Реферат наукової роботи Дейнеги Марини Андріївни «Правове регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» 3 484.92kb.
Закон «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» 1 31.51kb.
Розділ І державне регулювання земельних відносин 5 1 142.94kb.
Розпорядження від 22. 03. 2013 м. Харків №84 Про зміну цільового... 1 20.75kb.
Додаток 1 до наказу головного управління від № Про призначення відповідальних... 1 19.23kb.
Загальна характеристика законодавства про деградацію земель сільськогосподарського... 1 325.68kb.
Законопроектів, одним з яких є Закон України «Про ринок земель» 1 91.95kb.
Земельний мораторій: що чекають від його скасування прихильники запровадження... 1 68.62kb.
Закону України «Про оцінку земель» 1 308.64kb.
Питання VII всеукраїнського турніру з основ економіки 1 9.52kb.
Економіко-екологічні оцінки особливості розвитку меліорації на півдні... 1 42.68kb.
Чи шкідливо ходити покрівлями гаражів ? 1 67.51kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Реферат наукової роботи Дейнеги Марини Андріївни «Правове регулювання меліорації - сторінка №1/1
РЕФЕРАТ

наукової роботи Дейнеги Марини Андріївни

«Правове регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні»
Сучасні світові тенденції перманентного зростання потреби у сільськогосподарській продукції, зумовлені зростанням населення планети, процесами урбанізації та постійним скороченням посівних площ на фоні зниження родючості земель, створюють для України з її аграрним потенціалом передумови і реальну можливість стати одним із лідерів світового сільськогосподарського виробництва. На жаль, слід зазначити існування у нашій країні низки внутрішніх проблем об’єктивного та суб’єктивного характеру, пов’язаних з втратою природної родючості землями сільськогосподарського призначення як основним засобом виробництва у сільському господарстві. Вирішення зазначених проблем міститься у площині застосування меліорації земель як одного з найефективніших чинників покращення природних властивостей земельних ресурсів сільськогосподарського призначення. У системі заходів забезпечення раціонального проведення меліорації вказаної категорії земель одними з провідних є правові заходи. Акумулюючи вироблені іншими науками форми і способи проведення меліоративних заходів і спираючись на них, правові норми виступають найважливішим інструментом цілеспрямованого регулювання відносин у зазначеній сфері. Проте нині в юридичній науці відсутнє комплексне дослідження правового регулювання відносин у сфері меліорації земель сільськогосподарського призначення, визначення їх змісту, особливостей проведення різних видів меліорації, специфіки застосування юридичної відповідальності за порушення агромеліоративного законодавства, а також розробки рекомендацій щодо усунення існуючих прогалин і колізій у механізмі правового регулювання агромеліоративних відносин. Такий стан зумовлює актуальність і нагальність обраної наукової тематики.

Попередні творчі пошуки науковців, які займалися вивченням правового регулювання відносин у сфері меліорації земель сільськогосподарського призначення, спрямовувалися переважно на загальну характеристику вказаного виду правовідносин і дослідження окремих аспектів проблеми. Так, у 1995 році В.О. Ситніком було захищено кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання меліорації в Україні», де зроблено наголос лише на договірних відносинах, що виникають під час проведення меліорації. Крім того, зазначене дисертаційне дослідження здійснювалося до прийняття Закону України «Про меліорацію земель» від 14 січня 2000 р.

Теоретичною основою наукової роботи стали праці вітчизняних вчених-юристів: Л.О. Бондаря, О.М. Браніцького, Н.С. Гавриш, В.М. Єрмоленка, Т.Г. Ковальчук, О.М. Ковтун, М.В. Краснової, П.Ф. Кулинича, А.В. Луняченка, А.М. Мірошниченка, О.О. Погрібного, В.І. Семчика, В.О. Ситніка, А.М. Статівки, Н.І. Титової, В.Ю. Уркевича, Ю.С. Шемшученка, М.В. Шульги, В.З. Янчука та ін.

У процесі наукового дослідження автором були використані праці зарубіжних вчених у галузі аграрного, земельного та екологічного права: М.М. Бринчука, Б.О. Вороніна, О.О. Денисова, Б.В. Єрофеєва, Т.М. Зацепіної, І.О. Іконицької, С.Д. Іосіфіді, О.О. Кічатової, М.І. Козиря, Г.М. Крассової, С.М. Лурьє, Н.М. Новіцької, В.В. Петрова, М.В. Сторожева та ін.

