Програма фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною програмою «спеціаліста» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма фахових вступних випробувань для зарахування на навчання... 1 71.29kb.
Програма фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною... 1 198.19kb.
Програма фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною... 1 141.72kb.
Програма фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною... 1 134.57kb.
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за... 1 42.95kb.
Програма фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною... 1 197.55kb.
Програма для вступних фахових випробувань до Аграрно-економічного... 1 124.5kb.
Програма фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною... 1 90.92kb.
Програма Фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз... 1 48.76kb.
Програма фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційною... 1 34.37kb.
Програма фахових вступних випробувань 1 255.74kb.
Закон україни про землеустрій Із змінами І доповненнями, внесеними... 1 494.13kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма фахових вступних випробувань на навчання за освітньо-професійною програмою - сторінка №1/1


Міністерство аграрної політики та продовольства України

Подільський державний аграрно-технічний університет

Навчально-науковий інститут агротехнологій і природокористування

«Затверджую»

Ректор університетут, професор


М.І. Бахмат
«___»_________________2013 р.

Програма

фахових вступних випробувань

на навчання за освітньо-професійною програмою «спеціаліста»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

(спеціальність 7.08010103 – “Землеустрій та кадастр”)

Розглянуто і затверджено

на засіданні вченої ради

інституту агротехнологій і

природокористування

(протокол № 1 від 27.02.2013р.)

Директор інституту В.А. Зеленський


м. Кам’янець-Подільський-2013

Анотація

Прийом абітурієнтів, що мають базову вищу освіту за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія,картографія та землеустрій» на навчання за освітньо-професійною програмою «спеціаліста» спеціальності 7.08010103 «Землеустрій та кадастр» проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з наступних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки.


Навчальна дисципліна

«Основи землевпорядкування і кадастру».

Нормативно-правовe регулювання землевпорядкування та кадастру. Характеристика земельного фонду України. Класифікація земель України за цільовим призначенням. Природно-сільськогосподарське районування території. Земельна ділянка, землекористування, земельна власність.Право власності на землю. Класифікація угідь в земельному кадастрі. Сільськогосподарські землі. Поняття та призначення землеустрою. Системи і способи використання сільськогосподарських угідь. Чергування сільськогосподарських культур. Поняття сівозміни. Система землеустрою. Документація землеустрою. Земля – як головний засіб виробництва в сільському господарстві. Основні принципи використання землі. Теоретичні основи раціонального використання земель. Проектування - основа землеустрою. Земельний кадастр та його зміст. Способи одержання земельно-кадастрових даних.
Навчальна дисципліна

«Кадастр землі і нерухомості».

Загальні відомості про кадастри, кадастрові системи. Народногосподарський облік. Роль кадастрів у регулюванні суспільних відносин. Зміст лісового кадастру та функціональне призначення. Зміст Водного кадастру та його функціональне навантаження. Державна система реєстрації прав на нерухоме майно в Україні. Містобудівний кадастр населених пунктів. Зміст земельного кадастру та функціональне призначення. Структура та порядок присвоєння кадастрового номера. Порядок ведення державного земельного кадастру. Бонітування грунтів. Економічна та грошова оцінка земель. Автоматизація ведення державного земельного кадастру. Державна реєстрація земельних ділянок. Облік кількості та якості земель. Європейський та світовий досвід створення та функціонування кадастру.


Навчальна дисципліна

«Цифрова картографія»

Цифрова картографія - теоретичні основи. Цифрова карта як модель карти. Структури та формати даних у цифровій картографії. Джерела картографічних даних. Введення даних. Зберігання цифрових даних. Редагування метричних даних. Редагування атрибутивних даних. Цифрові тематичні карти . Генералізація в цифровій картографії. Модифікація цифрових картографічних даних. Буферні операції. Оверлейні операції . Операції з поверхнями. Візуалізація цифрових даних. Виведення комп’ютерних карт. Особливості друку комп’ютерних карт.


