Програма інспектування вищих навчальних закладів за напрямом: «Якість підготовки студентів вищими навчальними закладами» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження від 16 листопада 2011 р. №1191-р Київ Деякі питання... 1 76.32kb.
Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних... 6 710.27kb.
Положення про практику студентів вищих навчальних закладів Загальні... 1 93.73kb.
Наказ №1427 від 14 грудня 2012 року Зареєстровано в Міністерстві... 1 61.5kb.
Запрошуємо до обговорення проекту Порядку визначення вартості підготовки... 3 725.95kb.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які... 11 2286.33kb.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які... 18 1585.74kb.
Конкурсу студентських наукових робіт за напрямом "Бухгалтерський... 1 149.39kb.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за напрямом 38 7526.97kb.
Аналіз роботи кафедр вищих навчальних закладів на базі знз району... 8 1266.8kb.
Програма інспектування вищих навчальних закладів 1 72.05kb.
Наказ №96 Про вивчення предмета «Захист Вітчизни» та проведення навчально-польових... 1 54.99kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма інспектування вищих навчальних закладів за напрямом: «Якість підготовки - сторінка №1/1
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Затверджено наказом Державної інспекції навчальних закладів України

від «04» липня 2012 р. № 28-а


ПРОГРАМА

інспектування вищих навчальних закладів за напрямом:

«Якість підготовки студентів вищими навчальними закладами»

Київ – 2012ПЕРЕДМОВА
Програму інспектування вищих навчальних закладів за напрямом: «Якість підготовки студентів вищими навчальними закладами різних форм власності та підпорядкування» розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови КМУ від 03.05.12 №353 «Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів», наказів МОН від 29.10.07 № 948 «Про удосконалення механізмів зовнішнього та внутрішнього оцінювання знань студентів», від 16.10.09 № 943 «Про запровадження у ВНЗ України Європейської кредитно-трансферної системи», від 30.12.05 №774 «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу», Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847 із змінами та доповненнями, внесеними наказом МОНмолодьспорту України від 29.11.11р. № 1377 інших нормативних і розпорядчих документів з даного питання.

Мета інспектування – визначення рівня відповідності якості підготовки студентів вищих навчальних закладів з нормативних дисциплін установленим законодавством акредитаційним вимогам, забезпечення внутрішнього контролю керівництвом ВНЗ якості знань студентів, об’єктивності оцінювання на всіх рівнях (етапах) підготовки фахівців.

Зміст програми передбачає механізм аналізу результатів контрольних робіт із нормативних дисциплін, проведених ДІНЗ України, визначення ефективності внутрішнього та зовнішнього контролю, перевірку відповідності діючим вимогам основних чинників, що впливають на якість підготовки фахівців.

До даної програми додаються таблиці, які ілюструють зазначений напрям роботи у ВНЗ і результати контрольних робіт.


п/п

Питання,

які вивчаються

Документи та матеріали,

які аналізуються

1.

Загальна характеристика навчального закладу, стан дотримання положень Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти

 • Постанова Кабінету Міністрів України (наказ міністерства за підпорядкуванням, рішення Ради (зборів) засновників (для приватних ВНЗ) про створення ВНЗ;

 • Концепція розвитку навчального закладу;

 • Статут ВНЗ;

 • Ліцензії на надання освітніх послуг та сертифікати про акредитацію;

 • Структура ВНЗ, накази про створення структурних підрозділів;

 • Форма 2-3 НК;

 • Накази на зарахування, переведення, відрахування студентів.

2.

Оцінка якості рівня підготовленості студентів з нормативних дисциплін соціально-гуманітарного та фундаментального циклу

 • Навчальні плани за напрямами підготовки (спеціальностями), з яких проводяться контрольні роботи;

 • Екзаменаційні відомості з результатами останнього підсумкового семестрового контролю в цілому по ВНЗ, у т. ч. з дисциплін, з яких проводяться контрольні роботи;

 • Навчально-методичне забезпечення з дисциплін, з яких проводяться контрольні роботи;

 • Матеріали ректорського (директорського) контролю з визначених дисциплін.

3.
3.1.

Керівна вертикаль

 • Плани роботи та протоколи засідань ректорату, вченої (педагогічної) ради, деканатів (відділень), кафедр (циклових комісій);

 • Графік внутрішнього контролю, накази, розпорядження протоколи засідань усіх структурних підрозділів із зазначених питань;

 • Заходи на покращення якості знань студентів;

 • Екзаменаційні відомості;

 • Документи, що характеризують діяльність наглядової ради;

 • Плани, протоколи засідань органу студентського самоврядування з питань якості надання освітніх послуг;

 • Журнал реєстрації звернень громадян.

