Резолюцiя науково-практичної конференції «Ринок земель: правова основа та прогноз соціально-економічних наслідків» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Viii міжнародної науково-практичної конференції соціально-економічні... 1 64.4kb.
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ міжнародної... 1 69.52kb.
Міністерство аграрної політики та продовольства України Міжнародна... 1 40kb.
М. Вінниця 2013 Презентаційні матеріали міжнародної науково-практичної... 1 145.95kb.
Програма Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 вересня... 1 244.07kb.
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної... 1 60kb.
Щодо міжнародної науково-практичної конференції 1 17.67kb.
Наказ №60- І м. Харків Про проведення міжнародної науково-практичної... 1 79.69kb.
Матеріали доповідей учасників міжрегіональної науково-практичної... 1 251.09kb.
Програма ІІ міжнародної науково-практичної конференції „ Проблеми... 1 295.71kb.
Рішення ІХ міжнародної науково-практичної конференції «Екологічна... 1 98.92kb.
Ринковий природно-рекреаційний потенціал території г. М. Шевченко... 1 40.76kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Резолюцiя науково-практичної конференції «Ринок земель: правова основа та прогноз - сторінка №1/1

РЕЗОЛЮЦIЯ
науково-практичної конференції

«Ринок земель: правова основа та

прогноз соціально-економічних наслідків»,

органiзованої Всеукраїнською асоціацією сільських та селищних радм.Київ
24 сiчня 2013 року.'
Заслухавши та обговоривши доповіді з питань, що стосуються стану
пiдготовки до запровадження ринку земель, його правової основи, участi у ньому суб'єктів земельних вiдносин та передбачуванi прогнози наслiдкiв на розвиток сiльських територiй, учасники Конференції, якi представляють зацiкавленi органи державної влади, наукові установи, сiльськi та селищнi територiальнi громади, громадськi органiзацiї вiдзначають наступне.

Запровадження ринку земель, як один iз важливих соцiально-економiчних механiзмiв впливу на розвиток сiльських територiй е об'сктивною необхiднiстю.

Тривале зволiкання iз його функціонуванням призвело до грубих

порушень земельного законодавства, багато чисельних зловживань суб'ектами

. .

права на володіння, користування і розпорядження земельними ресурсами.Злочинний тiньовий ринок земельних надiлiв, допущена безконтрольнiсть
держави призвели до неформального привласнення десяткiв тисяч гектарів
сiльськогосподарських угiдь окремими фiзичними та юридичними особами.

Викликає занепокоення стан пiдготовки нормативно-правового забезпечення впровадження ринку земель. Щорiчний мораторiй на продаж земель призводить лише до зволiкання iз прийняттям актів законодавства, що мали б удосконалювати земельнi вiдносини, формувати правову базу земельного ринку.

Неврегульованими до кiнця залишаються питання, що стосуються
розмежування земель державнот та комувальнот власностi, визначення меж
територiй сiльських та селищних рад, земельних паш та присадибних дiлянок.
Поза увагою держави та науково-дослiдних установ залишаетъся органiзацiя досліджень готовності суспільства до впровадження ринку земель та прогнозу його соцiально-економiчних наслiдкiв для сiльських, селищних
територiальних громад, соцiальна сутнiсть яких напряму пов' язана iз
формами землеволодiння.

Не прорахованi ризики, що несе за собою ринок земель для майбутнього


сiльських територiй та запобiжнi заходи для зменшення їх негативного впливу.


, .

"


, '
Вiдсутнiсть системної цiлеспрямованої роз'яснювальної роботи органів
державної влади, мiсцевого самоврядування призводить до сприйняття
сiльськими територiальними громадами запровадження ринку земель, як чергової
спроби перерозподiлу основного нацiонального багатства України. Це тісно
асоціюється в уявi iз наслiдками «ваучеризацій», лiквiдацiї колективних форм
господарювання на землi пiд видом аграрної реформи.

Iз врахуванням вищезазначеного науково- практична конференцiя прийшла


до висновку про недостатнiй рiвень пiдготовки нормативно-правової бази,
органiзацiйних заходiв для впровадження ринку земель та несприйняття його на
даний час сiльськими територiальними громадами.

3 метою виправлення допущених недолiкiв у пiдготовцi до запровадження


ринку земель Конференція звертається з пропозиціями до:

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Розглянути на засiданнi Ради регіонів питання про стан використання


земельних ресурсів України, пiдготовки до впровадження ринку земель та
прогноз його соцiально-економiчних наслiдкiв для сiльських територій.

Включити до Плану дiй на 2013 рік з реалiзацiї Програми економiчних


реформ Президента України вичерпний перелiк заходiв, виконання яких
забезпечило б необхiднi передумови для пiдготовки до впровадження та
функцiонування ринку земель, запобiгання його негативного впливу на соцiально-
економiчний розвиток сiльських територій.

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Провести у 1-му кварталі 2013 року Парламентськi слухання про стан

. . .

шдготовки нормативно-правових актів з питань земельного ринку та готовність

до його впровадження.

Визнати за необхiдне, розглядати проекти атів законодавства з питань, що

. .

стосуються ринку земель, як невідкладні.Зорiентувати народних депутатiв України на iнiцiативний пiдхiд до
обговорення питань що стосуються земельного ринку, прогнозiв його впливу на
соцiально-економiчний розвиток сiльських територiй пiд час зустрiчi iз
виборцями.

КАБIНЕТУ МIНIСТРІВ УКРАЇНИ

Опрацювати зауваження та пропозицій до проектiв актів законодавства, що

. ..

стосуються ринку земель, внесені в процесі підготовки та проведенняКонференії, в міру можливого врахувати їх пр прийнятті відповідних урядових рішень та підготовці проектів законодавчих актів.
..

. .
При пiдготовцi проекту змiн до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» передбачити необхiднi фiнансовi ресурси для реалiзації


необхiдних заходiв з впровадження ринку земель.

Провести у 2013 роцi комплексне дослідження господарської діяльності сільських територіальних громад, на його основі розробити концепцію їх розвитку в умовах ринку земель.

Забезпечити організацію масштабної просвітницької роботи з питань організації підготовки та впорвадження ринку земель, підготовку та видання інструктивних, довідкових матеріалів для суб''єктів ринку земель та персоналу з його обслуговування.

Створити Нацiональний центр сiльськогосподарського дорадництва,


органiзацiя якого до кiнця 2012 року була передбачена розпорядженням Кабiнету Міністрів вiд 23 травня 2012 р. № 303, забезпечити фiнансування його дiяльностi.

Врегулювати рiшенням Кабiнету міністрів України організаці, фінансове забезпечення навчання та серифікації необхідної кількості фахівців для обслуговування ринку земель.

Розробити індикатори визначення готовності до запровадження ринку земель, встановити періодичність їх замірів та оприлюднення.
ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ АСОЦІАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД

Прийняту Резолюцiю надiслати до розгляду вiдповiдним державним органам i оприлюднити через засоби масової інформації.

Продовжити обговорення проблем та перспектив удосконалення земельних вiдносин на послiдуючих мiжрегiональних науково-практичних конференцiях, якi проводить Асоцiацiя.

Забезпечити контроль за реагуванням на прийняту Резолюцiю Конференца


та оприлюднення результативності її впливу.