Навчальна дисципліна

«Метрологія і стандартизація»

Короткий історичний огляд розвитку стандартизації. Актуальні проблеми сучасної стандартизації. Основні організації і установи із стандартизації на Україні та на міжнародному рівні. Національна та міжнародна стандартизація. Стандарт, технічні умови, керівний нормативний документ. Об’єкти стандартизації. Розмір об’єкту, хімічний склад фізичні властивості, якість, технічний рівень, довговічність, надійність. Стандарти на конкретну продукцію, на групи однорідної продукції, загальнотехнічні та організаційно-методичні стандарти. Державні, галузеві стандарти, стандарти підприємства. Міжнародні, міждержавні та іноземні стандарти. Обов’язковість дотримання стандартів, перспективність (ефективність) робіт із стандартизації, динамічність, оптимальність, комплексність та системність у проведенні робіт із стандартизації. Уніфікація, типізація, симпліфікація, агрегатування, класифікація. Організація розробки стандарту, складання і за­твердження технічного завдання на розробку стандарту. Розробка проекту стандарту в першій редакції та розсилання його на відгуки. Опрацювання відгуків, розробка проекту стандарту в кінцевій редакції і подання його на затвердження. Затвердження, державна реєстрація і видання стандарту. Поняття про виміри і вимірювання. Задачі сучасної метрології. Метрологічні установи і організації. Вимірювання геометричних величин - довжин, відхи­лень форми поверхні, параметрів складних поверхонь, кутів. Лінійні та кутові вимірювання. Статичні і динамічні вимірювання, прямі і непрямі вимі­рювання, сукупні і сумісні вимірювання. Вимірювання різних класів точності вимірювання максимально можливої точності, еталонні вимірювання, вимірювання фізичних констант, контрольно-повірочні вимірювання, технічні вимірювання Абсолютні та відносні вимірювання. Принцип, метод та невизначеність вимірювання. Погрішність і точність. Правильність, збіжність і достовірність вимірювань. Абсолютні та відносні похибки. Випадкові та систематичні похибки. Метод ноніуса, метод коінциденції, метод зрівноваження з регульованою мірою, диференційний метод, метод заміщення.


Навчальна дисципліна

«Геоінформаційні системи»

Історія виникнення дисципліни. Можливості ГІС. Складові частини ГІС. Задачі, які вирішує ГІС. Засоби в ГІС. Персональний комп’ютер та його параметри для ГІС-технологій. Програмне забезпечення компютера. Комп’ютерна графіка. Програмне забезпечення ГІС. Інструментальні ГІС. ГІС-вювери. Засоби обробки даних ДЗЗ. Векторизатори. Засоби просторового моделювання. Система глобального позиціонування. Довідково-графічні системи. Просторовий наліз в ГІС. Типи просторових об’єктів. Точкові об’єкти. Лінійні об’єкти. Площинні об’єкти. Обємні об’єкти. Карта як модель просторових даних. Умовності карт і баз даних в ГІС. Картографічні проекції. Основні поняття проекцій. Типи проекцій. Вибір проекцій для ГІС. Поняття про структурну будову ГІС. Типи структур. Поняття про ієрархічну, мережну і реляційну структури ГІС.


Навчальна дисципліна

«Моніторинг земель та навколишнього природного середовища»

Предмет моніторингу навколишнього середовища. Моніторинг як система спостережень і контролю, оцінювання та прогнозу стану навколишнього середовища. Класифікація систем моніторингу та характеристика їх складових. Локальний, регіональний глобальний моніторинг. Класифікації моніторингу за І.П. Герасимовим, М.А. Голубцем. Екологічний моніторинг та його завдання. Моніторинг атмосферного повітря. Передумови та організація моніторингу атмосферного повітря. Методи оцінки та прогнозу забруднення атмосферного повітря. Моніторинг поверхневих вод. Передумови та організація системи моніторингу поверхневих вод. Прилади та системи контролю забруднення водного середовища. Моніторинг стану ґрунтів. Наукові та організаційні засади створення ґрунтового моніторингу. Види ґрунтового моніторингу, критерії оцінки в ґрунтово-екологічному моніторингу. Моніторинг радіоактивного забруднення. Радіоекологічний моніторинг, його основні складові та завдання. Методи оцінювання і прогнозу забруднення сільськогосподарської продукції. Соціально-екологічний моніторинг.


