Рішення про вибір найбільш ефективного варіанта розміщення коштів необхідно оцінити майбутню вартість інвестованих коштів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення міської ради від 29. 12. 2012 №6/35-1 "Про бюджет міста Кіровське... 1 31.9kb.
Рішення міської ради від 29. 12. 2012 №6/35-1 "Про бюджет міста Кіровське... 1 29.51kb.
Правила, знайомство, очікування Презентація : Фандрейзинг нго 1 24.06kb.
Методи прийняття раціональних рішень у менеджменті 1 59.91kb.
Конспект для учасників семінару Підготовлено Діаною Кук Серпень 1999... 1 165.05kb.
Рішення сільської ради № від 2011 року Іспаська сільська рада Вижницького... 1 124.95kb.
Вченої ради Національного університету "Львівська політехніка" від 02. 1 36.26kb.
Рішення 13. 07. 2012 №413 Про перерахування коштів та передачу матеріальних... 1 22.97kb.
Кваліметричний підхід до аналізу найбільш ефективного використання... 1 294.66kb.
Повідомлення частина 2 наукові повідомлення н. В. Винниченко 1 Проблеми... 1 84.15kb.
Наказ №43 15. 02. 2011 Про заходи щодо економії бюджетних коштів 1 47.07kb.
Постанова іменем україни 12 квітня 2012 року м. Київ 1 104.58kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Рішення про вибір найбільш ефективного варіанта розміщення коштів необхідно оцінити - сторінка №2/3

Завдання 26

Обґрунтуйте заміну зношеного й морально застарілого обладнання більш продуктивними новими основними фондами, використовуючи коефіцієнт порівняльної економічної ефективності. Обсяг старих капітальних вкладень дорівнює

650 тис. грн., а нових інвестицій — 810 тис. грн. Собівартість продукції на старому устаткуванні становитиме 4600 тис. грн., а на нових основних фондах — 4150 тис. грн. Нормативний показник ефективності капітальних вкладень на підприємстві — 13%.
Завдання 27

Обґрунтувати оптимальний строк реалізації проекту, ви­користовуючи дані табл. 17.


Методичні вказівки до вирішення завдання

При вирішенні завдання важливим моментом є кількісна оцінка грошових потоків в останньому році експлуатації про­екту. Для обґрунтування дати завершення проекту необхідно

оцінити ліквідаційну вартість майна до кінця кожного року в межах планованого обрію інвестування й по черзі для кожно­го періоду розрахувати чистий наведений ефект.

Проект із оптимальним строком реалізації матиме макси­мальне значення чистої поточної вартості.

Завдання 28

За даними табл. 18 обґрунтуйте оптимальний строк ре­алізації інвестиційного проекту.
Завдання 29

Підприємство аналізує доцільність придбання нової тех­нологічної лінії. Вартість лінії становить 10 тис. грн., строк ек­сплуатації — 5 років, зношування на устаткування нарахо­вується за методом прямолінійної амортизації (20% річних), ліквідаційна вартість устаткування дорівнює витратам на його демонтаж. Виторг від реалізації продукції прогнозується за ро­ками у такий спосіб: 1 рік — 6800 тис. грн., 2 рік — 7400 тис. грн., З рік — 8200 тис. грн., 4 рік — 8000 тис. грн., 5 рік — 6000 тис. грн. Поточні витрати за роками оцінюються в такий спосіб: 3400 тис. грн. за перший рік експлуатації проекту з наступним щорічним їхнім зростанням на 3%. Ставка податку на прибуток становить 20%. Відповідно до інвестиційної політики підпри­ємства, недоцільна участь у проектах зі строком окупності понад 4 роки.

Розрахуйте вихідні показники для оцінки, оцініть ефек­тивність інвестиційного проекту й зробіть висновок про до­цільність його реалізації.

Методичні вказівки до вирішення завдання

При розрахунку вихідних показників для вирішення за­вдання необхідно враховувати, що чисті грошові надходження по інвестиційному проекту містять у собі чистий прибуток та амортизаційні відрахування. Вихідні показники необхідно за­нести в таблицю (табл. 19).