3.2.

Контроль за якістю організації та проведення навчального процесу

 • Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ;

 • Журнали обліку навчальних занять;

 • Заяви студентів на перескладання екзаменів з метою підвищення оцінки;

 • Медичні довідки, що підтверджують причини неявки студента на екзамен (залік);

 • Документи, що підтверджують фіксування рейтингової оцінки знань студентів;

 • Положення про критерії оцінювання знань студентів відповідно до вимог ECTS;

 • Курсові роботи за останні три роки (не менше 5 курсових з кожної спеціальності);

 • Документація ДЕК (випускні та дипломні роботи, проекти за останні три роки; не менше трьох робіт з кожної спеціальності).

4.

Кадрове забезпечення навчального процесу з дисциплін, які вибрані для контролю

Штатний розпис;

- Тарифікаційна відомість (ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації);

- Трудові книжки;

- Особові справи адміністративних та науково-педагогічних (педагогічних) працівників;

- Протоколи засідань кафедр (циклових комісій) щодо розподілу навчального навантаження;

- Матеріали (плани, звіти тощо) щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників;

- Матеріали атестації педагогічних працівників (ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та відповідних підрозділів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації);

- Матеріали конкурсу на заміщення посад науково-педагогічних працівників;

- Індивідуальні плани роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників;

- Журнали обліку навчальних занять;- Накази з кадрових питань.

5.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу (дисциплін, які вибрано для контролю якості)

Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін:

 • освітньо-кваліфікаційні характеристики (у тому числі варіативна компонента) за напрямами та спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців;

 • освітньо-професійні програми (у тому числі варіативна компонента) за напрямами та спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців;

 • навчальні та робочі навчальні плани (в тому числі за наявності – інтегровані);

 • структурно-логічні схеми з кожної спеціальності;

 • навчальні та робочі навчальні програми дисциплін;

 • наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної дисципліни навченого плану;

 • плани семінарських, практичних завдань, завдань для лабораторних робіт;

 • наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з дисциплін усіх циклів;

 • забезпеченість програм усіх видів практик;

 • наявність методичних вказівок щодо виконання дипломних робіт (проектів), державних екзаменів;

 • забезпечення самостійної роботи студентів (у тому числі з використанням інформаційних технологій;

 • критерії оцінювання знань і вмінь студентів.

 • Інформаційні матеріали бібліотеки по забезпеченню навчальними підручниками (посібниками) з дисциплін;

 • Протоколи засідань кафедр (циклових комісій).

 • .

6.

Забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної бази

Документи, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання освітньої послуги;

 • Документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (приписи Держпожежнагляду і санепідемстанції тощо);

 • Технічний паспорт навчального закладу;

 • Перспективний план розвитку навчально-матеріальної бази;

 • Навчальні плани і програми;

 • Паспорти навчальних кабінетів і лабораторій (за наявності);

 • Інструкції з питань техніки безпеки та протипожежної безпеки в навчальному закладі;

 • Акти санітарно-епідеміологічної служби, органів пожежної охорони щодо готовності навчального закладу до нового навчального року ;

 • Накази з основного виду діяльності;

 • Матеріали щодо орендної діяльності (договори оренди приміщень та обладнання; дозволи органів управління на оренду, внутрішньовідомча переписка щодо оренди тощо)

 • Договори про співпрацю.


Примітка:

 1. На основі аналізу матеріалів перевірки готується довідка (додаток 7), в якій викладається стан управлінської діяльності керівництва вищого навчального закладу, організація і здійснення контролю за забезпеченням у навчальному закладів державних вимог щодо змісту та якості підготовки фахівців;

 2. Визначити недоліки та невирішені питання.