Навчальна дисципліна

«Геодезія» ІІ курс

Планові геодезичні мережі. Геодезичні мережі і їх призначення. Методи побудови планових геодезичних мереж. Характеристика сучасної планової геодезичної мережі.

Створення планових геодезичних мереж методом тріангуляції. Технологічна схема робіт. Проектні роботи. Проектування тріангуляційних мереж на топографічній карті. Графічний розрахунок висот зовнішніх знаків. Типи зовнішніх знаків. Оцінка проектів тріангуляційних мереж. Рекогностування пунктів тріангуляції

Виготовлення та закладання центрів і будівництво зовнішніх знаків на пунктах тріангуляції. Зовнішнє оформлення пунктів.

Створення планових геодезичних мереж методом полігономерії. Технічні характеристики мереж полігонометрії 4 класу, 1 і 2 розрядів. Технологічна схема робіт при створенні полігонометричних мереж. Проектування полігонометричних мереж. Оцінка проектів Рекогностування полігонометричних ходів. Виготовлення і закладання центрів. Типи центрів.

Кутові вимірювання на пунктах полігонометрії. Вимірювання напрямків способом окремого кута і способом кругових прийомів. Лінійні виміри на пунктах полігонометрії. Прив’язка полігонометричних мереж до пунктів державних геодезичних мереж. Висотні державні геодезичні мережі. Призначення і класифікація висотних ДГМ України. Технологічна схема робіт при створенні висотних геодезичних мереж Проектування нівелірних робіт. Рекогностування нівелірних ліній. Виготовлення і закладання нівелірних знаків. Нівелювання нівелірних знаків. Прилади для нівелювання III і IV класів. Методика нівелювання III і IV класів. Прилади для нівелювання II класу. Методика нівелювання II класу.

Знімальні мережі. Загальні відомості про топографічні знімання. Закріплення пунктів знімальних мереж центрами Планові знімальні мережі. Побудова планових знімальних мереж теодолітними ходами і методом тріангуляції. Побудова планових знімальних мереж прямими кутовими засічками. Побудова планових знімальних мереж зворотніми кутовими засічками.

Висотні знімальні мережі. Створення висотних знімальних мереж методами геометричного і тригонометричного нівелювання


Навчальна дисципліна

«Фотограмметрія та дистанційне зондування»

Фототриангуляція. Загальні відомості про фототриангуляцію, її способи. Графічна побудова одномаршрутного фототриангуляційного ряду.

Виготовлення топографічних карт диференційним методом. Поняття про диференційний метод. Технологічна схема процесу виготовлення топографічної карти диференційним методом. Стереоскопічний зір, різниця паралаксів. Види стереоефектів. Використання стереоскопічного зору для визначення підвищень точок місцевості. Стереоскоп та його використання.

Виготовлення топографічних карт універсальним методом. Поняття про універсальний метод. Технологічна схема процесу створення топографічної карти універсальним методом. Поняття про створення топографічної карти на стереометрі та стереоанаграфі.

Основні відомості про наземну фототопографічну зйомку. Основні поняття про наземну фототопографічну зйомку її переваги і недоліки, галузь застосування.Визначення координат точок місцевості при наземній фототопографічній зйомці.

Основні відомості про космічну зйомку поверхні Землі. Поняття про космічну зйомку поверхні Землі, галузь застосування, її різниця між аерофотозніманням. Методи одержання зображення поверхні Землі при космічній зйомці.