При оцінці ефективності реалізації проекту необхідно роз­рахувати такі показники: чистий наведений ефект, строк окуп­ності, дисконтний строк окупності, індекс рентабельності й коефіцієнт ефективності проекту.Завдання 30

Підприємство аналізує привабливість інвестиційного про­екту по виробництву ковбасних виробів. Передбачається при­дбати нове обладнання вартістю 200 тис. грн. Строк реалізації проекту — 10 років. Зношування на устаткування передба­чається нараховувати за методом прямолінійної амортизації (10% річних), ліквідаційна вартість устаткування дорівнює витратам на його демонтаж. Виторг від реалізації продукції прогнозується за роками у такий спосіб: 1 рік — 120 тис. грн., 2 рік — 130 тис. грн., 3 рік — 180 тис. грн., 4 рік — 210 тис. грн., 5 рік — 270 тис. грн., починаючи із шостого року — 350 тис. грн. Поточні витрати за роками оцінюються в такий спосіб: 40 тис. грн. у перший рік експлуатації проекту з наступним щорічним їхнім зростанням на 5%. Ставка податку на прибуток стано­вить 20%.

Розрахуйте вихідні показники для оцінки, оцініть ефек­тивність інвестиційного проекту й зробіть висновок про доцільність його реалізації.
Завдання 31

Підприємство має можливість купити нове обладнання вартістю 84 500 грн. Використання цього устаткування дасть можливість збільшити обсяг продукції, що в підсумку приведе до 17 000 грн додаткового річного грошового доходу протягом 15 років використання устаткування. Обчисліть чистий наве­дений ефект проекту, припустивши, що після закінчення про­екту устаткування може бути продане за залишковою вартістю 2 500 грн. Підприємство потребує, як мінімум, 18% віддачі власних коштів.


Завдання 32

Підприємство планує нові капітальні вкладення протягом трьох років: 90 тис. грн у першому році, 70 тис. грн — у друго­му, 50 тис. грн — у третьому. Інвестиційний проект розрахова­ний на 10 років з повним освоєнням знову введених потужно­стей лише на п'ятому році, коли планований річний чистий грошовий доход становитиме 75 тис. грн. Наростання чистого річного грошового доходу в перші чотири роки за планом становитиме 40, 50, 70, 90% відповідно за роками від першого до четвертого. Підприємство потребує, як мінімум, 18% від­дачі при інвестуванні коштів. Визначте чистий наведений ефект від реалізації проекту, дисконтний строк окупності та індекс рентабельності проекту. Як зміниться ефективність проекту, якщо необхідний показник віддачі становитиме 20%?


Завдання 33

Підприємство розглядає інвестиційний проект, що перед­бачає придбання основних коштів і капітальний ремонт устат­кування, а також вкладення в оборотні кошти за такою схемою: • вихідна інвестиція до початку проекту — 95 тис. грн;

 • інвестування в оборотні кошти за перший рік — 15 тис. грн;

 • інвестування в оборотні кошти за другий рік — 10 тис. грн;

 • інвестування в оборотні кошти за третій рік — 10 тис. грн;

 • додаткові інвестиції в устаткування за п'ятий рік — 8 тис. грн;

 • витрати на капітальний ремонт на шостому році — 7 тис. грн.
  Наприкінці інвестиційного проекту підприємство розра­ховує реалізувати основні кошти, що залишилися, по їхній ба­лансовій вартості 15 тис. грн і визволити оборотні кошти. Ре­зультатом інвестиційного проекту повинні слугувати грошові потоки платежів, представлені в табл. 20. Розрахуйте чистий наведений ефект інвестиційного проекту й зробіть висновок про його ефективність за умови 14% необхідної прибутковості підприємства на вкладеш інвестиції.Завдання 34

Проект, розрахований на 15 років, потребує інвестицій у розмірі 150 тис. грн. У перші п'ять років надходжень не очі­кується, однак у наступні 10 років щорічний доход стано­витиме 50 тис. грн. Чи варто прийняти цей проект, якщо ко­ефіцієнт дисконтування становитиме 10%, 15%, 18%?


Завдання 35

Підприємство розглядає два альтернативних проекти капітальних вкладень, що призводять до однакового результа­ту щодо майбутніх грошових доходів (табл. 21).


Обидва інвестиційних проекти мають однаковий обсяг інвестицій. Підприємство планує інвестувати отримані гро­шові доходи під 18% річних.

Який із двох наведених проектів найкращий до реалізації?
Завдання 36

Для кожного з інвестиційних проектів розрахуйте чистий наведений ефект, строк окупності, дисконтний строк окуп­ності та індекс рентабельності інвестицій, якщо коефіцієнт дисконтування дорівнює 20%. Вихідні дані для розрахунку подано в табл. 22.

Який показник оцінки інвестиційних проектів найбільш ефективний і обґрунтований?


