Програма з української літератури для 10-12 класів Академічний рівень - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим... 1 186.45kb.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим... 1 187.04kb.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим... 1 283.54kb.
Програма вступних випробувань 1 86.09kb.
Програма з української літератури для 5-9 класів побудована згідно... 3 544.45kb.
Програма Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 214.61kb.
В. Г. Короленка затверджую голова приймальної комісії М.І. Степаненко... 1 275.75kb.
Програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 1 30.48kb.
Програма з української мови для проведення вступних іспитів 2013... 1 95.01kb.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. 1 68.65kb.
Програма рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка 1 302.85kb.
Розпорядження бюджетом системи освіти 5 Обрання посадових осіб 6... 1 116.14kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Програма з української літератури для 10-12 класів Академічний рівень - сторінка №1/3

ПРОЕКТ

Програма


з української літератури
для 10–12 класів
Академічний рівень

Пояснювальна записка


Розроблена концепція профільного навчання в старшій ланці загальноосвітньої школи передбачає широку диференціацію та варіативність навчальних програм, які мають враховувати індивідуальні особливості учнів, сприяти розвитку їхніх пізнавальних інтересів та здібностей.

Пропонована програма з української літератури для 10—12 класів призначена для вивчення української літератури у загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях із суспільно-гуманітарним та художньо-естетичним профілями і передбачає загальнокультурну підготовку школярів та їх естетичний розвиток, створення оптимальних передумов «для всебічного розвитку особистості і визначається на засадах загальнолюдських та національних цінностей, науковості і систематичності знань, їх значущості для соціального становлення людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти», як зазначено в «Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти».

Предмет «українська література» в 12-річній загальноосвітній школі набуває особливого значення, адже він засобами мистецтва слова допомагає формувати, збагачувати внутрішній світ дитини, позитивно впливати на формування її самосвідомості, спрямовувати морально-етичний потенціал, розвивати інтелектуальні, творчі здібності, естетичні смаки.

Метою шкільного вивчення української літератури є:

— підвищення загальної освіченості громадянина України, досягнення належного рівня сформованості вміння прилучатися через художню літературу до фундаментальних цінностей, культури, розширення культурно-пізнавальних інтересів школярів;

— сприяння всебічному розвитку, духовному збагаченню, активному становленню й самореалізації особистості в сучасному світі;

— виховання національно свідомого громадянина України;

— формування і утвердження гуманістичного світогляду особистості, національних і загальнолюдських цінностей.

Ця мета реалізується через такі конкретні завдання вивчення української літератури в школі:

1. Зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова, специфічним «інструментом» пізнання світу і себе в ньому.

2. Підняття загальної освіченості учнів, ознайомлення з найвизначнішими і найпоказовішими взірцями української народної творчості та художньої літератури.

3. Формування читацької культури учнів, розвиток естетичного смаку, вміння розрізняти явища справжньої класичної та «масової» культури.

4. Формування стійкого інтересу до української літератури як вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва, виховання палкого шанувальника української книги.

5. Формування гуманістичного світогляду, духовно багатої особистості, з високими загальнолюдськими морально-етичними орієнтирами.

6. Сприяння національному самоусвідомленню та стійкому відчуттю приналежності до європейської спільноти.

7. Вивчення української літератури в національному та світовому культурологічному контекстах, у міжпредметних зв’язках.

8. Розвиток творчих і комунікативних здібностей учнів, їхнього самостійного і критичного мислення, культури полеміки, вміння аргументовано доводити власну думку.

9. Вироблення вміння компетентно і цілеспрямовано орієнтуватися в інформаційному і комунікативному сучасному просторі, застосовувати здобуті на уроках літератури знання, практичні навички у житті.

10. Розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможності вчитися протягом життя.

Вивчення в загальноосвітній школі української літератури забезпечує реалізацію ключових компетентностей, які сприяють розвитку особистості та її повноцінній самореалізації в сучасному житті, у таких напрямках:

— соціальні компетентності (активна участь у суспільному житті; здатність знайти, зберегти і розвинути себе як особистість; розвиток комунікативних якостей; здатність розв’язувати проблеми; формування світоглядних і загальнолюдських ціннісних орієнтирів);

— мотиваційні компетентності (розвиток творчих здібностей, здатності до навчання, самостійності мислення);

— функціональні компетентності: естетичні, культурологічні, мовні, комунікативні (вміння оперувати набутими знаннями, сформованими навичками, використовувати їх у практичному житті).

Літературний курс у 10—12 класах за цими профілями є системно-історичним, а не історико-літературним. У сучасній загальноосвітній школі вивчається не історія літератури, а українська література, що дає більшу можливість активізувати морально-етичні аналогії, суспільно-ціннісні орієнтири через естетико-літературознавчі категорії, поняття; зацікавити учнів близькими їхній свідомості художніми творами; змінити усталений, застарілий імідж української літератури на цілісній карті світової літератури.

