Рішення нкцпфр №213 від 19. 02. 2013р. Положення про збір та обробку інформації, яка надається до Української асоціації інвестиційно - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішенням Загальних зборів уаіб від 21 грудня 2012 року Погоджено... 1 61.29kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 19. 01. 1 121.49kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 17. 09. 1 126.55kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 25. 05. 1 159.82kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 17. 12. 1 104.41kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 02. 04. 1 181.13kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 22. 09. 1 178.3kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 04. 12. 1 119.69kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 29. 06. 1 214.59kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 25. 10. 1 107.45kb.
Українська асоціація інвестиційного бізнесу 1 34.03kb.
Наказ №334 Про введення електронного журналу та електронного щоденника... 1 25.04kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення нкцпфр №213 від 19. 02. 2013р. Положення про збір та обробку інформації, - сторінка №1/1


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Загальних зборів УАІБ

від 21 грудня 2012 року

Погоджено

Рішення НКЦПФР №213 від 19.02.2013р.

Положення про збір та обробку інформації,

яка надається до Української асоціації інвестиційного бізнесу

членами Асоціації

(нова редакція)
Це Положення розроблено відповідно до Закону України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”, Закону України „Про інформацію”, законодавства, що регулює діяльність компаній з управління активами та інституційних інвесторів, нормативно-правових актів ДКЦПФР та НКЦПФР, що регулюють діяльність саморегулівних організацій на фондовому ринку, інших внутрішніх документів Української асоціації інвестиційного бізнесу (далі – УАІБ або Асоціація).
Розділ 1. Загальні положення


    1. Положення встановлює порядок взаємодії УАІБ та членів Асоціації (далі - Компанії) щодо збору та обробки інформації про:

  • Компанії;

  • інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні компаній з управління активами.

Застосування цього Положення є обов’язковим для Компаній.

1.2. Терміни, що використовуються у цьому Положенні:

аналітичні показники – показники, які використовуються для оцінки результатів діяльності Компаній та інституційних інвесторів;

електронна форма – сукупність електронних файлів нерегулярної та регулярної інформації;

журнал прийнятої Інформації - електронний журнал, у якому в автоматичному режимі (без участі оператора) фіксується дата прийняття Інформації після перевірки та реєстраційний номер, за яким зареєстровано подану Інформацію;

конфіденційна інформація – термін використовується у визначенні Закону України «Про інформацію»;

нерегулярна інформація – Інформація, яка виникає внаслідок зміни в даних, подача яких передбачена цим Положенням;

регулярна інформація – це щоденна, щомісячна, щоквартальна та річна Інформація, склад якої визначається цим Положенням.

1.3. Суб'єктами, які подають Інформацію про результати діяльності інституційних інвесторів, є Компанії, які мають ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), отриману відповідно до чинного законодавства, та є членами УАІБ.

1.4. Інформація подається до Дирекції УАІБ в електронній формі в терміни, визначені цим Положенням.

1.5. У разі, якщо останній день подачі Інформації припадає на неробочий, термін подачі Інформації переноситься на перший після неробочого робочий день.

1.6. Інформація складається відповідно до Порядку заповнення членами Асоціації електронних форм інформації, яка подається до УАІБ, затвердженого Радою УАІБ.1.7. Нерегулярна та регулярна Інформація надсилається до Дирекції УАІБ електронною поштою за адресою zvites@uaib.com.ua.

1.8. На підтвердження отримання Інформації, Компанії електронною поштою у відповідь надсилається протокол тестування отриманої Інформації з зазначенням виявлених помилок та/або присвоєним реєстраційним номером Журналу прийняття інформації.

1.9. Інформація, надана до УАІБ, вважається прийнятою, якщо електронна форма пройшла вхідний автоматизований контроль і отримала реєстраційний номер у Журналі прийняття Інформації.

1.10. У разі подання виправленої Інформації Компанія подає до УАІБ електронну форму виправленої Інформації на електронну адресу zamina@uaib.com.ua з зазначенням назви та ЄДРПОУ Компанії та реєстраційного номеру, який підлягає заміні.