Завдання 37

Порівняєте за критеріями чистого наведеного ефекту й внутрішньої норми рентабельності два проекти, якщо вартість капіталу становить 13%. Вихідні дані подано в табл. 23.
Завдання 38

Фірма планує інвестувати в основні фонди 60 млн грн, вартість джерел фінансування капіталу становить 10%. Роз­глядаються чотири альтернативних проекти з потоками пла­тежів, поданими в табл. 24.

Складіть оптимальний план розміщення інвестицій у ви­падку якщо проекти піддаються поділу.


Методичні вказівки до вирішення завдання

При наявності вибору декількох привабливих інвес­тиційних проектів і при існуючому обмеженні фінансових ре­сурсів для інвестування виникає завдання оптимального

розміщення інвестицій. Якщо проекти піддаються дробленню, то передбачається реалізація ряду з них у повному обсязі, а де­яких — тільки в частині їхньої вартості. При цьому загальна сума, спрямована на реалізацію проектів, не повинна переви­щувати ліміт коштів, призначених для інвестування.

Для вирішення завдання просторової оптимізації в цьому випадку необхідно розрахувати індекси рентабельності по кожному проекту й ранжувати проекти за ступенем убування показника індексу рентабельності. До реалізації приймаються перші ЛГ проектів, сума інвестицій у які не перевищує встанов­леного ліміту коштів. Залишок фінансових коштів інвесту­ється в черговий проект, але не в повному обсязі, а в межах певного ліміту.

Для кожного обраного проекту визначається частка, що включається в інвестиційний портфель. Визначається чистий наведений ефект для кожного проекту з урахуванням частки інвестицій, включених в інвестиційний портфель, і чистий на­ведений ефект від реалізації комбінації проектів. Результати рішення необхідно оформити у вигляді таблиці (табл. 25).


Завдання 39

За даними попереднього завдання складіть оптимальний план розміщення інвестицій для випадку, коли проекти не піддаються діленню.


Методичні вказівки до вирішення завдання

Якщо інвестиційні проекти не піддаються діленню й мо­жуть бути прийняті до реалізації тільки в повному обсязі, то, щоб знайти оптимальну комбінацію проектів пере­глядають різні варіанти їх поєднань. Варіант, при реалізації якого досягається максимальний сумарний чистий наведе­ний ефект, вважається оптимальним.

Результати рішення слід оформити у вигляді таблиці (табл. 26).


Завдання 40

За даними завдання 38 складіть оптимальний план роз­міщення інвестицій на два роки за умови, що інвестиції на пла­нований рік не можуть перевищувати 50 млн грн.


Методичні вказівки до вирішення завдання

Тимчасова оптимізація інвестиційних проектів — це за­вдання, при якому розглядається кілька привабливих інвес­тиційних проектів, які через обмеженість фінансових ресурсів не можуть бути реалізовані в планованому році одночасно, але в наступному році нереалізовані проекти або їхні частини мо­жуть бути реалізовані.

Вирішення завдання зводиться до розподілу проектів на два роки у такий спосіб. Для кожного проекту розраховується чистий наведений ефект наприкінці першого року й дисконт­на величина цього показника. Для кожного проекту розрахо­вується індекс можливих втрат. Проекти ранжуются за сту­пенем зростання індексу можливих втрат. Реалізація проектів, що мають найменший індекс можливих втрат, переноситься на наступний рік.

Індекс можливих втрат, що характеризує відносну втрату ІУРУ, якщо проект буде відстрочений до виконання на рік, виз­начається так:де NPV1— чистий наведений ефект проекту наприкінці пер­шого року;NPV0 дисконтна величина NPV1 за ставкою і.

З використанням методу тимчасової оптимізації інвес­тицій складається оптимальний план розміщення інвестицій на два роки.

Розрахунок слід привести в таблицю (табл. 27).


Завдання 41

Підприємство планує інвестувати в основні фонди 100 тис. грн. Розглядаються чотири варіанти інвестиційних проектів (А, Б, В, Г), інформацію про суму інвестицій і чистий наведе­ний доход яких подано в табл. 28.Необхідно:

1.. Скласти оптимальний план розміщення інвестицій з ви­користанням методу просторової оптимізації у випадках, якщо:


 • проекти піддаються діленню;

 • проекти не піддаються діленню.

2. Скласти оптимальний план розміщення інвестицій на два роки з використанням методу тимчасової оптимізації інве­стицій, якщо розмір інвестицій першого року не повинен пере­вищувати 80 тис. грн.