Для учня пропонуються теми у формі стислих літературних портретів письменників із виділенням для текстуального вивчення одного чи кількох творів, які займають важливе місце у їхній творчості та літературному процесі України, і розглядаються у зв’язках з розвитком світової літератури та в мистецькому контексті.

Для обов’язкового текстуального вивчення включено художні твори, які презентують тематичну, жанрову та стилістичну різноманітність української літератури, викликають інтерес у старшокласників, сприяють їхньому літературному розвитку.

Українська література як шкільний предмет водночас виконує кілька рівноцінних функцій, серед яких виділяються: естетична, пізнавальна, виховна. Це означає, що кожен запропонований твір не лише відображає певну історично-художню дійсність, а й засобами мистецтва слова виховує українського читача. Тому особливий акцент робиться на тих художніх творах, що сприяють зародженню у свідомості молодої людини якостей, які є носіями позитивної, життєствердної енергії. Адже в умовах національного державотворення актуалізуються пріоритет людини-гуманіста, людини-патріота, оптимістичні суспільні настрої, духовне здоров’я особистості, ці твори повинні приносити естетичне задоволення і давати моральне опертя (оптимізм, життєствердність, намагання долати труднощі, воля до перемоги, досягнення мети у житті).

Українська література у старшій школі розглядається у хронологічній послідовності. Однак по можливості загальний курс поділяється на окремі жанрові розділи. Наприклад, у 11 класі: «Поезія», «Проза», «Драматургія», «Українська література за межами України», «Українська література


40—50-х років». У 12 класі: «Поети-шістдесятники», «Українська новела, оповідання», «Постшістдесятництво», «Українська «химерна» проза», «Традиція бароко в XХ ст.», «Українська історична проза», «Сучасна «молода» українська література». Кожен клас старшої школи закінчується уроками: «література рідного краю», «новинки сучасного літературного життя», «урок-підсумок», які дають широкий простір для вибору як учителя, так і учнів.

Учитель, працюючи за цією програмою, повинен враховувати особливості роботи з учнями суспільно-гуманітарного та художньо-естетичного профілів. Найпоширенішими видами аналізу художнього твору на цих профілях є пообразний та сюжетний («вслід за автором»), але запроваджується і проблемний. Учитель не повинен будувати такий аналіз на ідеологічних засадах, а виявляти в учнів естетичне сприйняття художнього твору, звертати увагу на його композицію, образотворчі та художні засоби вираження ідейного змісту, на виявлення індивідуальних особливостей стилю письменника, більшу увагу звертати на зв’язки вивчення художньої літератури з історією України, зарубіжною літературою, з різними видами мистецтва.

У програмі подано стислі огляди літературного процесу в різні періоди розвитку української літератури. Але на них найчастіше не виділяється спеціальних годин, вони служать ніби преамбулою до вивчення творчості письменників, тому вчитель на свій розсуд може обирати з них найголовніше.

Крім того, у всіх класах до кожного розділу програми подано основні теоретичні поняття, які повинні засвоїти учні, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, назви творів для заучування напам’ять. Виділено орієнтовну кількість годин для розвитку зв’язного мовлення (вони використовуються на підготовку та написання класних творів), а також на позакласне читання, які можна використовувати із резервного часу, що запрограмований у кожному класі. В кінці програми для кожного класу подано списки літератури для додаткового (самостійного) читання учням.

Під час навчально-виховного процесу програмою передбачено таку його організацію, у процесі якої вчитель дає необхідні опорні знання, висловлює власні судження, заохочує до глибшого пізнання, зацікавлює учнів вивченням теми. Але не вимагає прийняття єдиної думки, не диктує своє прочитання тексту, він лише спонукає до певних оціночних висновків, а учень вчиться їх робити самостійно, так само, як і самостійно мислити, оцінювати, порівнювати, проводити аналогії з сучасним життям, власним досвідом тощо.

Загалом така демократична побудова програми спрямована на постійну творчу співпрацю, діалог учителя та учня з художнім текстом, дає широкий простір для самостійного сприйняття і осмислення літератури як явища мистецтва.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української літератури для старших класів поміщені у базовій програмі для 5—12 класів загальноосвітніх навчальних закладів за загальною редакцією Р.В.Мовчан (К.: Перун, 2005).

10 клас

Усього – 70 год. На тиждень – 2 год.

Текстуальне вивчення творів – 62 год.

Розвиток мовлення – 2 год.

Резервний час – 6 год.Зміст


Год.


