міжнародний етичний кодекс зв’язків з громадськістю) та Лісабонського кодексу (Європейський кодекс професійної поведінки в сфері ПР): критерії і норми професійної кваліфікації практичних працівників ПР.

 30. Кодекс етики Міжнародної асоціації бізнес-комунікаторів (International Association of Business Communications (IABC) як засіб стимулювання професійного вдосконалення і впровадження етичних принципів в практику ПР.

 31. Римська та Стокгольмська Хартії Міжнародної організації компаній-консультантів у галузі комунікацій (ICCO) щодо зобов’язань перед клієнтами, ЗМІ й громадськістю та щодо правил консалтингової та адвокатської діяльності ПР-фірм  в умовах відкритого суспільства.

 32. Діяльність громадських ПР-організації в Україні як засіб формування професійних стандартів та регулювання фахової сфери.

 33. Українська Асоціація зі зв‘язків із громадськістю (UAPR) та Українська ліга зі зв’язків із громадськістю (PR-Ліга, їх роль у процес саморегулювання ПР-діяльності формуванні вітчизняних професійних стандартів.

 34. Права і обов’язки членів Української Асоціації зі зв‘язків із громадськістю (відповідно до положень Кодексу професійної етики в галузі зі зв‘язків із громадськістю). 

 35. Основні положення Кодексу професійної поведінки і етики, «Української ліги зі зв’язків із громадськістю», їх сутність щодо репутації професії.

 36. Професійна освіта як основа і джерело формування професійних стандартів фахівців у галузі реклами й ПР.; активна роль й ініціативи Едварда Л. Бернейса.

 37. Ліцензування і акредитація ПР-спеціалістів як засіб підвищення професійної кваліфікації і підтвердження фахового рівня.

 38. Фахова література в сфері ПР: науково-теоретичні часописи, періодичні друковані видання, бібліографічні покажчики.

 39. Кваліфікаційні вимоги до спеціаліста з фаху «рекламіст»: основні завдання і обов’язки, вимоги до знань і навичок.

 40. Соціально-психологічні характеристики і навички рекламіста.

 41. Етико-психологічні вимоги до ПР-спеціаліста.

 42. Кваліфікаційні вимоги до дипломованого спеціаліста в сфері ПР (функціональні обов’язки): у галузях планування, управління, реклами, аналітичної роботи, виробничих відносин та кадрового менеджменту, економічних відносин, політичного життя, соціальних відносин.

 43. Професіограма фахівця «рекламіст», «рекламний агент», її кореляція із суміжними фаховими напрямками.

 44. Професіограма фахівця «спеціаліст зі зв’язків із громадськістю».

 45. Проблеми і перспективи формування професійно кваліфікованих кадрів зі спеціальності «реклама і зв’язки з громадськістю» в Україні.

 46. Система професійної освіти фахівців з реклами у США і Західній Європі, її універсальний характер: стандарти освіти в контексті Золотої доповіді МАПР, пріоритети «Колеса освіти».

 47. Критерії сучасних вимог до фаху рекламіста і ПР-менежера в умовах національного інформаційного простору.

 48. Аналіз професіограм «Рекламіст» та «Спеціаліст зі зв’язків із громадськістю»: порівняльна характеристика.

 49. Продуктивність досвіду зарубіжних країн у формуванні вітчизняних професійних стандартів рекламіста і ПР-спеціаліста.

 50. Вимоги до професійних стандартів роботи ПР-спеціаліста в умовах екстремальних ситуацій.Рекомендована література
Основна:


 1. Добрянська О. Проблеми законодавчого забезпечення рекламної діяльності (на прикладі України та Російської Федерації): Препр. / НАН України. Ін-т регіон. досл. – Л., 2002. – 41 с.

 2. Законодавство про рекламу. – К.: Асоціація «Укрреклама», Спілка рекламістів України, 1998. – 124 с.

 3. Законодательное обеспечение рекламной деятельности в Украине / Сост. Е.В.Ромат. – Х.: Студцентр, 1999. – Вып.1.- 40 с. – (Библиотека журнала «Маркетинг и реклама»).

 4. Засоби масової інформації: професійні стандарти, етика та законодавчі норми: Навчальний посібник \ Укл.: Петрів Т., Сафаров А., Сюмар В., Чекмишев О. – К.: Нічлава, 2006.

 5. Збірник нормативно-правових актів у галузі зовнішньої реклами. – Х.: Бюро реклами, інформації та благоустрою міського середовища УВМГХМР, 2001. – 122 с.

 6. Зинченко А.А. Реклама в контексте общественной и политической жизни Украины // Проблеми комплексного розвитку реклами в Україні в контексті міжнародного досвіду: Міжнар. конф. Дні реклами в Україні. – К.: Доброчин. рада сприяння розвитку реклами в Україні, 2000. – С.33-35.

