Рішення Овруцької міської ради від № Порядок списання майна територіальної громади м. Овруча з балансів підприємств, установ та орга - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення Овруцької міської ради 1 11.67kb.
Рішення Броварської міської ради від № Порядок списання майна територіальної... 1 58.93kb.
Рішення іх-ї сесії сільської ради шостого скликання від 10 травня... 1 129.65kb.
Рішення XLI сесії Чугуївської міської ради VI скликання від 04. 1 524.83kb.
Рішення україна новоград-волинська міська рада житомирської області... 1 26.4kb.
Рішення дев’ятнадцята сесія шостого скликання від № Про списання... 1 46.67kb.
Положення про порядок списання майна спільної власності територіальної... 1 40.87kb.
Рішення вісімнадцята сесія шостого скликання від № Про списання майна... 1 91.37kb.
Рішення № від 2012 року сесія міської ради 6 скликання Про надання... 1 16.49kb.
Рішення 30 листопада 2011 року №254-vі про надання дозволу на списання... 1 57.36kb.
Рішення обласної ради перелік майна, що належить до спільної в ласності... 1 335.22kb.
Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника... 1 79.67kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення Овруцької міської ради від № Порядок списання майна територіальної громади - сторінка №1/1

Додаток


до рішення

Овруцької міської ради

від _________№_________
Порядок списання майна територіальної громади м. Овруча з балансів підприємств, установ та організацій м. Овруча
1. Цей порядок розроблений з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання комунального майна територіальної громади м. Овруча, строк використання якого більше одного року (крім об’єктів незавершеного будівництва), матеріальних активів, що відповідно до законодавства визнаються основними засобами та інших необоротних матеріальних активів, а також при списанні засобів, непридатних для подальшого використання, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха ( за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані), виявлених в результаті інвентаризації як недостача.

2. Порядок є обов’язковим до виконання комунальними підприємствами, установами та організаціями м.Овруча, а також іншими суб’єктами, які обліковують на балансах майно, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Овруча (далі – підприємства).

3. Необоротні матеріальні активи спеціального призначення списуються відповідно до положень законодавства, яке ураховує специфіку їх збереження, використання, списання , утилізації, тощо.

4. Відповідно до вимог цього Порядку списанню підлягає майно, яке:

а) непридатне до подальшого використання (фізично зношене);

б) виявлено в результаті інвентаризації як недостача;

в) морально застаріле;

г) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним і воно не може бути реалізоване).

5. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості майна, не може бути підставою для його списання.

6. Списання з балансу майна здійснюється шляхом його:

- відчуження (продажу);

- безоплатної передачі;

- ліквідації.

Відчуження майна (шляхом його продажу) здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності».

Спрямування коштів, що надійдуть від відчуження майна, визначається виключно рішенням Овруцької міської ради.

Безоплатна передача майна, яке є комунальною власністю територіальної громади м.Овруча, на баланс комунальних підприємств м.Овруча або передача у безоплатне користування іншим суб’єктам здійснюється згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»

Списання майна з обліку внаслідок ліквідації на підставі акта про списання здійснюється за умови, що воно не може бути продане або безоплатно передане в установленому порядку та коли подальше використання цього майна неможливе або економічно недоцільне.

7. Для визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей наказом керівника підприємства, створюється постійно діюча комісія, у складі:

- керівника або його заступника чи головного інженера (голова комісії);

- головного бухгалтера або його заступника (на підприємствах, на яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку;

- керівників груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують цінності;

- інших посадових осіб (на розсуд керівника підприємства).

Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється щороку або за потребою.

Право визначення непридатності майна і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації, наказом керівника підприємства може бути надано інвентаризаційній комісії.

8. Для участі в роботі комісії щодо встановлення непридатності майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій чи інших органів, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.

Для вирішення питань списання музейних цінностей або матеріальних цінностей спеціального призначення комісії створюються в порядку, визначеному чинним законодавством.

9. Постійно діюча комісія підприємства:

а) проводить огляд майна для складання акта про їх списання, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, поверхові плани, відомості дефектів, та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку, і встановлює можливість або неможливість відновлення і подальшого використання майна підприємством та вносить пропозиції про їх продаж, безоплатну передачу чи ліквідацію;

б) встановлює конкретні причини списання майна: фізичне зношення, моральне старіння, реконструкція, порушення нормальних умов експлуатації, пошкоджене внаслідок аварії та інше;

в) установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід майна з ладу (якщо такі є);

г) установлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списаного об’єкта;

д) після отримання дозволу на списання майна, здійснює контроль за вилученням із списаних цінностей придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх здавання на відповідний склад.

10. Висновки комісії, за результатами обстеження майна, викладаються у вигляді актів про списання матеріальних цінностей за формами первинного обліку, затвердженими наказом Головного управління Державного казначейства України та державного комітету статистики України від 02.12.97 № 125/70 та наказу Мінстату України від 29.12.1995 № 352.

В акті про списання майна детально висвітлюються причини вибуття об’єкта, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів та обгрунтовується недоцільність і неможливість їх відновлення.

При списанні автотранспортних засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається технічна характеристика агрегатів і деталей автомобіля та можливість подальшого використання основних деталей і вузлів, які можуть бути отримані в результаті демонтажу.

Акти подаються на розгляд керівника підприємства, який приймає рішення про списання. За прийняте рішення несе персональну відповідальність.

11. Недостачі майна, що виявлені в результаті інвентаризації: втрати від псувань, а також коли конкретні винуватці, які допустили їх нестачу чи псування, не встановлені (втрати від нерозкритих крадіжок тощо), списуються з балансів лише після ретельної перевірки керівником та постійною комісією відомостей про причини і про осіб, винних у недостачах, втратах.

У документах, які підприємства подають для оформлення списання у таких випадках слід вказати заходи, яких вжито для попередження таких втрат.

12. Дозвіл на списання основних засобів надається рішенням Овруцької міської ради.

13. Для отримання дозволу на списання підприємства передають до виконкому міської ради документи, що підтверджують правомірність списання майна.

14.Виконком міської ради в місячний термін розглядає надані документи, проводить перевірки наявності об’єктів, що підлягають списанню, причин та обставин порушення нормальних умов експлуатації, або недостачі. Готує проект рішення, та в установленому порядку передає його на розгляд чергової сесії Овруцької міської ради.

15. Порядок ліквідації майна:

15.1. Усі деталі, вузли і агрегати розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання, а також матеріали, отримані від ліквідації необоротних активів оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали оприбутковуються як інші матеріали і підлягають обов’язковій здачі підприємству, що займається збором такої сировини.

15.2. Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що виготовлені з кольорових металів, містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього вилучення і одночасного оприбуткування цінних деталей.

15.3. Розбирання та демонтаж матеріальних цінностей, які втратили своє призначення або стали непридатними, проводяться тільки після затвердження у встановленому порядку акта про їх списання.

16. Посадові особи, винні в порушенні цього порядку несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.Секретар ради Л.В. Іванова-Ющенко