Державні вимоги до рівня навчальних досягнень учнів


Додатки:


Мистецький контекст.

Міжпредметні зв’язки

Вступ


Українська література в контексті розвитку суспільства певного часу. Її вимушена історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації. Зв’язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби. Українська література у світовому контексті, її особливість на загальноєвропейському тлі.
ТЛ: стильові течії, напрями, поняття національного і вселюдського.

1

Вміти пояснити зв’язок літератури як мистецтва слова з провідними тенденціями совго часу. Вміти користуватися довідковими відомостями, словниками.
Усвідомлення суспільного призначення національної літератури.
ЛІТЕРАТУРА 70-90-х років ХІХ ст.

Складні суспільно-політичні умови розвитку. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність “Громади”. Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм.


Іван Нечуй-Левицький

Кайдашева сім”я”

Творчість письменника – новий імпульс української літератури. Життя і творчість. Загальна характеристика творчості. “Колосальне всеобіймаюче око України” (І.Франко). “Кайдашева сім”я” – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.
ТЛ: соціально-побутова повість, реалізм. Засоби змалювання комічного.


( 22 )
4

Вміти схарактеризувати в загальних рисах суспільно-політичні умови розвитку літератури цього періоду.

Вміти розповісти про письменника, назвати основні його твори.

Прокоментувати оцінку І.Франком творчого спадку І.Нечуя-Левицького.

Вміти визначити жанр твору, прокоментувати основну проблему, схарактеризувати образи-персонажі, засоби їхнього зображення. Вміти порівнювати образи дійових осіб, пояснювати авторську позицію. Вміти виділяти засоби комічного у творі, пояснювати їхню роль. Вміти висловлювати власну думку про українську ментальність, національний характер, народну мораль і етику.


Усвідомлення основних рис української ментальності, його значення для самопізнання і успішної адаптації у сучасному суспільстві.

Е.Золя, В.Скотт, драматургія Ж.-Б.Мольєра, В.Шекспіра, Ф.Шіллера (зарубіжна література).

Ф.Різниченко, “Вид на гору Спаса у Стеблеві”.

А.Куїнджі, “Українська ніч” – улюблена картина І.Нечуя-Левицького (образотворче мистецтво).
Л. Бетховен, “Appasionata” – улюблена мелодія письменника.


Панас Мирний (П.Рудченко)

Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості.

Перший соціально-психологічний роман в українській літературі, свідчення великих можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І.Біликом. Широта представлення народного життя. Еволюція Ничипора Вариниченка: від правдошукацтва до розбійництва. Типове й екстремальне у долі героя. Жіночі образи, утвердження народних поглядів на духовне здоров’я людини.


ТЛ: соціально-психологічний роман.


4

Знати про життя прозаїка, основні його твори. Вміти переказати історію написання роману. Знати і вміти коментувати сюжет роману.

Вміти схарактеризувати образи-персонажі, зокрема Чіпку, простежувати еволюцію його поведінки, вміти пояснювати її психологічними чинниками. Пояснювати роль жіночих образів у творі, вміти розкрити їх. Вміти порівнювати роман із “Кайдашевою сім’єю” І.Нечуя-Левицького, шукати спільне і відмінне у художній манері прозаїків. Вміти аргументовано висловлювати власну думку про життєвий вибір Чіпки, коментувати власне розуміння понять честі, справедливості, людської гідності і можливі способи їхнього утвердження.


Вміння переконливо і толерантно висловлювати власні судження. Усвідомлення значення для становлення і утвердження людини правильності життєвого вибору.

“Кайдашева сім’я” І.Нечуя-Левицького, “Повія” Панаса Мирного, Л.Толстого “Воскресіння”.

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич)

Мартин Боруля”

Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності.

Жанрова різноманітність творів: комедії (“Сто тисяч”, “Мартин Боруля”), сатирична комедія (“Хазяїн”), соціально-психологічна драма (“Безталанна”), історична трагедія (“Сава Чалий”). І.Карпенко-Карий і “театр корифеїв”.

Драматургічне новаторство.

Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю. Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі.

Значення творчості І.Карпенка-Карого
ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору.


3

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху драматурга, про “театр корифеїв”. Розуміти причини просвітницьких ідейних пріоритетів світогляду письменника.

Вміти визначити жанр драматичного твору. Знати зміст п’єси “Мартин Боруля” , вміти розповісти про історичну основу твору. Вміти схарактеризувати головного героя, розумити причини його особистої драми. Інші персонажі п’єси. Визначити головний конфлікт твору. Вміти розкрити значення творчості І.Тобілевича для розвитку української драматургії..


Виховання любові до театру. Усвідомлення, що життєва позиція кожного творить життя всього суспільства..