 7. Знаки для товарів і послуг: огляд законодавства /Укл. В.В.Гривнак. – К.: Інфокон, 1997. – 134 с.

 8. Катлип Скотт М., Сентер Ален, Х., Брум Глен М., Паблик рилейшнз. Теория и практика, 8-е изд.: Пер. с англ.: Уч. Пос. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 2003. – 624 с.

 9. Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. – К.: Видавничий дім «Скарби», 2001. – 400 с.

 10. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2002. – 304 с.

 11. Почекаев Р.Ю. История связей с общественностью. – СПб.: Питер, 2007. – 288 с.

 12. Международный кодекс рекламной практики / Пер. с англ. Н.В.Гениной, В.Е.Демидова. – К.: Укрреклама, 1995.

 13. Моисеев В.А. Паблик рилейшнз – средство социальной коммуникации (Теория и практика) – К.: Дакор., 2002. – 506 с.

 14. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002.

 15. Берегова О. Створення ефективної системи Public Relations в органах державної влади // Розробка державної політики: Аналіт. зап. / Укл. О.І.Кілієвич, В.Є.Романов. – К.: «К.І.С.», 2002. – 320 с.

 16. Ромат Е.В. Реклама: Учебник для вузов – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с.

 17. Рожков И.Я. Международное рекламное дело. – М.: ЮНИТИ, 1994.

 18. Рожков И.Я. Реклама: планка для «профи». – М.: Юрайт, 1997. – 208 с.

 19. Российский Рекламный Кодекс. – М.: Реклам. Совет России, 2000.– 10с.

 20. Руїс Мендісабель Л.М. Зв’язки з громадськістю як комунікативний аспект державного управління: Автореферат дис. … канд. держ. упр. / Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України – К., 2001. – 20 с.

 21. Саниахметова Н.А., Черемнова А.И. Законодательство Украины о коммерческой рекламе. – Х.: Одиссей, 1999. – 256 с.

 22. Сборник законодательных и иных правовых актов и документов о рекламе / Отв. ред. Г.А.Свердлык. – М.: Статут, 2001. – 272 с.

 23. Реклама та саморегулювання . – К.: Громад. Рада з реклами, 2001.– 12с.

 24. Типові правила розміщення зовнішньої реклами. Затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №1511 від 23 вересня 1998 року // Маркетинг и реклама. – 1998. - № 11-12. – С.10-13.

 25. Про заходи щодо запобігання недобросовісної реклами та її припинення: Указ Президента України від 5 грудня 1994 р. // Голос України. – 1994. - №236. – С.5.

 26. Baruch Brody, Ethics and Its Applications (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1983.

 27. David Ferguson, A Practitioner Looks at Public Relation Education. - 1987.

 28. John Kultgen, Ethics and Professionalism. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988. – 371.

 29. Robert Sokolowski, «The Fiduciary Relationship and the Nature of Professions», у книзі Ethics, Thrust and the Professions: Philosophical and Cultural Aspects, під ред. Edmund D. Pellegrino, Robert M. Veatch, and John P. Langan (Washington, DC Georgetown University Press, 1991. – 23-43.

 30. Scott M. Cutlip, History of Public Relation Education in the United States, Journalism Quarterly 38, Summer, 1961.

 31. Common Principles of Best Practice to the Activities of EASA members // http: // www.easa-alliance.org.

 32. Advertising Law in Europe and North America. – Boston: Kluver Law and Taxation Publishers, 1992.

 33. Bandot B. International Advertising Handbook: a User’s Guide to Rules and Regulations. - Lexington: Health, 1989.

 34. Kenneth O. Smith, Report of the 1981 Commission on public Relations Education, Public Relations Review 8, Summer, 1982.- 66-68.

 35. Leonard Knott, Plain Talk about Public Relations. - Toronto, 1961.

 36. Donald K. Wright, Ethics Research in Public Relations An Overview, Public Relations Review15, no 2 , Summer, 1989.- 4.

 37. Hans-Martin Sass, «Professional Organizations and Professional Ethics: A European View», в книзі Ethics, Thrust and the Professions: Philosophical and Cultural Aspects, під ред. Edmund D. Pellegrino, Robert M. Veatch, and John P. Langan (Washington, DC Georgetown University Press, 1991. – 270-271.

 38. Rotfeld H. J. Power and Limitation of Media Clearance Practices and Advertising Self-Regulation// Journal of Public Policy and Marketing. – 1992. – 11, №1. – P.87-95.

 39. Boddewyn J.J. Advertising Self-Regulation: True Purpose and Limits// Journal of Advertising. – 1989. – 18, №2. – P. 19-27.

 40. Boddewyn J.J. Global Perspectives on Advertising Self-Regulation: principles and Practices in Thirty-eight Countries. – Westport, CT: Quorum Books, 1992.


Додаткова:


 1. Порядок наложения штрафов за нарушение законодательства о рекламе. Порядок отчисления на производство социальной рекламной информации о вреде табакокурения и употребления алкогольных напитков // Маркетинг и реклама. – 1997. – №12. – С. 9-11.