Розрахувати сумарну величину чистого наведеного дохо­ду від реалізації обраних проектів.


Завдання 42

Фінансування інвестиційного проекту здійснюється за ра­хунок додаткового випуску звичайних і привілейованих акцій, а також за рахунок залучення позикових коштів. Розрахуйте середньозважену вартість інвестиційного капіталу, викорис­товуючи дані табл. 29.
Методичні вказівки до вирішення завдання

Для оцінки вартості інвестиційного капіталу використо­вується показник — середня зважена вартість інвестиційного капіталу (WАСС), значення якого визначається за формулою

де к1 — ціна власного капіталу, сформованого за рахунок ви­пуску простих акцій, коеф.;

к2ціна випуску привілейованих акцій, коеф.;

к3ціна позикових коштів фінансування, коеф.;

d1, d2, d3— частка відповідних джерел коштів у загальному обсязі фінансування, коеф.

Підприємство може приймати будь-які інвестиційні рі­шення з рівнем рентабельності не нижчим від поточного зна­чення ціни інвестиційного капіталу.


Завдання 43

Ринкова вартість простих акцій компанії становить 800 тис. грн, привілейованих акцій — 300 тис. грн, а загальний по­зиковий капітал — 500 тис. грн. Вартість простих акцій дорівнює 18%, привілейованих акцій — 11%, а облігацій ком­панії — 9%.

Визначте середньозважену вартість капіталу компанії при відсотковій ставці 30%.
Завдання 44

Підприємство розглядає кілька варіантів фінансування в інвестиційний проект. Фінансування планується здійснювати за рахунок додаткового випуску звичайних і привілейованих акцій, а також за рахунок залучення позикових коштів.

Структура капіталу й ціна окремих його компонентів у розглянутих варіантах представлені в табл. ЗО.

Виберіть найбільш ефективний варіант фінансування ін­вестиційного проекту, розрахувавши середньозважену вар­тість інвестиційного капіталу.

Як саме ціна джерела фінансування впливає на середньоз­важену вартість капіталу?Завдання 45

Перед реалізацією інвестиційної програми власний і пози­ковий капітал компанії становив відповідно 99 500 тис. грн і 25 050 тис. грн. Ціна джерел власних коштів — 14%, джерел по­зикових коштів — 9%. Оптимальна для підприємства частка по­зикових коштів у загальній величині фінансування становить 32%. Для здійснення інвестицій підприємству необхідно додат­ково залучити 23 400 тис. грн. Визначте граничну ціну капіталу, спрямованого на фінансування інвестиційної програми, якщо: • ціна власних коштів фінансування в новій структурі капіталу — 14%, ціна позикових коштів фінансування в новій структурі капіталу — 9%;

 • після здійснення інвестицій ціна власного капіталу збільшилася до 14,3%, ціна позикового капіталу знизи­лася до 8,7%.Методичні вказівки до вирішення завдання

Структура капіталу підприємства й ціна окремих його джерел величини — не постійні і можуть змінюватися. Гранич­на ціна капіталу — це ціна капіталу, що розраховується за про­гнозною величиною фінансових витрат, пов'язаних із забезпе­ченням необхідної структури коштів фінансування. Якщо змінюється структура капіталу, а ціна окремих його джерел залишається постійною, то гранична ціна капіталу (МСС) розраховується за формулою

де к1 — ціна власного капіталу, сформованого за рахунок ви­пуску простих акцій, коеф.;

к2 — ціна випуску привілейованих акцій, коеф.;

к3ціна позикових коштів фінансування, коеф.;

11, 12, Із — обсяг коштів фінансування, отриманих з > відповідних джерел, у старій структурі капіталу, тис. грн;

ДІ1, ДІ2, ДІ3 — збільшення інвестиційного капіталу, залуче­ного з відповідних джерел фінансування, тис. грн.

Якщо в результаті використання додаткових коштів фінансування змінюється не тільки структура капіталу, а й ціна окремих його компонентів, то рекомендується окремо розраховувати граничну ціну для кожного джерела фінансу­вання.

Наприклад, гранична ціна позикових коштів (МСБ) виз­начається за формулою

де к1п, — ціна позикових коштів фінансування в новій струк­турі капіталу, коеф.;
к — ціна позикових коштів фінансування в старій струк­турі капіталу, коеф.;

І1n , І1c величина позикового капіталу після й до залучен­ня додаткових коштів, тис. грн.