Усвідомлення негативних наслідків компромісних рішень (компроміс переконань – шлях до зради).

.

Ж.-Б. Мольєр і п’єси І.Тобілевича.

Гайдамацький рух в Україні поч. ХVIIIст. як національно-визвольна боротьба (історія України).


Михайло Старицький


Виклик”, “До молоді”, “Гетьман

Життя і творчість. Багатогранність діяльності.

М. Старицький і театр. Творча співпраця з М.Лисенком. Оцінка І.Франком діяльності М.Старицького.

Зміст та художні особливості віршів. Новаторство Старицького-поета. Місце і роль поезії М.Старицького в українській літературі.

Пригодницький сюжет, драматизм, сценічність історико-романтичної повісті “Оборона Буші”. Її антимілітаристське спрямування. Багатопроблемність твору. Шлях помсти і крові як трагічні сторінки в житті українського і польського народів. Образи та символи твору, особливості характеротворення, функція картин природи.


3

Вміти розкрити значення творчості М.Старицького для розвитку української літератури і театру.

Вміти коментувати художні особливості віршів. Розпізнавати варіанти романсу “Виклик”як народної пісні, вміти пояснити використання народнопісенних образів і символіки. Вміти розкрити ораторсько-публіцистичний пафос вірша-заклику “До молоді”, художній прийом казки і фантастики у баладі “Гетьман”. Пояснювати значення неологізмів Старицького-поета для розширення семантики української мови, її культури.

Знати зміст повісті “Оборона Буші”, вміти визначити її жанр, головну ідею, характеризувати образи та символи. Вміти розкрити романтизм характеру Орисі, висловлювати власну думку про неї, порівнювати з іншими жіночими образами в українській прозі цього періоду. Характеризувати інші образи твору (сотник Завісний, Антось Корецький). Пояснювати образ-символ Ісуса Христа. З’ясовувати роль описів природи у романтичній повісті.

Виховання почуття гордості за українську інтелігенцію, яка зіграла вирішальну роль у згуртуванні суспільства, культурному піднесенні України.

Прищеплення любові до театр, розвивати вміння цінувати красу і художню досконалість мистецтва.

Розвиток почуття патріотизм , власної відповідальності за долю батьківщини.

Усвідомлення краси вірності вітчизні, родові, коханій людині.

Формування переконань про доброту, милосердя, любов і повагу до ближнього є кращих моральних якостей, осуд зарозумілості, погорди, кастової вищості у спілкуванні.

Віра у справедливість Божих заповідей жити в мирі і любові.


Переклади творів Г.-Х.Андерсена, В.Шекспіра,

Дж.Байрона,

І.Крилова.
Інсценізація творів М.Гоголя, Ю.Крашевського, Є.Ожешко та ін.
Історико-пригодницькі романи В.Скотта.

Іван Франко


«Гімн» («Замість пролога»), «Сікстинська мадонна», «Безмежне поле», “Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, “Чого являєшся мені...”. “Легенди про вічне життя», “Декадент”, “Розвивайся ти, високий дубе...”, “Мойсей”, “Сойчине крило”

Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Основні книги і праці. Франко-перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної самосвідомості. Творчість І.Франка у музиці. Франко і світова література.
8

Знати життєву біографію митця, вміти окреслити основні сфери його багатогранної діяльності. Називати основні книги і праці. Сформувати власне ставлення до таких особистостей як І.Франко.
На прикладі життєдіяльності І.Франка формування ціннісного переконання: можливість силою високого духа сягнути від селянської хати до світових вершин інтелекту.

Переклади творів Дж.Мільтона, Байрона, Гете, Гейне, Гюго, Міцкевича та ін.
Музика М.Лисенка, С.Людкевича, Б.Лятошинського, А.Кос-Анатольського та ін. до творів І.Франка.

Лірика збірки “З вершин і низин”. Загальне уявлення про композицію збірки. Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі (“Сикстинська мадонна”).

Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму (“Гімн” (“Замість пролога” ).

Поетична збірка “Зів”яле листя” : “Безмежнеє поле...”, “Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, “Чого являєшся мені...”. Місце любовної теми у творчості І.Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, ідеалу кохання.


Філософська і громадянська поезія. Змістовний зв”язок “Легенди про вічне життя” із поезією “Зів”ялого листя”. Драматизм людських стосунків, роздуми про доцільність безсмертя людини, взаємне кохання як критерій щастя, неможливість його досягнення. “Декадент” – поетичне кредо І.Франка. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця. Вірш-заклик “Розвивайся ти, високий дубе...” – віра в майбутнє своєї нації.

Поема “Мойсей” – одна з вершин творчості І.Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам”яті. Пролог до поеми—заповіт українському народові.