 2. Типові правила розміщення зовнішньої реклами // Маркетинг и реклама. – 1998. – №11-12. – С. 10-13.

 3. Вольдман Ю. Новое в законодательстве о рекламе// Хозяйство и право. – 2000. – №5. – С. 3-12.

 4. Всеукраинский семинар «Регулирование размещения внешней рекламы: практика, проблемы, перспективы» // Маркетинг и реклама. – 2001. – №12. С. 38-39.

 5. Городецький С. Закон про рекламу: ні собі, ні бюджету // Галицькі контракти. – 1996. – №12. – С. 11.

 6. Горицкая Н. Рекламные проблемы // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – №9. – С. 42-49.

 7. Головкіна Н.В. Європейський досвід регулювання маркетингових комунікацій: короткий огляд // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 2. – С. 20-24.

 8. ЕАСА и ІСЕ разрабатывают кодекс рекламной этики // Индустрия рекламы. – 2002. – №22. – С. 7.

 9. Пустотин В. Мысли вслух о современном этапе развития рекламных агентств в Украине // Маркетинг и Реклама. – 2002. – №11. – С. 15-17.

 10. Консолидированный Кодекс МТП практики рекламы и маркетинговых коммуникаций // http://iccwbo.ru/files/774.pdf.

 11. Кузнецова И. В рекламном бизнесе собраны лучшие умы // Маркетинг и реклама. – 2002. – №4. – С. 12-13.

 12. Курас І.Ф. Реклама України на порозі ХХІ сторіччя // Проблеми комплексного розвитку реклами в Україні в контексті міжнародного досвіду: Дні реклами в Україні: Міжнар. конф. – К.: Доброчин. Рада сприяння розвитку реклами в Україні, 2000. – С. 27-32.

 13. Курус І. Робота над проектом Закону України «Про політичну рекламу»: процес триває // Маркетинг и реклама. – 2000. – №2. – С .14.

 14. Лазебник М. Украинская реклама и саморегулирование // Маркетинг и реклама. – 2001. – №3. – С. 11.

 15. Ленгауэр А. Участники законодательного процесса – о работе над проектом поправок к Закону Украины «О рекламе» // Маркетинг и реклама. – 2000. – № 2. – С. 14.

 16. МАПилизация нарушителей // Рекламный мир.– 2000.– №8.– С. 3.

 17. Общественные организации рекламистов Украины // Маркетинг и реклама. – 2001. – №3. – С. 8.

 18. Участники законодательного процесса – о работе над проектом поправок к Закону Украины «О рекламе» // Маркетинг и реклама. – 2000. – №1. – С. 19-20.

 19. Порядок наложения штрафов за нарушение законодательства о рекламе: Утв. Постановлением Кабинета Министров Украины № 997 от 8 сент. 1997г. // Маркетинг и реклама. – 1997. – №12. – С. 9-10.

 20. Правила професійної етики в рекламі: Затв. на ІV з’їзді Спілки рекламістів України 17 вересня 1999 р. // Маркетинг и реклама. – 1999. – №10. – С. 10-11.

 21. Ромат Е.В. Украинский рынок рекламы: кризис заканчивается? // Маркетинг и реклама. – 2001. – №2. – С. 20-22.

 22. Разрабатывается европейский кодекс рекламной этики // Маркетинг и реклама. – 2003. – №1. – С. 16.

 23. Резников Е. «Нэдержавна мова» украинской рекламы // Зеркало рекламы. – 2001. – №4. – С. 44-46.

 24. Реклама. Правовое регулирование. Государственный контроль. Ответственность за нарушения законодательства о рекламе. Защита прав потребителей. Арбитражная практика. – М.: Изд-во «Ось», 2000. – 80 с.

 25. Реклама в законе. Участники законодательного процесса над проектом поправок к Закону Украины «О рекламе» // Маркетинг и реклама. – 2000. – №2. – С. 12-14.

 26. Соколова О.П. Необходимо проводить государственную политику защиты потребителя в сфере рекламы // Маркетинг и реклама. – 2001. – №1. – С. 14-15.

 27. Соколова О.П. Реклама сегодня стала областью активных нарушений прав потребителей // Маркетинг и реклама. – 2001. – №7-8. – С. 15.

 28. Соколова О.П. Сфера рекламного законодавства розширюється // Маркетинг и реклама. – 2002. – №2 – С. 11.

 29. Состояние и некоторые тенденции мирового рекламного рынка /Российская реклама – 2001: состояние, тенденции, особенности: Годов. докл. – М.: Комитет ТПП РФ по рекламе, Рекламный Совет России. – С. 66-71.

 30. Современная российская реклама: тенденции развития: Науч.-практ. конф. – М.: Обществ. Совет по рекламе, 1999. – 32 с.

11

Вказується максимальна кількість балів.2