Під час заміни виправлена Інформація отримує новий реєстраційний номер з Журналу прийняття інформації, який надсилається Компанії електронною поштою у протоколі тестування.

Дата присвоєння нового реєстраційного номеру вважається датою прийняття звіту.

Щоденна інформація заміні не підлягає.

1.11. Строк подання Інформації Компанією продовжується у разі надходження до УАІБ письмового повідомлення про неможливість подання Інформації у встановлений строк у зв'язку з:

вилученням документів Компанії у паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);

настанням обставин непереборної сили (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

Компанія зобов'язана подати Інформацію до УАІБ протягом 15 робочих днів з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації.

1.12. Відповідальність за зміст Інформації, яка надається до УАІБ, покладається на Компанію.

1.13. Подання Компанією Інформації, передбаченої цим Положенням, припиняється з дати прийняття рішення Радою УАІБ про виключення Компанії зі складу членів УАІБ.
Розділ 2. Склад і терміни подачі нерегулярної Інформації
2.1. Нерегулярна інформація складається з:

- інформації про члена Асоціації (Таблиця 1 Додатку 1);

- інформації про сертифікованих осіб (Таблиця 2 Додатку 1).

- інформації про інституційних інвесторів в управлінні компанії з управління активами (Таблиця 3 та 4 Додатку 1).

Склад нерегулярної інформації визначається Додатком 1.

2.2. Компанія зобов‘язана протягом трьох робочих днів з дати прийняття Радою УАІБ рішення про прийом до складу членів УАІБ подати нерегулярну Інформацію, передбачену в таблицях 1 та 2 Додатку 1.

2.3. Нерегулярна Інформація подається протягом п’яти робочих днів з дати виникнення факту змін у Інформації, передбаченій в таблицях у Додатку 1.
Розділ 3. Склад і терміни подачі регулярної Інформації компаніями з управління активами – членами Асоціації
3.1. Регулярна інформація подається компаніями з управління активами – членами Асоціації (далі – КУА) про результати діяльності:

- КУА;


- інститутів спільного інвестування - пайових інвестиційних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, активи яких знаходяться в управлінні КУА (далі – ІСІ);

- недержавних пенсійних фондів, активи яких знаходяться в управлінні КУА (далі – НПФ).

3.2. Регулярна Інформація складається з Інформації, подання якої передбачено нормативно - правовими актами НКЦПФР, що регулюють порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів.

3.3. Річна інформація, крім адміністративних даних, містить висновок аудитора (аудиторської фірми), в якому зазначається інформація про аудиторську фірму, яка здійснила аудиторську перевірку КУА, ІСІ, та результативна частина висновку.

Аудиторський висновок надсилається на адресу audit@uaib.com.ua із обов‘якзовим зазначенням у темі повідомлення - ЄДРПОУ Компанії (для КУА), ЄДРПОУ Компанії та ЄДРІСІ Фонду (для ІСІ).

Електронний формат аудиторського висновку подається у форматі .rtf з вбудованими шрифтами True type.

3.4. Регулярна інформація подається до УАІБ у строки, передбачені нормативно-правовими актами НКЦПФР.
Розділ 4. Обробка інформації
4.1. Показники регулярної та нерегулярної Інформації перевіряються відповідальними працівниками Дирекції УАІБ на відповідність вимогам законодавства.

4.2. Отримана від Компаній інформація використовується для:

- оновлення інформації в базах даних УАІБ;

- ведення електронного журналу обліку членів УАІБ;

- оновлення на веб-сайті УАІБ інформації про Компанії;

- оновлення на веб-сайті УАІБ інформації про інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні КУА;

- розрахунку і поновлення узагальненої статистики ринку спільного інвестування;

- розрахунку і поновлення аналітичних показників діяльності окремих інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні КУА та Компаній, які обчислюються за Методиками, затвердженими Радою УАІБ.

4.3. Інформація з баз даних УАІБ надається до НКЦПФР на її письмову вимогу. Надання інформації з баз даних УАІБ третім особам забороняється.

4.4. Аналітичні показники розміщуються на веб-сайті УАІБ (у вигляді аналітичних оглядів, діаграм, рейтингових таблиць тощо), можуть надаватися НКЦПФР та для опублікування в засобах масової інформації.