ТЛ: філософська поезія, віршові розміри (повторення), терцини.
Вміти пояснювати багатозначність понять “вершини” і “низини” у назві збірки. Називати твори (цикли) з неї, ідеї яких видаються актуальними сьогодні.

Характеризувати поезії, вміти визначити і пояснити символіку “Гімну”, вміти розкрити значення поняття “вічний революціонер”.


Усвідомлення облагороджуючого впливу мистецтва на людину. Формування віри в людство (яка була присутня у І.Франкові). Утвердження переконання здійснення поступу не шляхом насилля, а розвитком духовності людини.
Вміти характерихувати поезії, визначати літературні і фольклорні начала, аналіз образності. Вивчити напам”ять 2 поезії (на вибір).
Усвідомлення того, що любов – найвеличніше із людських почуттів, яке необхідно берегти.
Вміти пояснити використання біблійних мотивів і образів, умовність художнього світу легенд і притч. Сформулювати провідну думку “Легенди...” Характеризувати вірш “Декадент”, висловлювати власні роздум про мету і сенс художньої творчості людини. Вміти визначити головну ідею вірша “Розвивайся...”, розкрити символічний образ “дуба”, знайти фольклорні елементи у творі.

Усвідомлення неуниклого драматизму людського життя. Усвідомлення того, що українці – представники народу, що “вгору йде”, що відкидає занепад у будь-якій формі.
Вміти з”ясувати основну сюжетну лінію твору, визначати найнапруженіші фрагменти. Пояснити біблійну основу сюжету, його актуальність для епохи національно-визвольних рухів. Розкрити алегоричність образу Мойсея, передати зміст його сумнівів, роздумів і сформулювати думку-підсумок цих роздумів. Висловлювати власні міркуванян про майбутнє свого народу.
Осмислення поняття нації як повноправного суб”єкта історії, безмежність перспективи поступу.

Скульптура Мікеланджело “Мойсей” як поштовх до написання поеми.


Проза І.Франка. Ідеї, проблеми прозової творчості. Художні шукання прозаїка. Франко і український модернізм.

Новела “Сойчине крило” – жіноча доля в новітній інтерпретації. Образ героя-адресата – уособлення боротьби між “естетикою” і “живим чоловіком”. Гуманізм новели.

Значення творчості І.Франка, її актуальність.Вміти назвати основні прозові твори митця, схарактеризувати їхню тематику. Розглянути і прокоментувати композицію новели “Сойчине крило”. Розкрити образ Марії, його неоднозначність. Характеризувати образ героя-адресата. Вміти визначити основний морально-етичний пафос новели.
Усвідомлення перемоги добра над злом, “великодушності над невдячністю”.
Назвати коло тих художніх, філософських, історико-політичних проблем, актуальних і сьогодні, до яких долучився видатний письменник.
Шанобливе ставлення до творчості І.Франка – як до великого надбання українського народу. Усвідомлення внеску нашого І.Франка у світову культуру, поступ.УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х років ХХ ст.

Борис Грінченко

“Каторжна”


Життя і різножанрова творчість. Багатогранність діяльності. Укладач 4-томного словника української мови, організатор і голова товариства “Просвіта”.

Грінченко-перекладач. І. Франко про Б.Грінченка: “робітника без одпочину” на культурно-освітній ниві. Майстер малої прози. Оповідання “Каторжна”. Утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору.
(33)

2


Знати і вміти розповісти про велику подвижницьку діяльність Б.Грінченка.

Розглядати зміст оповідання “Каторжна”. Вміти визначати його головну думку, пояснювати причини душевних страждань Докії. Вміти розкрити чинники формування її характеру. Пояснити причини неординарного вчинку головної героїні під час пожежі.

Висловлювати власні міркування про діяльність Б.Грінченка.
Усвідомлення важливої ролі наполегливості і працелюбності як вирішальних факторів на шляху до поставленої мети.

Усвідомлення неприйняття зла, жорстокості, помсти у стосунках людей, переваги співчуття, доброзичливості, уваги до ближнього як необхідних моментів гарного спілкування.


Переклад Б.Грінченком творів Ф.Шіллера, Г.Гауптмана, М.Метерлінка, Г.Ібсена, Й.Гете, Г.Гейне, В.Гюго. Д.Дефо, О.Пушкіна та ін.

Михайло Коцюбинський


Intermezzo”, “На камені”, “Тіні забутих предків”.

Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М.Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від народництва і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М.Коцюбинського для української літератури.

Психологічна новела Intermezzo з жанровими ознаками “поезії у прозі”. Автобіогафічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіка творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму.


5

Знати основні події життєвого і творчого шляху письменника.