При вивченні окремих аспектів досліджуваних правовідносин були використані наукові здобутки фахівців у галузі меліорації, землевпорядкування, землеробства, ґрунтознавства, агрохімії, зокрема: І.П. Айдарова, М.Т. Бакки, С.В. Бегея, П.Т. Божка, К.А. Вернера, А.І. Воєйкова, А.І. Голованова, Є.І. Єльцова, Ф.Р. Зайдельмана, З.С. Каценеленбаума, П.І. Коваленка, В.В. Колпакова, В.М. Кривова, О.М. Костякова, Т.М. Мисливої, Е.О. Муравіна, П.П. Надточія, Р.М. Панаса, С.М. Польчиної, П.М. Смірнова, В.П. Стрельченка, Т.І. Сурікової, І.П. Сухарєва, Ю.І. Сухарєва, А.І. Шувара та ін.

Метою наукової роботи є формування теоретичних засад та розробка на їх основі практичних рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні.

Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання:

– періодизувати історичний процес розвитку агромеліоративного законодавства на українських землях;

– з’ясувати правову природу поняття «меліорація земель сільськогосподарського призначення»;

– визначити місце сукупності правових норм, що регулюють агромеліоративні відносини, у системі права України;

– удосконалити понятійно-категорійний апарат аграрно-правової науки через формулювання визначення агромеліоративних відносин та суміжних понять;

– проаналізувати сучасний стан законодавства, що регулює агромеліоративні відносини в Україні, з метою визначення прогалин і колізій для формування пропозицій з їх усунення;

– виокремити особливості правового регулювання різних видів меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні;

– визначити поняття юридичної відповідальності за правопорушення у сфері меліорації земель сільськогосподарського призначення;

– розкрити специфіку застосування видів юридичної відповідальності за правопорушення у сфері меліорації земель сільськогосподарського призначення.

Об’єктом дослідження є аграрні відносини у сфері покращення природних властивостей земель сільськогосподарського призначення.

Предметом дослідження є нормативно-правові та наукові засади правового регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні.

У процесі наукової роботи використано три групи методів наукового пізнання: філософські (діалектичний), загальнонаукові (формально-логічний, структурно-функціональний методи, метод системного аналізу і синтезу) і спеціально-правові (історико-правовий, формально-юридичний). Діалектичний метод, будучи наднауковою основою формування інших методів, дозволив розглянути правове регулювання агромеліоративних відносин у єдності їх матеріального змісту та юридичної форми як динамічний процес послідовних кількісно-якісних змін у кожній зі складових механізму регулювання зазначених відносин. Завдяки формально-логічному методу сформульовано понятійно-категорійний апарат дослідження. Метод системного аналізу було покладено в основу визначення правової природи поняття «меліорація земель сільськогосподарського призначення». За допомогою методу синтезу було встановлено місце сукупності правових норм, що регулюють відносини у сфері меліорації земель сільськогосподарського призначення, у системі права України. При характеристиці видів меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні, зокрема з’ясуванні їх сутності і змісту, а також взаємозв’язку між ними застосовувався структурно-функціональний метод. Використання історико-правового методу дозволило періодизувати процес розвитку агромеліоративного законодавства на українських землях. Формально-юридичний метод дав можливість розкрити зміст норм права, що врегульовують відносини у сфері меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні.

Під час наукової роботи було проаналізовано витоки виникнення і подальшого генезису агромеліоративних відносин, досліджено сучасний стан правового регулювання зазначених відносин, орієнтуючись на відповідні наслідки історичного розвитку. Ретроспективний огляд розвитку агромеліоративного законодавства дав можливість періодизувати цей процес за критерієм внесення суттєвих змін на різних проміжках часу і виділити дев‘ять періодів. У результаті дослідження правової природи досліджуваного явища було обґрунтовано належність правових норм, що регулюють відносини у сфері меліорації земель сільськогосподарського призначення, до субінституту правового інституту охорони довкілля у сільському господарстві аграрного права України і виділено предмет правового регулювання зазначеного субінституту. Також було сформульовано понятійно-категорійний апарат дослідження: введено до наукового обігу поняття «агромеліоративні відносини» і запропоновано його визначення, удосконалено визначення поняття «меліорація земель сільськогосподарського призначення».