Граничну ціну інших джерел фінансування розраховують аналогічно.

На заключному етапі аналізу необхідно визначити уза­гальнюючий показник граничної ціни капіталу. Цей показник розраховується за формулою

де МСD1 МСD2, МСDз — гранична ціна відповідних джерел капіталу, коеф.


Завдання 46

Власний і позиковий капітал компанії становить відпо­відно 46 000 тис. грн і 13 100 тис. грн. Ціна джерел власних коштів — 13%, джерел позикових коштів — 8%. Оптимальна для підприємства частка позикових коштів у загальній ве­личині фінансування становить 28%. Для здійснення інвес­тицій підприємству необхідно додатково залучити 17 500 тис. грн.

Визначте граничну ціну капіталу, спрямованого на фінан­сування інвестиційної програми, якщо:


 • ціна власних і позикових коштів фінансування в новій структурі капіталу залишається незмінною;

 • після здійснення інвестицій ціна власного капіталу збільшилася на 2,8%, а ціна позикового капіталу знизи­лася на 1,3%.


Завдання 47

Підприємство розглядає доцільність реалізації інвес­тиційного проекту, основні показники якого представлені в табл. 31. На підприємстві використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Ставка податку на прибуток становить 20%.

Визначте чистий наведений ефект від реалізації проекту, якщо проектна дисконтна ставка становить 10%.

Визначте чистий наведений ефект, якщо за рахунок придбан­ня нового, більш прогресивного, устаткування змінні витрати знизяться до 0,18 тис. грн за одиницю продукції (при цьому вит­рати на придбання основних фондів збільшаться на 195 тис. грн).

Графічно й розрахунковим шляхом знадіть точку беззбит­ковості за двома альтернативними варіантами.

Зробіть висновки, охарактеризувавши рівень інвестицій­ного ризику для кожного варіанта інвестування.

Методичні вказівки до вирішення завдання

Для визначення точки беззбитковості розрахунковим шляхом можна використовувати такі формули:

— критичний річний обсяг продажів, виражений у кількіс­них одиницях виміру (0:

де Ср — річна величина умовно-постійних витрат, грн;РІ — ціна одиниці продукції, грн;

СІ— величина змінних витрат на одиницю продукції, грн.

— критичний річний обсяг продаж, виражений у вартісних олиниігях виміпу (IV):

де СVрічна величина змінних витрат, грн; / — річний обсяг продаж, грн.

— критичний річний обсяг продаж, необхідний для одер­жання планованої величини прибутку (0рГ):де Р — річна величина прибутку від продаж, грн.


Завдання 48

Інвестор розглядає привабливість інвестиційного проек­ту, потенційного до реалізації. Оцініть проектний інвес­тиційний ризик методом аналізу чутливості, використовуючи табл. 32. Для цього потрібно:

1. Розрахувати чистий наведений ефект від реалізації про­екту з використанням очікуваних, песимістичних та оптиміс­тичних значень.


 1. Визначте чутливість проектного чистого наведеного ефекту до змін в оцінці базових показників за їх найкращим й найгіршим значеннями.

 2. Проаналізувати чутливість проекту за умови, що попит на вироблену продукцію характеризується одиничною елас­тичністю (деяке відносне зниження (збільшення) ціни спри­
  чинює таке саме відносне збільшення (зниження) попиту, то коефіцієнт еластичності дорівнює 1). Зробіть висновки.


Методичні вказівки до вирішення завдання

Аналіз чутливості інвестиційного проекту передбачає в ході розрахунку NРV поперемінного використання кожного показника в його песимістичній та оптимістичній оцінці, тоді як інші показники приймаються в розрахунок за їхніми очіку­ваними значеннями.


Завдання 49

Підприємство планує придбати нову технологічну лінію. Дані, що характеризують рівень виробництва й реалізації про­дукції по двох альтернативних варіантах інвестування, пред­ставлені в табл. 33. Необхідно:

І.Для кожного альтернативного варіанта інвестування знайти точку беззбитковості.


 1. Побудувати графіки беззбитковості для кожного варіан­та інвестування.

 2. Визначити рентабельність інвестицій, якщо відомо, що за отпимістичними оцінками обсяг продаж становитиме 140% від точки беззбитковості (імовірність 35%), очікуваний обсяг
  продаж планується на 15% більше від точки беззбитковості (ймовірність 0,5), за песимістичними оцінками обсяг продаж буде на 5% нижчий від точки беззбитковості (імовірність 0,15).