4.5. В межах виконання статутних завдань Дирекція УАІБ надає Компаніям методологічну та консультативну допомогу щодо порядку заповнення, оформлення, подання Інформації та виправлення помилок.

4.6. Дирекція УАІБ зобов’язується інформувати Компанії про будь-які зміни, доповнення та оновлення версій програмного продукту для підготовки та перевірки інформації, яка подається відповідно до цього Положення.


Розділ 5. Порядок ведення обліку членів УАІБ
5.1. Облік членів УАІБ веде Дирекція УАІБ в електронному журналі обліку членів УАІБ (далі - Електронний журнал) на підставі отриманої від члена УАІБ Інформації.

5.2. Електронний журнал складається з Інформації, яка надається Компаніями у порядку, визначеному цим Положенням.

5.3. Склад Інформації про Компанію, яка надається до УАІБ визначається Додатком 1 (таблиці 1 та 2) до цього Положення.
Розділ 6. Контроль за поданням Інформації Компанією
6.1. Контроль за своєчасністю, повнотою та правильністю подачі інформації, зазначеної у цьому Положенні, здійснює Дирекція УАІБ.

6.2. При неподанні Компанією Інформації до УАІБ у строки, встановлені цим Положенням, уповноважений працівник Дирекції УАІБ зобов’язаний:

- встановити факт неподання Інформації;

- протягом п’яти робочих днів від дати встановлення факту неподання Інформації направити рекомендованого листа з повідомленням про вручення до такої Компанії з метою отримання пояснення причин неподання інформації (крім щоденної) та вимогою виконання норм даного Положення;

- направити листа (з використанням факсу та/або електронної пошти) до такої Компанії з метою отримання пояснення причин неподання щоденної інформації.

Підставами для передачі матеріалів на розгляд Дисциплінарного комітету є:  • неподання Компанією інформації (крім щоденної) по закінченню 20 робочих днів з дати встановлення факту неподання Інформації;

  • не відновлення подання Компанією щоденної інформації протягом семи робочих днів з дня встановлення факту неподання щоденної інформації.

6.3. У разі виявлення невідповідності окремих показників діяльності Компанії вимогам чинного законодавства Дирекція УАІБ інформує про це Компанію та попереджає її про необхідність приведення її діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства у терміни, встановлені нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Розділ 7. Застереження про конфіденційність
7.1. Працівники Дирекції УАІБ здійснюють обробку інформації, яка надається до УАІБ, на умовах гарантованої конфіденційності зазначеної інформації.

7.2. Порядок доступу до конфіденційної інформації встановлюється відповідно до вимог Закону України «Про інформацію», з урахуванням цього Положення та Договору про членство, укладеного з членом Асоціації.

7.3. Використання та обіг інформації, яку отримує УАІБ, а також відповідальність співробітників, посадових та виборних осіб УАІБ за неправомірне використання інформації здійснюється згідно з вимогами Порядку використання інформації, яку отримує Українська асоціація інвестиційного бізнесу при здійсненні саморегулівної діяльності на ринку цінних паперів.
Розділ 8. Порядок внесення змін до Положення
8.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням Ради УАІБ з подальшим затвердженням цих змін та доповнень рішенням найближчих Загальних зборів УАІБ.

8.2. Зміни та доповнення до Положення, що вносяться у зв‘язку з внесенням змін до нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які регулюють діяльність Компаній та інституційних інвесторів, затверджуються рішенням Ради УАІБ.8.3. Зміни та доповнення до цього Положення погоджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому чинним законодавством порядку та вступають в силу з дати прийняття відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Додаток 1

до Положення про про збір та обробку

інформації, яка надається до УАІБ

членами Асоціації

Склад нерегулярної інформації
Таблиця 1. Інформація про члена Асоціації


Назва (зміст) інформації

повідомлення станом на дату

номер звітного року

номер звітного кварталу

код ЄДРПОУ члена Асоціації (суб’єкта, що складає Інформацію)

скорочена назва

повна назва

Назва англійською мовою (за наявністю)