У процесі дослідження проаналізовано законодавство, що врегульовує агромеліоративні відносини в Україні, зокрема: законодавче закріплення суб‘єктного складу агромеліоративних відносин, організаційно-правові основи проведення меліорації земель сільськогосподарського призначення, правові аспекти процедури проведення меліоративних заходів. У результаті введено до наукового обігу поняття «агромеліоративне законодавство» та запропоновано його визначення, встановлено недоліки агромеліоративного законодавства України і запропоновано шляхи їх вирішення. Крім того, досліджено правові засади проведення гідротехнічної, хімічної, агролісотехнічної, культуртехнічної та агротехнічної меліорації земель сільськогосподарського призначення, з‘ясовано їх сутність і зміст, взаємозв‘язок між ними. У результаті зроблено висновок про те, що правове регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення має базуватися на поєднанні охоронних норм аграрного, земельного та екологічного законодавства України, спрямованих на забезпечення екологічно обґрунтованого проведення меліоративних заходів.

За результатами дослідження юридичної відповідальності за правопорушення у сфері меліорації земель сільськогосподарського призначення запропоновано визначення наведеного поняття, зроблено висновок про те, що специфіка застосування юридичної відповідальності за правопорушення у сфері меліорації земель сільськогосподарського призначення полягає у комплексному характері самого правового субінституту меліорації земель сільськогосподарського призначення, що об’єднує у собі правові норми аграрного, екологічного і земельного права України. Але в цілому вона підпорядкована загальним закономірностям дії традиційних видів юридичної відповідальності: адміністративної, кримінальної, цивільно-правової, дисциплінарної і матеріальної.

У процесі виконання наукової роботи одержані результати доповідались, обговорювалися та були оприлюднені на Міжнародних і Всеукраїнських круглих столах: «Спадковість творчих ідей академіка В.З. Янчука та їх розвиток у науці сучасного аграрного і природоресурсного права» (Київ, 27 травня 2010 р.), «Аграрне право як галузь права, юридична наука і начальна дисципліна» (Київ, 25 травня 2012 р.), «Досвід і проблеми удосконалення екологічного законодавства» (Дніпропетровськ, 14 грудня 2012 р.) та міжнародних конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права» (Київ, 30–31 жовтня 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції студентів, магістрів, аспірантів, докторантів та молодих вчених «Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених» (Київ, 23 квітня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасне земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право: актуальні проблеми теорії та практики» (Біла Церква, 21–22 травня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах СНД» (Луцьк, 10–11 вересня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства у сучасних умовах» (Одеса, 12–13 лютого 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів» (Запоріжжя, 24 лютого 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку правової системи України» (Харків, 23–24 квітня 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України» (Київ, 1920 травня 2011 р.).

Основні теоретичні положення і результати наукової роботи викладені у восьми наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях України, та тезах десяти доповідей на зазначених наукових і науково-практичних конференціях:

1. Дейнега М.А. Загальна характеристика правових засад проведення гідротехнічної меліорації земель в Україні / М.А. Дейнега // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Серія «Право». – К., 2011. – Вип. 157. – С. 87−93.

2. Дейнега М.А. Генезис поняття «меліорація земель сільськогосподарського призначення» у науковій літературі та законодавстві / М.А. Дейнега // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Серія «Право». – К., 2011.– Вип. 165. – Ч. 1. – С. 80−89.

3. Дейнега М.А. Правове регулювання агролісотехнічної меліорації земель в Україні : стан та перспективи розвитку / М.А. Дейнега // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – Вип. 51. – С. 471−477.

4. Дейнега М.А. Правове регулювання хімічної меліорації земель в Україні / М.А. Дейнега // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 5. – С. 73−78.

5. Дейнега М.А. Юридична відповідальність за порушення законодавства України у сфері агролісотехнічної меліорації земель / М.А. Дейнега // Юридична Україна. – 2011. – №6. – С. 88−92.

6. Дейнега М.А. Екологічні аспекти у правовому регулюванні меліорації земель сільськогосподарського призначення / М.А. Дейнега // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Серія «Право». – К., 2012. – Вип. 173. – Ч. 1. – С. 93−99.

7. Дейнега М.А. Правове забезпечення функціонування меліоративних систем у сільському господарстві / М.А. Дейнега // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Серія «Право». – К., 2012. – Вип. 173. – Ч. 2. – С. 59−63.