Вміти розпізнавати і характеризувати новелістичний твір. Мати уявлення про імпресіонізм у літературі і мистецтві.

Визначити проблематику “Intermezzo”, пояснити глибокий психологізм новели, особливості її композиції. Аналізувати імпресіоністичну поетику: роль пейзажу, звукових образів, світлотіні. Знайти символічні образи, ускладнені метафори. Розкрити образотворчі засоби: внутрішній монолог, прийом контрасту.


Європейський літературний імпресіонізм (К.Гамсун, А.Чехов).

Малярство художників-імпресіоністів Сезанна, К.Моне, К.Піссаро, О.Ренуара.

Український імпресіонізм (М.Бурачек, “Овини”).


Оцінка новели “На камені” І.Франком.


Образи й символи, психологічна деталь, настроєвість зорових образів. Особливість композиції.

Повість “Тіні забутих предків”.


Трагічна доля Івана і Марічки як наслідок суперечності між мрією і дійсністю. Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твоу. Образи й символи твору. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.
ТЛ: новела, імпресіонізм.

Вміти коментувати зміст новели “На камені”, пояснювати особливості композиції, функцію психологічної деталі у творі,роль описів природи, характеризувати образи Алі і Фатьми. На прикладі з твору вміти показати деталь як засіб індивідуальної портретної характеристики. Розкрити особливості зорових образів твору, його настроєвість. Прокоментувати оцінку новели І.Франком і висловити свої думки про її художні якості.

Знати зміст повісті “Тіні забутих предків”. Вміти пояснювати образи і символи твору, аналізувати образи Марічки та Івана, розкрити пантеїзм світобачення героїв, виражений через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль. Вміти показати протиставлення реалій життя внутрішньому світові душевно багатих натур. Пояснити роль образу природи у творі. Схарактеризувати мовний колорит повісті.Усвідомлення гуманізму як основи світоглядних переконань розвиненої особистост,оптимізму і життєствердження як важливих духовних цінностей буття людини.Усвідомлення краси природи, її благотворного впливу на людину.

Співчуття, співпереживання як важливі риси гуманістичних поглядів людини.Усвідомлювати красу глибокого почуття і деспотизм антигуманних звичаїв.Краса природи мальовничого куточка України – гуцульського краю. Краса і поезія глибокого почуття кохання.

“Ромео і Джульєтта” В.Шекспіра.

Ольга Кобилянська

Земля”

Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (європейська культура, український феміністичний рух). Її проза – найяскравіша модель раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї прози. Ідея краси вільної душі, аристократизм духу як провідні мотиви.

Земля” -- психологічне трактування вічних проблем: людини і землі, злочину і кари на українському матеріалі. Модерністична проблема сакрально-містичного зв”язку людини із землею. Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на землі. Трагічна історія родини Федорчуків – новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава – протилежні психологічні типи; Марійка та Івоніка – цінності народної моралі; Сава і Рахіра – духовна деградація. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни). Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О.Кобилянської.


ТЛ: поняття про модернізм.


6

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху О.Кобилянської. Знати сюжет повісті “Земля”. Вміти визначати основні проблеми твору, характеризувати образи-персонажі у їхньому порівнянні (Михайло, Сава, Марійка, Івоніка, Анна, Рахіра, Петро та ін.). Вміти аналізувати соціальні та біологічні фактори характеротворення, виділяти елементи детективного сюжету, пояснювати символіку твору (образ землі). Вміти розкрити композиційно-характеротворчий принцип контрасту
Усвідомлення глибинної пов”язаності, шанобливого ставлення до землі, поваги до праці селянина.

Усвідомлення неможливості для людини бути щасливою, досягнувши мети шляхом злочину.

Осудження злочину як протиправної, ворожої для людини дії, як духовної деградації особистості.Твори Ф.Ніцше, Ф.Шіллера,

Й.-В.Гете, Г.Ібсена, Г.Гейне, К.Гамсуна, І.Тургенєва, Ф.Достоєвського, М.Метерлінка.

Василь Стефаник

Камінний хрест”

Життя і творчість. Творча співдружність В.Стефаника з Л.Мартовичем і М.Черемшиною (“покутська трійця”).

Новаторство письменника. “Камінний хрест” – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія – композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного..Багатозначність символічних образів. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом з села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм.

ТЛ: експресіонізм.


3

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху письменника.

Вміти коментувати зміст новели “Кам’яний хрест” як модерністичного твору, пояснювати сюжетно-композиційні особливості, емоційно напружений драматизм ситуації. Характеризувати образ головного героя Івана Дідуха. Вміти розкрити історичну основу новели, пояснити багатозначність символіки камінного хреста, горба, прізвища головного героя.