Додатки:

 1. Таблиця 1. Інформація про форми контролю якості знань;

 2. Графік проведення контрольних робіт;

 3. Відомість результатів виконання контрольних робіт;

 4. Зведена відомість результатів виконання студентами контрольних робіт;

 5. Таблиця 2. Управлінські заходи щодо забезпечення якості підготовки студентів;

 6. Таблиця 3. Кадрове забезпечення навчального процесу спеціальності;Начальник управління контролю за діяльністю

вищих навчальних закладів В. М. Шиманський

Додаток 1
Таблиця 1
Інформація про форми контролю якості знань

у ______________________________________________________

(назва ВНЗ)


п/п

Список дисциплін визначених для контролю

Звітність за останній семестр

Форма екзамену (заліку)

Проведення ректорської (директорської) КР (дата)

НПП (ПІБ, вчене звання, науковий ступінь)

Спеціальність

Дисципліна

Група

К-сть студентів

у групі

Складали екзамен (залік)

Отримали оцінку за модульним контролем

АУ / ПЯ

за семестр, %

Усний

Письмовий за традиційними білетами

Тестовий

контроль

Який викладав

дисципліну

Який приймав екзамен (залік)
Примітка:

АУ – абсолютна (загальна) успішність

ПЯ – показник якості (якісна успішність)
Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ) (Прізвище, ініціали)

М.П.
ДатаДодаток 2

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ


Голова комісії _____________________

(керівник ВНЗ)

_______________(прізвище, ініціали)
«___» _________________20___ року «___» _________________20___ року

ГРАФІК

проведення контрольних робіт у ____________________________________

(назва ВНЗ)


п/п

Назва дисципліни

Шифр,

назва напряму,

спеціальності

Курс, група

Чисельність

студентів у групі

Початок проведення

Аудиторія

Експерт

Завідуючий відповідною кафедрою

1.

2.
Всього з дисципліни


3.


Додаток 3

ВІДОМІСТЬ

результатів виконання інспекторських контрольних робіт

з дисципліни ____________________________
Дата проведення __________20___р.
Спеціальність ____________________________________

Група ___________________________________________

Викладач ________________________________________

Експерт _________________________________________


п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові студента

залікової книжки

Результат підсумкового контролю

Результат міністерських контрольних робіт

Підпис

експерта

Всього студентів _________ _____________


Кількість

«5» _________ _____________

«4» _________ _____________

«3» _________ _____________

«2» _________ _____________
Абсолютна успішність (%) _________ _____________
Якісний показник (%) _________ _____________

Експерт (Прізвище, ініціали)


Викладач (Прізвище, ініціали)
Додаток 4
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

результатів виконання студентами

__________________________________________________________________

(назва ВНЗ)

контрольних робіт
п/п

Дисципліна

Напрям підготовки

Група

Внутрішній контроль

Зовнішні контрольні роботи

Розбіжність

Всього осіб в групі

5

4

3

2

АУ, %

ПЯ, %

Всього осіб писало роботу

5

4

3

2

АУ, %

ПЯ, %

АУ, %

ПЯ, %


З дисцип.


З дисцип.

Голова комісії (Прізвище, ініціали) Перший проректор

(Заступник директора) ВНЗ (Прізвище, ініціали)
Дата 20___р.

Додаток 5
Таблиця 2.

Управлінські заходи щодо забезпечення якості підготовки студентів

_________________________________________________

(назва ВНЗ)


Наявність у ВНЗ центру (відділу) моніторин­гу якості підготовки

(+/-)

Забезпечення діяльності центру моніторингу

Періодичність розгляду питання якості підготовки в рамках контролю на рівні

Участь в контролі за якістю підготовки органів студентського самоврядування (+/-)

наявність Положення

(+/-)

наявність штатних працівників або недостат­ній рівень їхньої підготовки (+/-)

результати ректорського контролю вищі за семе­стровий

Інше

(вказати, що саме)

Вченої ради ВНЗ

деканатів (Вчених рад факультетів)

кафедр


Керівник (ректор, директор)

( назва ВНЗ) (Прізвище, ініціали)
М.П.
Дата 20 р.

Додаток 6

Таблиця 3.

Кадрове забезпечення навчального процесу спеціальності1

______________________________________________


п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові викладача

Базова освіта (спец. за дипломом про вищу освіту)

Стаж педагогічної роботи

Постійне (основне) місце роботи, посада

Науковий ступінь, вчене звання

Проходження педагогічного стажування, підвищення кваліфікації, проходження атестації (останнє, рік)

Попередній рік підвищення кваліфікації, атестації, результат

Дисципліни, які викладає

Педагогічне навантаження

на рік, у т. ч. лекційних годин

 1. За основним місцем роботи

 1. За сумісництвом

Вакансії ________________________ (кількість) з дисциплін_______________________________Керівник (ректор, директор; назва ВНЗ) (Прізвище, ініціали)
М.П.

Дата
1 до таблиці вносяться лише ті НПП, які забезпечують викладання дисциплін, що контролюються