 3. Розрахувати стандартне відхилення й коефіцієнт варі­ації показника рентабельності інвестицій по кожному варіанту інвестування.

 4. Зробіть висновки, обґрунтувавши більш безпечний ва­ріант інвестування.Методичні вказівки до вирішення завдання

Точку беззбитковості проекту необхідно визначити як критичний річний обсяг продаж, виражений у кількісному та вартісному вираженні.

Рентабельність інвестицій визначається як відношення інвестиційного прибутку до інвестиційних витрат.

Стандартне відхилення показника рентабельності інвес­тицій слід розраховувати за формулою

де а — стандартне відхилення показника рентабельності інвестицій, коеф.;

Рi імовірність походження i-того випадку, коеф.;

ri — рентабельність інвестицій, коеф.;

r0 — очікувана величина рентабельності інвестицій, коеф.

Очікувана величина рентабельності інвестицій розрахо­вується за формулоюКоефіцієнт варіації рентабельності інвестицій (к) розрахо­вується за формулою:При оцінці рівня ризику інвестиційного проекту не­обхідно враховувати, що чим більше значення коефіцієнта варіації рентабельності інвестицій, тим вищий ризик даного варіанта інвестування.


Завдання 50

За даними табл. 34 необхідно: 1. Розрахувати аналітичні показники факторного аналізу інвестиційного ризику. Оцінити характер впливу даних фак­торів на рівень фінансового ризику.

 2. В аналітичній табл. 35 оцінити ступінь впливу внутріш­ніх і зовнішніх факторів на рівень фінансового ризику спосо­бом ланцюгових підстановок

 3. Зробити висновки.


Методичні вказівки до вирішення завдання

В основу моделі оцінки залежності рівня інвестиційного ризику від факторів, що впливають на нього, покладено допу­щення про змінний характер інвестиційного ризику, пов'яза­ного, насамперед, зі структурою інвестиційного капіталу. Кожний фактор впливу може бути представлений конкретним аналітичним показником, до яких належать: • показник привабливості інвестицій у реальний сектор економіки (1/k1);

 • реальна внутрішня норма прибутковості інвестиційного проекту 2);

 • реальна прибутковість інвестора (1/к3);

 • середня ставка відсотка за позиковими джерелами фінансування (г);

— частка позикового капіталу в загальному обсязі фінан­сування інвестиційного проекту (dзк). Детермінована модель залежності факторного аналізу виражається формулою

де ЗК — величина позикового капіталу, тис. грн;СК — величина власного капіталу, тис. грн;

rfбезризикова ставка рентабельності, коеф.;

і — річна ставка інфляції, коеф.;

ІRRвнутрішня норма прибутковості інвестиційного проекту, коеф.У табл. 35 розрахунок впливу факторів проводиться шля­хом порівняння результату, отриманого в графі 7, з попе­реднім результатом. Відносний вплив факторів розрахо­вується за графою 8 шляхом розподілу результату даного рядка на підсумковий рядок 7 (на 100%).
Аналіз ефективності фінансових інвестицій підприємства
Завдання 51

Облігація з нульовим купоном номінальною вартістю 100 грн і строком погашення два роки продається за 64 грн. Оцініть доцільність придбання цих облігацій, якщо є мож­ливість альтернативного вкладення капіталу з нормою доходу


Методичні вказівки до вирішення завдання

Для облігацій з нульовим купоном поточна ринкова ціна V) з позицій інвестора визначається за формулоюде СР — сума, виплачувана при погашенні облігації, грн;rнеобхідна інвестором річна ставка доходу, коеф.;

п — число років, після закінчення яких відбудеться пога­шення облігації

Необхідна ставка доходу визначається інвестором, вихо­дячи зі сформованих умов фінансового ринку. Існує кілька способів визначення необхідної ставки доходу.

За першим способом ставка доходу приймається рівною річній ставці відсотка по банківських депозитах. Банківський депозит звичайно є більш надійним варіантом вкладення коштів, ніж вкладення в корпоративні цінні папери, тому інве­стор, як правило, вимагає вищої прибутковості по облігаціях. Другий спосіб припускає, що значення необхідної ставки до­ходу знаходиться як сума ставки по банківському депозиті й премії за ризик. Третій спосіб визначення необхідної ставки прибутковості допускає порівняння даної ставки зі ставкою по безризикових вкладеннях (наприклад, у державні короткост­рокові цінні папери).<< попередня сторінка   наступна сторінка >>