Виховання співчуття, співпереживання до драматичних напружених життєвих ситуацій. Усвідомлення того, що прагнення готовності допомогти є виявом громадянської позиції людини.Європейський експресіонізм

(Ф.Кафка, М.Шагал, Г.Кайзер).


Еміграція українців за кордон наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (історія України). .

Леся Українка (Лариса Косач)

Contra spem spero”, “І все-таки до тебе думка лине...”, “To be or not to be?...”, “І ти колись боролась мов Ізраїль...”, “Хвиля”, “Лісова пісня”.

Життєвий і творчий шлях. Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту (“Contra spem spero”). Громадянська лірика (“І все-таки до тебе думка лине...”).

“Contra spem spero” як світоглядна декларація сильної вольової особистості.


Драма-феєрія “Лісова пісня”. Фольклорно-міфологічна основа сюжету. Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси. Мати Лукаша і Килина – антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша.


Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії.
ТЛ: неоромантизм, драма-феєрія.

6

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху письменниці.

Вміти розкрити основні теми і мотиви віршів, схарактеризувати композиційні і ритмомелодичні особливості, образи-символи, алегоричні образи.

Вивчити напам”ять вірш “Contra spem spero”.

Знайти біблійні мотиви і образи у вірші “І ти колись боролась, мов Ізраїль...”, пояснити їх.


Вміти визначити основні проблеми, порушені в “Лісовій пісні”, розкрити фольклорну основу сюжету, характеризувати образи. Порівнювати образи Мавки і Килини.

Вміти показати на прикладах з тексту духовну бідність Килини і матері Лукаша, їхню меркантильність, байдужість до краси, природи, мистецтва. На прикладах з “Лісової пісні” розкрити красу глибокого почуття, антигуманність меркантильності і користолюбства. Висловити власні судження про життя і творчість Лесі Українки.


Шана і повага до життя-подвигу славетної українки.

Усвідомлення духовної цінності неоромантичного світогляду.

Розуміння того, що любити “слово у вірші” – могутній засіб впливу на духовність, інтелект людини. Розвиток почуття любові до краси природи рідного краю. Усвідомлення кохання як життєствердного почуття, творчої сили, що стимулює духовне піднесення, збагачення, розквіт людини.

Вміти бачити переваги високої духовності над буденністю.Поезія Г.Гейне.

Типологічна спільність “Лісової пісні” із західно-європейською драмою (М.Метерлінк, Г.Гауптман).


“Лісова пісня” Лесі Українки і “Тіні забутих предків” М.Коцюбинського.
Музика П.Чайковського, Ф.Шопена, Ф.Шумана, Л.Бетховена – улюблених композиторів Лесі Українки.
Живопис І.Айвазовського, О.Мурашка.

Микола Вороний

Іванові Франкові”, “Блакитна панна”, “Vae victis!”, “Інфанта”


Життя і творчість, багатогранна діяльність.


М.Вороний – “ідеолог” модернізації українськоїлітератури. Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму.

Зміст і художні особливості поезії М.Вороного. Мотив необхідності для поета бути “цілим чоловіком” (“Іванові Франкові”). Катастрофізм, душевна розпука, самотність, марність, незахищеність земного життя людини (“Vae victis!”). Єдність краси природи і мистецтва (“Блакитна панна”). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень (“Інфанта”).


ТЛ: символізм.


2

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху М.Вороного.

Вміти розпізнати символічний твір серед інших.

Вміти характеризувати тематику і проблематику віршів М.Вороного, визначати їхні жанрові і ритмомелодичні особливості. Вивчити напам’ять вірш “Блакитна панна”. Вміти вказати на художні ознаки символізму у творі. Розкрити неоромантичне звеличення краси природи у вірші “Блакитна панна”. Передати власні почуття від вірша Аналізувати поетику символізму у вірші “Інфанта”.
Усвідомлення національної свідомості як важливого фактора громадянської позиції кожного. Цінування краси поетичного слова, його здатності об’єднувати людей роздумами над вічними проблемами життя.


Вплив французького (А.Рембо, П.Верлен, Ш.Бодлер)

і російського (К.Бальмонт, О.Блок. В.Брюсов) символізму на Вороного.Олександр Олесь (О. Кандиба)

З журбою радість обнялась...”, “Чари ночі”, “О слово рідне! Орле скутий!..”, “Лебідь”, “По дорозі в Казку”


Життя і творчість, світоглядні переконання. Неоромантичні,символістські тенденції у творчості. Прагнення гармонії людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою і почуття. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів (“О слово рідне! Орле скутий!..”)


Символізм драматичного етюда “По дорозі в Казку”. Дорога в казку – символ духовних поривань людини до кращого життя. Проблема вождя і маси. Лідер – духовно сильна особистість. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю,


4

Знати основні події життєвого і творчого шляху письменника.