код Орг-правова форма господарювання

Заявлений статутний капітал

Код за КОАТУУ

місцезнаходження – код області

місцезнаходження –поштовий індекс

місцезнаходження – населений пункт

місцезнаходження - вулиця, будинок, офіс

код ММТЗ

телефон1

телефон2

факс

електронна пошта

Веб – сайт

ліцензія серія

ліцензія номер

дата видачі ліцензії

дата закінчення ліцензії (у разі наявності)

прізвище керівника члена Асоціації

і’мя керівника члена Асоціації

по-батькові керівника члена Асоціації

посада керівника члена Асоціації

Телефон керівника

електронна пошта керівника

прізвище контактної особи

і’мя контактної особи

і’мя по-батькові контактної особи

Наявність (кількість) філій

Вид професійної діяльності члена Асоціації: 02 – діяльність з управління активами інституційних інвесторів; 01 – діяльність з торгівлі цінними паперами; 03 – депозитарна діяльність; 05 – діяльність з управління іпотечним покриттям.

Головний бухгалтер – прізвище та ініціалиТаблиця 2. Інформація про сертифікованих фіз. осіб члена Асоціації


Назва (зміст) інформації

Код ЄДРПОУ члена Асоціації (суб’єкта, що складає Інформацію)

Прізвище сертифікованої особи

Ім’я сертифікованої особи

По-батькові сертифікованої особи

Посада сертифікованої особи

Ознака керівника

Відомості про наявність/відсутність судимостей у сертифікованої особи

Номер сертифікату сертифікованої особи

Дата видачі сертифікату сертифікованої особи

Дата закінчення дії сертифікату сертифікованої особи

назва професійної діяльності відповідно до сертифікату: 02 - діяльність з управління активами інституційних інвесторів; 01 - діяльність з торгівлі цінними паперами; 03 - депозитарна діяльність; 05 – діяльність з управління іпотечним покриттям.

Повідомлення станом на дату

Номер звітного року

Номер звітного кварталу


Таблиця 3. Інформація про інституційних інвесторів в управлінні КУА


Назва (зміст) інформації

Повідомлення станом на дату

номер звітного року

номер звітного кварталу

код ЄДРПОУ (для корпоративних фондів )

код ЄДРІСІ фонду (Код ЄДРПОУ для НПФ та страхової компанії )

назва фонду

код ЄДРПОУ КУА (суб’єкта, що складає Інформацію)

вид фонду

тип фонду

срок закінчення дії фонду (для строкових фондів)

дата реєстрації (фонду)

Загальна емісія цінних паперів

Номінал цінного паперу

Дата досягненя нормативів

Фактично розміщена емісія на дату досягнення нормативу

Кількість розміщених цінних паперів на дату досягнення нормативу

Дата укладання договору на обслуговування (для КІФ та НПФ)

ел пошта (для корпоративних фондів )

Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію (для корпоративного фонду)

Номер свідотства про держ.реєстрацію корпоративного фонду

Код за КВЕД (для корпоративних фондів )

Назва діяльності по КВЕД (для корпоративних фондів )

Код за КОАТУУ (для корпоративних фондів )

місцезнаходження (для корпоративних фондів )

місцезнаходження область (для корпоративних фондів )

код ММТЗ (для корпоративних фондів )

телефон1 (для корпоративних фондів )

факс (для корпоративних фондів )

Веб - сайт

Дата прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ

Дата публікації рішення щодо припинення діяльності ІСІ

Дата скасування державної реєстрації фонду

причина скасування державної реєстрації


Таблиця 4. Емісії

Назва (зміст) інформації

код ЄДРПОУ КУА (суб’єкта, що складає Інформацію)

повідомлення станом на дату

код ЄДРПОУ для КІФ

код ЄДРІСІ фонда

Дата реєстрації останньої емісії

Номер свідотства про реєстрацію останньої емісії

Загальна сума випуску ЦП (грн)

Кількість ЦП

Номінальна вартість 1 ЦП (грн)

Вид ЦП

Мета випуску (01 - формування статутного фонду; 02 - діяльність)

Вид пропозиції (11 - приватна; 12 - прилюдна)

Дата скасування випуску

Причина скасування випуску