8. Дейнега М.А. Формування та розвиток агромеліоративного законодавства у 1922−1990 рр. / М.А. Дейнега // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : Серія «Право». – К., 2012. – Вип. 173. – Ч. 3. – С. 60−65.

9. Дейнега М.А. Історичні аспекти розвитку меліоративного законодавства на українських землях (перша половина ХVI – початок ХХ ст.) / М.А. Дейнега // Сучасні проблеми аграрного і природоресурсного права : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30−31 жовтня 2009 р.). – К. : ІРІДІУМ, 2009. – С. 65−68.

10. Дейнега М.А. Відповідальність за порушення законодавства України про меліорацію земель / М.А. Дейнега // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 23 квітня 2010 р.). – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – Ч. ІІ. – С. 127−129.

11. Дейнега М.А. Правове регулювання меліорації земель в Україні / М.А. Дейнега // Спадковість творчих ідей академіка В.З. Янчука та їх розвиток у науці сучасного аграрного і природоресурсного права : збірник наукових праць круглого столу, присвяченого 85-річчю з дня народження академіка В.З. Янчука (Київ, 27 травня 2010 р.). – К. : Освіта України, 2010. – С. 78−82.

12. Дейнега М.А. Правове регулювання гідротехнічної меліорації земель в Україні : історія та сучасність / М.А. Дейнега // Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних відносин і природокористування в Україні та країнах СНД : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 10−11 вересня 2010 р.). – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – С. 192−196.

13. Дейнега М.А. Сучасний стан правового забезпечення проведення культуртехнічної меліорації земель в Україні / М.А. Дейнега // Теорія і практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства у сучасних умовах : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 12−13 лютого 2011 р.). – Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2011. – Ч. ІІ. – С. 9−12.

14. Дейнега М.А. Меліоративний договір як організаційно-правова основа проведення меліорації земель / М.А. Дейнега // Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 24 лютого 2011 р.). – Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2011. – Ч. ІІ. – С. 93−94.

15. Дейнега М.А. Меліорація земель сільськогосподарського призначення як субінституту аграрного права України / М.А. Дейнега // Сучасні тенденції розвитку правової системи України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 23−24 квітня 2011 р.). – Х. : ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2011. – Т. 2. – С. 78−79.

16. Дейнега М.А. Суб’єктний склад правовідносин у сфері меліорації земель / М.А. Дейнега // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю юридичного факультету НУБіП (Київ, 19−20 травня 2011 р.). – К. : Видавничий центр НУБіП України, 2011. – С. 283−285.

17. Дейнега М.А. Агромеліоративні відносини як предмет правового регулювання аграрного права України / М.А. Дейнега // Аграрне право як галузь права, юридична наука і начальна дисципліна : матеріали Всеукраїнського круглого столу (25 травня 2012 р.) : зб. наук. праць / за заг. ред. В.М. Єрмоленка, В.І. Курила, В.І. Семчика. – К. : Видавничий центр НУБіП України, 2012. – С. 75–78.

18. Дейнега М.А. Екологічний ризик в агромеліоративних правовідносинах / М.А. Дейнега // Досвід і проблеми удосконалення екологічного законодавства : матеріали Міжнародного круглого столу, присвяченого 15-річчю початку підготовки фахівців у галузі правознавства у НГУ (14 грудня 2012 р.). – Дніпропетрвоськ : Національний гірничий університет, 2012. – С. 116–120.

Сформульовані у роботі теоретичні положення, висновки і рекомендації можуть бути використані: у науково-дослідній роботі – для подальшого теоретичного обґрунтування правового забезпечення процесу меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні; у нормотворчій діяльності – при розробці нових нормативно-правових актів і вдосконаленні відповідного чинного аграрного, земельного та екологічного законодавства України, що сприятиме ефективнішому регулюванню відносин у сфері меліорації земель сільськогосподарського призначення; у навчальному процесі – при підготовці навчально-методичної літератури та викладанні навчальних дисциплін «Аграрне право», «Земельне право», «Екологічне право».Таким чином, робота «Правове регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні» є завершеною науковою працею і дає можливість вдосконалити механізм правового регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення як одного з найефективніших чинників покращення природних властивостей земельних ресурсів.
Кандидат юридичних наук,

старший викладач

кафедри аграрного, земельного та екологічного

права імені академіка В.З. Янчука М.А. Дейнега