Основи цифрової фотограмметрії. Загальні відомості про цифрову фотографію. Цифрові знімальні камери і системи. Сканування фотографічного зображення. Автоматична побудова моделі поверхні Землі.

Побудова цифрової моделі рельєфу (ЦМР).


Навчальна дисципліна

«Математична обробка геодезичних вимірів»

Предмет і задачі курсу МОГВ. Подія. Види подій. Повна група подій. Відносна частота та ймовірність подій. Додавання та множення ймовірностей. Залежні та незалежні події. Формула повної ймовірності. Випадкова величина. Ряд розподілу. Многокутник розподілу. Функція розподілу. Функція щільності розподілу. Ймовірність попадання випадкової величини в заданий інтервал. Числові характеристики розподілу випадкової величини. Характеристики положення. Характеристики розсіювання. Нормальний закон розподілу та його параметри. Моменти нормального закону розподілу. Ймовірність попадання нормально розподіленої величини в заданий інтервал. Нормальна функція розподілу. Ймовірне відхилення. Поняття системи випадкових величин. Функція розподілу та функція щільності розподілу системи двох величин. Числові характеристики системи. Оцінки характеристик системи двох величин. Кореляційний момент та коефіцієнт кореляції і рівняння регресії. Закон великих чисел. Теорема Чебишева. Центральна гранична теорема Ляпунова. Завдання математичної статистики. Проста статистична сукупність. Статистична функція розподілу. Статистичний ряд розподілу. Гістограма. Числові характеристики статистичного розподілу. Вирівнювання статистичних рядів. Критерії перевірки узгодженості. Особливості обробки. Оцінки для математичного сподівання та дисперсії. Довірчий інтервал. Довірча ймовірність. Точні та наближені методи побудови довірчих інтервалів. Предмет і завдання теорії помилок. Відомості про вимірювання та їх помилки. Класифікація помилок вимірювань. Критерії точності результатів вимірювань. Абсолютні та відносні помилки. Найбільш надійне значення рівноточно виміряної величини. Оцінки точності найбільш ймовірного значення. Помилка простої арифметичної середини. Помилка результатів вимірювань. Формула Бесселя.

Довірчий інтервал для істинного значення величини. Найбільш надійне значення нерівноточно виміряної величини. Ваги вимірювань. Ваги функцій виміряних величин. Помилка одиниці ваги. Формула Бесселя. Формула Ферреро. Помилки найбільш надійного значення та результатів вимірювань. Довірчий інтервал для істинного значення величин. Подвійні вимірювання і завдання їх математичної обробки. Оцінка точності подвійних рівноточних вимірювань. Оцінка точності подвійних нерівноточних вимірювань. Принцип найменших квадратів і його зв’язок з принципом арифметичної середини. Способи розв’язування і завдання зрівноважування. Загальна теорія способу. Види параметричних рівнянь поправок. Послідовність зрівноважування.

Матрична форма запису основних рівнянь. Обчислення коефіцієнтів нормальних рівнянь. Контроль обчислення коефіцієнтів нормальних рівнянь. Способи розв’язування системи нормальних рівнянь

Розв’язування системи нормальних рівнянь за способом Гауса. Способи контролю розв’язування системи. Повна та скорочена схема розв’язування системи алгоритмом Гауса. Оцінка точності вирівняних невідомих (параметрів). Визначення вагових коефіцієнтів (спосіб додаткових граф, Ганзена і Енке). Оцінка точності функцій вирівняних невідомих. Обчислення ваг функцій в додатковій графі. Заключні обчислення.Оцінка точності. Загальна теорія корелатного способу. Види умовних рівнянь. Послідовність зрівноважування. Розв’язування системи нормальних рівнянь Матрична форма запису основних рівнянь. Обчислення коефіцієнтів нормальних рівнянь. Контроль обчислення коефіцієнтів нормальних рівнянь. Оцінка точності функцій виміряних величин. Обчислення оберненої ваги функції в додатковій графі. Заключні обчислення.Оцінка точності.
Навчальна дисципліна