Вміти визначати провідні мотиви поезій, пояснювати ритмомелодичні особливості, художні засоби (контраст, антитеза, символіка тощо). Вивчити напам”ять одну з поезій (на вибір). Вміти визначати поетичні жанри, характеризувати образи. Вміти висловлювати власні судження з приводу художніх особливостей поезії митця.


Знати зміст етюду “По дорозі в Казку”. Вміти визначити його тему, проблеми, розкрити власне розуміння образів-символів, зокрема символ дороги в казку. Сформулювати відповідь на питання: “Казка життя людства – вимисел чи реальність?”. Порівняти драматичний етюд “По дорозі в Казку” і поему “Мойсей” І.Франка.

Вміти висловити власні міркування з приводу порушених у творі проблем (лідерства, шляхів успішного досягнення мети).
Розуміння, що свобода і незалежність особистості є обов’язковою умовою творчості митця.Усвідомлення того, що любов до рідного краю – джерело творчої наснаги.

Усвідомлення мрії як прагнення людини жити краще, спонуки до активної діяльності.Осмислення благородства вчинків, які здійснюються заради щастя людей.Шевченківські мотиви, біблійно-християнська символіка в поезії О.Олеся.

Перегуки з творчістю Дж.Байрона, П.Б.Шеллі.

“По дорозі в Казку” Олександра Олеся і “Мойсей” Івана Франка.

Перегуки з творчістю М.Метерлінка, Г.Гауптмана, Г.Ібсена.

Ідеї філософії Ф.Ніцше.

Володимир Винниченко

“Момент”, “Гріх”

Життя і творчість, громадська і політична діяльність.


Прозові і драматичні твори. Мала проза: ідейно-стильові особливості збірки “Краса і сила”. Перший український науково-фантастичний роман “Сонячна машина”. Популярність Винниченка-драматурга на світовій сцені.

Новела “Момент”. Поєднання в ній реалістичного змалювання дійсності і філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності тощо). Образ Панни -- втілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели.

Морально-філософська проблематика психологічної драми “Гріх”. Її сценічність. Порушення етичних норм як чинник духовного руйнування особистості. Трагедійність образу Марії Ляшківської: шлях до мимовільної зради. Християнські заповіді і мораль твору.

Значення художньої спадщини В.Винниченка


ТЛ: неореалізм, психологічна драма.

5

Знати основні моменти життєвого і творчого шляху письменника, про його громадську та політичну діяльність.

Знати зміст, тематику й проблемні питання новели “Момент”.

Вміти розкрити філософський підтекст новели. Схарактеризувати образ Панни, роль героя-оповідача. Вміти аргументовано передати власні роздуми, судження про миттєве і вічне, сенс життя, щастя людини. Вміти розкрити імпресіоністичну поетику твору.

Вміти аналізувати ідейно-художній зміст драми “Гріх”, визначати її оригінальність і новаторство, пояснювати динамічність сюжету, психологічну глибину образів. Вміти розкрити морально-філософську проблематику драми, характеризувати образи-персонажі. Висловлювати свої судження про актуальність для нашого часу порушених письменником проблем, аргументувати їх прикладами з тексту. Вміти означити місце В.Винниченка в українській та світовій літературах. Працювати з допоміжними літературно-критичними статтями, користуватися довідниками і словниками.


Усвідомлення художнього слова як увічненого для поколінь досвіду життя людини, її думок, переживань, театру як школи виховання почуттів.

Науково-фантастичний роман у світовій літературі (О.Толстой, Г.Уельс, Р.Бредбері, С.Лем) і “Сонячна машина”.
Західно-європейський і російського модернізму (Г.Ібсен, М.Метерлінк, Г.Гауптман, А.Чехов).

Новинки сучасного літературного життя

Ознайомлення з творами сучасних письменників.3

Вміти характеризувати їхні ідейно-художні особливості творів, пояснювати власні уподобання, мистецькі інтереси. Готувати повідомлення про сучасних письменників і їхні твори.
Формування естетичного смаку і вподобань.
Література рідного краю

Ознайомлення з художніми творами митців рідного краю (відповідно до вікових зацікавлень десятикласників).2

Вміти самостійно характеризувати твори письменників-земляків, висловлювати свої судження про них. Самостійно готувати реферати про їхню творчість, виголошувати доповіді.
Урок-підсумок

Бесіда про вивчені твори української літератури.1

Вміти характеризувати вивчений період української літератури з точки зору ідейно-художніх особливостей найпоказовіших творів, висловлювати власні судження про них. Вміти пояснювати їхню актуальність для нашого часу.

наступна сторінка >>