«Землевпорядні вишукування »

Загальні відомості про геодезичні мережі. Відновлення та зйомка меж землекористувань. Характеристика якості планово-картографічного матеріалу. Поняття про детальність, повноту і точність. Коректування планово-картографічного матеріалу. Методи зйомок при коректуванні планів. Використання аерофотознімків при коректуванні планів. Оформлення результатів коректування. Способи визначення площ. Точність вирахування площ. Методи та прийоми проектування ділянок. Проектування ділянок аналітичним, графічним та механічним способами. Перенесення проектів землеустрою в натуру. Складання розмічувального креслення. Методи перенесення проекту в натуру. Геодезичні роботи які виконуються при здійсненні протиерозійної системи заходів. Проектування та перенесення в натуру проектів рекультивації земель. Особливості проектування при плануванні сільських населених пунктів. Відомості про меліоративні системи.


Навчальна дисципліна

« Землевпорядне проектування »

Землевпорядне проектування, його роль і місце в системі землевпорядкування. Предмет і метод землевпорядного проектування, завдання і зміст.

Теоретичні основи раціонального використання землі, основні його принципи. Теоретичні основи впорядкування сільськогосподарської території, поняття, елементи впорядкування, поняття про просторові структури. Організація раціонального використання земель, складові частини проекту організації використання земель.

Проектування використання і впорядкування земель сільськогосподарських підприємств: організація угідь, організація системи сівозмін і впорядкування їх території, упорядкування території плодових багаторічних насаджень і кормових угідь. Особливості проектування і впорядкування земель фермерських господарств.

Особливості організації використання і впорядкування земель в господарствах зі специфічними умовами: впорядкування території плодово – ягідних насаджень в умовах зрошення, проектування використання і впорядкування зрошуваних площ, земель з наявністю осушних систем, схилових земель з розвинутою ерозією ґрунтів, дефльованих і дефляційно-небезпечних землях. Проектування системи землекористування сільськогосподарських підприємств та господарств. Проектування землекористувань несільськогосподарського призначення. Межування земель: проектування меж адміністративно-територіальних утворень, межування земель з цільовим призначенням.
Навчальна дисципліна

« Вища геодезія »

Сучасний етап розвитку геодезії. Державні геодезичні мережі. Фігура Землі. Геометрія земного еліпсоїда. Рівняння поверхні еліпсоїда. Зв’язки між різними системами координат. Вирахування довжин дуг меридіана та паралелі. Обчислення площі стероїдної трапеції. Нормальні перерізи і геодезична лінія. Види геодезичних задач. Розв’язування сфероїдних трикутників. Розв’язання головних геодезичних задач на поверхні сфери, еліпсоїда та в просторі. Плоскі прямокутні координати Гаусса – Крюгера. Геодезичні проекції. Редукування напрямів і відстаней. Зовнішнє гравітаційне поле Землі. Відхилення прямовисних ліній.


Навчальна дисципліна

«Основи планування сільських населених пунктів і місцевих шляхів сполучення»

Соціально-економічні умови розвитку населених пунктів України в умовах ринкової економіки. Основи адміністративно-теріторіального устрою України. Село, селище, місто, класифікація. Принципи та завдання у плануванні та реконструюванні сучасних населених пунктів. Характеристика складу земель населених пунктів. Схеми планування територій на базовому рівні. Розрахунок чисельності населення на перспективу. Проектно-планувальні розрахунки при розробці проекту планування. Проектні розрахунки площі населеного пункту. Територіальне планування і організація сільських населених пунктів. Архітектурно-планувальна композиція населеного пункту. Основи планування житлової зони. Основи проектування доріг місцевого значення.